A jogszabály mai napon ( 2020.05.28. ) hatályos állapota.
A jelek a bekezdések múltbeli és jövőbeli változásait jelölik.

 

176/1999. (XII. 8.) Korm. rendelet

a Magyar Köztársaság Kormánya és a Holland Királyság Kormánya között bűnüldöző szerveiknek a nemzetközi bűnözés elleni harcban történő együttműködésről szóló, Hágában, 1998. november 2-án aláírt Egyezmény kihirdetéséről

(Az Egyezmény jóváhagyásáról szóló jegyzékváltás 1999. június 2. napján megtörtént.)

1. § A Kormány a Magyar Köztársaság Kormánya és a Holland Királyság Kormánya között bűnüldöző szerveiknek a nemzetközi bűnözés elleni harcban történő együttműködésről szóló, Hágában, 1998. november 2-án aláírt Egyezményt e rendelettel kihirdeti.

2. § Az Egyezmény magyar nyelvű szövege a következő:

„Egyezmény a Magyar Köztársaság Kormánya és a Holland Királyság Kormánya között bűnüldöző szerveiknek a nemzetközi bűnözés elleni harcban történő együttműködéséről

A Magyar Köztársaság Kormánya és a Holland Királyság Kormánya (a továbbiakban: Felek),

- attól a törekvéstől vezérelve, hogy hozzájáruljanak kétoldalú kapcsolataik fejlődéséhez,

- abban a meggyőződésükben, hogy az együttműködés a nemzetközi bűnözés, különösen a szervezett bűnözés elleni harcban kiemelkedő jelentőséggel bír,

- erősíteni kívánva a két ország bűnüldöző szervei közötti együttműködést a bűncselekményekkel kapcsolatos kölcsönös tájékoztatás és más szakmai segítség nyújtásával,

- figyelembe véve kötelezettségeiket a Rómában 1950. november 4-én aláírt, az Emberi jogok és alapvető szabadságjogok védelméről szóló Európai Egyezmény és annak Jegyzőkönyvei alapján,

az alábbiakban állapodnak meg:

1. Cikk

1. A Felek vállalják, hogy a két ország bűnüldöző szervei közötti együttműködést a nemzetközi bűnözés, különös tekintettel a szervezett bűnözés megelőzésében, illetve az ellenük folytatott harcban, a jelen Egyezmény rendelkezéseinek megfelelően biztosítják.

2. Az Egyezmény aláírásakor a Felek közös nyilatkozatban rögzítik, hogy a jelen Egyezmény végrehajtása szempontjából mely hatóságokat tekintik bűnüldöző szerveknek. Ez a nyilatkozat a jelen Egyezmény részét képezi.

2. Cikk

1. A Felek biztosítják, hogy országaik bűnüldöző szervei, hatáskörükben és országuk belső jogszabályaiban foglaltaknak megfelelően segítséget nyújtanak egymásnak a bűncselekmények megelőzésében és felderítésében az esetben, ha az ilyen megkeresés belső jogszabályaik alapján nem az igazságügyi hatóságok hatáskörébe tartozik, vagy ha a megkeresés vagy annak teljesítése nem teszi szükségessé, hogy a megkeresett Fél kényszerintézkedéseket foganatosítson. Amennyiben a megkeresett bűnüldöző szervek nem illetékesek a megkeresés teljesítésére, akkor továbbítják azt az illetékes hatóságokhoz.

2. A megkeresett Fél által az 1. bekezdésben foglaltaknak megfelelően írásban átadott információt a megkereső Fél nem használhatja fel más célokra mint amit a megkeresésében megjelölt. Az információ bizonyítékként csak akkor használható fel, ha a megkeresett Fél erre jogosult igazságügyi hatósága ehhez kifejezett hozzájárulását adta. A hozzájárulást a Strasbourgban, 1959. április 20-án kelt, a kölcsönös bűnügyi jogsegélyről szóló Európai Egyezmény rendelkezései szerint kell kérni.

3. Cikk

Különleges esetekben a bűnüldöző szervek, belső jogszabályaiknak megfelelően, anélkül, hogy erre vonatkozó megkeresést kaptak volna, a másik ország bűnüldöző szervei rendelkezésére bocsáthatnak olyan információt, amely az adott ország esetében egy jövőben esetleg bekövetkező bűncselekmény megakadályozása vagy a közrend és közbiztonság veszélyeztetésének elhárítása érdekében szükséges lehet.

4. Cikk

1. A 2. Cikk 1. bekezdésében szereplő segítségnyújtás tárgyában történő megkereséseket és az azokra adott válaszokat, valamint a 3. Cikkben megjelölt információkat írásban kell megküldeni, és erre a célra a két ország központi hatóságai között bármely kommunikációs csatornát igénybe lehet venni.

2. Az ezen cikk 1. bekezdésében hivatkozott központi hatóságok a következők:

- a Magyar Köztársaság részéről:

= Országos Rendőr-főkapitányság;

= Vám- és Pénzügyőrség Országos Parancsnoksága;

= Határőrség Országos Parancsnoksága,

- a Holland Királyság részéről:

= Divisie Centrale Recherche Informatie van het Korps Landelijke Politiediensten (Országos Rendőr-főkapitányság Központi Nyomozó Irodája).

3. A magyar Fél törekszik arra, hogy amint lehetséges, a jelen cikk 2. bekezdésében megjelölt három hatóság helyett egy központi hatóságot jelöljön ki.

4. A jelen cikk 3. bekezdésében megjelölt módosítást, valamint a központi hatóságokra vonatkozó egyéb módosítást az ezt kezdeményező Fél diplomáciai jegyzék útján közli a másik Féllel. Ezen tájékoztatásra csak azt követően kerülhet sor, miután a Felek a módosításról megállapodtak.

5. Cikk

A két ország bűnüldöző szervei a súlyos, főként a nemzetközi jellegű, bűncselekmények elkövetésének megelőzése és megakadályozása érdekében segítséget nyújthatnak egymásnak, különösen a nyomozati munka módszereinek vizsgálatára és alkalmazására, a felderítést segítő technikai felszerelések használatára, a kriminalisztikai eljárások fejlődésére, valamint a kriminalisztikai és kriminológiai kutatások eredményeire vonatkozó tapasztalatok kölcsönös cseréje révén.

6. Cikk

Amennyiben a 2. és 3. Cikkben jelzett információcsere keretében személyes adatokat is átadnak, úgy teljes mértékben tiszteletben kell tartani az Európa Tanács keretében Strasbourgban, 1981. január 28-án, az egyének védelméről a személyes adatok automatizált feldolgozására vonatkozóan létrejött Egyezmény rendelkezéseit és az Európa Tanács Miniszteri Bizottsága által 1987. szeptember 17-én elfogadott, R (87)15 számú ajánlásában foglalt alapelveket, amelyek a személyes adatoknak a rendőrségi apparátusban történő felhasználását szabályozzák.

7. Cikk

A jelen Egyezmény alapján átadott megkeresés, illetve a segítségnyújtás megtagadható, amennyiben a megkeresett Fél úgy ítéli meg, hogy a teljesítés csorbítaná szuverenitását, veszélyeztetné biztonságát vagy más fontos közérdekét, beleértve a jogrend sérelmét is.

8. Cikk

A jelen Egyezmény rendelkezései nem érintik a Felek között hatályban lévő, a bűntetőügyekben történő kölcsönös jogsegélyről, valamint a vám- és pénzügyekben történő kölcsönös segítségnyújtásról szóló szerződések alkalmazását, vagy bármely más közöttük hatályban lévő, ilyen együttműködésre vonatkozó egyezményeket.

9. Cikk

A jelen Egyezmény végrehajtása során a kapcsolattartás nyelve az angol nyelv.

10. Cikk

A Holland Királyság tekintetében a jelen Egyezmény területi hatálya a Holland Királyság európai területeire vonatkozik.

11. Cikk

1. Jelen Egyezmény attól a naptól számított második hónap első napján lép hatályba, amikor a Felek diplomáciai úton, írásban értesítették egymást arról, hogy eleget tettek a hatálybalépéshez szükséges belső jogi kötelezettségeiknek.

2. A jelen Egyezményt bármelyik Fél diplomáciai úton, írásban bármikor felmondhatja. Ez esetben a jelen Egyezmény a felmondásról szóló értesítés kézhezvételétől számított három hónap elteltével hatályát veszti.

Készült Hágában, 1998. november 2-án, két eredeti példányban, magyar és holland nyelven, mindkét nyelvű szöveg egyaránt hiteles.

(Aláírások)”

Melléklet

Nyilatkozat a Magyar Köztársaság Kormánya és a Holland Királyság Kormánya között bűnüldöző szerveiknek a nemzetközi bűnözés elleni harcban történő együttműködéséről szóló Egyezményhez

Hivatkozva a jelen Egyezmény 1. Cikk 2. bekezdésére, a Felek kijelentik, hogy a jelen Egyezmény végrehajtása szempontjából az alábbi hatóságokat tekintik bűnüldöző szerveknek:

1. a Magyar Köztársaság részéről:

- a rendőrséget,

- a vám- és pénzügyőrséget,

- a határőrséget;

2. a Holland Királyság részéről:

- a Rendőrséget (Politie),

- az Adó- és Vámhatóságot (Belastingdienst/Douane),

- a Pénzügyi Bűnüldöző és Információs Szolgálatot (Fiscale Inlichtingenen Opsporingsdienst),

- a Királyi Csendőrséget (Koninklijke Marechaussee).”

3. § (1) E rendelet a kihirdetését követő 8. napon lép hatályba, rendelkezéseit azonban 1999. augusztus 1. napjától kell alkalmazni.

(2) *  E rendelet végrehajtásáról a rendészetért felelős miniszter és az adópolitikáért felelős miniszter gondoskodik.


  Vissza az oldal tetejére