A jogszabály mai napon ( 2020.07.02. ) hatályos állapota.
A jelek a bekezdések múltbeli és jövőbeli változásait jelölik.

 

77/2000. (VI. 2.) Korm. rendelet

a Magyar Köztársaság Kormánya és a Nagy-Britannia és Észak-Írország Egyesült Királyság Kormánya között, a nemzetközi közúti személyszállításról szóló, Londonban, 1996. november 4-én aláírt Egyezmény kihirdetéséről

(A jóváhagyásról szóló jegyzékváltás 2000. február 16. napján megtörtént.)

1. § A Kormány a Magyar Köztársaság Kormánya és a Nagy-Britannia és Észak-Írország Egyesült Királyság Kormánya között, a nemzetközi közúti személyszállításról szóló, Londonban, 1996. november 4-én aláírt Egyezményt e rendelettel kihirdeti.

2. § Az Egyezmény magyar nyelvű szövege a következő:

„Egyezmény a Magyar Köztársaság Kormánya és a Nagy-Britannia és Észak-Írország Egyesült Királyság Kormánya között a nemzetközi közúti személyszállításról

A Magyar Köztársaság Kormánya és a Nagy-Britannia és Észak-Írország Egyesült Királyság Kormánya (a továbbiakban: Szerződő Felek)

attól az óhajtól vezérelve, hogy elősegítsék az országaik közötti és a területeiken áthaladó nemzetközi közúti személyszállítást,

az alábbiakban állapodnak meg:

FOGALOMMEGHATÁROZÁSOK

1. Cikk

A jelen Egyezmény szempontjából:

(1) Az „üzemben tartó” a Magyar Köztársaság vagy az Egyesült Királyság területén nyilvántartott olyan természetes vagy jogi személy, illetve jogi személyiség nélküli gazdasági társaság, amely bér vagy díj ellenében nemzetközi személyszállítás végzésére jogosult a vonatkozó hazai törvényekkel és más jogszabályokkal összhangban.

(2) A „személyszállító jármű” kifejezés minden olyan gépi erővel hajtott közúti járművet magába foglal, amely

a) kialakítása vagy e célra való átalakítása következtében alkalmas utasok közúti szállítására,

b) a vezető ülését is beleértve kilencnél több ülőhellyel rendelkezik,

c) a Szerződő Felek egyikének területén van nyilvántartva, és az adott területre vonatkozóan személyszállítási engedéllyel rendelkező üzemben tartó tulajdonában van vagy üzemelteti, illetve az engedéllyel rendelkező üzemben tartó nevében üzemeltetik, és

d) időlegesen abból a célból kerül be a másik Szerződő Fél területére, hogy e terület valamely pontjára vagy e terület valamelyik pontjáról, illetve e területen keresztül utasokat szállítson.

(3) A „terület” kifejezés

a) Magyarország vonatkozásában a Magyar Köztársaság területét,

b) az Egyesült Királyság vonatkozásában Angliát, Walest, Skóciát, Észak-Írországot, a Channel-szigeteket, a Man-szigetet és Gibraltárt

jelenti.

(4) Az illetékes hatóság

- a Magyar Köztársaságban a Közlekedési, Hírközlési és Vízügyi Minisztérium;

- az Egyesült Királyságban a Közlekedési Minisztérium.

SZÁLLÍTÁSI SZOLGÁLTATÁSOK

2. Cikk

A Magyar Köztársaság, illetve az Egyesült Királyság területén engedéllyel rendelkező üzemben tartók jogosultak a telephelyük országának területén nyilvántartott személyszállító járművekkel a Szerződő Felek területei között vagy valamelyik Szerződő Fél területén keresztül, a jelen Egyezményben meghatározott feltételeknek megfelelően, személyszállítást végezni.

3. Cikk

Engedélyek és mentességek

(1) Az egyik Szerződő Fél területén engedéllyel rendelkező üzemben tartó a másik Szerződő Fél területének valamely pontjára, illetve onnan vagy az adott területen keresztül (tranzitban) személyszállító járművel személyszállítást, a jelen cikk (4) bekezdésében megjelölt szolgáltatásokat kivéve, csak a másik Szerződő Fél engedélyével - viszonosság alapján - végezhet. A Szerződő Felek illetékes hatóságai az engedélyeket a vonalnak arra a szakaszára adják ki, amely területükön áthalad.

(2) Az egyik Szerződő Fél menetrend szerinti járat engedélyezésére irányuló kérelmét e Szerződő Fél illetékes hatóságának kell a másik Szerződő Félhez továbbítania. A kérelemnek tartalmaznia kell az útvonallal kapcsolatos részletes adatokat, a menetrendet, a viteldíjakat és az üzembentartók közötti üzemeltetési megállapodást, valamint a szolgáltatás megkezdésének javasolt időpontját.

(3) Nem menetrend szerinti járat esetén a Szerződő Felek illetékes hatóságai közösen határozzák meg a kérelem tartalmát, valamint az engedély formáját és feltételeit, beleértve annak érvényességi időtartamát is.

(4) A jelen cikk (1) bekezdésében megjelölt engedélyezési kötelezettség alól mentesek a következő szolgáltatások:

a) a „zárt ajtós utazás”: olyan szolgáltatás, amelynek során azonos személyi összetételű utascsoportot ugyanazon járművel szállítanak az egész utazás során, majd vissza a kiindulási helyre;

b) a „befelé irányuló szállítás”: olyan szolgáltatás, amelynek során egy utascsoportot szállítanak átmeneti tartózkodás céljából a másik Szerződő Fél területére és a személyszállító jármű üresen hagyja el a területet;

c) a „kifelé irányuló szállítás”: olyan szolgáltatás, amelynek során a személyszállító jármű üresen lép be a másik Szerződő Fél területére és olyan utascsoportot szállít arra a területre, ahol az üzembentartó engedéllyel rendelkezik, amely csoport minden

- tagját előzőleg az adott üzembentartó vitt a másik Szerződő Fél területére,

- tagja a szállítás előtt mindkét útra szerződést kötött azon Szerződő Fél területén, ahol az üzembentartó engedéllyel rendelkezik;

d) üres személyszállító járműnek a másik Szerződő Fél területén történő áthaladása harmadik országba vagy harmadik országból való útja során;

e) üzemképtelenné vált személyszállító jármű üzemképes járművel való felváltása.

(5) A személyszállító járműveknek a másik Szerződő Fél területére üresen történő belépéséhez, a (4) bekezdés c), d) és e) pontjaiban foglalt mentességek kivételével, az adott Szerződő Fél külön engedélye szükséges.

ÁLTALÁNOS RENDELKEZÉSEK

4. Cikk

Adózás

(1) Az egyik Szerződő Fél területén nyilvántartott és a másik Szerződő Fél területére ideiglenesen bevitt személyszállító járművek - a (3) bekezdésben foglaltak kivételével - mentesek az utak használatáért vagy a járművek tulajdonlásáért felszámított adók és díjak, valamint a másik Szerződő Fél területén végzett szállítási tevékenységre kivetett adók és díjak alól.

(2) A jelen cikk (1) bekezdésében megjelölt mentességet mindegyik Szerződő Fél biztosítja a területén mindaddig, amíg ezen járművek az adott területre importilleték és importadó fizetés nélküli ideiglenes belépésére vonatkozó, az adott területen érvényben lévő vámjogszabályokban meghatározott feltételeket teljesítik.

(3) A jelen cikk (1) bekezdésében megjelölt mentesség nem vonatkozik az üzemanyag árába beépített adókra vagy díjakra, illetve bizonyos hidak, alagutak, kompok, utak, útszakaszok vagy úttípusok használatáért felszámított illetékekre vagy díjakra.

(4) A személyszállító jármű gyárilag rendszeresített tartályában elhelyezett üzemanyag mentes az adók és illetékek alól.

(5) A jelen Egyezmény alapján közlekedő személyszállító járművek meghibásodása esetén a másik Szerződő Fél területére ideiglenesen bevitt pótalkatrészek mentesek a vámilletékek és a vámjogszabályokkal összhangban lévő más importdíjak és -adók alól. A kicserélt alkatrészeket vissza kell szállítani, vagy a másik Szerződő Fél illetékes vámhatóságának ellenőrzése mellett meg kell semmisíteni.

5. Cikk

A cabotage kizárása

Jelen Egyezmény egyetlen rendelkezése sem jogosítja fel az egyik Szerződő Fél területén engedéllyel rendelkező üzembentartót arra, hogy az a másik Szerződő Fél területének valamely pontján utasokat vegyen fel az adott terület más pontjára történő szállításra.

6. Cikk

Összhang a nemzeti jogszabályokkal

Kivéve, ha a Szerződő Felek közötti egyezmények, beleértve a jelen Egyezményt is, másként rendelkeznek:

a) az egyik Szerződő Fél üzembentartóinak és járművezetőinek, valamint a jelen Egyezmény 1. Cikk (2) bekezdésében meghatározott személyszállító járműveknek a másik Szerződő Fél területén való tartózkodása során be kell tartaniuk az adott területen hatályos, közúti személyszállításra és közlekedésre vonatkozó nemzeti törvényeket és más jogszabályokat;

b) egyik Szerződő Fél sem támaszt a másik Szerződő Fél személyszállító járműveivel szemben, a saját személyszállító járműveire alkalmazott nemzeti törvényeinél és más jogszabályainál szigorúbb követelményeket.

7. Cikk

Az Egyezmény előírásainak megszegése

(1) Amennyiben az egyik Szerződő Fél személyszállító járműve vagy járművezetője a másik Szerződő Fél területén való tartózkodás során a jelen Egyezmény előírásait súlyosan vagy ismételten megszegi, azon Szerződő Fél illetékes hatósága, amelynek területén a szabálysértés történt, a másik Szerződő Fél illetékes hatóságától kérheti:

a) figyelmeztetés kiadását az üzembentartónak;

b) figyelmeztetéssel együtt értesítés kiadását arról, hogy a jelen Egyezmény előírásainak következő megszegése az üzembentartó tulajdonában lévő vagy általa üzemeltetett személyszállító járművek ideiglenes vagy állandó kitiltásához vezet azon Szerződő Fél területéről, ahol a szabályszegés történt; vagy

c) értesítés kiadását az üzembentartó kitiltásáról.

(2) Az ilyen kérést kézhez vevő illetékes hatóság a kérést teljesíti, és a lehető legrövidebb időn belül tájékoztatja a másik Szerződő Fél illetékes hatóságát a megtett intézkedésről.

(3) E cikk rendelkezései nem érintik azokat a törvényes intézkedéseket, amelyeket annak a Szerződő Félnek a bíróságai vagy illetékes hatóságai alkalmaznak, amelynek területén a szabályszegés történt.

ZÁRÓ RENDELKEZÉSEK

8. Cikk

Vegyesbizottság

Az illetékes hatóságok képviselői vegyesbizottságot alakítanak az Egyezmény megfelelő végrehajtása és a jogszabályi változásokhoz való hozzáigazítása céljából. A vegyesbizottság bármely illetékes hatóság kérésére ülést tart.

9. Cikk

Hatálybalépés és érvényességi idő

(1) Mindegyik Szerződő Fél írásban értesíti a másikat arról, hogy saját területén a jelen Egyezmény hatálybalépéséhez szükséges intézkedéseket megtette. Az Egyezmény a későbbi értesítés kézhezvételétől számított harmincadik napon lép hatályba.

(2) Jelen Egyezmény hatálybalépését követően egy évig marad érvényben. Ezután az Egyezmény mindaddig érvényben marad, amíg azt bármelyik Szerződő Fél - hat hónapos felmondási idővel - írásban fel nem mondja.

Ennek hiteléül alulírottak, akiket Kormányaik erre megfelelően felhatalmaztak, a jelen Egyezményt aláírják.

Készült Londonban, 1996. év november hó 4. napján, magyar és angol nyelven, két-két eredeti példányban, mindkét nyelvű szöveg egyaránt hiteles.

(Aláírások)”

3. § (1) Ez a rendelet a kihirdetése napján lép hatályba, az Egyezmény rendelkezéseit azonban 2000. március 16-tól kell alkalmazni.

(2) A rendelet végrehajtásáról a közlekedési, hírközlési és vízügyi miniszter gondoskodik.


  Vissza az oldal tetejére