A jogszabály mai napon ( 2020.05.30. ) hatályos állapota.
A jelek a bekezdések múltbeli és jövőbeli változásait jelölik.

 

56/2000. (IV. 19.) Korm. rendelet

a Magyar Köztársaság Kormánya és a Marokkói Királyság Kormánya között Budapesten, 1990. október 5-én aláírt nemzetközi közúti fuvarozási egyezmény kihirdetéséről

(A jóváhagyásról szóló jegyzékváltás a 2000. év január 20. napján megtörtént.)

1. § A Kormány a Magyar Köztársaság Kormánya és a Marokkói Királyság Kormánya között Budapesten, 1990. október 5-én aláírt nemzetközi közúti fuvarozási egyezményt e rendelettel kihirdeti.

2. § Az egyezmény hiteles magyar nyelvű szövege a következő:

„Egyezmény
a Magyar Köztársaság Kormánya és a Marokkói Királyság Kormánya között a nemzetközi közúti fuvarozásról

A Magyar Köztársaság Kormánya és a Marokkói Királyság Kormánya kifejezve abbéli szándékukat, hogy támogatják a két állam közötti és területükön átmenő közúti személy- és áruforgalmat, ennek érdekében megegyeznek a következőkben:

1. Cikk

A Felek feljogosítják a Magyar Köztársaságban, illetve a Marokkói Királyságban működő szállító vállalatokat, hogy a Felek országaiban bejegyzett gépjárműveikkel áru- és személyszállítást bonyolítsanak le akár a két Szerződő Fél között, akár a területükön áthaladva a jelen Egyezmény által meghatározott feltételek betartásával.

I. Személyszállítás

2. Cikk

A jelen Egyezmény 3. Cikkében felsorolt eseteket kivéve az előzetes engedélyezési rendszer hatálya alá esik a szállító vállalatok által végzett minden személyszállítás, úgymint:

a) a két ország közötti, illetve azok területén áthaladó minden személyszállítás, ha azt - a gépjármű vezetőjét leszámítva - nyolcnál több személy szállítására szolgáló járművel bonyolítják le, illetve

b) minden más, kereskedelmi célú, illetve térítésért igénybe vehető személyszállítás.

3. Cikk

(1) Nem esik az előzetes engedélyezési rendszer hatálya alá és elegendő csak egy egyszerű nyilatkozat (utaskimutatás) a következő esetekben:

- az alkalomszerű, zártajtós személyszállítás, tehát mikor a jármű ugyanazt a csoportot egész útvonalán szállítja, és az utasok leszállása, illetve új utasok felvétele nélkül tér vissza indulási helyére,

- alkalomszerű, csak odairányuló személyszállítás, amikor a jármű üresen tér vissza.

A fentebb felsorolt pontok minden módosítása csak a Szerződő Felek megegyezésével történhet.

(2) Az első bekezdésben említett bejelentés formáját a két állam illetékes hatóságai közösen állapítják meg.

4. Cikk

(1) A rendszeres személyszállítást, tehát azt a szolgáltatást, amikor az utasok szállítása meghatározott útvonalon és menetrend szerint történik, a Szerződő Felek illetékes hatóságai engedélyezik.

(2) A rendszeres személyszállítás engedélyezésére vonatkozó kérvényt a gépjármű bejegyzési országának illetékes hatóságához kell benyújtani.

(3) Amennyiben azon ország illetékes hatósága, amely országban be van jegyezve a gépjármű, hozzájárulni kíván a (2) bekezdésben említett kérelemhez, akkor a javaslat egy példányát átadja a másik Szerződő Fél illetékes hatóságának.

(4) Miután az illetékes hatóságok elfogadták a jelen cikk 3. pontjában említett javaslatokat, a Szerződő Felek átadják egymásnak az országuk területére érvényes útvonalengedélyt.

(5) Az illetékes hatóságok a kölcsönösség elve alapján adják ki az engedélyeket.

5. Cikk

Azokat a személyszállítási engedélykérelmeket, amelyek nem felelnek meg a jelen Egyezmény 3. és 4. Cikkében felsorolt feltételeknek, a szállító vállalatnak a rendszámot kiadó állam illetékes hatóságához kell benyújtania.

II. Áruszállítás

6. Cikk

A Szerződő Felek országainak egyikében bejegyzett gépjárművel lebonyolított, a két ország közötti, illetve területüket tranzitútvonalként használó közúti áruszállítás minden fajtája előzetes engedélyhez kötött.

7. Cikk

(1) Az engedélyek kétfélék lehetnek:

a) egy oda- és visszaútra szóló engedély,

b) időszakos engedély, amely határozatlan számú oda-vissza útra, két hónapnál hosszabb, de maximum egyéves időtartamra szól.

(2) Az engedély a szállító vállalatot feljogosítja, hogy visszaútban árut vegyen fel.

(3) Az engedély a szállító vállalat nevére szól, az másra át nem ruházható.

8. Cikk

A másik Szerződő Fél területére szóló engedélyeket a gépjármű bejegyzési országának illetékes hatósága állítja ki szükségleteinek megfelelően. Ebből a célból közös megegyezéssel éves kontingenseket állapítanak meg, amelyről a jelen Egyezmény 22. Cikkében említett Vegyesbizottság hoz döntést.

9. Cikk

Az illetékes hatóságok kontingensen felüli engedélyt adnak ki a következő esetekben:

a) megfelelő szállítóeszközzel végzett halottszállítás,

b) megfelelő szállítóeszközzel végzett költöztetés,

c) színházi, zenei vagy filmbemutatókhoz, sport-, cirkuszi rendezvényekhez, vásárokhoz vagy búcsúkhoz, illetve rádió-, film- vagy tv-felvételekhez szükséges anyagok, felszerelések és állatok oda-vissza szállítása,

d) sérült járművek szállítása,

e) műszaki segítséget nyújtó, illetve vontatójárművek számára.

A fentebb felsorolt pontok minden módosítása csak a Szerződő Felek közös megegyezésével történhet.

III. Általános rendelkezések

10. Cikk

(1) Az engedélyek a két Szerződő Fél nyelvén és francia nyelven kerülnek kinyomtatásra, a két ország illetékes hatóságainak megállapodása szerinti formában.

(2) Ezen Egyezmény végrehajtása érdekében az illetékes hatóságok szükséges mennyiségű kitöltetlen engedélyűrlapot adnak át egymásnak.

11. Cikk

Az egyik Szerződő Fél területén bejegyzett vállalatok nem végezhetnek szállítást a másik Szerződő Fél területének két pontja között.

12. Cikk

Az egyik Szerződő Fél területén bejegyzett vállalatok nem végezhetnek szállítást a másik Szerződő Fél területe és egy harmadik állam között, csak a másik Szerződő Fél különleges engedélyével.

13. Cikk

Ha jármű, illetve a rakomány súlya vagy terjedelme túllépi a másik Szerződő Fél területén engedélyezett határértékeket, akkor az említett járműnek a másik Fél illetékes hatósága által előzetesen kiállított külön engedéllyel kell rendelkeznie. Ez az engedély határozza meg a kérdéses jármű által lebonyolítandó szállításnál betartandó feltételeket.

14. Cikk

(1) A Szerződő Felek illetékes hatóságai megkövetelhetik akár a saját illetékességük alá, akár a másik Szerződő Fél illetékessége alá eső szállító vállalatoktól, hogy minden megtett útról jelentést készítsenek.

(2) A jelen Egyezményben meghatározott engedélynek, nyilatkozatnak és menetlevélnek mindig a járművön kell lennie, és azokat az ellenőrző szervek kérésére fel kell mutatni.

(3) A nyilatkozatokat és a menetleveleket annak a Szerződő Félnek a területére való belépéskor, illetve onnan kilépéskor, ahol azok érvényesek, a vámszervek kötelesek lepecsételni.

15. Cikk

A jelen Egyezményben említett szállításokat végző vállalatok a másik Szerződő Fél területén végzett szállításért leróják a másik Szerződő Fél területén érvényben lévő adókat és illetékeket.

16. Cikk

A jármű személyzete ideiglenesen és beviteli engedély nélkül, díjmentesen viheti be a másik Szerződő Fél területén való tartózkodása idejére szükséges személyes tárgyait és a járműhöz használatos szerszámokat.

17. Cikk

(1) A jelen Egyezményben említett szállításokat végző gépjármű javításához szükséges alkatrészek ideiglenes beviteli szabályozás alá esnek, vámmentesek, és nem esnek importkorlátozás alá.

(2) A fel nem használt vagy a kicserélt alkatrészeket az országból ki kell vinni, vagy vámhatósági ellenőrzés mellett meg kell semmisíteni.

18. Cikk

A szállító vállalatok és személyzetük köteles betartani a jelen Egyezmény rendelkezéseit, valamint a Szerződő Felek mindegyikének területén az ott hatályos, a közúti szállításra, illetve forgalomra vonatkozó rendelkezéseket és törvényeket.

19. Cikk

Azokban az esetekben, amelyekről jelen Egyezmény nem rendelkezik, a két Szerződő Fél nemzeti szabályozását kell alkalmazni.

20. Cikk

Abban az esetben, ha valamely szállító vállalat a másik Szerződő Fél területén megsérti jelen Egyezmény rendelkezéseit, a gépjármű bejegyzési országának illetékes hatósága a másik Szerződő Fél illetékes hatósága kérésére köteles megtenni a következő intézkedések egyikét:

a) figyelmeztetés,

b) a fuvarozás jogának ideiglenes vagy végleges, részleges vagy teljes megvonása annak az országnak a területére vonatkozóan, ahol a jogsértés történt.

Az említett intézkedéseket tevő hatóságok kötelesek tájékoztatni a másik Fél intézkedést kérő hatóságait.

21. Cikk

A Szerződő Felek kijelölik azt az illetékes szervet, amely eljár a jelen Egyezményben foglaltak megvalósításában és a szükséges statisztikai és egyéb adatok cseréjében.

22. Cikk

(1) Jelen Egyezmény rendelkezéseinek eredményes végrehajtása érdekében a Szerződő Felek Vegyesbizottságot hoznak létre.

(2) Az említett bizottság a Szerződő Felek bármelyikének kérésére a két Fél országában felváltva ül össze.

23. Cikk

(1) A Szerződő Felek a jelen Egyezmény végrehajtására vonatkozó rendelkezéseket jegyzőkönyvben szabályozzák.

(2) A 22. Cikkben említett Vegyesbizottság jogosult szükség esetén a szóban forgó jegyzőkönyvet módosítani.

24. Cikk

(1) Jelen Egyezmény ideiglenes jelleggel az aláírás pillanatától alkalmazható, de teljes hatállyal csak az azt követő 30. napon lép érvénybe, ha mindkét Szerződő Fél jegyzékben jelezte, hogy részéről adottak a jelen Egyezmény végrehajtásához szükséges feltételek.

(2) Az Egyezmény hatálybalépésétől számított egy évig érvényes, és érvényessége automatikusan meghosszabbodik további egy évvel, kivéve, ha valamelyik Fél felmondási szándékát írásban, az Egyezmény lejárta előtt 6 hónappal a másik Szerződő Félhez eljuttatja.

(3) Jelen Egyezmény rendelkezései nem befolyásolják azokat a jogokat és kötelezettségeket, amelyek a Szerződő Feleknek a nemzetközi személy- és áruszállítás területén megkötött, két- vagy sokoldalú egyezményeiből erednek.

Készült Budapesten, 1990. évi október 5. napján, két eredeti példányban, magyar, arab és francia nyelven, mindhárom szöveg egyaránt hiteles. Eltérés esetén a francia szöveg a mérvadó.

(Aláírások)

Függelék

JEGYZŐKÖNYV,
amely létrejött a Marokkói Királyság és a Magyar Köztársaság Kormányai között, a nemzetközi közúti áru- és személyszállítási egyezmény 23. Cikke alapján

A fent említett Egyezmény végrehajtása érdekében a Szerződő Felek - a Marokkói Királyság és a Magyar Köztársaság - képviselői az alábbiakban állapodnak meg:

I. Személyszállítás

1. A 3. Cikkben feltüntetett ellenőrző dokumentumnak az alábbi adatokat kell tartalmaznia:

- a szállító vállalat nevét és címét,

- a közlekedő gépjármű(vek) rendszámát és a járműben található ülőhelyek számát,

- a gépjárművezető(k) nevét,

- úti programot,

- a szolgáltatás jellegét,

- az utaslistát,

- a fuvarlevél kiállításának idejét és a szállító aláírását,

- előre nem látott módosításokat,

- az esetleges ellenőrzést igazoló okmányokat.

Olyan alkalmi fuvar esetén, amikor az odautazás utasokkal, a visszaút üresen történik, kivételes esetekben megengedhető az utasok útközbeni leszállása.

2. A 4. Cikk 2. pontjában foglalt engedélykérelmeknek az alábbi adatokat kell tartalmazniuk:

- a szállító megnevezése,

- a közlekedő gépjármű rendszáma és az ülőhelyek száma,

- a menetrend, a díjszabás, valamint a szállítási feltételek tervezete,

- az üzemeltetés időtartama és annak gyakorisága,

- az útvonal tervezete, a határátkelőhelyek feltüntetésével.

Minden, e felsoroláson kívüli esetleges módosítás a Szerződő Felek egyetértésével történhet.

3. Az engedély iránti kérelmeket, amelyekre az 5. Cikk utal, az adott ország illetékes hatóságaihoz kell benyújtani, a tervezett utazás megkezdése előtt legalább 21 nappal.

A Szerződő Felek illetékes hatóságai a másik Fél illetékes hatóságaihoz eljuttatják a kiadott engedélyek egy példányát.

Az engedélykérelmeknek az alábbi adatokat kell tartalmazniuk:

- az utazás szervezőjének neve és címe,

- a szállító vállalat neve és címe,

- a felhasznált jármű(vek) rendszáma és az ülőhelyeinek száma,

- a határátkelőhelyek megnevezése, a be- és kilépés időpontja, azon útszakaszokat, amelyeket utasokkal és üresen teljesít a szállítmányozó,

- a gépkocsivezetők száma.

II. Áruszállítás

1. A 7. Cikk 2. pontja rendelkezéseinek alkalmazása esetén, az adott ország szállító vállalata és a másik Fél szállító vállalata között semmiféle diszkriminatív megkülönböztetés nem alkalmazható visszfuvar esetében.

2. Az engedélyen fel kell tüntetni a 9. Cikkben foglaltaknak megfelelően az engedélyek felhasználására vonatkozó megszorításokat.

3. Ezenkívül a 7. Cikkben feltüntetett állandó és ideiglenes (útra, illetve időre szóló) engedélyeket ki lehet egészíteni a 14. Cikkben említett jelentéssel, amelyet az engedélyt kibocsátó hatóságokhoz az engedéllyel együtt vissza kell juttatni. Ez a jelentés az alábbi adatokat tartalmazza:

- a szállítást végző jármű rendszáma,

- a jármű hasznos terhe és megengedett összsúlya,

- az áru be- és kirakodásának helye,

- a szállítandó áru fajtája és súlya,

- a vámellenőrzés pecsétje a jármű be- és kilépésénél.

III. Általános rendelkezések

1. Az engedélyek és a nyilatkozatok megfelelnek a Szerződő Felek által elfogadott közös egyezményben megállapított formának.

2. Az engedélyek bal felső sarkán MA betűjelzés szerepel, ha az a Marokkói Királyság területére, H betűjelzés, ha a Magyar Köztársaság területére érvényes.

3. Az engedélyek számozottak és a kibocsátó hatóság bélyegzőjével vannak ellátva. Az engedélyeket az azokon feltüntetett határidőn belül a vállalatok kötelesek a kiállító hatóságok részére visszajuttatni.

4. Az illetékes hatóságok az alábbiak:

- a Marokkói Királyság részéről:

a rabati Közlekedési Minisztérium vagy az általa kijelölt illetékes hatóság,

- a Magyar Köztársaság részéről:

a budapesti Közlekedési, Hírközlési és Vízügyi Minisztérium vagy az általa kijelölt illetékes hatóság.

5. A 13. Cikk szerinti engedélykérelmeket az alábbi szervekhez kell benyújtani:

- a magyar szállítók részéről a következő címre:

Közlekedési Minisztérium Szárazföldi Szállítási Igazgatóság RABAT - AGDAL Bp. 717;

- a marokkói szállítók részéről a következő címre:

Közlekedési, Hírközlési és Vízügyi Minisztérium

Nemzetközi és Tájékoztatási Főosztály

1400 Budapest VII., Dob u. 75-81. Pf. 87

6. Az illetékes hatóságok minden naptári év lejártát követő 6 hónapon belül közlik egymással a közlekedési statisztikákat, melyek a jelen Egyezmény hatálya alá esnek. Az áruszállítás engedélykontingens szabályozásához az alábbi adatok feltüntetése szükséges:

- a kiadott útvonalengedélyek közül az első és utolsó engedély sorszáma és az engedélyezett utak száma,

- az időre szóló engedélyek közül az első és az utolsó sorszáma,

- az utazások száma.

7. A szállítmányozó vállalatok kölcsönösségi alapon mentesülnek az alább feltüntetett adók, illetékek alól:

a) Marokkóban: a közlekedési engedélyekre vonatkozó adóilleték alól, amelyet a 848.66. sz. (16. Joumada I. 1388, azaz 1968. augusztus 5-i) királyi rendelet ír elő;

b) Magyarországon: az 1/1981. (I. 19.) PM rendeletben *  előírt illetékek alól.

Készült két példányban, arab, magyar és francia nyelven, mindhárom szöveg egyaránt hiteles. A magyar és arab nyelvű szövegek közötti eltérés esetén a francia szöveg a mérvadó.

(Aláírások)”

3. § (1) Ez a rendelet a kihirdetése napján lép hatályba. Az egyezményben foglaltakat 2000. február 19-től kell alkalmazni.

(2) A rendelet végrehajtásáról a közlekedési, hírközlési és vízügyi miniszter gondoskodik.


  Vissza az oldal tetejére