A jogszabály mai napon ( 2020.05.31. ) hatályos állapota.
A jelek a bekezdések múltbeli és jövőbeli változásait jelölik.

 

116/1999. (VIII. 6.) Korm. rendelet

a Magyar Köztársaság Kormánya és a Moldovai Köztársaság Kormánya között Budapesten, 1997. június 4-én aláírt nemzetközi közúti személyszállításról és árufuvarozásról szóló Egyezmény kihirdetéséről

(A jóváhagyásról szóló jegyzékváltás 1997. év december hó 3. napján megtörtént.)

1. § A Kormány a Magyar Köztársaság Kormánya és a Moldovai Köztársaság Kormánya között Budapesten, 1997. június 4-én aláírt nemzetközi közúti személyszállításról és árufuvarozásról szóló Egyezményt e rendelettel kihirdeti.

2. § Az Egyezmény magyar nyelvű szövege a következő:

„Egyezmény a Magyar Köztársaság Kormánya és a Moldovai Köztársaság Kormánya között a nemzetközi közúti személyszállításról és árufuvarozásról

A Magyar Köztársaság Kormánya és a Moldovai Köztársaság Kormánya (a továbbiakban: Szerződő Felek),

az államok közötti nemzetközi közúti közlekedési együttműködés további fejlesztésének szükségessége által vezérelve,

a két állam közötti, valamint azok területén tranzitban áthaladó közúti forgalom elősegítésére törekedve,

e kérdéseknek a kölcsönös segítségnyújtás, az együttműködés és a kölcsönös előnyök szellemében történő szabályozását óhajtva,

az alábbi Egyezmény megkötését határozták el:

I. Rész

Az alkalmazás területe és a fogalommeghatározások

1. Cikk

(1) Jelen Egyezménnyel a Szerződő Felek a Magyar Köztársaság és a Moldovai Köztársaság közötti, területeiken tranzitban áthaladó, továbbá harmadik államba irányuló vagy harmadik államból kiinduló, az egyik Szerződő Fél államának területén bejegyzett gépjárművel végzett nemzetközi közúti személyszállításokat és árufuvarozásokat szabályozzák.

(2) A jelen Egyezmény nem érinti a Szerződő Felek azon jogait és kötelezettségeit, amelyek az általuk megkötött, rájuk nézve kötelező erejű, nemzetközi egyezményekből, megállapodásokból vagy jogszabályokból erednek.

2. Cikk

Jelen Egyezményben

- fuvarozó: az egyik Szerződő Fél államának területén bejegyzett olyan természetes vagy jogi személy -, illetőleg jogi személyiséggel nem rendelkező gazdasági társaság is -, aki ezen államok engedélye által, a hatályban lévő belső jogszabályokkal összhangban, díj ellenében vagy saját számlára közúti fuvarozás végzésére jogosult;

- gépjármű:

= személyszállítás esetén: autóbusz vagy bármely személyszállításra szolgáló gépi meghajtású közúti jármű, amely a műszaki követelményeknek megfelelően, a vezető ülését is beleértve, kilencnél több ülőhellyel rendelkezik, valamint a személyi poggyász szállítására szolgáló pótkocsi;

= árufuvarozás esetén: bármely árufuvarozásra szolgáló gépi meghajtású közúti jármű vagy olyan közúti jármű, amelyet a műszaki követelmények szerint alakítottak ki, beleértve bármely ahhoz kapcsolt pótkocsit és félpótkocsit, feltéve, hogy a járműszerelvény vontatója az egyik Szerződő Fél államának területén van bejegyezve;

- menetrend szerinti autóbusszal történő személyszállítás: a Szerződő Felek államának területén bejegyzett autóbusszal előre meghatározott és közzétett menetrend, útvonal és díjszabás szerint végzett olyan személyszállítás, ahol az utasok fel- és leszállása céljából kiindulási és végpontokat, valamint előre meghatározott közbenső megállási pontokat jelöltek ki;

- nem menetrend szerinti autóbusszal történő személyszállítás:

= olyan személyszállítás, amelynek során ugyanaz a gépjármű szállítja az utasok ugyanazon csoportját a gépjármű bejegyzési állama szerinti kiindulópontról az ugyancsak ott található végpontra, és az utazás során az utasok személyi összetétele nem változik;

= olyan személyszállítás, amelynek során az utasok változatlan személyi összetételű csoportját a gépjárművet bejegyző államból a másik államba szállítják, és a gépjármű üresen tér vissza;

- ingajárati autóbusszal történő személyszállítás: olyan többször ismétlődő személyszállítás, amelynek során az utasok előre kialakított csoportjait szállítják ugyanazon kiindulópontról ugyanazon végpontig, és a csoport a kiindulópontra a következő menettérti utak egyike során tér vissza, feltéve, hogy az autóbusz az első járat után üresen tér vissza és az utolsó járat előtt üresen lép be a másik Szerződő Fél államának területére;

- kabotázs fuvarozás: olyan személyszállítás, illetve árufuvarozás, amelyet az egyik Szerződő Fél államának fuvarozója végez a másik Szerződő Fél államának területén fekvő két pont között.

II. Rész

Személyszállítás

3. Cikk

(1) A jelen Egyezmény értelmében az autóbusszal végzett személyszállítás, az e cikk (3) pontjában felsorolt esetek kivételével, engedély alapján történik.

(2) Az autóbusszal végzett menetrend szerinti személyszállítás a Szerződő Felek államának illetékes hatóságai által, közös megegyezéssel kiállított engedély alapján történik A Szerződő Felek államának illetékes hatóságai az engedélyeket az útvonalnak arra a szakaszára adják ki, amely területükön áthalad. A Szerződő Felek államának illetékes hatóságai közös megegyezéssel határozzák meg az engedélyezés feltételeit, többek között az engedély érvényességének időtartamát, a menetrendet és az alkalmazandó díjszabásokat.

(3) Az egyik Szerződő Fél illetékes hatósága az általa jóváhagyott kérelmet két példányban megküldi a másik Szerződő Fél illetékes hatóságának a lehető legrövidebb időn belüli elbírálás céljából. A kérelem alapján kiállított engedélynek tartalmaznia kell:

- az üzemeltető nevét,

- a tervezett útvonalat és távolságokat,

- a menetrendet,

- a viteldíjakat,

- az utasok fel- és leszállására szolgáló megállási pontokat,

- a szállítás tervezett gyakoriságát.

A Szerződő Felek illetékes hatóságai általuk szükségesnek ítélt egyéb adatokat is kérhetnek.

(4) Nincs szükség engedélyre az autóbusszal végzett személyszállítás esetén:

a) ha az azonos személyi összetételű csoportot ugyanazzal az autóbusszal szállítják az egész útvonal során, amelynek kezdő- és végpontja az autóbuszt bejegyző Szerződő fél államának területén van, és az utazás során az utasok személyi összetétele nem változik;

b) ha az azonos személyi összetételű csoportot ugyanazzal az autóbusszal szállítják az utazás során egy irányban, az autóbuszt bejegyző Szerződő Fél államának területéről a másik Szerződő Fél államának területére, feltéve, hogy az autóbusz a szállítás után üresen tér vissza;

c) a nem menetrend szerinti járatokra tranzitforgalom esetén.

A menetrend szerinti járatokat kivéve, minden utazásnál utaslistára van szükség, amelyet a szállítás alatt az autóbuszon kell tartani.

(5) Nincs szükség engedélyre a meghibásodott autóbusz üzemképesre történő kicseréléséhez sem, feltéve, hogy ezzel az autóbusszal csak a jelen cikk (4) pontja szerinti szállításokat végeznek.

4. Cikk

Az autóbusszal történő ingajárati személyszállítás végzéséhez az egyik Szerződő Fél államának illetékes hatósága által, a másik Szerződő Fél állama illetékes hatóságának beadványa alapján kiadott engedély szükséges. Az autóbusszal történő ingajárati személyszállítási kérelmet a fuvarozók államaik illetékes hatóságához nyújtják be, amely a kérelmet megvizsgálva, saját beadványát a másik Szerződő Fél államának illetékes hatóságához továbbítja.

5. Cikk

Üres autóbusszal a másik Szerződő Fél államának területére történő belépéshez - a 3. Cikk (5) pontjában előírt eset kivételével - ezen Szerződő Fél állama illetékes hatóságának külön engedélye szükséges.

III. Rész

Árufuvarozás

6. Cikk

(1) A Szerződő Felek államainak területei közötti, területeiken tranzitban áthaladó, valamint harmadik államba vagy harmadik államból végzett árufuvarozás a Szerződő Felek államainak illetékes hatóságai által kiadott engedélyek alapján történik.

(2) Minden útra és minden gépjárműre külön engedélyt kell kiadni. Minden engedély egy oda- és visszaútra jogosít. Az engedélykötelezettség az üresen közlekedő gépjárművekre is vonatkozik. Járműszerelvénnyel történő fuvarozás esetén csak a vontatóhoz szükséges engedély.

Az engedélyeknek két típusa létezik:

a) univerzális (loco/tranzit) engedély, amelynek alapján a Szerződő Felek államainak területei közötti, illetve a másik Szerződő Fél államának területén áthaladó fuvarozások végezhetők;

b) harmadik országos engedély, amelynek alapján a másik Szerződő Fél álamából harmadik államba, vagy harmadik államból a másik Szerződő Fél államába irányuló fuvarozások végezhetők.

(3) A jelen cikk (2) pontjában említett engedélytípusok a következők lehetnek:

a) adóköteles engedélyek;

b) adómentes engedélyek.

(4) A Szerződő Felek államának illetékes hatóságai a jelen Egyezmény 14. Cikk (1) pontja szerint létrehozandó vegyesbizottság évenkénti ülésén rögzítik a viszonosság alapján, típusonként az árufuvarozásra kölcsönösen kiadandó adóköteles és adómentes engedélyek számát.

(5) A közúti fuvarozási engedélyt csak az a fuvarozó használhatja fel, akinek nevére azt kiadták, és az másra nem ruházható át.

(6) A közúti fuvarozási engedélyeket a vontatót bejegyző állam illetékes hatósága adja ki.

(7) A Szerződő Felek minden év november 30-áig átadják egymásnak a következő évi egyeztetett engedélymennyiséget.

(8) A jelen Egyezményben említett engedélyeket a másik Szerződő Fél államának területén végzett fuvarozás során a gépjárművön kell tartani, és azokat az ellenőrzésre jogosult hatóság felszólítására fel kell mutatni.

(9) Az engedélyek egy naptári évre szólnak és a következő év január hó 31-éig érvényesek.

7. Cikk

Engedély- és adómentesen (a Magyar Köztársaság területén gépjárműadó-mentesen, a Moldovai Köztársaság területén útilletékmentesen) végezhető:

a) az áttelepülési ingóságok fuvarozása;

b) vásárok, kiállítások, sportrendezvények, filmfelvételek, rádió- és televíziós közvetítések, színházi és cirkuszi előadások célját szolgáló tárgyak, berendezések, anyagok és állatok fuvarozása;

c) kizárólag reklám és oktatás célját szolgáló anyagok és berendezések fuvarozása;

d) az elhunytak földi maradványait tartalmazó koporsók vagy urnák fuvarozása;

e) az egyik Szerződő Fél államának fuvarozói számára vásárolt tehergépjárművek első, üres áthaladása;

f) a sérült gépjárművek fuvarozása;

g) rendkívüli segélyszállítmányok fuvarozása elemi csapás, szerencsétlenség vagy katasztrófa esetén, amennyiben a szállítást a küldő vagy a fogadó szerv vagy ennek hatósága igazolja;

h) olyan tehergépjárművel végzett furvarozás, amelynek össztömege, beleértve a pótkocsit is, nem haladja meg a 7,5 tonnát, vagy amelynek teherbírása nem haladja meg a 3,5 tonnát;

i) a postai küldemények fuvarozása.

IV. Rész

Általános rendelkezések

8. Cikk

Tilos a kabotázs fuvarozás. A Szerződő Felek államának illetékes hatóságai egyes esetekben engedélyt adhatnak ki ilyen fuvarozásokra.

9. Cikk

(1) A Szerződő Felek fuvarozói és gépjárművezetői kötelesek annak az államnak a közúti közlekedési szabályait és jogszabályait megtartani, amelynek területén a személyszállítást vagy árufuvarozást végzik.

(2) Ha a gépjármű méretei vagy tömege meghaladják a másik Szerződő Fél államának területére meghatározott határértékeket, a fuvarozás csak ezen Szerződő Fél államának illetékes hatósága által kiadott speciális engedély kézhezvétele után kezdhető meg.

(3) Veszélyes áruk fuvarozása esetén mindkét Szerződő Fél köteles a veszélyes áruk közúti fuvarozásáról szóló Európai Egyezmény (ADR) előírásait és rendelkezéseit alkalmazni.

10. Cikk

Az egyik Szerződő Fél államának illetékes hatósága a másik Szerződő Fél államának illetékes hatóságával történt egyeztetés alapján képviseleteket létesíthet annak területén a személyszállítás és árufuvarozás megszervezése céljából.

11. Cikk

(1) A jelen Egyezmény alapján adómentes engedéllyel közlekedő gépjárművek mentesek minden olyan adótól és illetéktől, amely a gépjármű tulajdonlásával és használatával kapcsolatos.

(2) A jelen cikk (1) pontja nem érinti azokat az adókat, díjakat és illetékeket, amelyeket az autópályák egyes szakaszain, alagutakon, hidakon és egyéb közúti létesítményeken való áthaladás esetén rónak ki; továbbá nem érinti azokat a pénzbírságokat, amelyeket a Szerződő Felek államának belső jogszabályai alapján, a megengedhető össztömegnek és/vagy tengelyterhelésnek túllépésére állapítanak meg.

(3) Azok az alkatrészek, amelyeket a jelen Egyezmény keretében fuvarozásokat végző sérült gépjárművek javítására ideiglenesen visznek be a másik Szerződő Fél államának területére, vám- és illetékmentesek. A kicserélt alkatrészeket vissza kell szállítani a gépjárművet bejegyző államba, vagy a vámhatóság ellenőrzése mellett meg kell semmisíteni.

(4) A gépjárműgyártó által a gépjárműbe beszerelt és a motorhoz műszakilag kapcsolódó üzemanyagtartályban lévő üzemanyag maximálisan 200 literig adó-, vám- és illetékmentes.

12. Cikk

A határátlépéssel kapcsolatos határ-, vám- és egészségügyi ellenőrzés tekintetében a Szerződő Felek állama belső jogszabályainak rendelkezéseit, illetve azon nemzetközi egyezmények rendelkezéseit kell alkalmazni, amelyeknek mindkét Szerződő Fél részese.

13. Cikk

A Szerződő Felek államának illetékes hatóságai a menetrend szerinti autóbuszokkal történő személyszállításnál, valamint a súlyosan sérült személyeket, az élő állatot, a gyorsan romló és a veszélyes árut szállító gépjárműveknél a határ-, vám- és egészségügyi ellenőrzést soron kívül végzik.

14. Cikk

(1) A jelen Egyezmény végrehajtásának elősegítése és a felmerülő vitás kérdések mielőbbi rendezése érdekében a Szerződő Felek illetékes hatóságaik képviselőiből vegyesbizottságot hoznak létre. A Vegyesbizottság üléseit évente legalább egyszer, a Szerződő Felek államának területén váltakozva tartja.

(2) A Szerződő Felek a jelen Egyezmény értelmezésével és alkalmazásával kapcsolatosan felmerülő minden vitás kérdést Vegyesbizottságuk által folytatott tárgyalások és konzultációk útján oldják meg. Ha a Szerződő Felek Vegyesbizottsága nem jut megegyezésre, az ügyet - kivéve, ha az engedélykontingens meghatározásáról van szó - elbírálásra ad hoc választottbíróság elé terjeszthetik. Az ilyen bíróság eljárási rendjét a közlekedés területén kialakult nemzetközi gyakorlat alapján állapítják meg.

15. Cikk

(1) A Szerződő Felek államainak illetékes hatóságai felügyelnek arra, hogy a jelen Egyezmény rendelkezéseit saját államuk fuvarozói betartsák.

(2) Azokkal a fuvarozókkal és gépjárművezetőkkel szemben, akik a másik Szerződő Fél államának területén a közúti közlekedéssel és közúti fuvarozással kapcsolatos hatályos jogszabályokat és előírásokat, valamint a jelen Egyezmény rendelkezéseit megsértik, azon állam illetékes hatósága, amelynek területén a szabálysértés történt, a következő intézkedéseket foganatosíthatja:

a) figyelmeztetés,

b) a fuvarozás végzésére szóló jogosultság ideiglenes, részleges vagy teljes megvonása azon Szerződő Fél államának területén, ahol a szabálysértés történt.

(3) A Szerződő Fél államának illetékes hatóságai a jelen cikk (2) pontja alapján megtett intézkedésekről tájékoztatják egymást.

16. Cikk

(1) A jelen Egyezmény a hatálybalépéséhez szükséges hazai eljárások teljesítéséről szóló értesítések közül a későbbi kézhezvételét követő 30. napon lép hatályba.

(2) A jelen Egyezmény öt évig marad hatályban, az Egyezmény azután öt-öt évre meghosszabbodik mindaddig, amíg azt valamelyik Szerződő Fél legalább hat hónappal annak lejárta előtt írásban közölt értesítéssel fel nem mondja.

Készült Budapesten, 1997. június 4. napján, két példányban, mindegyik magyar, moldáv és orosz nyelven, mindegyik szöveg egyaránt hiteles.

Vitás kérdések felmerülése esetén az orosz nyelvű szöveg az irányadó.

(Aláírások)”

3. § (1) Ez a rendelet a kihirdetése napján lép hatályba. Az Egyezményben foglaltakat 1998. január 2-ától kell alkalmazni.

(2) A rendelet végrehajtásáról a közlekedési, hírközlési és vízügyi miniszter gondoskodik.


  Vissza az oldal tetejére