A jogszabály mai napon ( 2019.12.11. ) hatályos állapota.
A jelek a bekezdések múltbeli és jövőbeli változásait jelölik.

 

7/2000. (V. 18.) KöM rendelet

a környezetvédelmi hatósági nyilvántartás vezetésének szabályairól

A környezet védelmének általános szabályairól szóló 1995. évi LIII. törvény (a továbbiakban: Kt.) 100. §-a (8) bekezdésének h) pontjában kapott felhatalmazás alapján a következőket rendelem el:

1. § (1) *  Az országos és a területi környezetvédelmi és természetvédelmi hatóság, valamint a vízvédelmi hatóság és országos illetékességű központi szerve (a továbbiakban együtt: környezetvédelmi hatóság) a Kt. 66. § (1) bekezdésében meghatározott hatósági határozataikról, illetve szakhatósági állásfoglalásaikról - az Országos Környezetvédelmi Információs Rendszer részét képező - hatósági nyilvántartást vezetnek.

(2) A környezetvédelmi hatóság hatósági nyilvántartása tartalmazza a tevékenység folytatókra, illetőleg telephelyeikre, valamint a tevékenység végzésének helyére vonatkozó, a környezetvédelmi hatóság által ismert és határozatában vagy szakhatósági állásfoglalásában rögzített, környezetvédelmi szempontból lényeges műszaki (technológiai) alapadatokat, a környezethasználat mennyiségi, minőségi jellemzőit, továbbá a tevékenységek gyakorlásához kapcsolódó jogokat és kötelezettségeket, illetőleg a jogi szempontból jelentős tényeket.

(3) A hatósági nyilvántartásba való betekintésre és a nyilvántartásból történő adatszolgáltatásra az adott ügyre vonatkozó betekintési és adatszolgáltatási szabályokat kell alkalmazni.

2. § (1) A környezetvédelmi hatóság az 1. §-ban megjelölt határozatokat és szakhatósági állásfoglalásokat a kiadmányozással egyidejűleg köteles a hatósági nyilvántartásba felvezetni a kérelmező, illetőleg a tevékenység engedélyesének, illetve kötelezettjének (a továbbiakban: ügyfél) megnevezésével az érintett telephely(ek), területek továbbá az ingatlan, illetőleg a tevékenység helyének ingatlan-nyilvántartási helyrajzi száma vagy geodéziai koordinátái szerint.

(2) A nyilvántartásba vétel nyilvántartási szám nyitásával történik. Ügyfelenként csak egy nyilvántartási szám nyitható, telephelyenként, illetve a tevékenységi területenként pedig a nyilvántartási számhoz rendelten kell az azonosító számot meghatározni.

(3) A hatósági nyilvántartásnak tartalmaznia kell:

a) a határozat vagy szakhatósági állásfoglalás számát, tárgyát, rendelkezéseit - rendelkező részét - (több telephely, illetve tevékenységi terület esetén telephelyenként, területenként feltüntetve),

b) a szakhatósági állásfoglalás mellett a szakhatósági állásfoglalást tartalmazó, más hatóság által kiadott határozat számát,

c) a határozat jogerőre emelkedése és végrehajthatósága, illetve a végrehajtás előírt időpontját, engedély esetén az érvényesség idejét,

d) a határozat kiadását követő és rendelkezéseinek végrehajtására irányuló felülvizsgálatok, ellenőrzések, önellenőrzések idejét és megállapításait,

e) a határozat kijavítása, kiegészítése, módosítása, visszavonása, megváltoztatása, megsemmisítése adatait.

3. § (1) Ha a 2. § (3) bekezdésében meghatározott tartalmi előírások az egyes telephelyeken, tevékenységi területeken a környezetbe kikerülő szennyező anyagok megnevezését, azok kibocsátási értékeit, a keletkező hulladékok megnevezését, mennyiségét és környezeti veszélyességét (veszélyességi osztálya), illetve a kármentesítésre vonatkozó főbb adatokat nem tartalmazzák, a környezetvédelmi hatóság az azokra vonatkozó utolsó általa rögzített adatot, illetőleg a kibocsátási értéket szakterületenként és szennyező anyagonként feltünteti (szennyvízkibocsátás esetében a befogadó megjelölésével) a megengedett határértékek és a túllépés mértékének rögzítésével együtt.

(2) Az (1) bekezdésben meghatározott adatok változását folyamatosan át kell vezetni. A változások átvezetését naprakészen biztosítja.

(3) A jogszabályban meghatározott szakterületi adatokat a 2. § (2) bekezdés szerinti nyilvántartási és azonosító számhoz rendelve kell kezelni.

4. § (1) Az első fokú határozat kijavítása, kiegészítése, módosítása, visszavonása, megváltoztatása, megsemmisítése esetében a határozatot a 2. § rendelkezéseinek megfelelően kell nyilvántartásba venni. Ez esetben az első fokú határozat megváltoztatott szövegrészeinek áthúzásával és a határozat számának feltüntetésével kell a változás jelzését biztosítani. A megváltozott eredeti szövegrészek nem törölhetők.

(2) *  A nyilvántartást számítógépes nyilvántartási rendszerben kell vezetni.

5. § (1) *  A hatósági nyilvántartás adatai nem törölhetők és nem írhatók felül.

(2) *  A számítástechnikai adathordozóból a nyilvántartás nem törölhető.

6. § A környezetvédelmi hatóság vezetője a hatósági nyilvántartás vezetéséért és ellenőrzéséért felelős ügyintézőt köteles kijelölni.

7. § A hatósági nyilvántartás vezetése az iktatási (ügyiratkezelési) rendet nem érinti.

8. § (1) Ez a rendelet a kihirdetését követő 90. napon lép hatályba.

(2) * 

9. § Ez a rendelet a környezeti információk szabadságáról szóló 90/313/EGK irányelvvel összhangban levő szabályozást tartalmaz.


  Vissza az oldal tetejére