A jogszabály mai napon ( 2020.05.30. ) hatályos állapota.
A jelek a bekezdések múltbeli és jövőbeli változásait jelölik.

 

73/2000. (V. 24.) Korm. rendelet

a Magyar Köztársaság Kormánya és a Cseh Köztársaság Kormánya között a gyakornokok cseréjéről szóló, Prágában, 1999. szeptember 9-én aláírt Egyezmény kihirdetéséről

(Az Egyezmény jóváhagyásáról szóló jegyzékváltás 2000. április 11. napján megtörtént.)

1. § A Kormány a Magyar Köztársaság Kormánya és a Cseh Köztársaság Kormánya között a gyakornokok cseréjéről szóló, Prágában, 1999. szeptember 9-én aláírt Egyezményt e rendelettel kihirdeti.

2. § Az Egyezmény hiteles magyar nyelvű szövege a következő:

„Egyezmény
a Magyar Köztársaság Kormánya és a Cseh Köztársaság Kormánya között a gyakornokok cseréjéről

A Magyar Köztársaság Kormánya és a Cseh Köztársaság Kormánya (a továbbiakban: Szerződő Felek) a gyakornokok cseréjéről szóló jelen Egyezmény megkötésekor azzal a szándékkal, hogy a kölcsönös együttműködést továbbfejlesszék a társadalmi és gazdasági élet minden területén, a következőkben állapodnak meg:

1. Cikk

A jelen Egyezmény szabályozza a Magyar Köztársaság területén állandó lakóhellyel rendelkező magyar állampolgárok és a Cseh Köztársaság területén állandó lakóhellyel rendelkező cseh állampolgárok cseréjére vonatkozó feltételeket, akik szakmai és nyelvi ismereteik bővítése érdekében átmenetileg a másik Szerződő Fél területén (a továbbiakban: fogadó ország) vállalnak munkát (a továbbiakban: gyakornokok).

A gyakornokok a fogadó ország területén minden olyan foglalkozást vállalhatnak, amelynek gyakorlását a jogszabályok a külföldiek számára nem korlátozzák. Olyan foglalkozás esetében, melynek gyakorlásához külön engedély szükséges, az engedélyt be kell szerezni.

2. Cikk

A jelen Egyezmény értelmében a gyakornokok olyan munkavállalók, akik

1. szakképesítéssel rendelkeznek,

2. a munkába álláskor betöltötték a 18. életévet, és nem idősebbek 40 évesnél.

3. Cikk

1. A Szerződő Felek jelen Egyezmény végrehajtásáért felelős szervei (a továbbiakban: meghatalmazott szervek):

a Magyar Köztársaságban - Szociális és Családügyi Minisztérium,

a Cseh Köztársaságban - Munka- és Szociális Ügyek Minisztériuma.

2. Jelen Egyezmény végrehajtásával megbízott szervek (a továbbiakban: megbízott szervek):

a Magyar Köztársaságban - Országos Munkaügyi Módszertani Központ, a munkaügyi központokkal együttműködve,

a Cseh Köztársaságban - Munka- és Szociális Ügyek Minisztériuma Foglalkoztatási Szolgálat, a munkaügyi hivatalokkal együttműködve.

4. Cikk

1. Az állampolgárok, akik gyakornoki állás iránt érdeklődnek, ilyen állást a fogadó országban önállóan keresnek. A megbízott szervek a munkahelykeresést megfelelő intézkedésekkel elősegíthetik.

2. Jelen Egyezmény végrehajtására a megbízott szervek eljárásrendet dolgoznak ki.

3. A gyakornoki kérelmet valamennyi szükséges adattal a kérelmező abban az országban nyújtja be a megbízott szervhez, ahol az állandó lakóhelye van. A megbízott szerv megvizsgálja, hogy a kérelem megfelel-e valamennyi feltételnek, és továbbítja a fogadó ország megbízott szervéhez.

4. Az illetékes szervek jelen Egyezmény szerinti munkahelyek közvetítését, valamint a munkavállalási engedély kiadásához szükséges intézkedéseket díjtalanul végzik. A fogadó országban tartózkodással kapcsolatos más költségeket és a fogadó ország jogszabályai szerinti illetékeket a gyakornok viseli.

5. Cikk

1. A gyakornoki munkavállalási engedélyt jelen Egyezmény 10. Cikkében jóváhagyott létszámkeret szerint a fogadó ország illetékes munkaügyi központja adja meg a hatályos jogszabályok figyelembevételével a munkaerőpiac helyzetére való tekintet nélkül. Az engedély rendszerint 12 hónapra szól, és egy alkalommal további 6 hónappal hosszabbítható meg.

2. A fogadó országban a munkaadó írásban köteles bejelenteni jelen Egyezmény végrehajtásával megbízott helyileg illetékes szervnek a munkaszerződés következő részleteit:

- a foglalkoztatás időtartamát (a kezdetének és a befejezésének dátumát);

- a munkavégzés helyét és a munkakört,

- a lényeges bérezési és munkafeltételeket.

3. A gyakornokok nem végezhetnek semmilyen további keresőtevékenységet, és nem foglalkoztathatók más állásban sem, mint amire a munkavállalási engedélyt kiadták. Az illetékes hatóság indokolt esetben engedélyezheti a munkahely megváltoztatását.

4. Az engedélyt vissza kell vonni, ha

a) nem jelen Egyezmény szerinti foglalkoztatásra kerül sor,

b) a gyakornokok foglalkoztatásánál nem tartják be a foglalkoztatás helyén alkalmazandó bér- és munkafeltételeket.

6. Cikk

1. A gyakornokot határozott időre szóló munkaszerződés alapján kell foglalkoztatni, amely semmilyen esetben sem lehet hosszabb, mint az Egyezmény 5. Cikkének 1. pontjában meghatározott időtartam.

2. A gyakornokok foglalkoztatása a fogadó országnak a munka végzésére és javadalmazására vonatkozó jogszabályai szerint történik, kivéve, ha a két Szerződő Félre egyaránt vonatkozó nemzetközi megállapodás másképpen rendelkezik.

3. A gyakornokok nyugdíjbiztosítási, egészségbiztosítási ellátásaira és járulékfizetési kötelezettségére a Szerződő Felek között a hatályos szociálpolitikai együttműködésről szóló Egyezmény rendelkezései az irányadók.

7. Cikk

A gyakornokok munkabérének adóztatása a fogadó ország jogszabályai szerint történik, kivéve, ha a kettős adóztatás elkerüléséről szóló Egyezmény másképpen rendelkezik.

8. Cikk

A Szerződő Felek lehetővé teszik a gyakornokok számára a munkabérükből származó megtakarítások szabad és korlátlan kivitelét és átutalását.

9. Cikk

Jelen Egyezmény nem érinti a gyakornokok azon kötelezettségét, mely a fogadó ország egyéb jogszabályainak betartására vonatkozik, főképpen a külföldiek belépésére, az ott tartózkodására és kilépésére vonatkozó előírásokat.

10. Cikk

1. A Szerződő Felek területén foglalkoztatott gyakornokok száma egy naptári évben nem haladhatja meg a 300 főt.

2. Jelen Egyezményben rögzített kvóta alapján foglalkoztatható gyakornokok száma független a fogadó országban a jelen Egyezmény alapján - hosszabbítás miatt - már foglalkoztatott gyakornokok számától.

3. Abban az esetben, ha a jelen cikk 1. bekezdésében meghatározott gyakornoki létszám keretét az egyik Szerződő Fél teljes mértékben nem használja fel, a másik Szerződő Fél ezen az alapon a gyakornoki létszámkeretet nem korlátozhatja. Az adott évben meghatározott gyakornoki kontingens fel nem használt részét a következő évre átvinni nem lehet.

4. A munkavállalási engedély meghosszabbítása jelen Egyezmény 5. Cikkének 1. bekezdése alapján a fogadó ország jogszabályai szerint történik, ez azonban nem minősül új gyakornoki engedélynek.

5. A következő naptári év jegyzék cseréjével állapodnak meg, legkésőbb a folyó év július 1-jéig.

11. Cikk

1. A Szerződő Felek jegyzékváltás útján tájékoztatják egymást arról, hogy eleget tettek a jelen Egyezmény hatálybalépéséhez szükséges belső jogi előírásaiknak. Jelen Egyezmény a későbbi jegyzék kézhezvételének napján lép hatályba.

2. Jelen Egyezményt határozatlan időre kötik.

3. Bármelyik Szerződő Fél jelen Egyezményt írásban, diplomáciai úton felmondhatja. Jelen Egyezmény hatálya a másik Szerződő Félhez megküldött, a felmondási szándékot tartalmazó írásos diplomáciai értesítés kézhezvételét követő 6 hónap elteltével szűnik meg.

4. Jelen Egyezmény felmondása esetén a gyakornokoknak a jelen Egyezmény alapján kiadott munkavállalási engedélyei az eredetileg engedélyezett időpontig érvényben maradnak.

Készült Prágában, 1999. szeptember 9-én, két eredeti példányban, magyar és cseh nyelven. Mindkét szöveg egyaránt hiteles.

(Aláírások)”

3. § (1) Ez a rendelet a kihirdetését követő 8. napon lép hatályba. Az Egyezmény rendelkezéseit 2000. április 11. napjától kell alkalmazni.

(2) A rendelet végrehajtásáról a szociális és családügyi miniszter gondoskodik.


  Vissza az oldal tetejére