A jogszabály mai napon ( 2020.02.25. ) hatályos állapota.
A jelek a bekezdések múltbeli és jövőbeli változásait jelölik.

 

57/2000. (IV. 19.) Korm. rendelet

a Magyar Köztársaság Kormánya és a Szlovák Köztársaság Kormánya között, a két ország közös államhatárán, Esztergom és Párkány (Stúrovo) városok közötti közúti Duna-híd újjáépítéséről és a kapcsolódó létesítmények megépítéséről szóló, Esztergomban-Párkányban, 1999. szeptember 16-án aláírt Egyezmény kihirdetéséről

(A jóváhagyásról szóló jegyzékváltás 2000. év január 24. napján megtörtént.)

1. § A Kormány a Magyar Köztársaság Kormánya és a Szlovák Köztársaság Kormánya között, a két ország közös államhatárán, Esztergom és Párkány (Stúrovo) városok közötti közúti Duna-híd újjáépítéséről és a kapcsolódó létesítmények megépítéséről szóló, Esztergomban-Párkányban, 1999. szeptember 16-án aláírt Egyezményt e rendelettel kihirdeti.

2. § Az Egyezmény magyar nyelvű szövege a következő:

„Egyezmény
a Magyar Köztársaság Kormánya és a Szlovák Köztársaság Kormánya között a két ország közös államhatárán, Esztergom és Stúrovo (Párkány) városok közötti közúti Duna-híd újjáépítéséről és a kapcsolódó létesítmények megépítéséről

A Magyar Köztársaság Kormánya és a Szlovák Köztársaság Kormánya (a továbbiakban: Szerződő Felek)

összhangban a Magyar Köztársaság és a Szlovák Köztársaság között a jószomszédi kapcsolatokról és baráti együttműködésről Párizsban, 1995. március 19-én aláírt Szerződéssel,

tekintettel az infrastruktúra-kapcsolatoknak a két ország közötti gazdasági együttműködés fejlődésére gyakorolt hatására,

figyelemmel a két államnak az Európai Unióba való integrálódását, valamint a határokon átívelő együttműködés fejlesztését célzó törekvéseire,

az alábbiakban állapodnak meg:

1. Cikk

Az Egyezmény célja

(1) Esztergom és Stúrovo (Párkány) városok közötti közúti kapcsolat helyreállítása érdekében a Szerződő Felek megállapodnak

a) a Duna 1718,5 fkm szelvényében lévő Duna-híd (a továbbiakban: a híd) újjáépítéséről;

b) a kapcsolódó létesítmények megépítésében a következő módon:

ba) mindkét oldalon a hídhoz vezető utak és az azokon lévő műtárgyak szükséges mértékű felújítási munkáinak elvégzéséről,

bb) a határforgalom biztosításához, ellenőrzéséhez szükséges közös közúti határátkelőhelyi létesítmények szlovák oldalon történő megépítéséről.

(2) Az (1) bekezdés a) pontjában szereplő híd az UVATERV Budapest, 1996. december 15-i, valamint a DOPRAVOPROJEKT Bratislava, 1997. júniusi, közösen elkészített 50003/03/202. számú tervnek az 1999. április 7-én közösen módosított hossz-szelvényt tartalmazó 2/M1 rajzon feltüntetett alapvető műszaki paraméterek alapján épül meg. A hajózási űrszelvények felső szintje a Duna bal partjától (Szlovák Köztársaság) számított harmadik hídnyílásban 100 m szélességben, a negyedik hídnyílásban pedig 80 m szélességben a Balti-tengeren mért szintmagassághoz viszonyított 117,35 m tengerszint feletti magasságban lesz. A 2/M1 rajz Szerződő Felek birtokában lévő egy-egy példánya az Egyezmény mellékletét képezi.

(3) A közös közúti határátkelőhelyen a határforgalom ellenőrzésének kérdéseit, az ellenőrzés megkezdésének idejét a Szerződő Felek - jelen Egyezmény 5. Cikkének (1) bekezdésében megjelölt időpontig hatályba lépő - külön megállapodásban rögzítik.

2. Cikk

Közúti határátkelőhely

(1) A folyamatos üzemű közúti határátkelőhely

a) *  a nemzetközi személyforgalom (gyalogos, kerékpár, motorkerékpár, személygépkocsi és autóbusz) céljára létesül, valamint

b) a magyar-szlovák állat- és növény-egészségügyi szolgálati hely nélküli áruforgalmat (3,5 t össztömeghatárig) szolgálja.

(2) A közúti határátkelőhely megnyitása után az Esztergom és Stúrovo (Párkány) közötti mindennemű kompszolgáltatás megszűnik. A kishajóforgalomra vonatkozó rendelkezéseket a Szerződő Felek külön megállapodásban rögzítik.

3. Cikk

Finanszírozás

(1) A Szerződő Felek a jelen Egyezmény 1. Cikkének (1) bekezdésében megjelölt létesítmények tekintetében a tervezési, előkészítési és kivitelezési munkák finanszírozásáról az alábbiak szerint állapodnak meg:

a) a híd újjáépítésének költségeit a Szerződő Felek közösen, egyenlő arányban viselik,

b) a szlovák oldalon a hídhoz vezető út építésének költségeit a szlovák Szerződő Fél,

c) a magyar oldalon a hídhoz vezető út építésének költségeit a magyar Szerződő Fél,

d) a közúti határátkelőhely létesítésének költségeit a szlovák Szerződő Fél

viseli.

(2) A Szerződő Felek erőfeszítéseket tesznek a pénzügyi támogatás PHARE alapból történő megszerzése érdekében. A Szerződő Felek a PHARE támogatás elnyeréséhez szükséges hazai társfinanszírozást biztosítják. A PHARE támogatás elnyerése esetén a Szerződő Felek kötelezettséget vállalnak egy közös program-végrehajtási egység (PIU) felállítására.

4. Cikk

Versenyeztetés

A Szerződő Felek a jelen Egyezmény 1. Cikke (1) bekezdésének a) pontjában megjelölt híd újjáépítési munkáira közösen írják ki a PHARE előírásoknak megfelelő nyilvános, egyfordulós, kétborítékos nemzetközi versenytárgyalást. A szerződéskötés a FIDIC ajánlásai szerint történik.

5. Cikk

Határidők

(1) A Szerződő Felek megállapodnak abban, hogy illetékes szerveik közreműködésével a tervezési, előkészítési és kivitelezési munkákat úgy végzik, hogy a híd építése 2000-ben - a lehető legkorábbi időpontban - megkezdődhessen és 2001 decemberében - a hozzávezető utak és az azokon levő műtárgyak üzembe helyezésével együtt - befejeződhessen.

(2) A szlovák Szerződő Fél a közúti határátkelőhely tervezési, előkészítési és kivitelezési munkáit úgy végzi, hogy a határátkelőhely forgalomba helyezése a híd megnyitásával egyidejűleg megtörténjék.

(3) A híd újjáépítési munkálatai befejezésének és a határátkelőhely megnyitásának időpontját a Szerződő Felek diplomáciai úton egyeztetik.

6. Cikk

Különleges vámrendelkezések

(1) A Szerződő Felek megállapodnak abban, hogy az egyik Szerződő Fél államának területéről kivitt, illetve a másik Szerződő Fél államának vámterületére behozott - ezen Egyezményből fakadó munkák elvégzéséhez szükséges anyagok, termékek, illetőleg a másik Szerződő Fél államának területén végzett szolgáltatások vám, adó, illeték, továbbá mindennemű engedélyezési és korlátozási kötelezettség alól mentesek. A fel nem használt anyagokat, termékeket vissza kell szállítani azon Szerződő Fél államának területére, ahonnan azokat behozták. * 

(2) Jelen Egyezmény 1. Cikkének (1) bekezdésében felsorolt és ott meghatározott munkák elvégzéséhez szükséges gépek, járművek, berendezések és eszközök vám, adó, illeték, valamint vámbiztosíték fizetési kötelezettség alól mentesek azzal a feltétellel, hogy azokat a küldő államba visszaszállítják.

(3) A munkák befejeződését követően a visszaszállítási kötelezettséggel beszállított, az (1) és (2) bekezdésben felsorolt, fel nem használt és vissza nem szállított anyagokat, tárgyakat - a Szerződő Felek vámhatóságai által meghatározott időpontig - vissza kell szállítani azon állam területére, ahonnan azokat kihozták. Az (1) és (2) bekezdésben felsorolt, vissza nem szállított anyagokat és tárgyakat vámfizetési kötelezettség terheli az azon államban hatályos jogszabályok szerint, amely állam területén azok maradtak.

(4) Az (1) és (2) bekezdésben felsorolt anyagokat, tárgyakat és egyéb munkaeszközöket a Szerződő Felek vámhatóságai ellenőrzik.

7. Cikk

A létesítmény fenntartása és üzemeltetése

(1) A híd üzemeltetéséről, fenntartásáról, időszakos vizsgálatáról és felújítási munkáinak rendjéről, valamint a munkák elvégzésének menetéről a Szerződő Felek külön megállapodást kötnek.

(2) Az (1) bekezdésben meghatározott feladatok végrehajtásának költsége a Szerződő Feleket 50-50%-ban terheli.

8. Cikk

Tulajdonjog

(1) Az újjáépített híd 515,90 m hosszúságban minden al- és felépítményével együtt 50-50% arányban a Szerződő Felek államának osztatlan közös tulajdonába kerül.

(2) Minden egyéb, a beruházás kapcsán megvalósuló létesítmény a Duna jobb partján a Magyar Köztársaság, a Duna bal partján a Szlovák Köztársaság tulajdonába kerül.

9. Cikk

Tervezési, előkészítési és kivitelezési munkák

(1) A Szerződő Felek biztosítják a jelen Egyezmény 1. Cikkének (1) bekezdésében megjelölt létesítmények tervezési munkáinak koordinálását, egyben megállapodnak abban, hogy az engedélyezési és jóváhagyási eljárások a Szerződő Felek államainak vonatkozó belső előírásaival összhangban valósulnak meg.

(2) Jelen Egyezmény 1. Cikke (1) bekezdésének a) pontja értelmében a híd építésével összefüggő előkészítési és kivitelezési munkákat a Szerződő Felek illetékes hatóságai közösen koordinálják. A munkálatok végrehajtása a Szerződő Felek által megbízott beruházó szervezetek közvetítésével valósul meg, összhangban a Magyar Köztársaságban és a Szlovák Köztársaságban érvényes jogszabályokkal és műszaki előírásokkal úgy, hogy a jogszabályok és a műszaki előírások közül minden esetben a szigorúbb szabályozást, valamint a PHARE és a FIDIC szabályait veszik figyelembe.

10. Cikk

A károk és a költségek viselése

(1) Amennyiben az egyik Szerződő Fél alapos indok nélkül elzárkózik attól, hogy megépítse a hidat és/vagy a kapcsolódó létesítményeket, köteles megtéríteni a másik Szerződő Fél minden olyan kárát és költségét, ami bizonyítottan a híd és a kapcsolódó létesítmények építésével összefüggésben felmerült, ideértve a tervezést, az előkészítést és a kivitelezést.

(2) A hídban vis maior miatt keletkezett kárt a Szerződő Felek egyenlő arányban viselik.

11. Cikk

Az államhatár átlépése

(1) A híd, valamint a kapcsolódó létesítmények építésének előkészítésével, tervezésével és kivitelezésével megbízott személyek a beruházás időszakában szabadon mozoghatnak az államhatár közelében az építési övezetben. Amennyiben a jelen Egyezményből fakadó feladatok teljesítése indokolttá teszi, az építési övezetben korlátozás nélkül átléphetik az államhatárt.

(2) Az (1) bekezdésben meghatározott személyek a Szerződő Felek által felhatalmazott ellenőrző szervek felszólítására érvényes úti okmánnyal kötelesek igazolni magukat.

(3) Az (1) bekezdésben meghatározott személyek névjegyzékét a Szerződő Felek által megbízott beruházó szervezetek a munkák megkezdését megelőzően legalább 15 nappal megküldik mindkét Szerződő Fél illetékes határőrizeti szerveinek.

12. Cikk

Az Egyezmény végrehajtása

A Szerződő Felek jelen Egyezmény végrehajtásával a Magyar Köztársaságban a Közlekedési, Hírközlési és Vízügyi Minisztériumot, a Szlovák Köztársaságban a Közlekedési, Postaügyi és Távközlési Minisztériumot bízzák meg.

13. Cikk

Az Egyezmény módosítása

Jelen Egyezmény módosítását a Szerződő Felek bármelyike kezdeményezheti. A módosítást a Szerződő Felek belső jogszabályai által előírt módon jóvá kell hagyni, és az a jóváhagyásról szóló későbbi diplomáciai jegyzék kézhezvétele napján lép hatályba.

14. Cikk

A viták rendezése

(1) Jelen Egyezmény értelmezésével és végrehajtásával összefüggő esetleges viták rendezése a Szerződő Felek jelen Egyezmény 12. Cikkében megjelölt szerveinek a feladata. Megegyezés hiányában a vitás kérdéseket a Szerződő Felek elé kell terjeszteni.

(2) Amennyiben az (1) bekezdésben megjelölt módon a vitát nem sikerül rendezni, azt az egyik Szerződő Fél kérése alapján Döntőbíróság elé terjesztik.

(3) Szerződő Felek a Döntőbíróságot ad hoc módon hozzák létre úgy, hogy bármelyik Szerződő Féltől eredő igénybejelentést követő két hónapon belül saját állampolgáraik közül egy-egy döntőbírót jelölnek ki. A Döntőbíróság elnöke egy harmadik állam polgára lesz, akinek személyéről a két döntőbíró állapodik meg.

(4) A (3) bekezdésben megjelölt Döntőbíróság előtti eljárásban a nemzetközi jog szabályai az irányadóak.

(5) A Döntőbíróság szavazattöbbséggel dönt, döntése mindkét Szerződő Félre nézve kötelező. A Szerződő Felek viselik a saját döntőbírájuk tevékenységével összefüggő költségeket. A Döntőbíróság eljárásával összefüggő további költségeket a Szerződő Felek egyenlő arányban viselik.

(6) Amennyiben az egyik Szerződő Fél azon szándéka bejelentésétől, hogy Döntőbírósághoz kíván fordulni, számított hat hónapon belül a döntőbírók nem tudnak megegyezni a Döntőbíróság elnökének személyéről, s nem is állapodnak meg másként, az érintett Szerződő Fél a Hágai Állandó Döntőbíróság főtitkárához fordul, hogy nevezze ki a Döntőbíróság elnökét. Abban az esetben, ha az Állandó Döntőbíróság főtitkára az egyik Szerződő Fél állampolgára lenne, az Állandó Döntőbíróság opciós szabályai szerint kell eljárni.

15. Cikk

Az Egyezmény hatálybalépése

(1) Szerződő Felek jelen Egyezményt határozatlan időtartamra kötik.

(2) Jelen Egyezményt a Szerződő Felek belső jogszabályai által előírt módon jóvá kell hagyni, amelyről a Szerződő Felek egymást diplomáciai úton értesítik.

(3) Jelen Egyezmény a jóváhagyásról szóló, későbbi diplomáciai értesítés kézhezvétele napján lép hatályba. A Szerződő Felek megállapodnak abban, hogy az Egyezmény előírásait az aláírás napjától alkalmazzák.

(4) Jelen Egyezményt bármelyik Szerződő Fél diplomáciai úton írásban felmondhatja. Ebben az esetben az Egyezmény a felmondásról szóló értesítésnek, a másik Szerződő Fél által történt átvétele napjától számított hat hónap után hatályát veszti.

Készült Esztergomban és Párkányban, az 1999. év szeptember hó 16. napján, két eredeti példányban, magyar és szlovák nyelven, mindkét szöveg egyaránt hiteles.

(Aláírások)”

3. § (1) Ez a rendelet a kihirdetése napján lép hatályba, rendelkezéseit azonban 2000. január 24-től kell alkalmazni.

(2) *  A rendelet végrehajtásáról a közlekedésért felelős miniszter, a határrendészetért felelős miniszter és az államháztartásért felelős miniszter gondoskodik.


  Vissza az oldal tetejére