A jogszabály mai napon ( 2020.06.07. ) hatályos állapota.
A jelek a bekezdések múltbeli és jövőbeli változásait jelölik.

 

96/2000. (VI. 22.) Korm. rendelet

a Magyar Köztársaság Kormánya és a Horvát Köztársaság Kormánya között a vízumkötelezettség kölcsönös megszüntetéséről szóló, Budapesten, 2000. május 23-án aláírt Megállapodás kihirdetéséről

(A Megállapodás jóváhagyásáról szóló jegyzékváltás 2000. június 15. napján megtörtént.)

1. § A Kormány a Magyar Köztársaság Kormánya és a Horvát Köztársaság Kormánya között a vízumkötelezettség kölcsönös megszüntetéséről szóló, Budapesten, 2000. május 23-án aláírt Megállapodást e rendelettel kihirdeti.

2. § A Megállapodás magyar nyelvű szövege a következő:

„Megállapodás
a Magyar Köztársaság Kormánya és a Horvát Köztársaság Kormánya között a vízumkötelezettség kölcsönös megszüntetéséről

A Magyar Köztársaság Kormánya és a Horvát Köztársaság Kormánya (a továbbiakban: a Szerződő Felek)

szem előtt tartva a Magyar Köztársaság és a Horvát Köztársaság között Budapesten, 1992. december 16-án aláírt, a baráti kapcsolatokról és az együttműködésről szóló Szerződésben foglalt célkitűzéseket,

tekintettel a két ország közötti kapcsolatok eddigi fejlődésére és eredményeire,

kifejezve azon óhajukat, hogy a továbbiakban is minden területen fejlesszék és erősítsék az országaik közötti kapcsolatokat,

a vízumkötelezettség kölcsönös megszüntetéséről az alábbiak szerint állapodtak meg:

1. Cikk

Az egyik Szerződő Fél államának érvényes, a jelen Megállapodás szerves részét képező Mellékletben felsorolt úti okmánnyal rendelkező állampolgárai az utas- és áruforgalom számára kijelölt határátkelőhelyeken vízum nélkül utazhatnak be a másik Szerződő Fél államának területére, ott külön engedély nélkül legfeljebb kilencven napig tartózkodhatnak és kiutazhatnak.

2. Cikk

(1) Az egyik Szerződő Fél államának érvényes diplomata vagy szolgálati útlevéllel rendelkező állampolgárai az utas- és áruforgalom számára kijelölt határátkelőhelyeken vízum nélkül utazhatnak be a másik Szerződő Fél államterületére, ott - külön engedély nélkül - legfeljebb kilencven napig tartózkodhatnak és kiutazhatnak.

(2) Az egyik Szerződő Fél államának érvényes diplomata vagy szolgálati útlevéllel rendelkező azon állampolgárai, akik a másik Szerződő Fél államának területén működő diplomáciai, konzuli képviseletén teljesítenek szolgálatot vagy az egyik Szerződő Fél képviselői olyan nemzetközi szervezeteknél, amelyeknek székhelye a másik Szerződő Fél államának területén van, szolgálatuk teljes időtartama alatt vízum nélkül utazhatnak be a másik Szerződő Fél államának területére, ott külön engedély nélkül tartózkodhatnak és kiutazhatnak.

(3) Az (1) bekezdésben említett személyek szolgálatának időtartama alatt a velük közös háztartásban élő házastársukat és gyermeküket is megilletik a (2) bekezdés szerinti jogosultságok, amennyiben érvényes magyar vagy horvát diplomata vagy szolgálati útlevéllel rendelkeznek.

3. Cikk

(1) Az egyik Szerződő Fél állampolgárai a másik Szerződő Fél államának területére kilencven napnál hosszabb idejű tartózkodás, munkavállalás vagy egyéb jövedelemszerző tevékenység, illetőleg bevándorlás céljából csak előzetesen beszerzett vízum birtokában utazhatnak be.

(2) A tartózkodási engedély beszerzésére a Szerződő Felek belső jogi szabályozása az irányadó.

4. Cikk

Az egyik Szerződő Fél állampolgárai a másik Szerződő Fél államának területén való tartózkodásuk során kötelesek annak jogszabályait betartani.

5. Cikk

A jelen Megállapodás nem érinti a Szerződő Felek azon jogát, hogy azoknak a személyeknek a beléptetését vagy saját területükön való tartózkodását megtagadják, akik nemkívánatosak, illetőleg a be- és kiutazásra vagy tartózkodásra vonatkozó előírásoknak nem tesznek eleget.

6. Cikk

Az egyik Szerződő Fél azon állampolgárai, akik a másik Szerződő Fél államának területén elvesztették úti okmányukat, kötelesek az úti okmány elvesztését a tartózkodási állam hatóságánál bejelenteni. A hatóság az úti okmány elvesztéséről jegyzőkönyvet vesz fel. A kiutazás feltétele a hatósági jegyzőkönyv és az úti okmányát elvesztő honossága szerinti állam diplomáciai vagy konzuli képviselete által kiállított úti okmány, de kiutazási vízum vagy engedély nem szükséges.

7. Cikk

A jelen Megállapodás alkalmazását közrendi, közbiztonsági vagy közegészségügyi okból bármelyik Szerződő Fél egészében vagy részben, átmenetileg felfüggesztheti. Ezen intézkedés bevezetéséről, valamint megszüntetéséről a másik Szerződő Felet diplomáciai úton, írásban haladéktalanul tájékoztatni kell.

8. Cikk

(1) A Szerződő Felek legkésőbb a jelen Megállapodás aláírását követő harminc napon belül, diplomáciai úton megküldik egymásnak az államterületükön érvényben lévő, a jelen Megállapodás Mellékletében felsorolt úti okmányok mintapéldányait és azok leírását.

(2) Ha a Szerződő Felek egyike a jelen Megállapodás hatálybalépése után az érvényben lévő, a jelen Megállapodás Mellékletében felsorolt úti okmányait megváltoztatja vagy új fajta úti okmányt vezet be, azok érvénybelépése előtt legalább harminc nappal, diplomáciai úton, a minták és azok leírásának csatolásával értesíti a másik Szerződő Felet.

9. Cikk

(1) A jelen Megállapodás az azt követő tizenötödik napon lép hatályba, amikor a Szerződő Felek kölcsönösen, jegyzékváltás útján értesítették egymást arról, hogy a hatálybalépéshez szükséges belső jogi feltételeknek eleget tettek.

(2) A jelen Megállapodás hatálybalépését követően a Magyar Népköztársaság Kormánya és a Jugoszláv Szocialista Szövetségi Köztársaság Kormánya között létrejött, a vízumkötelezettség megszüntetéséről szóló, Belgrádban, 1965. november hó 23. napján aláírt Egyezmény *  a Szerződő Felek vonatkozásában nem kerül alkalmazásra.

10. Cikk

A jelen Megállapodás határozatlan időre szól, és mindaddig hatályban marad, amíg azt bármelyik Szerződő Fél írásban, diplomáciai úton fel nem mondja. A Megállapodás a felmondásról szóló értesítés keltét követő harmincadik napon veszti hatályát.

Készült Budapesten, 2000. év május hónap 23. napján, két eredeti példányban, magyar és horvát nyelven, mindkét nyelvű szöveg egyaránt hiteles.

(Aláírások)

Melléklet

A Magyar Köztársaság Kormánya és a Horvát Köztársaság Kormánya között a vízumkötelezettség kölcsönös megszüntetéséről szóló Megállapodáshoz

1. A jelen Megállapodás 1. Cikkében meghatározott úti okmányok a magyar állampolgárok esetében a következők:

- magánútlevél,

- diplomata útlevél,

- külügyi szolgálati útlevél,

- szolgálati útlevél,

- hajós szolgálati útlevél,

- hazatérési igazolvány,

- személyazonosító igazolvány.

2. A jelen Megállapodás 1. Cikkében meghatározott úti okmányok a horvát állampolgárok esetében a következők:

- magánútlevél,

- diplomata útlevél,

- szolgálati útlevél,

- tengerész útlevél,

- hajós útlevél,

- hazatérési igazolvány,

- személyazonosító igazolvány.”

3. § (1) E rendelet a kihirdetését követő 8. napon lép hatályba, a Megállapodás rendelkezéseit azonban 2000. június hónap 29-től kell alkalmazni.

(2) *  A rendelet végrehajtásáról az idegenrendészetért és menekültügyért felelős miniszter gondoskodik.


  Vissza az oldal tetejére