A jogszabály mai napon ( 2020.02.28. ) hatályos állapota.
A jelek a bekezdések múltbeli és jövőbeli változásait jelölik.

 

2/2000. (XII. 21.) ISM rendelet

az ifjúsági és sportminiszter felügyelete alá tartozó intézmények katasztrófák elleni védekezésének irányításáról és feladatairól

A katasztrófák elleni védekezés irányításáról, szervezetéről és a veszélyes anyagokkal kapcsolatos súlyos balesetek elleni védekezésről szóló 1999. évi LXXIV. törvény (a továbbiakban: Kat.) 53. §-ának c) pontjában kapott felhatalmazás alapján, figyelemmel a Kat. végrehajtását szabályozó 179/1999. (XII. 10.) Korm. rendelet (a továbbiakban: R.) előírásaira, a következőket rendelem el:

1. § A rendelet hatálya az Ifjúsági és Sportminisztériumra (a továbbiakban: minisztérium), továbbá az ifjúsági és sportminiszter (a továbbiakban: miniszter) felügyelete alá tartozó, az e rendelet mellékletében meghatározott intézményekre (a továbbiakban együtt: ifjúsági és sportszervek), valamint ezen szerveknél köztisztviselői és közalkalmazotti jogviszonyban, illetve munkaviszonyban állókra (a továbbiakban együtt: munkavállalók) terjed ki.

2. § (1) A munkavállaló jogosult arra, hogy

a) megismerje a környezetében lévő katasztrófaveszélyt;

b) elsajátítsa a védekezés szabályait és módjait.

(2) A munkavállaló joga és kötelessége közreműködni a katasztrófavédelemben.

3. § Az ifjúsági és sportszervek területi érintettség esetén a Kat. 2. § (1) bekezdése alapján bevonásra kerülnek, illetve közreműködnek a védekezésben, valamint a következmények felszámolásában.

4. § (1) A miniszter a katasztrófavédelem tárcaszintű megszervezése és irányítása érdekében a védekezésre való felkészülés során gondoskodik:

a) az ifjúsági és sportszervek vonatkozásában a védelemben részt vevő szervezetek

aa) létrehozásáról, tagjainak kijelöléséről,

ab) feladatainak meghatározásáról,

ac) felkészítéséről, és

ad) alkalmazásuk feltételeinek megállapításáról;

b) felkérés esetén a Kormányzati Koordinációs Bizottság (a továbbiakban: KKB) ülésein, az Operatív Törzsben, valamint a védekezési munkabizottságokban a tárca képviseletéről;

c) a munkavállalók katasztrófavédelemmel és a veszélyelhárítással összefüggő képzéséről;

d) a megelőző védelmi feladatok meghatározásáról, illetve végrehajtásáról;

e) a külön jogszabályok alapján készített felkészülési, polgári védelmi - kitelepítési, kimenekítési, egyéni és kollektív védelmi, egészségügyi ellátási - tervek felülvizsgálatával, a védekezés tervezésére vonatkozó, a KKB által meghatározott követelmények érvényesítéséről;

f) az országos katasztrófavédelmi kommunikációs és információs rendszerhez csatlakozó, tárcán belüli riasztásértesítés megszervezéséről;

g) az ifjúsági és sportszervek védekezéséhez veszélyeztetettségük függvényében szükséges anyag-, eszköz-, szállítókapacitás igények felméréséről, lehetőség szerint készletezéséről, illetve biztosításáról;

h) a tárca

ha) katasztrófavédelmi szervezete működtetéséhez szükséges pénzügyi feltételeknek az állami költségvetési tervezés rendszerében - a pénzügyminiszter egyetértésével - történő meghatározásáról,

hb) felkészülési költségeinek az éves költségvetésben való megtervezéséről;

i) a katasztrófavédelmi gyakorlatokon való tárcaszintű részvételről;

j) a meghatározott feladatok végrehajtásának ellenőrzéséről.

(2) A védekezés időszakában a miniszter:

a) együttműködik a 4. § (1) bekezdés b) pontjában meghatározott szervekkel, a minisztérium védekezést irányító, illetve a felügyelete alá tartozó ifjúsági és sportszervek védekezési tevékenységének meghatározásában;

b) a katasztrófaveszélyről kapott tájékoztatást követően intézkedik

ba) a minisztérium és az ifjúsági és sportszervek vezetői állományából a védekezési munkabizottság felállításáról,

bb) a katasztrófavédelemben részt vevő szervezetek részleges vagy teljes készenlétbe helyezéséről;

c) a Kormány veszélyhelyzet kihirdetésére, illetve az ország meghatározott részének katasztrófa sújtotta területté nyilvánítására hozott döntésének megfelelően intézkedik

ca) a védekezési munkabizottság működésének megkezdéséről,

cb) a katasztrófavédelemben részt vevő szervezetek szükség szerinti bevonásáról,

cc) a helyzet függvényében az élet- és vagyonmentés végrehajtását, ifjúsági és sportszerv működésének felfüggesztéséről,

cd) a szükséges mértékű személyzet és eszköz átcsoportosítások végrehajtásáról;

d) szükség esetén a KKB-tól segítséget kér személyzet-, eszköz- vagy szállítási kapacitás biztosítása érdekében;

e) az R. 12. § (2) bekezdés c) pontja értelmében rendszeres tájékoztatást ad a feladatok végrehajtásáról.

(3) A következmények felszámolása és a helyreállítás során a miniszter:

a) meghatározza a megváltozott körülmények közötti feladatellátás rendjét;

b) intézkedik a károk felmérésére;

c) meghatározza a helyreállítás fontossági sorrendjét és ütemét;

d) megteszi a szükséges intézkedéseket a helyreállításhoz szükséges pénzügyi források biztosítására.

5. § Az ifjúsági és sportszerv vezetője irányítja és ellenőrzi a védekezésre való felkészülés és a védekezési időszak feladatainak teljesítését. Ennek érdekében:

a) kidolgozza, illetve végrehajtja az R. 12. § (3) és (4) bekezdéseiben az állami szervek vezetői részére meghatározott feladatokat;

b) gondoskodik az e rendelet 4. §-ában felsorolt, az irányítása alá tartozó szervre vonatkozó követelmények teljesítéséről, intézkedések végrehajtásáról;

c) együttműködik a felkészülés során a katasztrófavédelem megyei, fővárosi szervezeteivel, a szerv működési helye szerint illetékes polgármesterrel;

d) a Kat. 17. § d) és 20. § (1) bekezdés b) pontjaiban meghatározott esetekben végrehajtja a megyei, fővárosi védelmi bizottság elnökének, illetve a polgármesternek az élet és az anyagi javak védelme érdekében kiadott intézkedéseit;

e) teljesíti a Kat. 21. §-ában meghatározott adatszolgáltatási kötelezettségét.

6. § (1) A védekezésre való felkészülés tárcaszintű irányítását, a feladatok teljesítésének szervezését, összehangolását és ellenőrzését a minisztérium ifjúsági ügyekért felelős helyettes államtitkára végzi a honvédelmi felkészítés és országmozgósítás minisztériumnál jelentkező feladatainak végrehajtására létrehozott szervezeti egység útján.

(2) Az ifjúsági és sportszervek védekezési felkészülési tevékenységüket a honvédelmi és polgári védelmi feladatok ellátására kijelölt személyek, illetve létrehozott szervezetek útján látják el.

7. § Ez a rendelet a kihirdetését követő 8. napon lép hatályba.

Melléklet a 2/2000. (XII. 21.) ISM rendelethez

Az ifjúsági és sportminiszter felügyelete alá tartozó intézmények

1. Népstadion és Intézményei, 1146 Budapest, Istvánmezei út 1-3.

2. Tatai Edzőtábor, 2890 Tata, Baji út 21.

3. Mátraházai Edzőtábor, 3233 Mátraháza, Kékesi út 21.

4. Budai Edzőtábor és Sportcentrum, 1121 Budapest, Jánoshegyi út 10503/9.

5. Balatonfüredi Edzőtábor, 8230 Balatonfüred, Széchenyi u. 8.

6. Csanádi Árpád Központi Sportiskola, 1146 Budapest, Istvánmezei út 3.

7. Nemzeti Sportuszodák, 1138 Budapest, Margitsziget

8. Testnevelési és Sportmúzeum, 1143 Budapest, Dózsa György út 1-3.

9. MTK Létesítményeket Ellátó Intézmény, 1073 Budapest, Erzsébet krt. 24.

10. * 


  Vissza az oldal tetejére