A jogszabály mai napon ( 2021.01.24. ) hatályos állapota.
A jelek a bekezdések múltbeli és jövőbeli változásait jelölik.

 

91/2000. (VI. 22.) Korm. rendelet

a Magyar Köztársaság Kormánya és Azerbajdzsán Köztársaság Kormánya között a diplomata és szolgálati útlevéllel rendelkező állampolgárok vízummentességéről szóló Megállapodás kihirdetéséről

(A Megállapodás kötelező hatályának elismeréséről szóló jegyzékváltás 1999. október 18-án megtörtént.)

1. § A Kormány a Magyar Köztársaság Kormánya és Azerbajdzsán Köztársaság Kormánya között a diplomata és szolgálati útlevéllel rendelkező állampolgárok vízummentességéről szóló Megállapodást e rendelettel kihirdeti.

2. § A magyar szóbeli jegyzék szövege a következő:

„A Magyar Köztársaság Moszkvai Nagykövetsége tiszteletét fejezi ki Azerbajdzsán Köztársaság Külügyminisztériumának és van szerencséje tájékoztatni arról, hogy a Magyar Köztársaság Külügyminisztériuma Megállapodás kötését javasolja a Magyar Köztársaság Kormánya és Azerbajdzsán Köztársaság Kormánya között a diplomata és szolgálati útlevéllel rendelkező állampolgárok vízummentességéről, az alábbi feltételekkel:

Megállapodás
a Magyar Köztársaság Kormánya és Azerbajdzsán Köztársaság Kormánya között a diplomata és szolgálati útlevéllel rendelkező állampolgárok vízummentességéről

A Magyar Köztársaság Kormánya és Azerbajdzsán Köztársaság Kormánya, a továbbiakban Felek,

attól a szándéktól vezérelve, hogy elősegítsék a baráti kapcsolatok további fejlődését a két ország között,

az alábbiakról állapodtak meg:

1. Cikk

(1) A Magyar Köztársaság azon állampolgárai, akik érvényes diplomata vagy szolgálati útlevéllel rendelkeznek és kilencven napnál rövidebb ideig kívánnak tartózkodni Azerbajdzsán Köztársaság területén, valamint Azerbajdzsán Köztársaság azon állampolgárai, akik érvényes diplomata vagy szolgálati útlevéllel rendelkeznek és kilencven napnál rövidebb ideig kívánnak tartózkodni a Magyar Köztársaság területén, vízum nélkül léphetnek be és ki a másik Fél országának területére és területéről.

(2) Amennyiben az egyik Félnek jelen cikk (1) bekezdésében említett állampolgárai kilencven napnál hosszabb ideig kívánnak tartózkodni a másik Fél területén, az állampolgárságuk szerinti ország diplomáciai vagy konzuli képviseletének írásos kérelmére a másik Fél Külügyminisztériuma meghosszabbíthatja az állampolgárok tartózkodási idejét.

2. Cikk

(1) Az egyik Fél országának érvényes diplomata vagy szolgálati útlevéllel rendelkező azon állampolgárai, akik a másik Fél országa területén működő diplomáciai vagy konzuli képviseletén, hivatalos képviseletén, továbbá nemzetközi szervezetnél teljesítenek szolgálatot, a szolgálatuk teljes időtartama alatt vízum nélkül léphetnek a másik Fél országának területére, és ott vízum nélkül tartózkodhatnak és vízum nélkül utazhatnak ki onnan.

(2) Az (1) bekezdésben említett személyek szolgálati időtartamára a velük közös háztartásban élő családtagjaikat is megilletik az (1) bekezdés szerinti jogosultságok, ha ők maguk is érvényes magyar vagy azerbajdzsán diplomata vagy szolgálati útlevéllel rendelkeznek.

3. Cikk

A Felek jelen Megállapodás hatálya alá tartozó állampolgárai a nemzetközi személyforgalom számára kijelölt átkelőhelyeken léphetnek be és ki, illetve tranzitutasként áthaladhatnak a másik Fél országa területén.

4. Cikk

(1) Az egyik Fél diplomata vagy szolgálati útlevéllel rendelkező állampolgára úti okmányának a másik Fél területén történő elvesztését vagy megrongálódását a másik Fél Külügyminisztériumánál köteles bejelenteni.

(2) Az (1) bekezdésben említett elveszített vagy megrongálódott úti okmány helyett az állampolgárság szerinti állam diplomáciai vagy konzuli képviselete új úti okmányt állít ki. Az így kiadott úti okmánnyal a fogadó állam Külügyminisztériuma által adott kiutazási engedély birtokában lehet kiutazni.

5. Cikk

(1) Az egyik Fél országának állampolgárai a másik Fél országának területén történő tartózkodásuk idején tiszteletben tartják ezen Fél törvényeit és szabályait.

(2) Jelen Megállapodás nem vonja meg a Felektől azt a jogot, hogy megtagadják a másik Fél országa azon állampolgárainak beutazását vagy korlátozzák a területükön való tartózkodásukat, akiknek a jelenléte országuk területén nem kívánatos.

6. Cikk

A Felek fenntartják maguknak azt a jogot, hogy nemzetbiztonsági, közrendvédelmi vagy az állampolgárok egészségét veszélyeztető közegészségügyi okokból a jelen Megállapodás hatályát egészben vagy részben átmenetileg felfüggesszék. A jelen Megállapodás felfüggesztéséről és annak visszavonásáról szóló döntésről a Felek diplomáciai úton haladéktalanul, de 24 óránál nem később tájékoztatják egymást.

7. Cikk

(1) A Felek Külügyminisztériumai legkésőbb tizenöt nappal a jelen Megállapodás hatálybalépése előtt diplomáciai úton megküldik egymásnak a Megállapodás hatálya alá tartozó útlevelek mintapéldányait.

(2) Új diplomata és szolgálati útlevelek bevezetése esetén a Felek legalább egy hónappal a bevezetés előtt diplomáciai úton átadják egymásnak azok mintapéldányait.

8. Cikk

Jelen Megállapodás határozatlan ideig érvényes.

Felmondásának szándékáról bármely Fél írásban, diplomáciai úton értesíti a másik Felet. Ez esetben a Megállapodás a felmondásról szóló értesítésnek a másik Fél által történt kézhezvételétől számított harmincadik napon veszti hatályát.

9. Cikk

A jelen Megállapodás teljesítése vagy alkalmazása során felmerülő nézeteltéréseket és vitás kérdéseket a Felek konzultációk vagy tárgyalások útján rendezik anélkül, hogy harmadik Félhez vagy nemzetközi bírósághoz fordulnának.

10. Cikk

A jelen Megállapodás hatálybalépésétől kezdve a Felek között a Magyar Népköztársaság Kormánya és a Szovjet Szocialista Köztársaságok Szövetségének Kormánya között 1978. november 24-én, Budapesten, az állampolgárok kölcsönös vízummentes utazásainak feltételeiről megkötött Egyezmény, valamint annak kiegészítő rendelkezései hatályukat vesztik.

Amennyiben a fenti javaslatok Azerbajdzsán Köztársaság Kormánya számára elfogadhatóak, a Külügyminisztérium tisztelettel javasolja, hogy ez a jegyzék és Azerbajdzsán Köztársaság Külügyminisztériumának javaslat elfogadását közlő válasza *  képezzen megállapodást a két Kormány között a diplomata és szolgálati útlevéllel rendelkező állampolgárok vízummentességéről, mely megállapodás a válaszjegyzék átadásának napjától számított 30. napon lép hatályba.

A Magyar Köztársaság Moszkvai Nagykövetsége megragadja az alkalmat, hogy Azerbajdzsán Köztársaság Külügyminisztériumát ezúton is biztosítsa őszinte nagyrabecsüléséről.”

3. § Ez a rendelet a kihirdetése napján lép hatályba, a Megállapodás rendelkezéseit azonban 1999. november 18-tól kell alkalmazni.


  Vissza az oldal tetejére