A jogszabály mai napon ( 2019.11.14. ) hatályos állapota.
A jelek a bekezdések múltbeli és jövőbeli változásait jelölik.

 

186/1999. (XII. 16.) Korm. rendelet

a Magyar Köztársaság Kormánya és az Amerikai Egyesült Államok Kormánya között a katasztrófavédelmi tevékenységek információs rendszerének továbbfejlesztése céljából Budapesten, 1999. szeptember 29-én aláírt Adományozási Megállapodás kihirdetéséről

1. § A Kormány a Magyar Köztársaság Kormánya és az Amerikai Egyesült Államok Kormánya között a katasztrófavédelmi tevékenységek információs rendszerének továbbfejlesztése céljából Budapesten, 1999. szeptember 29-én aláírt Adományozási Megállapodást e rendelettel kihirdeti.

2. § A Megállapodás magyar nyelvű szövege a következő:

„Adományozási Megállapodás a Magyar Köztársaság Kormánya és az Amerikai Egyesült Államok Kormánya között a katasztrófavédelmi tevékenységek információs rendszerének továbbfejlesztése céljából

A jelen Adományozási Megállapodás az Amerikai Kereskedelmi és Fejlesztési Ügynökség (TDA) útján eljáró Amerikai Egyesült Államok Kormánya, valamint a Belügyminisztérium útján eljáró Magyar Köztársaság Kormánya („Adományozott”) között jön létre. A TDA beleegyezik abba, hogy a jelen Megállapodás feltételei szerint 184 450 USD összeget („TDA Adomány”) biztosít az Adományozottnak, hogy Magyarországon („Fogadó Ország”) a Belügyminisztérium számára egy kommunikációs rendszerterv („Tanulmány”) elkészítéséhez szükséges áruk és szolgáltatások költségeit finanszírozza.

1. TDA finanszírozás

A jelen Adományozási Megállapodás alapján biztosítandó pénzeszközöket az Adományozott és az általa kiválasztott amerikai cég („Vállalkozó”) között létrejövő szerződés költségeinek fedezésére kell felhasználni, mely szerződés alapján a Vállalkozó elkészíti a Tanulmányt („Szerződés”). TDA az Adományozott nevében közvetlenül teljesít kifizetést a Vállalkozónak a jelen Adományozási Megállapodás alapján biztosított TDA Adomány pénzeszközeinek felhasználásával.

2. Témavázlat

A Tanulmány témavázlatát („Témavázlat”) az I. Melléklet tartalmazza, amely a jelen Adományozási Megállapodás részét képezi. A Tanulmány megvizsgálja a javasolt Projekt műszaki, pénzügyi, környezeti és más kritikus vonásait. A Tanulmány Témavázlatát a Szerződésnek is tartalmaznia kell.

3. Magatartási szabályok

A TDA és az Adományozott tudomásul veszi a közhivatalt ellátó személyekre és gazdasági egységekre vonatkozó magatartási normák létét országaikban. A jelen Adományozási Megállapodás szerződő felei és a Tanulmány elvégzésére kiválasztandó Vállalkozó köteles ezeket a normákat tiszteletben tartani. Ezek közé tartozik, hogy tilos elfogadni készpénzt vagy bármilyen értéket közvetlenül vagy közvetve bármely személytől, amelyet az említett személy abból a célból ad, hogy jogellenesen vagy nem tisztességes módon rávegyen valakit arra, hogy a Tanulmánnyal kapcsolatban bármelyik fél számára előnyt nyújtson.

4. Az Adományozott kötelezettségei

Az Adományozott vállalja, hogy mindent megtesz a Vállalkozó számára ésszerű támogatás biztosítása érdekében. Az Adományozott biztosítja az irodahelyiséget, valamint egy összekötő személyt, aki az Adományozott képviselőivel a szakmai tárgyalásokat megszervezi a Témavázlattal kapcsolatban a Tanulmány elkészítésének lehetővé tétele érdekében. A szállítást, tolmácsolást és más, a Tanulmány elkészítéséhez szükséges adminisztrációs támogatást a TDA Adomány pénzeszközeiből kell finanszírozni.

5. TDA, mint finanszírozó

A) A versenyeztetési eljárás TDA általi jóváhagyása

Az amerikai Vállalkozót az Adományozott választja ki a Vállalkozó versenyeztetési eljárásának megfelelően azzal, hogy a beszerzésről előzetesen hirdetményt kell közzétennie az US Commerce Business Daily című kiadványban. Kérésre az Adományozott köteles ezeket a szerződéskötési eljárásokat és a vonatkozó dokumentumokat a TDA-nak tájékoztatás és/vagy jóváhagyás céljából benyújtani.

B) A Vállalkozó kiválasztásának jóváhagyása a TDA által

Az adományozott köteles a TDA-t az alábbi 17. pontban meghatározott értesítési címen értesíteni a Tanulmány elvégzésére kiválasztott Vállalkozóról. Amikor a TDA ezt a kiválasztást jóváhagyja, az Adományozott és a Vállalkozó megköti a Tanulmány elvégzésére vonatkozó Szerződést. Az Adományozott írásban értesíti a Tanulmány elvégzésére sikertelen ajánlatokat benyújtó amerikai cégeket arról, hogy nem őket választották ki.

C) Az Adományozott és a Vállalkozó közötti szerződés TDA általi jóváhagyása

Az Adományozott és a Vállalkozó szerződést kötnek a Tanulmány elvégzésére. E szerződést és annak bármilyen módosítását, ideértve az engedményezést és a Témavázlat megváltoztatásait, a TDA-nak írásban kell jóváhagynia. E jóváhagyási folyamat felgyorsítása érdekében az Adományozott (vagy az Adományozott nevében a Vállalkozó) megküldi a TDA-nak az alábbi 17. pontban meghatározott címére az aláírt szerződés angol nyelvű változatának vagy a szerződés végső, megtárgyalt tervezetének a fénymásolatát.

D) A TDA nem részese a szerződésnek

A felek tudomásul veszik, hogy a TDA fenntart bizonyos jogosítványokat, amelyek közé tartozik - korlátozás nélkül - a szerződés feltételeinek és azok bármilyen módosításának, ideértve az engedményezéseknek, az összes vállalkozó kiválasztásának, a Témavázlatnak, a Záró Jelentésnek és minden más, a jelen Adományozási Megállapodás alapján finanszírozott szerződéshez kapcsolódó dokumentum jóváhagyásának a jogát. A felek továbbá tudomásul veszik és egyetértenek azzal, hogy a TDA, amikor a fent említett jóváhagyási jogok bármelyikét vagy mindegyikét magának fenntartja, kizárólag mint finanszírozó jár el annak érdekében, hogy biztosítsa az Egyesült Államok Kormánya pénzeszközeinek megfelelő felhasználását, valamint, hogy a TDA ezen jóváhagyási jogok gyakorlására vagy azok gyakorlásától való tartózkodásra vonatkozó döntését a Tanulmány finanszírozása során finanszírozóként hozza meg, és az nem értelmezhető úgy, hogy az a TDA-t a szerződés részesévé tenné. A szerződő felek tudomásul veszik és egyetértenek azzal, hogy a TDA időről időre gyakorolhatja az említett jóváhagyási jogokat, vagy megvitathatja az e jogokhoz kapcsolódó ügyeket és a Projektet a szerződésben vagy bármely alvállalkozó szerződésben részt vevő felekkel közösen vagy külön-külön anélkül, hogy ezzel az ilyen felekkel szemben rá bármilyen felelősség vagy kötelezettség hárulna. A TDA általi jóváhagyás vagy annak elutasítása nem akadályozza meg sem az Adományozottat, sem a TDA-t a Vállalkozóval szemben fennálló esetleges jogaik érvényesítésében, vagy abban, hogy a Vállalkozót az Adományozóval vagy a TDA-val szemben egyébként fennálló kötelezettsége alól mentesítsék.

E) Az Adományozási Megállapodás elsődlegessége

Függetlenül a TDA jóváhagyásától, a jelen Adományozási Megállapodás alapján megkötött szerződésben vagy alvállalkozói szerződésben részt vevő bármely fél jogainak és kötelezettségeinek összhangban kell állniuk a jelen Adományozási Megállapodással. Amennyiben eltérés áll fenn az Adományozási Megállapodás és az az alapján finanszírozott bármilyen szerződés vagy alvállalkozói szerződés között, az Adományozási Megállapodás az irányadó.

6. Kifizetési eljárások

A) Szükséges a szerződés TDA általi jóváhagyása

A TDA az adomány pénzeszközeiből közvetlenül a Vállalkozónak teljesít kifizetéseket, de csak azután, hogy jóváhagyja az Adományozottnak a Vállalkozóval megkötött szerződését.

B) A Vállalkozó számlázási követelménye

Az Adományozott oly módon kéri a TDA-tól a kifizetést a Vállalkozónak a Tanulmány elvégzéséért, hogy a II. Mellékletben foglalt TDA kötelező záradékaiban meghatározott eljárásnak megfelelően számlákat nyújt be.

7. Hatálybalépés

A jelen Adományozási Megállapodás hatálybalépésének napja a két fél általi aláírás napja, illetve ha a felek a Megállapodást eltérő napokon írják alá, az utolsó aláírás napja.

8. Projekt ütemezés

(1) A Tanulmány teljesítésének határideje

A Tanulmány teljesítésének határideje 2000. április 30., az az időpont, amelyre a felek becslése szerint a Tanulmány elkészül.

(2) A TDA Adomány pénzeszközei kifizetésének időbeli korlátja

Hacsak a TDA másként nem határoz a) a jelen Adományozási Megállapodás alapján TDA pénzeszközök nem fizethetők ki olyan árukra, illetve szolgáltatásokra, amelyeket a jelen Adományozási Megállapodás hatálybalépésének napja előtt nyújtottak; valamint b) a jelen Adományozási Megállapodás alapján rendelkezésre bocsátott pénzeszközöket a Megállapodás hatálybalépésének napjától számított négy (4) éven belül ki kell fizetni.

9. A TDA kötelező záradékai

A jelen Adományozási Megállapodás alapján finanszírozott minden szerződésnek tartalmaznia kell a Megállapodás II. Mellékletében foglalt TDA kötelező záradékokat. A TDA Adomány pénzeszközeiből részben vagy egészben finanszírozott minden alvállalkozói szerződésnek tartalmaznia kell a TDA kötelező záradékokat, kivéve a B (1), G)-J) Záradékot.

10. Az amerikai légitársaságok igénybevétele

A jelen Adományozási Megállapodás alapján finanszírozott személy- vagy áruszállítást amerikai zászló alatt repülő légitársasággal kell elvégeztetni a 49 U.S.C. 40118 számú Fly America Act (az Amerikai Légitársaságok Igénybevételéről szóló törvény) szerint, amennyiben az ilyen légitársaságok szolgáltatásai rendelkezésre állnak, a vonatkozó amerikai kormányrendeletek előírásainak megfelelően.

11. Állampolgárság, forrás és származás

Hacsak a TDA másképpen nem határoz, a jelen Adományozási Megállapodás alapján a TDA által finanszírozott áruk és szolgáltatások biztosítására az alábbi rendelkezések az irányadók: a) szakmai szolgáltatásokra nézve a Vállalkozónak vagy amerikai cégnek vagy amerikai állampolgárnak kell lennie, b) a Vállalkozó amerikai alvállalkozókat korlátozás nélkül vehet igénybe, a Fogadó Országból származó alvállalkozók igénybevétele azonban nem haladhatja meg a TDA Adomány összegének húsz (20) százalékát, és őket kizárólag az alvállalkozói szerződésben meghatározott, a Témavázlatban jelölt különleges szolgáltatásokra lehet igénybe venni; c) az amerikai Vállalkozó vagy az amerikai alvállalkozó cégek szakmai szolgáltatásokért felelős alkalmazottainak amerikai állampolgároknak kell lenniük, vagy olyan nem amerikai állampolgároknak, akik az Egyesült Államokban törvényesen tartózkodnak és ott állandó letelepedési engedéllyel rendelkeznek; d) a Tanulmány elvégzése érdekében megvásárolt áruknak és kapcsolódó szolgáltatásoknak (például nemzetközi szállítás és biztosítás) amerikai állampolgárságúnak, forrásúnak, illetve származásúnak kell lenniük; valamint e) a Tanulmány támogatásához a Fogadó Országban szükséges árukra és szolgáltatásokra (például helyi elszállásolás, élelmezés és szállítás) a fenti korlátozások nem vonatkoznak. Kérésre a TDA a fenti rendelkezések további részleteit is rendelkezésre bocsátja.

12. Adók

A jelen Adományozási Megállapodás alapján biztosított TDA pénzeszközök nem használhatók fel semmilyen, a Fogadó Országban kivetett adó, vám, díj vagy egyéb illeték megfizetésére. Amennyiben az Adományozási Megállapodás alapján finanszírozott Vállalkozó vagy bármilyen alvállalkozó, vagy az ilyen Vállalkozó vagy alvállalkozói alkalmazottai, vagy az Adományozási Megállapodás alapján finanszírozott ilyen szerződéshez kapcsolódó vagyontárgy vagy tranzakció nem mentes a Fogadó Országban hatályos törvények által meghatározott ilyen adók, vámok, díjak és egyéb illetékek alól, az Adományozási Megállapodás alapján finanszírozott Vállalkozó az ilyen adókat, vámokat és illetékeket nem a TDA által az Adományozási Megállapodás alapján biztosított pénzeszközökből köteles megfizetni. Sem az Adományozott, sem a Vállalkozó nem kérheti az ilyen adók, vámok, díjak és más illetékek TDA általi megtérítését.

13. A felek közötti együttműködés és nyomon követés

A felek együttműködnek azt biztosítandó, hogy az Adományozási Megállapodás céljai teljesüljenek. Az Adományozott hozzájárul, hogy öt (5) évig azután, hogy TDA megkapta a Záró Jelentést (ahogyan azt a II. Melléklet I) Záradéka meghatározza), megválaszol minden ésszerű TDA kérdést a Projekt állásáról.

14. Megvalósításról szóló levelek

A TDA, hogy segítséget nyújtson az Adományozottnak a Tanulmány megvalósításában, időről időre megvalósításra vonatkozó leveleket bocsát ki, amelyekben további tájékoztatást nyújt az Adományozási Megállapodásban foglalt ügyekről. A felek alkalmazhatnak közösen egyeztetett megvalósítási leveleket is, hogy megerősítsék, illetve jegyzőkönyvezzék az Adományozási Megállapodásban foglalt ügyekre vonatkozó kölcsönös értelmezésüket.

15. Nyilvántartások és könyvvizsgálat

Az Adományozott egyetért, hogy a Tanulmánnyal és az Adományozási Megállapodással összefüggően könyveket, nyilvántartásokat és más dokumentumokat vezet úgy, hogy megfelelő módon bizonyítsa az Adományozási Megállapodás szerinti kötelezettségeinek teljesítését, ideértve a Vállalkozó kiválasztását, a szerződés szerint nyújtandók kézhezvételét és jóváhagyását, valamint a Vállalkozó számláinak TDA általi kifizetés céljából történő jóváhagyását vagy elutasítását. Az ilyen könyveket, nyilvántartásokat és egyéb dokumentumokat a TDA által teljesített utolsó kifizetés napjától számított három (3) évig külön kell kezelni. Az Adományozott lehetőséget biztosít ésszerű időben a TDA vagy felhatalmazott képviselője számára, hogy megvizsgálja a Megvalósíthatósági Tanulmányhoz és az Adományozási Megállapodáshoz kapcsolódó könyveket, nyilvántartásokat és egyéb dokumentumokat.

16. A felek képviselete

Az Adományozási Megállapodás alkalmazása szempontjából releváns ügyekben az Amerikai Egyesült Államok Kormányát a Fogadó Országban akkreditált amerikai nagykövet vagy a TDA, az Adományozottat a belügyminiszter képviseli. A szerződő felek írásos értesítéssel további képviselőket jelölhetnek ki az Adományozási Megállapodás céljára.

17. A felek értesítési címei

Minden feljegyzést, kérést, dokumentumot vagy más közlést, amelyet az egyik fél a másikhoz benyújt, írásban vagy kábelen, vagy az adatátvitelről bizonyítékot szolgáltató elektronikus médiumon kell átadni, ilyen lehet a távirat vagy a fax, amelyet akkor kell megfelelő módon átadottnak vagy elküldöttnek tekinteni, amikor azt az érintett félnek az alábbi címen kézbesítik:

Dr. Németh Zsolt főosztályvezető

Nemzetközi Főosztály

Belügyminisztérium

1903 Budapest

Postafiók 314

Magyarország

Tel.: (36-1) 266-2642

Fax: (36-1) 318-9719,

illetve

U.S. Trade and Development Agency

1621 North Kent Street, Suite 200

Arlington, VA 22209-2131

USA

Tel.: (703) 875-4357

Fax: (703) 876-4009

Hacsak a felek írásban másképpen nem állapodnak meg, minden ilyen közlést angol nyelven kell lefolytatni. Ezenkívül, az Adományozott minden, a TDA-nak megküldött közlésről a Fogadó Országban működő Amerikai Nagykövetség Kereskedelmi Szekciójának másolatot küld.

A jelen Megállapodásra vonatkozó bármilyen közlésben fel kell tüntetni az alábbi pénzügyi adatokat:

Rendeltetési szám: 119/01001

Tevékenységi szám: 99-70063A

Kikötetés szám: 9763379

Adományszám: GH9763379

18. Megszüntetés

Harminc (30) nappal előre megküldött írásbeli értesítéssel bármely fél megszüntetheti az Adományozási Megállapodást. Az Adományozási Megállapodás megszűnése megszünteti a felek bármilyen, a Tanulmányhoz pénzügyi vagy egyéb erőforrás biztosítására vonatkozó kötelezettségét, kivéve azokat a kifizetéseket, amelyek teljesítésére a megszűnésre vonatkozó írásos értesítés előtt harmadik felekkel szemben visszavonhatatlan kötelezettséget vállaltak.

19. Nincs joglemondás

A jelen Adományozási Megállapodással kapcsolatban bármely fél számára járó bármilyen jog vagy jogorvoslat gyakorlásának késedelme nem tekinthető az ilyen jogról vagy jogorvoslatról történő lemondásnak.

20. Amerikai technológia és berendezés

E Megvalósíthatósági Tanulmány finanszírozásával a TDA a Fogadó Ország Projekt céljait kívánja elősegíteni amerikai technológiai, áruk és szolgáltatások felhasználásával. E cél elismeréseként az Adományozott egyetért, hogy lehetővé teszi amerikai szállítók számára, hogy részt vegyenek a Projekt megvalósításához szükséges technológia, áruk és szolgáltatások beszerzésében.

Fentiek hiteléül, az Amerikai Egyesült Államok Kormánya és Magyar Köztársaság Kormánya megfelelően felhatalmazott képviselőiken keresztül eljárva aláírták a jelen Megállapodást, angol nyelven, saját nevükben, és azt az alább jelzett évben és napon átadták.

Kelt Budapesten, 1999. szeptember 29. napján.

(Aláírások)

I. Melléklet

Témavázlat

A Belügyminisztériumnak a felügyelete alá tartozó katasztrófavédelmi tevékenységek információs rendszerének fejlesztéséhez támogatásra van szüksége a rendszerterv megtervezéséhez. A Tanulmány elkészítését vállaló vállalkozói munkacsoport a következőkből fog állni: (1) egy projektmenedzser, aki a katasztrófavédelmi hálózatok szervezetének és tervezésének szakértője; (2) egy centralizált adatbázisok fejlesztésében és hálózattervezésben jártas számítógépes rendszer szakértő; valamint (3) a katasztrófavédelmi alrendszerekhez és az amerikai PIMS Központ működéséhez kapcsolódó szoftver alkalmazásokban jártas szoftver szakértő.

A Megvalósíthatósági Tanulmány egyik fő célja az informatikai, fejlesztési és létesítési szakértelem fejlesztése a Katasztrófavédelmi Igazgatóság felállításával.

A Megvalósíthatósági Tanulmány az alábbi feladatok elvégzéséből áll:

1. Feladat - A hálózat felmérése

A Megvalósíthatósági Tanulmányt elkészítő munkacsoport első feladata a jelenlegi katasztrófavédelmi intézkedések, szervek és kapcsolódási pontok rendjének teljes megértése. A speciális feladatok közé tartozik:

- a helyszínek pontos azonosítása,

- a jelenlegi munkakövetelmények meghatározása,

- a centralizált adatbázis státuszának meghatározása.

2. Feladat - Követelményelemzés

A jogszabályi és szervezeti háttér által meghatározott informatikai rendszer megtervezésének egyik legfontosabb lépése a követelményelemzés. A felhasználói igényeinek teljes körű megértése fontos, mivel ezek határozzák meg a technológiát, a protokollokat, a hardvert, a szoftvert és a hozzáférésre, valamint a rendszer vázának megtervezésére szánt erőforrásokat. A speciális feladatok közé tartozik:

- elbeszélgetés a felhasználókkal,

- felhasználói elvárások meghatározása,

- a hálózat funkcionalitásának meghatározása,

- az összekapcsolási szükségletek meghatározása,

- a biztonsági szükségletek meghatározása.

3. Feladat - Hálózattervezés

A követelményelemzés eredményei alapján a hálózati mérnök felel a hálózati architektúra meghatározásáért oly módon, hogy az összekapcsolja a katasztrófavédelembe bekapcsolt településeket (önkormányzatokat) a központi adatbázissal. A Megvalósíthatósági Tanulmányt elkészítő munkacsoportot arra bátorítjuk, hogy javasolják amerikai gyártmányú szoftver és hardver termékek felhasználását, ha megvalósítható, tekintettel a PIMS Központ felé fennálló meglévő kapcsolat bővítésére. A speciális feladatok közé tartozik:

- a forgalmi jellemzők meghatározása,

- a hálózati követelmények meghatározása,

- a tevékenységek kapcsolódási módjainak meghatározása,

- az összes hálózati berendezés és a szükséges szolgáltatások meghatározása.

4. Feladat - Projektgazdálkodási Terv

A Projektgazdálkodási Terv célja, hogy megbecsülje a követelményelemzéshez és a hálózati tervezéshez kapcsolódó összes projekt költséget. Meg kell határozni a speciális feladatokat és határidőket is. Ezenkívül, foglalkozni kell a képzéssel és az emberi erőforrás kérdésekkel. Speciális feladatok közé tartozik:

- az alkalmazási szoftver költségeinek becslése,

- a központosított adatbázis bővítése költségeinek becslése,

- a hálózati berendezések költségeinek becslése,

- a hálózati szolgáltatások költségeinek és választási lehetőségeinek becslése,

- a projekt befejezéséhez szükséges időkeret meghatározása,

- a képzési és emberi erőforrás követelmények meghatározása,

- egyéb felmerülő problémák meghatározása.

5. Feladat - A tenderdokumentáció és/vagy beszerzési tárgyalási dokumentumok elkészítése

A Vállalkozó készíti el a berendezések és szolgáltatások potenciális szállítói versenyeztetéséhez szükséges tenderdokumentációt. Amennyiben versenyeztetésre nincs szükség, a hálózati mérnök készíti el a beszerzési tárgyalási dokumentumot, amely iránymutatást tartalmaz a tárgyalásokhoz, valamint részletes információt a meghatározott berendezés, illetve szolgáltatások beszerzéséhez. Mindkét esetben az Adományozottnak azonnal készen kell állnia a beszerzés megkezdésére az előkészített dokumentumokat alapként felhasználva. A beszerzésre javasolt minden egyes összetevő esetében a Vállalkozó és az Adományozott megvitatják, hogy közvetlen beszerzési tárgyalásokra (egyetlen forrásból származó beszerzés) vagy nyílt versenytárgyalásra van szükség; a Vállalkozó készíti el az ezt lehetővé tevő dokumentációt.

6. Feladat - Záró Jelentés

Az összes megállapítást és ajánlást magyarázó Záró Jelentés elkészítése. A Vállalkozónak meg kell határoznia az amerikai beszerzési forrásokat az Adományozottnak és a TDA-nak a II. Melléklet I) Záradéka szerint benyújtandó Záró Jelentésében.

II. Melléklet

TDA Kötelező Szerződési Záradékok

A) A TDA Kötelező Záradékok és útmutatók

A jelen szerződés szerződő felei elismerik, hogy ezt a szerződést egészben vagy részben az Amerikai Egyesült Államok Kereskedelmi és Fejlesztési Ügynöksége (TDA) finanszírozza a TDA-n keresztül eljáró Amerikai Egyesült Államok Kormánya, valamint a Belügyminisztérium útján („Ügyfélen”) eljáró Magyarország Kormánya között létrejött Adományozási Megállapodás alapján. Az Ügyfél a magyarországi („Fogadó Ország”) országos informatikai hálózati projekt („Projekt”) céljára egy megvalósíthatósági tanulmány („Tanulmány”) elkészítésére kiválasztotta .....-ot („Vállalkozó”). A jelen szerződés bármilyen más rendelkezésétől függetlenül, az alábbi TDA kötelező szerződési záradékok irányadók. A TDA Adomány pénzeszközeiből részben vagy egészben finanszírozott, a Vállalkozó által megkötött minden alvállalkozói szerződésnek tartalmaznia kell ezeket a TDA kötelező szerződési záradékokat, kivéve a B) (1), G)-J) Záradékot. Ezenkívül, amennyiben az Adományozási Megállapodás és az annak alapján megkötött bármilyen szerződés vagy alvállalkozói szerződés között eltérések mutatkoznak, az Adományozási Megállapodás az irányadó.

B) TDA, mint finanszírozó

(1) A szerződés TDA általi jóváhagyása

Minden, az Adományozási Megállapodás alapján finanszírozott szerződést, azok minden módosítását, ideértve az engedményezéseket és a Témavázlat megváltoztatásait, a TDA-nak kell írásban jóváhagynia ahhoz, hogy a TDA Adomány pénzeszközei kifizetése tekintetében érvényes legyen. A TDA nem engedélyezi a TDA Adomány pénzeszközeinek kifizetését mindaddig, ameddig a TDA a szerződést hivatalosan jóvá nem hagyja, illetve ameddig a szerződés a szerződés-felülvizsgálati folyamat során TDA által megkövetelt módosításoknak nem felel meg.

(2) A TDA nem szerződő fél

A felek tudomásul veszik, hogy a TDA fenntartott magának bizonyos jogokat, például, de nem kizárólag, a jelen szerződés feltételeinek és azok módosításainak, ideértve az engedményezések, az összes Vállalkozó kiválasztásának, a Témavázlat, a Záró Jelentés és minden más, az Adományozási Megállapodás alapján finanszírozott bármely szerződéshez kapcsolódó összes dokumentum jóváhagyásának jogát. A felek továbbá tudomásul veszik és egyetértenek azzal, hogy a TDA a fent említett jóváhagyási jog bármelyikének vagy mindegyikének fenntartása során kizárólag finanszírozási egységként jár el az Egyesült Államok Kormánya pénzeszközeinek megfelelő felhasználását biztosítandó, valamint, hogy a TDA ezen jóváhagyási jogok gyakorlására vagy az ilyen jogok gyakorlásától való tartózkodásra vonatkozó döntését a Tanulmány finanszírozása során finanszírozóként hozza meg, és az nem értelmezhető úgy, hogy ezzel a TDA a szerződés részesévé válik. A felek tudomásul veszik és egyetértenek, hogy a TDA időről időre gyakorolhatja a fent említett jóváhagyási jogokat, vagy megtárgyalhat az e jogokhoz, illetve a projekthez kapcsolódó ügyeket a szerződésben vagy esetleges alvállalkozói szerződésben részt vevő felekkel együttesen vagy külön-külön, anélkül, hogy ezzel bármilyen felelősséget vagy kötelezettséget vállalna az ilyen felek felé. A TDA általi jóváhagyás vagy a jóváhagyás megtagadása nem akadályozza meg sem az Ügyfelet, sem a TDA-t abban, hogy bármilyen, a Vállalkozóval szemben fennálló jogukat érvényesítsék, vagy a Vállalkozót bármilyen, az Ügyféllel vagy a TDA-val szemben egyébként fennálló kötelezettsége alól mentesítsék.

C) Állampolgárság, forrás és származás

Hacsak a TDA másként nem határoz, az alábbi rendelkezések az irányadók a jelen Adományozási Megállapodás alapján a TDA által finanszírozott áruk és szolgáltatások leszállítására: a) szakmai szolgáltatásokra nézve, a Vállalkozónak vagy amerikai cégnek, vagy amerikai állampolgárnak kell lennie; b) a Vállalkozó korlátozás nélkül vehet igénybe amerikai alvállalkozókat, a Fogadó Országból származó alvállalkozók igénybevétele azonban nem haladhatja meg a TDA Adomány összegének húsz (20) százalékát; az ilyen alvállalkozókat kizárólag az alvállalkozói szerződésben meghatározott témavázlat szerinti speciális szolgáltatásokra lehet igénybe venni; c) az amerikai Vállalkozó vagy az amerikai alvállalkozó cégek szakmai szolgáltatásokért felelős alkalmazottainak amerikai állampolgároknak vagy olyan nem amerikai állampolgároknak kell lenniük, akik az Egyesült Államokba törvényesen léptek be, és ott állandó tartózkodási engedéllyel rendelkeznek; d) a Tanulmány megvalósítása érdekében vásárolt áruknak és kapcsolódó szolgáltatásoknak (például nemzetközi szállítás és biztosítás) állampolgárságának forrásának, illetve származásának az Egyesült Államokban kell lennie; valamint e) a Tanulmány támogatásához a Fogadó Országban szükséges áruk és szolgáltatások (például helyi elszállásolás, élelmezés és szállítás) nem tartoznak a fenti korlátozások alá. A TDA, kérésre, további részleteket bocsát rendelkezésre e rendelkezésekkel kapcsolatban.

D) Nyilvántartások és könyvvizsgálat

Az Adományozási Megállapodás alapján finanszírozott Vállalkozó és alvállalkozók az általánosan elfogadott számviteli eljárásoknak megfelelően kötelesek könyveket, nyilvántartásokat és más dokumentumokat vezetni oly módon, hogy azok megfelelően tükrözzék a szerződés alapján vagy azzal kapcsolatban végzett összes tranzakciót. E könyvekben, nyilvántartásokban és egyéb dokumentumokban világosan meg kell határozni és nyomon kell követni a TDA pénzeszközök felhasználását és kiadását, elkülönítetten más finanszírozási forrásoktól. Az ilyen könyveket, nyilvántartásokat és dokumentumokat a szerződés időtartama, valamint a TDA általi utolsó kifizetést követő három (3) éves időtartamra kell megőrizni. A Vállalkozó és az alvállalkozók kötelesek ésszerű időpontokban lehetőséget biztosítani a TDA-nak vagy a TDA felhatalmazott képviselőinek az ilyen könyvek, nyilvántartások és más dokumentációba való betekintésre és azok megvizsgálására.

E) Az amerikai légitársaságok

A jelen Adományozási Megállapodás alapján finanszírozott személyek vagy vagyontárgyak szállítását amerikai zászló alatt repülő légitársasággal kell elvégeztetni a 49 U.S.C. 40118 számú Fly America Act (az Amerikai Légitársaságok Igénybevételéről szóló törvény) szerint, amennyiben az ilyen légitársaságok szolgáltatásai rendelkezésre állnak, a vonatkozó amerikai kormányrendelet előírásainak megfelelően.

F) Munkavállalók kártalanításának biztosítása

A Vállalkozó köteles megfelelő munkavállalói kártalanítási biztosítást kötni a jelen szerződés alapján elvégzett munka fedezetére.

G) Beszámolási kötelezettségek

A Vállalkozó a Tanulmány befejezése után számított két (2) éven át évente március 1-jén köteles a TDA-t a Projekt állásáról levélben tájékoztatni. Ezenkívül, ha bármikor a Vállalkozó további megbízást kap az Ügyféltől, a Vállalkozó köteles erről a TDA-t értesíteni és megjelölni a Vállalkozó kapcsolattartóját, névvel, telefon- és faxszámmal. Mivel ezt az információt a TDA nyilvánosságra hozhatja, bármilyen bizalmas jellegű információt a Vállalkozó köteles ilyenként megjelölni és a TDA-nak külön benyújtani. A TDA az ilyen információ titkosságának fenntartásáról a vonatkozó jogszabályokkal összhangban gondoskodik.

H) Kifizetési eljárások

(1) A szerződés TDA általi jóváhagyása

Az Adomány pénzeszközeit csak azután lehet kifizetni, hogy a TDA jóváhagyta a jelen szerződést. E felülvizsgálat időbeni teljesítése érdekében a TDA-nak vagy az Ügyféltől, vagy a Vállalkozótól meg kell kapnia az aláírt szerződés angol nyelvű változatának, vagy egy végleges megtárgyalt szerződés tervezetének a fénymásolatát, melyet az alábbi M) Záradékban megjelölt TDA címre az általános jogtanácsos hivatalába kell megküldeni.

(2) A fizetés ütemezésére vonatkozó követelmények

A jelen szerződésnek tartalmaznia kell az Adomány pénzeszközeinek a Vállalkozó számára történő kifizetési ütemtervét. Az ilyen fizetési ütemezésnek az alábbi TDA követelményeknek kell megfelelnie: (1) előlegként a TDA Adomány teljes összegének húsz (20) százalékát lehet felhasználni; (2) az utolsó kifizetés kivételével minden kifizetést a szerződés teljesítésének fő elemeire kell alapozni; valamint (3) az utolsó kifizetés nem lehet kevesebb, mint a teljes TDA Adomány összegének tizenöt (15) százaléka, amely akkor válik esedékessé, amikor a TDA kézhez veszi a jóváhagyott Záró Jelentést, összhangban a fenti I) Záradékban meghatározott sajátosságokkal és mennyiségekkel. Az összes kifizetésre vonatkozó számlázási eljárást az alábbiakban írjuk le.

(3) A Vállalkozói számlával kapcsolatos követelmények

A TDA a TDA Adomány pénzeszközeiből az összes kifizetést közvetlenül a Vállalkozónak teljesíti. A Vállalkozó köteles a TDA-nak egy, a TDA-nál rendelkezésre álló ACH Kereskedői Beiratkozási Űrlapot az első számlával együtt benyújtani. Az Ügyfél kéri a pénzeszközök TDA általi kifizetését a Vállalkozó számára a szerződés teljesítéséért az alábbiaknak a TDA-hoz történő benyújtásával:

a) A Vállalkozó számlája

A Vállalkozó számlájának hivatkoznia kell a szerződés fizetési ütemezésében felsorolt tételre, a kért kifizetendő összegre, valamint csatolni kell a Vállalkozó megfelelő igazolását a következők szerint:

(i) Előleg fizetésénél (ha van ilyen):

„A jelen előlegfizetés feltételeként, amely a jövőbeni Tanulmány költségeinek előlege, a Vállalkozó, hogy minden munkát elvégez az Ügyféllel kötött szerződésének feltételeinek megfelelően. Amennyiben és amely mértékig a Vállalkozó nem teljesíti a szerződés feltételeit, beleértve a TDA jelen szerződésben foglalt kötelező rendelkezéseit, a TDA kérésére visszafizeti a megfelelő összeget a TDA számára.”

(ii) A szerződés főbb elemeinek teljesítésekor esedékes kifizetéskor:

„A Vállalkozó elvégezte a jelen számlában leírt munkát az Ügyféllel kötött szerződése feltételeinek megfelelően, és jogosult annak alapján kifizetésre. Amennyiben és amilyen mértékig a Vállalkozó nem tartotta be a szerződés feltételeit, beleértve a TDA jelen szerződésben foglalt kötelező rendelkezéseit, TDA kérésére visszafizeti a megfelelő összeget a TDA számára.”

(iii) Az utolsó kifizetésnél:

„A Vállalkozó teljesítette a jelen számlában leírt munkát az Ügyféllel kötött szerződése feltételeinek megfelelően, és annak alapján jogosult kifizetésre. Különösen, a Vállalkozó benyújtotta a Záró Jelentést az Ügyfélnek, amint azt a szerződés megköveteli, és megkapta az Ügyfél jóváhagyását a Záró Jelentésre. Amennyiben és amilyen mértékig a Vállalkozó nem tartotta be a szerződés feltételeit, beleértve a TDA jelen szerződésben foglalt kötelező rendelkezéseit, a TDA kérésére visszafizeti a megfelelő összeget a TDA számára.”

b) A Vállalkozó számlájának Ügyfél általi jóváhagyása

(i) Az előleg fizetésére vonatkozó számlát az Ügyfél írásban hagyja jóvá.

(ii) A szerződés fő elemeinek teljesítése után járó kifizetéseknél az Ügyfél az alábbi igazolást nyújtja a számlán vagy külön:

„A Vállalkozó megfelelő módon teljesítette azokat a szolgáltatásokat, amelyekre kifizetést kér a vonatkozó szerződés rendelkezéseivel és a TDA Adományozási Megállapodás feltételeivel összhangban.”

(iii) Az utolsó kifizetésnél az Ügyfélnek az alábbi igazolást kell a számlán vagy külön benyújtania:

„A Vállalkozó megfelelő módon teljesítette azokat a szolgáltatásokat, amelyekre kifizetést kér a vonatkozó szerződés rendelkezéseivel és a TDA Adományozási Megállapodás feltételeivel összhangban. A Vállalkozó által benyújtott Záró Jelentést az Ügyfél áttekintette és jóváhagyta.”

c) A TDA címe kifizetési kérelmek céljaira

A kifizetésre vonatkozó kérelmeket futárral vagy postai úton a TDA alábbi M) Záradékban megjelölt címére a Pénzügyi Főosztálynak kell benyújtani.

(4) Megszüntetés

Amennyiben a szerződést annak teljesítése előtt megszüntetik, a Vállalkozó a TDA jóváhagyásától függően jogosult azon ésszerű és dokumentált költségek, amelyek nála a megszűnés előtt a Témavázlat teljesítése során felmerültek, valamint az ésszerű felszámolási költségeinek megtérítésére. Az ilyen költségtérítések nem haladhatják meg a ki nem fizetett Adomány pénzeszközeinek teljes összegét. Hasonlóképpen, az ilyen megszűnés esetén a TDA jogosult arra, hogy a Vállalkozótól visszakapja a TDA Adomány pénzalapjából a Vállalkozó számára korábban kifizetett valamennyi összeget (ideértve, de nem kizárólagos jelleggel az előlegfizetéseket), amennyiben azok meghaladják azokat az ésszerű és dokumentálható költségeket, amelyek a Projekt teljesítése során a szerződés felbontását megelőzően a Vállalkozónál felmerültek.

I) TDA Záró Jelentés

(1) Meghatározás

„Záró Jelentés” az itt foglalt I. Melléklet Témavázlatban leírt Záró Jelentést jelenti, vagy ha ott ilyen „Záró Jelentés” nem szerepel a „Záró Jelentés” azt az átfogó és lényegre törő beszámolót jelenti, amelyet az I. Melléklet Témavázlatban meghatározottak szerint teljesített munkáról készítenek el, beleértve az Ügyfélnek átadott minden dokumentumot.

(2) A Záró Jelentés benyújtásával kapcsolatos követelmények

A Vállalkozó az alábbiakat köteles a TDA-nak benyújtani:

a) A Záró Jelentés egy (1) teljes változata a TDA nyilvántartások számára. Ezt a változatot az Ügyfélnek írásban jóvá kellett hagynia és angol nyelvűnek kell lennie. A Vállalkozó felelőssége annak biztosítása, hogy amennyiben e változatban bizalmas információ szerepel, azt világosan megjelölje. A TDA fenntartja az ilyen információ bizalmas kezelését a vonatkozó jogszabályok szerint; valamint

b) A Záró Jelentés nyilvánosságra hozatalra alkalmas változatának három (3) példányát (nyilvános változat). A nyilvános változatot az Ügyfélnek írásban kellett jóváhagynia és annak angol nyelven kell elkészülnie. Mivel ez a változat nyilvánosságra hozható, nem tartalmazhat semmilyen bizalmas természetű információt. Ha a fenti a) pontban említett jelentés nem tartalmaz bizalmas természetű információt, az nyilvános változatként is alkalmazható [feltéve, hogy a TDA összesen négy (4) példányt kap.] Mindenesetre, a nyilvános változatnak tájékoztató jellegűnek kell lennie és elegendő részletezettséggel kell beszámolnia a Projekthez ahhoz, hogy a jövőbeni esetleges berendezések, illetve szolgáltatások szállítói számára hasznos legyen. Tájékoztatási célra a vállalkozó köteles a Záró Jelentés nyilvános változatának egy (1) példányát az Egyesült Államok Fogadó Országban működő nagykövetsége Külkereskedelmi Szolgáltató Irodája vagy Gazdasági Szekciója számára rendelkezésre bocsátani.

(3) A Záró Jelentés formátuma

A TDA-nak benyújtott minden Záró Jelentést oldalszámozással kell ellátni, és azoknak az alábbiakat kell tartalmazniuk:

a) Minden Záró Jelentés fedőlapja tartalmazza az Ügyfél nevét, a jelentést készítő Vállalkozó nevét, a jelentés címét, a TDA logóját, a TDA postai és kézbesítési címét, valamint az alábbi nyilatkozatot:

„E jelentést az Egyesült Államok Kereskedelmi és Fejlesztési Ügynöksége (TDA), az Egyesült Államok Kormánya export-promóciós ügynöksége, finanszírozta. Az e dokumentumban kifejtett vélemények, megállapítások, konklúziók vagy ajánlások a szerző(k) véleményét tükrözi(k) és nem szükségszerűen képviselik a TDA hivatalos álláspontját vagy politikáját.”

b) Minden Záró Jelentés belső fedőlapjának tartalmaznia kell a TDA logóját, a TDA postai és kézbesítési címét, valamint a TDA küldetéséről szóló nyilatkozatot. A TDA Záró Jelentés sokszorosítására alkalmas példánynak specifikációi a TDA-tól kérésre beszerezhetők.

c) A Záró Jelentésben egyértelműen meg kell határozni a Vállalkozót, és minden, a jelen Adományozási Megállapodás alapján feladatot ellátó alvállalkozót. A jelentésnek tartalmaznia kell a Vállalkozó és minden alvállalkozó üzleti nevét, kapcsolattartó személyének nevét, címét, telefon- és faxszámát.

d) A Záró Jelentésnek, miközben célja a Projekt optimális specifikációja és jellemzőinek leírása, meg kell határoznia az amerikai beszerzési források rendelkezésre állását, hogy maximalizálni lehessen azok felhasználását a Projekt megvalósítása során. Minden egyes beszerzési forrás üzleti nevét, a kapcsolattartó személy nevét, címét, telefon- és faxszámát meg kell jelölni.

e) A Záró Jelentéshez csatolni kell az Ügyfél levelét vagy más értesítését, amelyben az Ügyfél közli, hogy jóváhagyja a Záró Jelentést. Az Ügyfél ilyen jellegű igazolása, amelyet az utolsó kifizetésre vonatkozó számlán vagy ahhoz csatolva átad, megfelel ennek a követelménynek.

J) Módosítások

A jelen szerződés bármilyen változtatása, módosítása, engedményezése, beleértve a függelékeket is, csak a felek írásbeli megállapodásával, a TDA írásbeli jóváhagyásának függvényében érvényes.

K) Projektütemezés

(1) A Tanulmány határideje

A Tanulmány határideje, amely 2000. április 30., az az időpont, amikorra a felek becslése szerint a Tanulmány elkészül.

(2) A TDA Adomány pénzeszközei kifizetésének időbeli korlátja

Kivéve, ha a TDA másképpen határoz, a) TDA pénzeszközök a jelen szerződés alapján nem fizethetők ki olyan árukra és szolgáltatásokra, amelyeket az Adományozási Megállapodás hatálybalépésének napja előtt nyújtottak; valamint b) az Adományozási Megállapodás alapján rendelkezésre bocsátott minden pénzeszközt az Adományozási Megállapodás hatálybalépésének napjától számított négy (4) éven belül kell kifizetni.

L) Üzleti gyakorlat

A Vállalkozó egyetért azzal, hogy nem teljesíti és nem ígéri meg vagy engedélyezi készpénz vagy bármilyen érték kifizetését közvetlenül vagy közvetetten semmilyen személynek (legyen az kormányzati tisztségviselő vagy magánszemély) avégett, hogy törvénytelenül vagy tisztességtelenül arra vegyen rá bárkit, hogy a Tanulmánnyal kapcsolatban bármelyik fél számára előnyös módon járjon el. Az Ügyfél egyetért, hogy ilyen kifizetést nem fogad el. A Vállalkozó és az Ügyfél egyetértenek, hogy mindketten megkövetelik, hogy bármely ügynökük vagy képviselőjük, akit e Tanulmánnyal kapcsolatban képviseletükkel megbíztak, betartsa a jelen bekezdés rendelkezéseit és mindazon jogszabályokat, amelyek a jelen szerződés alapján az egyes felek tevékenységére és kötelezettségeire vonatkoznak, ideértve de korlátozás nélkül, a fent leírt tisztességtelen kifizetésekre vonatkozó jogszabályokat és kötelezettségeket.

M) A TDA címe és a pénzügyi adatok

A jelen szerződés vonatkozásában a TDA-nak küldendő minden közlést az alábbi címre kell megküldeni; minden közlésnek tartalmaznia kell az alább felsorolt pénzügyi adatokat:

The U. S. Trade and Development Agency

1621 North Kent Street, Suite 200

Arlington, VA 22209-2131

USA

Tel.: (703) 875-4357

Fax: (703) 876-4009

Pénzügyi adatok:

Rendeltetési szám: 119/01001

Tevékenységi szám: 99-70063A

Kikötetés szám: 9763379

Adományszám: GH9763379”

3. § (1) Ez a rendelet a kihirdetését követő 8. napon lép hatályba, rendelkezéseit azonban 1999. szeptember 29. napjától kell alkalmazni.

(2) *  E rendelet végrehajtásáról a katasztrófák elleni védekezésért felelős miniszter gondoskodik.


  Vissza az oldal tetejére