A jogszabály mai napon ( 2020.09.22. ) hatályos állapota.
A jelek a bekezdések múltbeli és jövőbeli változásait jelölik.

 

92/2000. (VI. 22.) Korm. rendelet

a Magyar Köztársaság Kormánya és az Örmény Köztársaság Kormánya között a diplomata és szolgálati útlevéllel rendelkező állampolgáraik kölcsönös vízummentességéről szóló Megállapodás kihirdetéséről

(A Megállapodás hatályának elismeréséről rendelkező 8. Cikk szerinti jegyzékváltás 1999. november 11-én megtörtént.)

1. § A Kormány a Magyar Köztársaság Kormánya és az Örmény Köztársaság Kormánya között a diplomata és szolgálati útlevéllel rendelkező állampolgáraik kölcsönös vízummentességéről szóló Megállapodást e rendelettel kihirdeti.

2. § A Megállapodás magyar nyelvű szövege a következő:

„Megállapodás
a Magyar Köztársaság Kormánya és az Örmény Köztársaság Kormánya
között a diplomata és szolgálati útlevéllel rendelkező állampolgáraik
kölcsönös vízummentességéről

A Magyar Köztársaság Kormánya és az Örmény Köztársaság Kormánya, a továbbiakban Szerződő Felek,

attól a szándéktól vezérelve, hogy elősegítsék a baráti kapcsolatok fejlődését, a gazdasági, kereskedelmi, műszaki-tudományos, kulturális és más területekre kiterjedő együttműködés megszilárdítását,

azzal a szándékkal, hogy elősegítsék a két állam diplomata és szolgálati útlevéllel rendelkező állampolgárainak kölcsönös utazásait,

az alábbiakról állapodtak meg:

1. Cikk

(1) Az egyik Szerződő Fél azon állampolgárai, akik érvényes diplomata vagy szolgálati útlevéllel rendelkeznek, vízum nélkül léphetnek be és ki a nemzetközi személyforgalom számára kijelölt határátkelőhelyeken, tranzitutasként áthaladhatnak, illetve ideiglenesen a másik Szerződő Fél területén tartózkodhatnak a jelen Megállapodásban előirányzott feltételek mellett. A vízum nélküli tartózkodás határideje a Szerződő Felek területén nem haladhatja meg a belépéstől számított harminc napot.

(2) Amennyiben az egyik Szerződő Félnek jelen cikk (1) bekezdésében említett állampolgárai harminc napnál hosszabb ideig kívánnak tartózkodni a másik Szerződő Fél területén, az állampolgárságuk szerinti állam diplomáciai vagy konzuli képviseletének írásos kérelmére a másik Szerződő Fél Külügyminisztériuma meghosszabbíthatja az állampolgárok tartózkodási idejét a belépéstől számított legfeljebb kilencven napi időtartamig.

2. Cikk

(1) Az egyik Szerződő Fél érvényes diplomata vagy szolgálati útlevéllel rendelkező azon állampolgárai, akik a másik Szerződő Fél állama területén működő diplomáciai vagy konzuli képviseletén teljesítenek szolgálatot, a szolgálatuk teljes időtartama alatt vízum nélkül léphetnek a fogadó Szerződő Fél államának területére, és ott vízum nélkül tartózkodhatnak és vízum nélkül utazhatnak ki onnan.

(2) A jelen cikk (1) bekezdése szerinti jogosultságok vonatkoznak mindkét ország azon állampolgáraira is, akik az egyik Szerződő Fél államának képviselői olyan nemzetközi szervezetnél, amelynek székhelye a másik Szerződő Fél államának területén van vagy ilyen nemzetközi szervezetben teljesítenek szolgálatot, ha e személyek érvényes diplomata vagy szolgálati útlevéllel rendelkeznek.

(3) Az (1) és a (2) bekezdésben említett személyek szolgálatának időtartamára a velük közös háztartásban élő házastársukat és gyermeküket is megilletik az (1) bekezdés szerinti jogosultságok, ha ők maguk is érvényes magyar vagy örmény diplomata vagy szolgálati útlevéllel rendelkeznek, illetőleg, ha a gyermek a szülő diplomata vagy szolgálati útlevelébe van bejegyezve.

3. Cikk

(1) Az egyik Szerződő Fél állampolgárai a másik Szerződő Fél államának területén történő tartózkodásuk idején kötelesek ezen Fél hatályos törvényeit és jogszabályait betartani.

(2) Az egyik Szerződő Félnek joga van a másik Szerződő Fél állampolgára beutazásának megtagadására vagy tartózkodási időtartamának csökkentésére. A Szerződő Fél e döntését indokolni nem köteles.

(3) Jelen Megállapodás alkalmazását közrendi, közbiztonsági vagy közegészségügyi okból bármelyik Szerződő Fél egészében vagy részben átmenetileg felfüggesztheti. A felfüggesztésről és annak visszavonásáról a másik Szerződő Felet diplomáciai úton haladéktalanul, de 24 óránál nem később tájékoztatni kell.

4. Cikk

A Szerződő Felek Külügyminisztériumai a Megállapodás aláírását követően diplomáciai úton haladéktalanul, de legkésőbb a hatálybalépést megelőzően tizenöt nappal megküldik egymásnak a Megállapodás hatálya alá tartozó útlevelek mintapéldányait, illetőleg új útlevelek bevezetése előtt legalább harminc nappal átadják egymásnak azok mintapéldányait.

5. Cikk

(1) Az egyik Szerződő Fél diplomata vagy szolgálati útlevéllel rendelkező állampolgára úti okmányának a másik Szerződő Fél területén történő elvesztését vagy megrongálódását a másik Szerződő Fél Külügyminisztériumánál köteles bejelenteni.

(2) Az (1) bekezdésben említett elveszített vagy megrongálódott úti okmány helyett az állampolgárság szerinti állam diplomáciai vagy konzuli képviselete új úti okmányt állít ki. Az így kiadott úti okmánnyal a fogadó állam Külügyminisztériuma által adott kiutazási engedély birtokában lehet kiutazni.

6. Cikk

Kölcsönös megegyezés alapján a Szerződő Felek jelen Megállapodást módosíthatják, illetve kiegészíthetik, amely módosítások, illetve kiegészítések a 8. Cikk (1) bekezdésében meghatározott módon lépnek hatályba.

7. Cikk

A jelen Megállapodás során felmerülő vitákat és nézeteltéréseket a Szerződő Felek tárgyalások és konzultációk útján rendezik.

8. Cikk

(1) Jelen Megállapodás attól a naptól számított harmincadik napon lép hatályba, amikor a Szerződő Felek diplomáciai úton értesítették egymást arról, hogy eleget tettek a hatálybalépéshez szükséges belső jogszabályi eljárásoknak.

(2) Jelen Megállapodás határozatlan ideig érvényes, és mindaddig hatályban marad, amíg bármelyik Szerződő Fél írásban, diplomáciai úton fel nem mondja. A Megállapodás a felmondásról szóló értesítésnek a másik Szerződő Fél által történt kézhezvételétől számított hatvanadik napon veszti hatályát.

(3) A jelen Megállapodás hatálybalépésétől kezdve a Szerződő Felek között a Magyar Népköztársaság Kormánya és a Szovjet Szocialista Köztársaságok Szövetségének Kormánya között 1978. november 24-én, Budapesten, az állampolgárok kölcsönös vízummentes utazásainak feltételeiről megkötött Egyezmény, valamint annak kiegészítő rendelkezései hatályukat vesztik.

Kelt Jerevánban, 1998. év március hó 24. napján, két eredeti példányban, mindkettő magyar, örmény és orosz nyelven, mindegyik szöveg egyaránt hiteles. A jelen Megállapodás rendelkezéseinek értelmezésével kapcsolatos nézeteltérések esetén az orosz nyelvű szöveg az irányadó.”

3. § Ez a rendelet a kihirdetése napján lép hatályba, a Megállapodás rendelkezéseit azonban 1999. december 10-től kell alkalmazni.


  Vissza az oldal tetejére