A jogszabály mai napon ( 2020.06.01. ) hatályos állapota.
A jelek a bekezdések múltbeli és jövőbeli változásait jelölik.

 

9/2000. (X. 30.) KöViM rendelet

a személygépkocsival végzett személyszállítási szolgáltatások engedélyezése eljárásaihoz kapcsolódó igazgatási szolgáltatási díjakról

Az illetékekről szóló 1990. évi XCIII. törvény (a továbbiakban: Itv.) 67. §-ának (2) bekezdésében foglalt felhatalmazás alapján, valamint a közlekedési és vízügyi miniszter feladat- és hatásköréről szóló 103/2000. (VI. 28.) Korm. rendelet 2. §-ának (3) bekezdésében foglaltakra figyelemmel - a pénzügyminiszterrel egyetértésben - a következőket rendelem el:

1. § (1) *  A személygépkocsival díj ellenében végzett közúti személyszállításról szóló 176/2015. (VII. 7.) Korm. rendeletben (a továbbiakban: R.) meghatározott - az első fokon illetékes közlekedési hatóság (a továbbiakban: közlekedési hatóság) által végzett - közigazgatási szolgáltatási eljárásokért az alább felsorolt körben igazgatási szolgáltatási díjat kell fizetni:

a) a személytaxi-szolgáltatásra vagy személygépkocsis személyszállító szolgáltatásra vonatkozó engedély kiadása,

b) a személytaxi-vezetői vagy személygépkocsis személyszállító-vezetői igazolvány kiadása, kérelemre történő módosítása, cseréje, pótlása,

c) az R. 8. § (3) bekezdésében és az R. 17. § (5) bekezdésében meghatározott vagyoni biztosíték felhasználásához szükséges hatósági jóváhagyás kiadása,

d) a személytaxi-szolgáltatásra vagy személygépkocsis személyszállító szolgáltatásra vonatkozó engedély adataiban bekövetkezett változás miatt az engedély cseréje, pótlása,

e) a közlekedési hatóság által a személygépkocsira rendszeresített jel és azonosító szám kérelemre történő pótlása,

f) a személyszállító szolgáltatáshoz használt személygépkocsi műszaki alkalmassági vizsgálata, amely magában foglalja a műszaki alkalmassági vizsgálat keretében elvégzett forgalomba helyezés előtti vagy időszakos vizsgálatot is,

g) *  a személytaxi-szolgáltatásra vagy személygépkocsis személyszállító szolgáltatásra vonatkozó engedély kivonat kiadása, cseréje, pótlása,

h) *  önálló diszpécserszolgálati tevékenységnek a vállalkozás részére történő engedélyezése,

i) *  önálló diszpécserszolgálati tevékenység végzésére kiadott engedély kérelemre történő módosítása, cseréje, pótlása.

(2) *  Az igazgatási szolgáltatási díj mértéke az (1) bekezdés

a) pontjában meghatározott eljárásért 5591 Ft,

b)-e) pontjában meghatározott eljárásért 1118 Ft.

(2a) *  Az igazgatási szolgáltatási díj mértéke az (1) bekezdés f) pontjában meghatározott műszaki alkalmassági vizsgálatért az időszakos vizsgálat alapdíjaként meghatározott igazgatási szolgáltatási díj összegének másfélszerese.

(2b) *  Az igazgatási szolgáltatás díj mértéke

a) az (1) bekezdés g) pontjában meghatározott eljárásért 3 400 Ft,

b) az (1) bekezdés h) pontjában meghatározott eljárásért 16 200 Ft,

c) az (1) bekezdés i) pontjában meghatározott eljárásért 1 900 Ft.

(3) *  A (2), (2a) és (2b) bekezdés szerinti hatósági eljárási díjak általános forgalmi adót nem tartalmaznak. A díjak számlázásánál a mindenkor hatályos általános forgalmi adóról szóló törvény előírásait kell alkalmazni.

2. § (1) *  A fellebbezés díja azonos az első fokú eljárás díjával.

(2) *  Az újrafelvételi eljárás díja megegyezik az első fokú eljárás díjával.

2/A. § *  (1) *  A visszatérítéséről a jogorvoslati eljárás során hozott döntés véglegessé válását követő tizenöt napon belül kell gondoskodni.

(2) Amennyiben a visszatérítés kérelemre történik, a kérelemben meg kell jelölni a visszatérítés okát, a számlatulajdonos nevét, a fizetési számlaszámot vagy a postai címet, ahová a kérelmező a visszatérített összeg kiutalását kéri. A díj visszatérítését az eljáró hatóság tizenöt napon belül a kérelmező által megjelölt fizetési számlaszámra átutalással vagy a postai címre kiutalással teljesíti.

2/B. § *  Túlfizetés esetén az eljáró hatóság a díjtöbbletet kérelemre vagy hivatalból tizenöt napon belül visszatéríti, ha a kérelem és a befizetést igazoló iratok alapján megállapítható, hogy a kérelmező a rendeletben meghatározott mértéket meghaladó összegű díjat fizetett.

3. § *  (1) *  Az igazgatási szolgáltatási díjat az eljárás kezdeményezőjének a kérelem benyújtásával egyidejűleg kell a Nemzeti Fejlesztési Minisztériumnak a Magyar Államkincstárnál vezetett 10032000-00290713-38100004 számú számlájára befizetnie, illetve átutalnia. A díj befizetését a kérelem benyújtásakor igazolni kell.

(2) *  A befizetett díj a Nemzeti Fejlesztési Minisztérium bevétele. A díjak nyilvántartására és elszámolására az államháztartás számviteléről szóló kormányrendelet előírásait kell alkalmazni.

(3) * 

4. § A rendeletben meghatározott díj tekintetében

a) a díjfizetési kötelezettségre az Itv. 28. §-ának (2)-(3) bekezdéseiben foglaltakat,

b) *  a díjfizetésre kötelezettek körének megállapítására az Itv. 31. §-a (1) bekezdésének első mondatában, valamint a 31. § (2) bekezdésében foglaltakat,

c) a jogorvoslati eljárásra az Itv. 32. §-ában foglaltakat,

d) *  a mulasztási bírságra az Itv. 82. §-ában foglaltakat

kell alkalmazni azzal, hogy ahol az Itv. illetéket említ, azon e jogszabály tekintetében díjat kell érteni.

5. § (1) Ez a rendelet 2000. november 1-jén lép hatályba, a már folyamatban lévő eljárásokat a korábbi rendelkezések szerint kell befejezni.

(2) * 

Melléklet a 9/2000. (X. 30.) KöViM rendelethez * 


  Vissza az oldal tetejére