A jogszabály mai napon ( 2022.10.05. ) hatályos állapota.
A jelek a bekezdések múltbeli és jövőbeli változásait jelölik.

 

2000. évi XXIII. törvény

a harmadik államoknak az Észak-atlanti Szerződés Szervezetéhez rendelt képviseletei és képviselői jogállásáról szóló, Brüsszelben, 1994. szeptember 14-én kelt Megállapodás megerősítéséről és kihirdetéséről * 

1. § Az Országgyűlés a harmadik államoknak az Észak-atlanti Szerződés Szervezetéhez rendelt képviseletei és képviselői jogállásáról szóló, Brüsszelben, 1994. szeptember 14-én kelt Megállapodást (a továbbiakban: Megállapodás) megerősíti és e törvénnyel kihirdeti.

2. § A Megállapodás eredeti angol nyelvű szövege és hivatalos magyar nyelvű fordítása a következő:

„Agreement on the Status of Missions and Representatives of Third States to the North Atlantic Treaty Organization

Considering the Declaration on Peace and Cooperation issued by the Heads of State and Government participating in the meeting of the North Atlantic Council in Rome on 7th and 8th November 1991 calling for the establishment of a North Atlantic Cooperation Council and the North Atlantic Cooperation Council Statement on Dialogue, Partnership and Cooperation of 20th December 1991,

noting the Partnership for Peace invitation issued and signed by the Heads of State and Government of the member States of the North Atlantic Treaty Organization at the meeting of the North Atlantic Council in Brussels on 10th January 1994,

recognizing the need to determine the status of the missions and representatives of third States to the Organization,

considering that the purpose of immunities and privileges contained in the present Agreement is not to benefit individuals but to ensure the efficient performance of their function in connection with the Organization,

the Parties to the present Agreement have agreed as follows:

Article 1

For the purpose of the present Agreement:

„Organization” means: The North Atlantic Treaty Organization;

„Member State” means: A State Party to the North Atlantic Treaty done in Washington on 4th April 1949;

„Third State” means: A State which is not a Party to the North Atlantic Treaty done in Washington on 4th April 1949, and which has accepted the invitation to the Partnership for Peace and subscribed to the Partnership for Peace Framework Document, is a member State of the North Atlantic Cooperation Council or is any other State invited by the North Atlantic Council to establish a Mission to the Organization.

Article 2

a) The member State in whose territory the Organization has its headquarters shall accord to the missions of third States to the Organization and the members of their Staff the immunities and privileges accorded to diplomatic missions and their staff;

b) In addition, the member State in whose territory the Organization has its headquarters shall accord the customary immunities and privileges to the representatives of third States, on temporary mission, who are not covered by paragraph (a) of the present Article, while present in its territory for the purpose of ensuring the representation of third States in relation to the proceedings of the Organization.

Article 3

a) The present Agreement shall be open for signature by member States and shall be subject to ratification, acceptance or approval. Instruments of ratification, acceptance or approval shall be deposited with the Government of the Kingdom of Belgium which shall notify all signatory States of the deposit of each such instrument;

b) As soon as two or more signatory States, including the member State in whose territory the Organization has its headquarters, have deposited their instruments of ratification, acceptance or approval, the present Agreement shall come into force in respect of those States. It shall come into force in respect of each other signatory State on the date of the deposit of its instrument.

Article 4

a) The present Agreement may be denounced by any contracting State by giving written notification of denunciation of the Government of the Kingdom of Belgium which shall notify all signatory States of each such notification;

b) The denunciation shall take effect one year after the receipt of the notification by the Government of the Kingdom of Belgium.

In witness whereof the undersigned, being duly authorised by their respective Governments, have signed the present Agreement of which the English and French texts are equally authentic.

Done in Brussels this 14th day of September, 1994.”

„Megállapodás
a harmadik államoknak az Észak-atlanti Szerződés Szervezetéhez rendelt képviseletei és képviselői jogállásáról

Megfontolva az Észak-atlanti Tanács 1991. november 7-i és 8-i római találkozóján a részt vevő állam- és kormányfők által a Békéről és Együttműködésről kiadott Nyilatkozatot, amely felhívást tartalmazott az Észak-atlanti Együttműködési Tanács létrehozásáról, valamint az Észak-atlanti Együttműködési Tanács 1991. december 20-i, a Párbeszédről, a Partnerségről és az Együttműködésről szóló Állásfoglalását,

figyelembe véve az Észak-atlanti Tanács 1994. január 10-i brüsszeli ülésén az Észak-atlanti Szerződés Szervezete tagállamainak állam- és kormányfői által kiadott és aláírt Békepartnerségi Felhívást,

elismerve annak szükségességét, hogy harmadik államoknak a Szervezethez rendelt képviseletei és képviselői jogállását meghatározzák,

megfontolva, hogy a jelen Megállapodásban foglalt mentességek és kiváltságok nem egyes személyek javát szolgálják, hanem azt hivatottak biztosítani, hogy ezek a Szervezettel összefüggő feladataikat hatékonyan elláthassák, a jelen Megállapodás részesei a következőkben állapodtak meg:

1. Cikk

A jelen Megállapodás vonatkozásában

a Szervezet: az Észak-atlanti Szerződés Szervezetét jelenti;

a tagállam: az 1949. április 4-én, Washingtonban elfogadott Észak-atlanti Szerződés részes államát jelenti;

a harmadik állam: olyan államot jelent, amely nem részese az 1949. április 4-én, Washingtonban elfogadott Észak-atlanti Szerződésnek, és amely elfogadta a Békepartnerségi Felhívást, továbbá aláírta a Békepartnerség Keretdokumentumát, tagja az Észak-atlanti Együttműködési Tanácsnak, vagy bármely más olyan államot, amelyet az Észak-atlanti Tanács meghívott arra, hogy a Szervezet mellett képviseletet létesítsen.

2. Cikk

a) Azon tagállam, melynek területén a Szervezet székhelye van; a harmadik államoknak a Szervezethez rendelt képviseleteinek és azok személyzete tagjainak olyan mentességeket és kiváltságokat biztosít, mint amelyeket a diplomáciai képviseleteknek és azok személyzetének;

b) továbbá, azon tagállam, melynek területén a Szervezet székhelye van, biztosítja a szokásos mentességeket és kiváltságokat harmadik államok időszakos küldetést ellátó képviselőinek, akikre nem terjed ki a jelen cikk a) bekezdése, mindaddig, amíg azzal a céllal tartózkodnak a területén, hogy harmadik államok képviseletét biztosítsák a Szervezet tevékenységével összefüggésben.

3. Cikk

a) A jelen Megállapodás nyitva áll minden tagállam előtt aláírásra és megerősítést, jóváhagyást vagy elfogadást igényel. A megerősítést, jóváhagyást, illetve elfogadást tanúsító okiratokat a Belga Királyság Kormányánál kell letétbe helyezni, amely minden letétbe helyezésről értesít valamennyi aláíró államot;

b) amint két vagy több aláíró állam, beleértve azt a tagállamot, amelynek területén a Szervezet székhelye van, letétbe helyezte megerősítő, jóváhagyó, illetve elfogadó okiratát, a jelen Megállapodás ezen államok vonatkozásában hatályba lép. A Megállapodás minden más aláíró állam tekintetében megfelelő okirata letétbe helyezésének napján lép hatályba.

4. Cikk

a) A jelen Megállapodást bármely szerződő állam a Belga Királyság Kormányához eljuttatott írásos értesítéssel mondhatja fel, mely minden ilyen értesítésről tájékoztat valamennyi aláíró államot;

b) a felmondás egy évvel azután lép hatályba, hogy az erről szóló értesítést a Belga Királyság Kormánya megkapta.

A fentiek tanúságául az alulírottak, Kormányaik kellő meghatalmazásának birtokában aláírták a jelen Megállapodást, amelynek angol és francia nyelvű szövege egyaránt hiteles.

Készült Brüsszelben, 1994. szeptember 14-én.”

3. § (1) Ez a törvény - a (2) bekezdésben meghatározott kivétellel - a kihirdetése napján lép hatályba.

(2) A törvény 2. §-a a Megállapodás 3. Cikkében meghatározott időpontban lép hatályba.

(3) A (2) bekezdés szerinti hatálybalépésről szóló közleményt a külügyminiszter a Magyar Közlönyben közzéteszi. * 


  Vissza az oldal tetejére