A jogszabály mai napon ( 2022.10.02. ) hatályos állapota.
A jelek a bekezdések múltbeli és jövőbeli változásait jelölik.

 

2000. évi CXIX. törvény

a társadalombiztosítás pénzügyi alapjai 1999. évi költségvetésének végrehajtásáról * 

Az Országgyűlés az államháztartásról szóló 1992. évi XXXVIII. törvény (a továbbiakban: Áht.) 86. §-ának (1) bekezdése alapján a társadalombiztosítás pénzügyi alapjai 1999. évi költségvetéséről szóló 1998. évi XCI. törvényben (a továbbiakban: KT.) meghatározott költségvetése végrehajtásáról a következő törvényt alkotja:

I. Fejezet

A TÁRSADALOMBIZTOSÍTÁSI ALRENDSZER BEVÉTELEINEK ÉS KIADÁSAINAK FŐÖSSZEGE

1. § (1) Az Országgyűlés az államháztartás társadalombiztosítási alrendszerének a Nyugdíjbiztosítási Alap (a továbbiakban: Ny. Alap) és az Egészségbiztosítási Alap (a továbbiakban: E. Alap) költségvetése összegezéséből adódó 1999. évi költségvetése végrehajtását

a) 1 570 215 millió (egymillió-ötszázhetvenezer-kettőszáztizenöt millió) forint bevételi főösszeggel,

b) 1 616 782 millió (egymillió-hatszáztizenhatezer-hétszáznyolcvankettő millió) forint kiadási főösszeggel,

c) 46 567 millió (negyvenhatezer-ötszázhatvanhét millió) forint hiánnyal

jóváhagyja.

(2) A társadalombiztosítási alrendszer 1999. évi összevont költségvetése végrehajtásának mérlegét e törvény 1. számú melléklete, az 1999. évi összevont működési bevételeit és kiadásait a 2. számú melléklet tartalmazza.

II. Fejezet

A TÁRSADALOMBIZTOSÍTÁS PÉNZÜGYI ALAPJAI KÖLTSÉGVETÉSÉNEK VÉGREHAJTÁSA

A Nyugdíjbiztosítási Alap költségvetésének végrehajtása

2. § (1) Az Országgyűlés az Ny. Alap 1999. évi költségvetésének végrehajtását

a) 916 706 millió (kilencszáztizenhatezer-hétszázhat millió) forint bevételi főösszeggel,

b) 915 580 millió (kilencszáztizenötezer-ötszáznyolcvan millió) forint kiadási főösszeggel,

c) 1126 millió (egyezeregyszázhuszonhat millió) forint többlettel

jóváhagyja.

(2) Az Országgyűlés tudomásul veszi, hogy az (1) bekezdés c) pontjában jóváhagyott többlet az Ny. Alapból teljesített kiadások összegének fedezetéhez szükséges saját bevételeken túli, a Magyar Köztársaság 1999. évi költségvetéséről szóló 1998. évi XC. törvény 28. § (2) bekezdésének b) pontja alapján teljesített központi költségvetési hozzájárulás többlete.

(3) Az Országgyűlés elrendeli, hogy az (1) bekezdés c) pontjában jóváhagyott többlet összegét az Ny. Alap a központi költségvetésnek 2000. december 31-ig visszautalja.

3. § (1) Az Országgyűlés az Ny. Alap 1999. évi működési előirányzat-maradványát 1332 millió forint összegben jóváhagyja.

(2) Az Országgyűlés tudomásul veszi, hogy az Ny. Alap működési kiadásai 966 millió forint előző évek pénz/előirányzat-maradványának felhasználását tartalmazzák, amelyből 14 millió forint az előző évek elkülönített tartalékaként kezelt előirányzat-felhasználás.

(3) Az Országgyűlés tudomásul veszi az (1) bekezdésben elismert, valamint az 1998. évi előirányzat-maradványból fel nem használt 647 millió forint, összesen 1979 millió forint kötelezettségvállalással terhelt előirányzat-maradvány 2000. évi felhasználását az Ny. Alap működési költségeire.

4. § Az Ny. Alap 1999. évi költségvetése végrehajtásának mérlegét a 3. számú melléklet, a működési bevételeit és kiadásait a 4. számú melléklet tartalmazza.

Az Egészségbiztosítási Alap költségvetésének végrehajtása

5. § (1) Az Országgyűlés az E. Alap 1999. évi költségvetésének végrehajtását

a) 653 509 millió (hatszázötvenháromezer-ötszázkilenc millió) forint bevételi főösszeggel,

b) 701 202 millió (hétszázegyezer-kettőszázkettő millió) forint kiadási főösszeggel,

c) 47 693 millió (negyvenhétezer-hatszázkilencvenhárom millió) forint hiánnyal

jóváhagyja.

(2) Az (1) bekezdés c) pontban meghatározott hiány összegéből 3529 millió forintot az 1997. évben értékesített vagyonelemekből származó számviteli tartalékként kimutatott költségvetési pénzmaradvány, 133 millió forintot a 6. § (3) bekezdés b) pontjában elrendelt befizetés fedez. A fennmaradó 44 031 millió forint összegű hiány rendezésére az 1999. évi központi költségvetés végrehajtásáról szóló törvényben kerül sor.

6. § (1) Az Országgyűlés az E. Alap 1999. évi működési előirányzat-maradványát 1586 millió forint összegben jóváhagyja.

(2) Az Országgyűlés tudomásul veszi, hogy az E. Alap működési kiadásai 1041 millió forint előző évek pénz/előirányzat-maradványának felhasználását tartalmazzák.

(3) Az Országgyűlés tudomásul veszi az (1) bekezdésben elismert, valamint az 1998. évi előirányzat-maradványból fel nem használt 77 millió forint előirányzat-maradványból

a) 1530 millió forint összegű kötelezettségvállalással terhelt előirányzat-maradvány 2000. évi felhasználását az E. Alap működési költségeire,

b) 133 millió forint befizetését a működési kiadások terhére az Alap javára 2000. december 31-i hatállyal.

7. § Az E. Alap 1999. évi költségvetése végrehajtásának mérlegét az 5. számú melléklet, a működési bevételeit és kiadásait a 6. számú melléklet tartalmazza.

III. Fejezet

A TÁRSADALOMBIZTOSÍTÁS PÉNZÜGYI ALAPJAI KÖLTSÉGVETÉSÉNEK VÉGREHAJTÁSÁVAL KAPCSOLATOS RENDELKEZÉSEK

8. § Az Országgyűlés tudomásul veszi, hogy a KT. 11. § (1) bekezdése szerint a központi költségvetésből finanszírozott ellátásokkal kapcsolatos működési költségek megtérítése az Országos Nyugdíjbiztosítási Főigazgatóságnál 880 millió forint, az Országos Egészségbiztosítási Pénztárnál 1500 millió forint volt.

9. § * 

10. § Az Országgyűlés elrendeli, hogy 2000. december 31-i hatállyal a központi költségvetésből finanszírozott ellátások megtérítési különbözeteként

a) az Ny. Alap a központi költségvetésnek 370 millió forintot visszautaljon,

b) a központi költségvetés az E. Alapnak 2650 millió forintot megtérítsen.

11. § Az Országgyűlés tudomásul veszi, hogy

a) a KT. 9. § (2) bekezdésében előírt vagyonértékesítési kötelezettség az Ny. Alapnál 49 449 millió forintra, az E. Alapnál 24 386 millió forintra teljesült,

b) a vagyon értékesítése során keletkezett és a KT. 9. § (2) bekezdésében meghatározott módon elszámolt bevételi többlet mindkét Alapnál az 1999. évi ellátások fedezetére bevonásra került.

12. § Az Országgyűlés jóváhagyja a társadalombiztosítási nyugellátásról szóló 1997. évi LXXXI. törvény 66. §-a és a KT. 8. §-a alapján a szociális rászorultságot is figyelembe vevő nyugdíj-megállapítás, illetve -emelés 600 millió forint összegének a nyugellátás címen történő felhasználását az Ny. Alapból és az E. Alapból finanszírozott nyugellátások részeként.

13. § Az Országgyűlés tudomásul veszi, hogy a működésre fordított kiadásokból

a) a KT. 11. § (2) bekezdése alapján

aa) a nyugdíjbiztosítási igazgatási szervek adatszolgáltatáshoz kapcsolódó kiadásának teljesítése 376 millió forint,

ab) az egészségbiztosítási igazgatási szervek ellenőrzési rendszerének fejlesztéséhez rendelt kiadások teljesítése 669 millió forint;

b) a KT. 11. § (3) bekezdése alapján a központosított intézményi kiadás teljesítése 1402 millió forint;

c) a KT. 12. §-a alapján a világbanki kölcsön felhasználása hazai hozzájárulással és tőketörlesztéssel címen történt teljesítés - az előző évi maradvány-felhasználásával és az évközi zárolással - az Ny. Alapnál 1666 millió forint, az E. Alapnál 1913 millió forint.

14. § Az Országgyűlés tudomásul veszi, hogy

a) a KT. 39. § (6) bekezdése alapján az APEH járulékigazgatási feladatátvételével összefüggésben

aa) az Ny. Alap a működési kiadásaiból 385 millió forintot, az E. Alap a működési kiadásaiból 1252 millió forintot pénzeszközátadásként,

ab) az Ny. Alap a működési kiadásaiból 800 millió forintot, az E. Alap a működési kiadásaiból 200 millió forintot a társadalombiztosítás informatikai feladatainak előirányzatából átcsoportosítással,

ac) a tárgyi feltételek biztosítására az Országos Nyugdíjbiztosítási Főigazgatóság és az Országos Egészségbiztosítási Pénztár a Kormány által előírt mértékű ingatlan kezelői jogának átadását, valamint vagyonmegosztásként az eszközök átadását

teljesítette;

b) a KT. 12/A. §-a alapján az Ny. Alap 801 millió forintot, az E. Alap 613 millió forintot adott át az APEH részére.

15. § Az Országgyűlés tudomásul veszi, hogy a KT. 15. §-ában foglalt rendelkezés teljesült.

16. § Az Ny. Alap és az E. Alap befektetett eszközei állományának tételes kimutatását a 7. és 8. számú melléklet tartalmazza.

17. § A társadalombiztosítás pénzügyi alapjaival szemben fennálló tartozások vagyonátadással történő rendezése keretében átvett vagyont a 9. számú melléklet részletezi.

18. § Az Országgyűlés

a) elfogadja, hogy társadalombiztosítás pénzügyi alapjainál a társadalombiztosítás pénzügyi alapjairól és azok 1993. évi költségvetéséről szóló 1992. évi LXXXIV. törvény (a továbbiakban: AT) 11/A. § (2) bekezdése alapján átutalt összegek felhasználása 1999-ben megtörtént;

b) elengedi az AT 11/A. § (6) bekezdésében meghatározott, a tényadatok alapján történt bevételmegosztás és az a) pont szerint felhasznált összegek 20 778 millió forint különbözetének pénzügyi teljesítését.

19. § Az Országgyűlés tudomásul veszi, hogy a tb. 1998. évi zárszámadási törvény 24. §-a szerinti pénzforgalmi rendezési kötelezettségének az E. Alap 3113 millió forint összegben 1999. december 31-ig eleget tett, a 46 millió forint további rendezési kötelezettség teljesítési határidejét 2000. december 31-ben állapítja meg.

20. § Az Országgyűlés jóváhagyja az Ny. Alap és az E. Alap mérlegét a 3. és az 5. számú melléklet szerint.

IV. Fejezet

ZÁRÓ RENDELKEZÉSEK

21. § Az Országgyűlés elrendeli, hogy

a) a korengedményes nyugdíjazásról szóló 5/1990. (I. 15.) MT rendelet alapján folyósított foglalkoztatáspolitikai korengedményes nyugdíjak munkáltatói befizetésekből nem finanszírozható tartozásállományából a központi költségvetés a Nyugdíjfolyósító Igazgatóság „Nem az Alapot terhelő ellátások elszámolási számla” javára

aa) 2000. december 31-ig 1016 millió forintot a Magyar Államra átszállt, a Magyar Államvasutak Részvénytársaságnak 1996. december 31-én lejárt és meg nem fizetett, az Ny. Alappal szemben fennálló tartozása címen,

ab) a fennmaradó részt a következő években az adott évi zárszámadási törvényben meghatározott összegekben

térítsen meg;

b) az a) pontban meghatározott tartozásállományból az APEH által beszedett bevételek (ideértve azok késedelmi pótlékát is) 2000. december 31-től a központi költségvetést illetik;

c) a korengedményes nyugdíjazásról szóló 181/1996. (XII. 16.) Korm. rendelet alapján 1999. december 31-ig megállapított és a munkáltatók által foglalkoztatáspolitikai korengedményes nyugdíjak fedezetére befizetett összegek és a nyugdíjemelést is tartalmazó korengedményes nyugdíjkifizetések 1999. december 31-i különbözetét 6993 millió forint összegben számolja el az Országos Nyugdíjbiztosítási Főigazgatóság a további évekre befizetett összegek terhére 2000. december 31-ig;

d) a c) pont alatt - a korengedményes nyugdíj emelések fedezetének rendezésére - igénybe vett, 2000. január 1-jét követő időszakra befizetett összegeket az adott évre teljesített munkáltatói befizetésekkel megegyező mértékben a központi költségvetés évenként térítse meg.

22. § (1) Ez a törvény a kihirdetését követő 8. napon lép hatályba.

(2) E törvény 21. § b) és d) pontjában foglaltakat először 2001. január 1-jétől kell alkalmazni.

1. számú melléklet a 2000. évi CXIX. törvényhez

A társadalombiztosítás pénzügyi alapjainak 1999. évi költségvetési bevételei és kiadásai

Millió forintban
1999. évi


Cím


Al-
cím
Elő-
irány-
zat
cso-
port-
szám
Ki-
emelt
elő-
irány-
zat-
szám


Bevételek (előirányzat neve)

eredeti
előirányzat

módosított
előirányzat

teljesítés
1 Társadalombiztosítási ellátások fedezetéül szolgáló bevételek
1 509 160

1 509 160

1 489 342
1 Társadalombiztosítási járulékbevételek 951 252 951 252 968 037
1 Társadalombiztosítási járulékbevétel költségvetési szervektől
261 880

261 880

263 871
2 Társadalombiztosítási járulékbevétel gazdálkodó szervezetektől, vállalkozásoktól
629 757

629 757

644 251
3 Társadalombiztosítási járulékbevétel egyéb szervezetektől (egyesületek, alapítványok, egyházi intézmények, pártok stb.)

22 069


22 069


21 422
4 Egyéni vállalkozók társadalombiztosítási járuléka
37 546

37 546

38 493
1 Egyéni vállalkozók foglalkoztatottai után fizetett tb-járulék
17 045

17 045

17 116
2 Egyéni vállalkozók saját jogon fizetett tb-járuléka
20 501

20 501

21 377
2 Biztosítotti nyugdíj- és egészségbiztosítási járulék 204 237 204 237 217 753
1 Egyéni nyugdíj- és egészségbiztosítási járulékbevétel (2% nélkül)
171 270

171 270

194 979
1 Foglalkoztatottak nyugdíj- és egészségbiztosítási járuléka
166 962

166 962

188 078
2 Egyéni vállalkozók saját jogon fizetett nyugdíj- és egészségbiztosítási járuléka
4 308

4 308

6 901
2 Magán-nyugdíjpénztári tagok által fizetett nyugdíjjárulék (2%)
23 286

23 286

16 837
3 Magánnyugdíjpénztárak átutalásai 0 0 392
1 Rokkantsági transzfer 0 0 0
2 Pénztártagok visszalépéséből származó transzfer
0

0

392
4 Egyes szociális ellátásokból fizetett nyugdíjjárulék
6 500

6 500

3 298
5 Munkanélküli járadékból (segélyből) fizetett nyugdíjjárulék
3 181

3 181

2 247
3 Egyéb járulékok és hozzájárulások 23 173 23 173 27 944
1 Baleseti járulék 514 514 994
2 Megállapodás alapján fizetők járulékbevételei 1 005 1 005 1 088
3 Nem biztosítottak egészségbiztosítási járuléka 800 800 573
4 Munkáltatói táppénz-hozzájárulás 10 500 10 500 12 348
1 Táppénz-hozzájárulás költségvetési
szervektől

3 530

3 530

4 001
2 Táppénz-hozzájárulás gazdálkodó
szervezetektől, vállalkozásoktól

6 714

6 714

8 048
3 Táppénz-hozzájárulás egyéb
szervezetektől

116

116

142
4 Táppénz-hozzájárulás egyéni
vállalkozóktól

140

140

157
5 Közteherjegy után befolyt járulék 87 87 43
6 Munkanélküli ellátás után fizetett
nyugdíjbizt. és egészségbizt.-i járulék

10 267

10 267

10 168
7 Egyes szociális ellátások után fizetett nyugdíj-
biztosítási járulék

0

0

2 730
4 Egészségügyi hozzájárulás 171 677 171 677 156 786
1 Tételes egészségügyi hozzájárulás 151 577 151 577 148 240
1 Tételes egészségügyi hozzájárulás
költségvetési szervektől

41 729

41 729

44 848
2 Tételes egészségügyi hozzájárulás gazd.
szervezetektől, vállalkozásoktól

100 348

100 348

99 870
3 Tételes egészségügyi hozzájárulás egyéb
szervezetektől

3 517

3 517

2 362
4 Egyéni vállalkozók által fizetett tételes
egészségügyi hozzájárulás

5 983

5 983

1 160
2 Százalékos egészségügyi hozzájárulás 20 100 20 100 8 546
5 Késedelmi pótlék, bírság 21 600 21 600 3 241
Járulékbevételek, hozzájárulások összesen: 1 371 939 1 371 939 1 373 761
Ebből: kintlevőség behajtásából eredő
járulékbevétel

45 500

45 500

20 955
6 Központi költségvetési hozzájárulások 130 081 130 081 107 075
1 Terhességmegszakítással kapcsolatos
költségvetési térítés

890

890

890
2 Egészségügyi feladatok ellátásával
kapcsolatos közp. költségvetési hozzájárulás

2 700

2 700

2 700
3 Gyermekgondozási segélyben részesülők
utáni közp. költségvetési térítés

10 500

10 500

10 500
4 Magánnyugdíjpénztárba átlépők miatti
járulékkiesés pótlására ktg.vetési tám.

69 857

69 857

57 245
5 Központi költségvetésben tervezett
pénzeszközátadás

19 434

19 434

9 040
6 Jövedéki adóból átadott pénzeszköz 26 700 26 700 26 700
7 Egészségügyi intézmények ügyeleti díj
emelésére átvett pénzeszköz

0

0

0
7 Társadalombiztosítási tevékenységgel kapcsolatos
egyéb bevételek

7 140

7 140

8 506
1 Terhességmegszakítás egyéni térítési díja 330 330 200
2 Baleseti és egyéb kártérítési megtérítések 1 800 1 800 1 374
3 Kifizetések visszatérülése és egyéb bevételek 3 000 3 000 6 096
4 Kórházi részl. adósságrendezésre átadott
pénzeszk. visszatérülése (1996. évi CXX. tv. 28. §)


650


650


673
5 Önkorm. kórházak csődjével összefüggő tám.
visszatérítés [1997. évi CLIII. tv. 11. §
(6) bek.]


360


360


98
6 Működési költségelőleg visszatérülése 1 000 1 000 65
3 Működési célú bevételek 6 640 5 564 7 038
5 Vagyongazdálkodással kapcsolatos bevételek 53 700 58 700 73 835
1 Ellátások fedezetére szolgáló vagyongazdálkodási
bevételek

53 700

58 700

73 835
1 Járuléktartozás fejében átvett vagyon értékesítéséből származó bevétel
0

0

391
1 Immateriális javak értékesítése 0 0 0
2 Tárgyi eszközök értékesítése 0 0 234
3 Befektetett pénzügyi eszközök értékesítése 0 0 121
4 Készletek, egyéb követelések rövid
lejáratú értékpapírok érték.

0

0

36
2 Egyéb vagyonértékesítésből (ingyenes
vagyonjuttatás stb.) származó bevétel

0

0

71 012
1 Immateriális javak értékesítése 0 0 0
2 Tárgyi eszközök értékesítése 0 0 200
3 Befektetett pénzügyi eszközök értékesítése 0 0 70 812
3 Vagyongazdálkodás hozambevételei 0 0 2 432
1 Kamatbevételek 0 0 1 056
2 Osztalékok 0 0 1 105
3 Egyéb vagyonhasznosításból származó
bevételek, térítési díjak, értékesítésből
származó árfolyamnyereség


0


0


271
Társadalombiztosítási alapok bevételei összesen: 1 569 500 1 573 424 1 570 215
Millió forintban
1999. évi


Cím


Al-
cím
Elő-
irány-
zat
cso-
port-
szám
Ki-
emelt
elő-
irány-
zat-
szám


Kiadások (előirányzat neve)

eredeti
előirányzat

módosított
előirányzat

teljesítés
2 Társadalombiztosítási ellátások kiadásai 1 573 556 1 583 224 1 578 594
1 Nyugellátások 1 010 786 1 008 786 1 010 281
1 Öregségi nyugdíj 615 687 615 687 617 956
2 Rokkantsági és baleseti rokkantsági nyugdíj 266 770 264 770 263 126
1 Korhatár feletti rokkantsági nyugellátás
(I-II. rokkantsági csoport)

119 866

119 866

17 001
2 Korhatár feletti rokkantsági nyugellátás
(III. rokkantsági csoport)

0

0

101 023
3 Korhatár alatti rokkantsági nyugellátás
(I-II. rokkantsági csoport)

29 220

29 220

27 091
4 Korhatár alatti rokkantsági nyugellátás
(III. rokkantsági csoport)

117 684

115 684

109 999
5 Korhatár feletti baleseti rokkantsági
nyugellátás (I-II. rokkantsági csoport)

0

0

470
6 Korhatár feletti baleseti rokkantsági
nyugellátás (III. rokkantsági csoport)

0

0

1 616
7 Korhatár alatti baleseti rokkantsági
nyugellátás (I-II. rokkantsági csoport)

0

0

480
8 Korhatár alatti baleseti rokkantsági
nyugellátás (III. rokkantsági csoport)

0

0

5 446
3 Hozzátartozói nyugellátás 127 379 127 379 128 849
4 Egyösszegű méltányossági kifizetések 950 950 350
1 Méltányossági alapon megállapításra
kerülő nyugellátás

600

600

0
2 Egyszeri szociális segély 350 350 350
2 Egészségbiztosítás pénzbeni ellátásai 56 932 56 932 58 790
1 Terhességi-gyermekágyi segély 7 802 7 802 7 768
2 Táppénz 46 800 46 800 49 205
3 Betegséggel kapcsolatos segélyek 1 300 1 300 876
1 Külföldi gyógykezelés 650 650 445
2 Külföldi sürgősségi gyógykezelés 120 120 67
3 Nemzetközi egyezményekből eredő
kiadások

180

180

26
4 Méltányossági támogatások 350 350 338
4 Kártérítési járadék 1 030 1 030 941
3 Természetbeni ellátások 500 531 512 199 504 069
1 Gyógyító-megelőző ellátás 350 165 345 765 338 877
1 Háziorvosi, háziorvosi ügyeleti ellátás 36 506 35 356 35 355
2 Védőnői szolg., anya-, gyermek- és ifjúságvédelem
8 558

7 888

7 816
3 Fogászati ellátás 10 079 9 679 9 679
4 Gondozóintézeti gondozás 7 223 7 223 7 268
5 Betegszállítás és orvosi rendelvényű
halottszállítás

3 810

3 510

3 451
6 Járóbeteg-szakellátás 48 285 47 335 47 325
7 CT, MRI 7 349 6 485 6 484
8 Művesekezelés 8 836 8 736 8 736
9 Házi szakápolás 1 285 1 205 1 120
10 Fekvőbeteg-szakellátás 209 153 210 367 210 738
11 Működési költségelőleg 650 0 0
12 Felmentéssel, végkielégítéssel járó kiadások
117

117

240
13 Célelőirányzatok 1 364 914 665
14 Gyógyító-megelőző ellátások kiadási
előirányzatának céltartaléka

6 950

6 950

0
2 Gyógyfürdő-szolgáltatás 2 000 2 000 2 298
3 Anyatejellátás 215 215 147
4 Gyógyszertámogatás 122 932 141 000 139 461
1 Gyógyszertámogatás kiadásai 116 312 134 380 132 229
2 Speciális szerződés szerint támogatott
magas árú gyógyszerkiadás

6 620

6 620

7 232
5 Gyógyászati segédeszköz támogatás 22 582 20 582 20 589
6 Utazási költségtérítés 2 637 2 637 2 697
4 Egyéb kiadások 5 307 5 307 5 454
1 KESZ igénybevétel miatti kamat kiadás 0 0 0
2 APEH-OEP együttműködéssel
összefüggésben átadott összeg

0
3 Önkormányzati kórházak csődjével
összefüggő visszat. támogatás

0
4 Egyéb kiadások 5 307 5 307 5 454
1 Kifizetőhelyeket megillető költségtérítés 500 500 449
2 Postaköltségek és egyéb kiadások 4 807 4 807 5 005
4 Működésre fordított kiadások 35 413 34 337 34 900
6 Vagyongazdálkodás kiadásai 2 185 2 185 3 288
1 Ellátások fedezetére szolgáló vagyongazdálkodás
kiadásai

2 185

2 185

3 288
1 Felújítás 0 0 0
2 Egyéb vagyongazdálkodással kapcsolatos
kiadások

275

275

946
3 Postabank garanciális kötelezettségének
teljesítése

1 910
1 910
2 342
Társadalombiztosítási alapok kiadásai összesen: 1 611 154 1 619 746 1 616 782
Egyenleg: -41 654 -46 322 -46 567

2. számú melléklet a 2000. évi CXIX. törvényhez

A társadalombiztosítás pénzügyi alapjainak 1999. évi működési bevételei és kiadásai

Millió forintban
1999. évi


Cím


Al-
cím
Elő-
irány-
zat
cso-
port-
szám
Ki-
emelt
elő-
irány-
zat-
szám


Bevételek (előirányzat neve)

eredeti
előirányzat

módosított
előirányzat

teljesítés
3 Működési célú bevételek 6 640 5 564 7 038
1 Központi hivatali szervek 2 417 2 417 4 494
1 Működési bevételek 2 417 2 417 2 180
1 Működési költségtérítés az
államháztartáson belülről

2 320

2 320

2 009
2 Működési költségtérítés az
államháztartáson kívülről

70

70

78
3 Egyéb működési bevétel 27 27 93
2 Felhalmozási és tőke jellegű bevételek 0 0 2 314
1 Felhalmozási célú pénzeszközátvétel
központi költségvetésből

0

0

2 272
2 Egyéb felhalmozási és tőke jellegű
bevételek

0

0

42
2 Igazgatási szervek 223 223 2 544
1 Működési bevételek 223 223 2 480
1 Működési költségtérítés az
államháztartáson belülről

0

0

1 556
2 Működési költségtérítés az
államháztartáson kívülről

0

0

38
3 Egyéb működési bevétel 223 223 886
2 Felhalmozási és tőke jellegű bevételek 0 0 64
1 Felhalmozási célú pénzeszközátvétel
központi költségvetésből

0

0

0
2 Egyéb felhalmozási és tőke jellegű
bevételek

0

0

64
3 Központi hivatali szervek által kezelt
előirányzatok

4 000

2 924

0
1 Felhalmozási és fejlesztési kiadásokra átvett
pénzeszköz

4 000

2 924

0
1 Világbanki megállapodás alapján átvett
pénzeszköz hazai hozzájárulással
és tőketörlesztéssel


4 000


2 924

0
2 Felhalmozási és fejlesztési kiadásokra
átvett pénzeszköz

0

0

0
Működési célú bevételek összesen: 7 038
Működési célú pénzeszközátvétel a társadalombiztosítási alapoktól: 28 773
Előző évi működési előirányzat-maradvány igénybevétele: 2 007
Működési bevételek összesen: 37 818
Millió forintban
1999. évi


Cím


Al-
cím
Elő-
irány-
zat
cso-
port-
szám
Ki-
emelt
elő-
irány-
zat-
szám


Kiadások (előirányzat neve)

eredeti
előirányzat

módosított
előirányzat

teljesítés
4 Működésre fordított kiadások 35 413 34 337 34 900
1 Központi hivatali szervek 5 085 5 085 11 928
1 Működési kiadások 5 040 5 040 8 311
1 Személyi juttatások 2 075 2 065 2 407
2 Munkaadókat terhelő járulékok 781 778 854
3 Dologi kiadások 2 126 2 122 4 499
4 Egyéb működési célú támogatások,
kiadások

58

75

551
2 Felhalmozási kiadások 45 45 3 617
1 Intézményi beruházási kiadások 0 0 3 576
2 Felújítás 45 45 41
2 Igazgatási szervek 21 322 21 322 22 972
1 Működési kiadások 20 249 20 249 22 038
1 Személyi juttatások 10 818 10 080 11 307
2 Munkaadókat terhelő járulékok 4 277 4 079 4 301
3 Dologi kiadások 5 151 4 852 4 794
4 Egyéb működési célú támogatások,
kiadások

3

1 238

1 636
2 Felhalmozási kiadások 1 073 1 073 934
1 Intézményi beruházási kiadások 11 11 429
2 Felújítás 1 062 1 062 505
3 Központi hivatali szervek által kezelt
előirányzatok

9 006

7 930

0
1 Felhalmozási és fejlesztési kiadások 6 156 5 080 0
1 Világbanki kölcsön felhasználása hazai
hozzájárulással és tőketörlesztéssel

4 000

2 924

0
2 Felhalmozási és fejlesztési kiadások 2 156 2 156 0
2 Behajtás ösztönzése 0 0 0
3 Ellenőrzési tevékenység ösztönzése 0 0 0
4 APEH-OEP együttműködéssel történő
behajtás ösztönzése

0

0

0
5 Egészségbiztosítási feladatkörbe tartozó
ellenőrzési rendszerek fejlesztése

813

813

0
6 Adatszolgáltatási és nyilvántartási feladatok 600 600 0
7 Nyugdíjreform bevezetésének többletkiadásai 0 0 1
8 Központosított intézményi kiadás 1 437 1 437 0
Működésre fordított kiadások összesen: 34 900
1999. évi működési előirányzat-maradvány: 2 918
Előző év működési előirányzat-maradványa: 724
Társadalombiztosítási alapok működési előirányzat-maradványa összesen: 3 642

3. számú melléklet a 2000. évi CXIX. törvényhez

A Nyugdíjbiztosítási Alap 1999. évi költségvetési bevételei és kiadásai

Millió forintban
1999. évi


Cím


Al-
cím
Elő-
irány-
zat
cso-
port-
szám
Ki-
emelt
elő-
irány-
zat-
szám


Bevételek (előirányzat neve)

eredeti
előirányzat

módosított
előirányzat

teljesítés
1 Nyugdíj-biztosítási ellátások fedezetéül szolgáló
bevételek

872 625

872 625

864 639
1 Munkáltatói nyugdíj-biztosítási járulékbevételek 620 782 620 782 629 040
1 Nyugdíj-biztosítási járulékbevétel
költségvetési szervektől

170 902

170 902

171 441
2 Nyugdíj-biztosítási járulékbevétel gazdálkodó
szervezetektől, vállalkozásoktól

410 976

410 976

418 581
3 Nyugdíj-biztosítási járulékbevétel egyéb
szervezetektől (egyesületek, alapítványok,
egyházi intézmények, pártok stb.)


14 402


14 402


14 009
4 Egyéni vállalkozók nyugdíj-biztosítási járuléka 24 502 24 502 25 009
1 Egyéni vállalkozók foglalkoztatottai
után fizetett nyugdíj-biztosítási járulék

11 124

11 124

11 120
2 Egyéni vállalkozók saját jogon fizetett
nyugdíj-biztosítási járuléka

13 378

13 378

13 889
2 Biztosítotti nyugdíjjárulék bevétel 129 957 129 957 141 388
1 Egyéni nyugdíjjárulék 96 990 96 990 118 614
1 Foglalkoztatottak nyugdíjjáruléka 94 551 94 551 114 133
2 Egyéni vállalkozók saját jogon fizetett
nyugdíjjáruléka

2 439

2 439

4 481
2 Magán-nyugdíjpénztári tagok által fizetett
nyugdíjjárulék (2%)

23 286

23 286

16 837
3 Magánnyugdíjpénztárak átutalásai 0 0 392
1 Rokkantsági transzfer 0 0
2 Pénztártagok visszalépéséből származó
transzfer

0

0

392
4 Egyes szociális ellátásokból fizetett
nyugdíjjárulék

6 500

6 500

3 298
5 Munkanélküli járadékból (segélyből) fizetett
nyugdíjjárulék

3 181

3 181

2 247
3 Egyéb járulékok és hozzájárulások 7 395 7 395 10 023
2 Megállapodás alapján fizetők járulékbevételei 500 500 659
5 Közteherjegy után befolyt járulék 50 50 27
6 Munkanélküli ellátás után fizetett
nyugdíjbiztosítási járulék

6 845

6 845

6 607
7 Egyes szociális ellátások után fizetett
nyugdíjbiztosítási járulék

0

0

2 730
5 Késedelmi pótlék, bírság 12 500 12 500 2 073
Járulékbevételek, hozzájárulások összesen: 770 634 770 634 782 524
Ebből: kintlevőség behajtásából eredő járulékbevétel 24 000 24 000
6 Központi költségvetési hozzájárulások 99 791 99 791 76 785
3 Gyermekgondozási segélyben részesülők utáni
központi költségvetési térítés

10 500

10 500

10 500
4 Magánnyugdíjpénztárba átlépők miatti
járulékkiesés pótlására ktg.vetési tám.

69 857

69 857

57 245
5 Központi költségvetésben tervezett
pénzeszközátadás

19 434

19 434

9 040
7 Nyugdíjbiztosítási tevékenységgel kapcsolatos
egyéb bevételek

2 200

2 200

5 330
3 Kifizetések visszatérülése és egyéb bevételek 2 200 2 200 5 330
3 Működési célú bevételek 2 940 2 102 2 618
5 Vagyongazdálkodással kapcsolatos bevételek 39 100 39 100 49 449
1 Ellátások fedezetére szolgáló
vagyongazdálkodási bevételek

39 100

39 100

49 449
1 Járuléktartozás fejében átvett vagyon
értékesítéséből származó bevétel

0

173
1 Immateriális javak értékesítése 0 0
2 Tárgyi eszközök értékesítése 0 131
3 Befektetett pénzügyi eszközök értékesítése 0 21
4 Készletek, egyéb követelések rövid
lejáratú értékpapírok érték.

0
21
2 Egyéb vagyon (ingyenes vagyonjuttatás stb.)
értékesítéséből származó bevétel

0

47 303
1 Immateriális javak értékesítése 0 0
2 Tárgyi eszközök értékesítése 0 200
3 Befektetett pénzügyi eszközök
értékesítése

0

47 103
3 Vagyongazdálkodás hozambevételei 0 1 973
1 Kamatbevételek 0 1 056
2 Osztalékok 0 731
3 Egyéb vagyonhasznosításból származó
bevételek, térítési díjak, értékesítésből
származó árfolyamnyereség


0


186
Nyugdíjbiztosítási Alap bevételei összesen: 914 665 913 827 916 706
Millió forintban
1999. évi


Cím


Al-
cím
Elő-
irány-
zat
cso-
port-
szám
Ki-
emelt
elő-
irány-
zat-
szám


Kiadások (előirányzat neve)

eredeti
előirányzat

módosított
előirányzat

teljesítés
2 Nyugdíj-biztosítási ellátások kiadásai 896 621 896 621 897 811
1 Nyugellátások 893 102 893 102 894 332
1 Öregségi nyugdíj 615 687 615 687 617 956
2 Rokkantsági és baleseti rokkantsági nyugdíj 149 086 149 086 147 681
1 Korhatár feletti rokkantsági nyugellátás
(I-II. rokkantsági csoport)

119 866

119 866

17 011
2 Korhatár feletti rokkantsági nyugellátás
(III. rokkantsági csoport)

0

0

101 023
3 Korhatár alatti rokkantsági nyugellátás
(I-II. rokkantsági csoport)

29 220

29 220

27 091
5 Korhatár feletti baleseti rokkantsági
nyugellátás (I-II. rokkantsági csoport)

0

0

470
6 Korhatár feletti baleseti rokkantsági
nyugellátás (III. rokkantsági csoport)

0

0

1 616
7 Korhatár alatti baleseti rokkantsági
nyugellátás (I-II. rokkantsági csoport)

0

0

480
3 Hozzátartozói nyugellátás 127 379 127 379 128 345
4 Egyösszegű méltányossági kifizetések 950 950 350
1 Méltányossági alapon megállapításra
kerülő nyugellátás

600

600
2 Egyszeri szociális segély 350 350 350
4 Egyéb kiadások 3 519 3 519 3 479
1 KESZ igénybevétel miatti kiadás 0
4 Egyéb kiadások 3 519 3 519 3 479
2 Postaköltségek és egyéb kiadások 3 519 3 519 3 479
4 Működésre fordított kiadások 16 414 15 576 15 726
6 Vagyongazdálkodás kiadásai 1 630 1 630 2 043
1 Ellátások fedezetére szolgáló
vagyongazdálkodás kiadásai

1 630

1 630

2 043
1 Felújítás 0
2 Egyéb vagyongazdálkodással kapcsolatos
kiadások

260

260

370
3 Postabank garanciális kötelezettségének
teljesítése

1 370

1 370

1 673
Nyugdíjbiztosítási Alap kiadásai összesen: 914 665 913 827 915 580
Egyenleg: 0 0 1 126

4. számú melléklet a 2000. évi CXIX. törvényhez

A Nyugdíjbiztosítási Alap 1999. évi működési bevételei és kiadásai

Millió forintban
1999. évi


Cím


Al-
cím
Elő-
irány-
zat
cso-
port-
szám
Ki-
emelt
elő-
irány-
zat-
szám


Bevételek (előirányzat neve)

eredeti
előirányzat

módosított
előirányzat

teljesítés
3 Működési célú bevételek 2 940 2 102 2 618
1 Központi hivatali szerv 892 892 2 308
1 Működési bevételek 892 892 976
1 Működési költségtérítés államháztartáson
belülről

820

820

884
2 Működési költségtérítés államháztartáson
kívülről

70

70

78
3 Egyéb működési bevétel 2 2 14
2 Felhalmozási és tőke jellegű bevételek 0 0 1 332
1 Felhalmozási célú pénzeszközátvétel
központi költségvetésből

0

0

1 322
2 Egyéb felhalmozási és tőke jellegű
bevételek

0

0

10
2 Igazgatási szervek 48 48 310
1 Működési bevételek 48 48 278
1 Működési költségtérítés
államháztartáson belülről

0

0

69
2 Működési költségtérítés
államháztartáson kívülről

0

0

38
3 Egyéb működési bevétel 48 48 171
2 Felhalmozási és tőke jellegű bevételek 0 0 32
1 Felhalmozási célú pénzeszközátvétel
központi költségvetésből

0

0

0
2 Egyéb felhalmozási és tőke jellegű
bevételek

0

0

32
3 Központi hivatali szerv által kezelt
előirányzatok

2 000

1 162

0
1 Felhalmozási és fejlesztési kiadásokra
átvett pénzeszköz

2 000

1 162

0
1 Világbanki megállapodás alapján átvett
pénzeszköz hazai hozzájárulással és tőketörlesztéssel


2 000


1 162


0
2 Felhalmozási és fejlesztési kiadásokra
átvett pénzeszköz

0

0

0
Működési célú bevételek összesen: 2 618
Működési célú pénzeszközátvétel a Nyugdíjbiztosítási Alaptól: 13 474
Előző évi működési előirányzat-maradvány igénybevétele: 966
Működési bevételek összesen: 17 058
Millió forintban
1999. évi


Cím


Al-
cím
Elő-
irány-
zat
cso-
port-
szám
Ki-
emelt
elő-
irány-
zat-
szám


Kiadások (előirányzat neve)

eredeti
előirányzat

módosított
előirányzat

teljesítés
4 Működésre fordított kiadások 18 414 15 576 15 728
1 Központi hivatali szerv 1 539 1 539 4 878
1 Működési kiadások 1 539 1 539 2 986
1 Személyi juttatások 720 720 837
2 Munkaadókat terhelő járulékok 273 273 268
3 Dologi kiadások 531 531 1 849
4 Egyéb működési célú támogatások,
kiadások

15

15

32
2 Felhalmozási kiadások 0 0 1 892
1 Intézményi beruházási kiadások 0 0 1 888
2 Felújítás 0 0 4
2 Igazgatási szervek 9 883 9 883 10 848
1 Működési kiadások 9 155 9 155 10 134
1 Személyi juttatások 4 845 4 845 5 501
2 Munkaadókat terhelő járulékok 1 917 1 917 2 061
3 Dologi kiadások 2 393 2 393 2 179
4 Egyéb működési célú támogatások,
kiadások

0

0

393
2 Felhalmozási kiadások 728 728 714
1 Intézményi beruházási kiadások 0 0 293
2 Felújítás 728 728 421
3 Központi hivatali szerv által kezelt
előirányzatok

4 992

4 154

0
1 Felhalmozási és fejlesztési kiadások 2 955 2 117 0
1 Világbanki kölcsön felhasználása hazai hozzájárulással és tőketörlesztéssel
2 000

1 162

0
2 Felhalmozási és fejlesztési kiadások 955 955 0
6 Adatszolgáltatási és nyilvántartási feladatok 600 600 0
8 Központosított intézményi kiadás 1 437 1 437 0
Működésre fordított kiadások összesen: 15 726
1999. évi működési előirányzat-maradvány: 1 332
Előző év működési előirányzat-maradványa: 647
Nyugdíjbiztosítási Alap működési előirányzat-maradványa összesen: 1 979

5. számú melléklet a 2000. évi CXIX. törvényhez

Az Egészségbiztosítási Alap 1999. évi költségvetési bevételei és kiadásai

Millió forintban
1999. évi


Cím


Al-
cím
Elő-
irány-
zat
cso-
port-
szám
Ki-
emelt
elő-
irány-
zat-
szám


Bevételek (előirányzat neve)

eredeti
előirányzat

módosított
előirányzat

teljesítés
1 Egészségbiztosítási ellátások fedezetéül szolgáló
bevételek

636 535

636 535

624 703
1 Munkáltatói egészségbiztosítási járulékbevételek 330 470 330 470 338 997
1 Egészségbiztosítási járulékbevétel
költségvetési szervektől

90 978

90 978

92 430
2 Egészségbiztosítási járulékbevétel
gazdálkodó szervezetektől, vállalkozásoktól

218 781

218 781

225 670
3 Egészségbiztosítási járulékbevétel egyéb
szervezetektől (egyesületek, alapítványok,
egyházi intézmények, pártok stb.)


7 667


7 667


7 413
4 Egyéni vállalkozók egészségbiztosítási
járuléka

13 044

13 044

13 483
1 Egyéni vállalkozók foglalkoztatottai után
fizetett egészségbiztosítási járulék

5 921

5 921

5 995
2 Egyéni vállalkozók saját jogon fizetett
egészségbiztosítási járuléka

7 123

7 123

7 488
2 Biztosítotti egészségbiztosítási járulék 74 280 74 280 76 365
1 Egyéni egészségbiztosítási járulékbevétel 74 280 74 280 76 365
1 Foglalkoztatottak egészségbiztosítási
járuléka

72 411

72 411

73 945
2 Egyéni vállalkozók saját jogon fizetett
egészségbiztosítási járuléka

1 869

1 869

2 420
3 Egyéb járulékok és hozzájárulások 15 778 15 778 17 921
1 Baleseti járulék 514 514 994
2 Megállapodás alapján fizetők járulékbevételei 505 505 428
3 Nem biztosítottak egészségbiztosítási járuléka 800 800 573
4 Munkáltatói táppénz-hozzájárulás 10 500 10 500 12 348
1 Táppénz-hozzájárulás költségvetési
szervektől

3 530

3 530

4 001
2 Táppénz-hozzájárulás gazdálkodó
szervezetektől, vállalkozásoktól

6 714

6 714

8 048
3 Táppénz-hozzájárulás egyéb
szervezetektől

116

116

142
4 Táppénz-hozzájárulás egyéni
vállalkozóktól

140

140

157
5 Közteherjegy után befolyt járulék 37 37 16
6 Munkanélküli ellátás után fizetett
egészségbiztosítási járulékbevétel

3 422

3 422

3 562
4 Egészségügyi hozzájárulás 171 677 171 677 156 786
1 Tételes egészségügyi hozzájárulás 151 577 151 577 148 240
1 Tételes egészségügyi hozzájárulás
költségvetési szervektől

41 729

41 729

44 848
2 Tételes egészségügyi hozzájárulás
gazdasági szervezetektől, vállalkozásoktól

100 348

100 348

99 870
3 Tételes egészségügyi hozzájárulás
egyéb szervezetektől

3 517

3 517

2 362
4 Egyéni vállalkozók által fizetett tételes
egészségügyi hozzájárulás

5 983

5 983

1 160
2 Százalékos egészségügyi hozzájárulás 20 100 20 100 8 546
5 Késedelmi pótlék, bírság 9 100 9 100 1 168
Járulékbevételek, hozzájárulások összesen: 601 305 601 305 591 238
Ebből: kintlevőség behajtásából eredő
járulékbevétel

21 500

21 500
6 Központi költségvetési hozzájárulások 30 290 30 290 30 290
1 Terhességmegszakítással kapcsolatos
költségvetési térítés

890

890

890
2 Egészségügyi feladatok ellátásával
kapcsolatos központi költségvetési
hozzájárulás


2 700


2 700


2 700
5 Központi költségvetésben tervezett
pénzeszközátadás

0

0

0
6 Jövedéki adóból átadott pénzeszköz 26 700 26 700 26 700
7 Egészségügyi intézmények ügyeleti díj
emelésére átvett pénzeszköz

0

0

0
7 Egészségbiztosítási tevékenységgel kapcsolatos
egyéb bevételek

4 940

4 940

3 176
1 Terhességmegszakítás egyéni térítési díja 330 330 200
2 Baleseti és egyéb kártérítési megtérítések 1 800 1 800 1 374
3 Kifizetések visszatérülése és egyéb bevételek 800 800 766
4 Kórházi részl. adósságrendezésre átadott
pénzeszk. visszatérülése (1996. évi CXX. tv.)

650

650

673
5 Önkorm. kórházak csődjével összefüggő
támogatás visszatérítés [1997. évi XLIII. tv. 11. § (6) bek.]


360


360


98
6 Működési költségelőleg visszatérülése 1 000 1 000 65
3 Működési célú bevételek 3 700 3 462 4 420
5 Vagyongazdálkodással kapcsolatos bevételek 14 600 19 600 24 386
1 Ellátások fedezetére szolgáló
vagyongazdálkodási bevételek

14 600

19 600

24 386
1 Járuléktartozás fejében átvett vagyon
értékesítéséből származó bevétel

0

0

218
1 Immateriális javak értékesítése 0 0 0
2 Tárgyi eszközök értékesítése 0 0 103
3 Befektetett pénzügyi eszközök értékesítése 0 0 100
4 Készletek, egyéb követelések rövid
lejáratú értékpapírok érték.

0

0

15
2 Egyéb vagyon (ingyenes vagyonjuttatás stb.)
értékesítéséből származó bevétel

0

0

23 709
1 Immateriális javak értékesítése 0 0 0
2 Tárgyi eszközök értékesítése 0 0 0
3 Befektetett pénzügyi eszközök értékesítése 0 0 23 709
3 Vagyongazdálkodás hozambevételei 0 0 459
1 Kamatbevételek 0 0 0
2 Osztalékok 0 0 374
3 Egyéb vagyonhasznosításból származó
bevételek, térítési díjak, értékesítésből
származó árfolyamnyereség


0


0


85
Egészségbiztosítási Alap bevételei összesen: 654 835 659 597 653 509
Millió forintban
1999. évi


Cím


Al-
cím
Elő-
irány-
zat
cso-
port-
szám
Ki-
emelt
elő-
irány-
zat-
szám


Kiadások (előirányzat neve)

eredeti
előirányzat

módosított
előirányzat

teljesítés
2 Egészségbiztosítási ellátások kiadásai 676 935 686 603 680 783
1 Nyugellátások 117 684 115 684 115 949
2 Rokkantsági és baleseti rokkantsági nyugdíj 117 684 115 684 115 445
4 Korhatár alatti rokkantsági nyugellátás
(III. rokkantsági csoport)

117 684

115 684

109 999
8 Korhatár alatti baleseti rokkantsági
nyugellátás (III. rokkantsági csoport)

0

0

5 446
3 Hozzátartozói nyugellátás 0 0 504
2 Egészségbiztosítás pénzbeli ellátásai 56 932 56 932 58 790
1 Terhességi-gyermekágyi segély 7 802 7 802 7 768
2 Táppénz 46 800 46 800 49 205
3 Betegséggel kapcsolatos segélyek 1 300 1 300 876
1 Külföldi gyógykezelés 650 650 445
2 Külföldi sürgősségi gyógykezelés 120 120 67
3 Nemzetközi egyezményekből eredő
kiadások

180

180

26
4 Méltányossági támogatások 350 350 338
4 Kártérítési járadék 1 030 1 030 941
3 Természetbeni ellátások 500 531 512 199 504 069
1 Gyógyító-megelőző ellátás 350 165 345 765 338 877
1 Háziorvosi, háziorvosi ügyeleti ellátás 36 506 35 356 35 355
2 Védőnői szolg., anya-, gyermek-
és ifjúságvédelem

8 558

7 888

7 816
3 Fogászati ellátás 10 079 9 679 9 679
4 Gondozóintézeti gondozás 7 223 7 223 7 268
5 Betegszállítás és orvosi rendelvényű
halottszállítás

3 810

3 510

3 451
6 Járóbeteg-szakellátás 48 285 47 335 47 325
7 CT, MRI 7 349 6 485 6 484
8 Művesekezelés 8 836 8 736 8 736
9 Házi szakápolás 1 285 1 205 1 120
10 Fekvőbeteg-szakellátás 209 153 210 367 210 738
11 Működési költségelőleg 650 0 0
12 Felmentéssel, végkielégítéssel járó
kiadások

117

117

240
13 Célelőirányzatok 1 364 914 665
14 Gyógyító-megelőző ellátások kiadási
előirányzatának céltartaléka

6 950

6 950

0
2 Gyógyfürdő-szolgáltatás 2 000 2 000 2 298
3 Anyatejellátás 215 215 147
4 Gyógyszertámogatás 122 932 141 000 139 461
1 Gyógyszertámogatás kiadásai 116 312 134 380 132 229
2 Speciális szerződés szerint támogatott
magas árú gyógyszerkiadás

6 620

6 620

7 232
5 Gyógyászati segédeszköz támogatás 22 582 20 582 20 589
6 Utazási költségtérítés 2 637 2 637 2 697
4 Egyéb kiadások 1 788 1 788 1 975
4 Egyéb kiadások 1 788 1 788 1 975
1 Kifizetőhelyeket megillető ktg.térítés 500 500 449
2 Postaköltségek és egyéb kiadások 1 288 1 288 1 526
4 Működésre fordított kiadások 18 999 18 761 19 174
6 Vagyongazdálkodás kiadásai 555 555 1 245
1 Ellátások fedezetére szolgáló vagyongazdálkodás
kiadásai

555

555

1 245
1 Felújítás 0
2 Egyéb vagyongazdálkodással kapcsolatos
kiadások

15

15

576
3 Postabank garanciális kötelezettségének
teljesítése

540

540

669
Egészségbiztosítási Alap kiadásai összesen: 696 489 705 919 701 202
Egyenleg: -41 654 -46 322 -47 693

6. számú melléklet a 2000. évi CXIX. törvényhez

Az Egészségbiztosítási Alap 1999. évi működési bevételei és kiadásai

Millió forintban
1999. évi


Cím


Al-
cím
Elő-
irány-
zat
cso-
port-
szám
Ki-
emelt
elő-
irány-
zat-
szám


Bevételek (előirányzat neve)

eredeti
előirányzat

módosított
előirányzat

teljesítés
3 Működési célú bevételek 3 700 3 462 4 420
1 Központi hivatali szervek 1 525 1 525 2 186
1 Működési bevételek 1 525 1 525 1 204
1 Működési költségtérítés
államháztartáson belül

1 500

1 500

1 125
2 Működési költségtérítés
államháztartáson kívül

0

0

0
3 Egyéb működési bevétel 25 25 79
2 Felhalmozási és tőke jellegű bevételek 0 0 982
1 Felhalmozási célú pénzeszközátvétel
központi költségvetésből

0

0

950
2 Egyéb felhalmozási és tőke jellegű
bevételek

0

0

32
2 Igazgatási szervek 175 175 2 234
1 Működési bevételek 175 175 2 202
1 Működési költségtérítés
államháztartáson belülről

0

0

1 487
2 Működési költségtérítés
államháztartáson kívülről

0

0

0
3 Egyéb működési bevétel 175 175 715
2 Felhalmozási és tőke jellegű bevételek 0 0 32
1 Felhalmozási célú pénzeszközátvétel
központi költségvetésből

0

0

0
2 Egyéb felhalmozási és tőke jellegű
bevételek

0

0

32
3 Központi hivatali szerv által kezelt előirányzatok 2 000 1 762 0
1 Felhalmozási és fejlesztési kiadásokra átvett
pénzeszköz

2 000

1 762

0
1 Világbanki megállapodás alapján átvett
pénzeszköz hazai hozzájárulással és
tőketörlesztéssel


2 000


1 762


0
2 Felhalmozási és fejlesztési kiadásokra
átvett pénzeszköz

0

0

0
Működési célú bevételek összesen: 4 420
Működési célú pénzeszközátvétel az Egészségbiztosítási Alaptól: 15 299
Előző évi működési előirányzat-maradvány igénybevétele: 1 041
Működési bevételek összesen: 20 760
Millió forintban
1999. évi


Cím


Al-
cím
Elő-
irány-
zat
cso-
port-
szám
Ki-
emelt
elő-
irány-
zat-
szám


Kiadások (előirányzat neve)

eredeti
előirányzat

módosított
előirányzat

teljesítés
4 Működésre fordított kiadások 18 999 18 761 19 174
1 Központi hivatali szerv 3 546 3 546 7 050
1 Működési kiadások 3 501 3 501 5 325
1 Személyi juttatások 1 355 1 345 1 570
2 Munkaadókat terhelő járulékok 508 505 586
3 Dologi kiadások 1 595 1 591 2 650
4 Egyéb működési célú támogatások,
kiadások

43

60

519
2 Felhalmozási kiadások 45 45 1 725
1 Intézményi beruházási kiadások 0 0 1 688
2 Felújítás 45 45 37
2 Igazgatási szervek 11 439 11 439 12 124
1 Működési kiadások 11 094 11 094 11 904
1 Személyi juttatások 5 973 5 235 5 806
2 Munkaadókat terhelő járulékok 2 360 2 162 2 240
3 Dologi kiadások 2 758 2 459 2 615
4 Egyéb működési célú támogatások,
kiadások

3

1 238

1 243
2 Felhalmozási kiadások 345 345 220
1 Intézményi beruházási kiadások 11 11 136
2 Felújítás 334 334 84
3 Központi hivatali szerv által kezelt előirányzatok 4 014 3 776 0
1 Felhalmozási és fejlesztési kiadások 3 201 2 963 0
1 Világbanki kölcsön felhasználása hazai
hozzájárulással és tőketörlesztéssel

2 000

1 762

0
2 Felhalmozási és fejlesztési kiadások 1 201 1 201 0
5 Egészségbiztosítási feladatkörbe tartozó
ellenőrzési rendszerek fejlesztése

813

813

0
Működésre fordított kiadások összesen: 19 174
1999. évi működési előirányzat-maradvány: 1 586
Előző év működési előirányzat-maradványa: 77
Egészségbiztosítási Alap működési előirányzat-maradványa összesen: 1 663

7. számú melléklet a 2000. évi CXIX. törvényhez

Befektetett eszközök állományának tételes kimutatása

Nyugdíjbiztosítási Alap

Ezer forintban


Megnevezés
Nyitó-
állomány
(1999.
01. 01.)
Állo-
mány-
növeke-
dés
Állo-
mány-
csökke-
nés ér-
tékesítés-
ből
Állo-
mány-
csökke-
nés ér-
tékvesz-
tésből
Állo-
mány-
csökke-
nés
Át-
sorolás
a forgó-
eszközök
közé
Záró-
állomány
(1999.
12. 31.)
Ingyenes vagyonjuttatásból:
Alba Régia (ingatlan) 229 115 0 229 115 229 115 0 0
Kecskeméti irodaház (ingatlan) 174 443 0 174 443 174 443 0 0
Váci CEMŰ-székház (ingatlan) 38 718 0 38 718 38 718 0 0
Víziterv (ingatlan) 195 280 0 2 360 2 360 192 920 0
Gépek berend., felsz. 5 661 0 5 661 5 661 0 0
Járművek 139 0 139 139 0 0
Járuléktartozás fejében átvett: Csopak (Kőkorsó u.) 49 601 0 254 254 49 347 0
Üzemeltetésre átadott 692 958 0 448 077 2 614 450 690 242 268 0
Ingyenes vagyonjuttatásból:
Autóker Rt. részvény 3 164 236 0 0 3 164 236 0
Humán Rt. 1 részvény 686 669 0 0 686 669 0
Humán Rt. 2 részvény 407 155 0 0 407 155 0
Optima bef. jegy 127 957 0 127 957 127 957 0 0
OTP Bank Rt. törzsrészvény 1 712 043 0 1 712 043 1 712 043 0 0
Postabank Rt. részvény 0 0 0 0 0
Richter G. Rt. részvény 1 763 748 0 1 763 748 1 763 748 0 0
Szegedi Ruhagyár Rt. részvény 56 959 0 0 56 959 0
Ny. Alapból vásárolt:
Nyugber Center Kft. üzletrész 739 573 0 83 797 83 797 655 776 0
VIR Kft. üzletrész* 1 350 123 0 0 1 350 123 0
Ingyenes forgatásból:
Tb. Alapkezelő részvény 19 750 0 2 040 2 040 17 710 0
Járuléktartozás fejében átvett:
Bajai Kukorica term. 11 0 0 11 0
Bentonit 84 0 0 84 0
Borászati Szövetkezet 91 0 0 91 0
CCCC4 Carbon 58 401 0 0 58 401 0
DAM 244 494 0 244 494 244 494 0 0
DAM 16 530 0 16 530 16 530 0 0
DIGÉP koreng. 11 267 0 0 11 267 0
DIGÉP Melegalakító 34 0 31 31 3 0
DIGÉP Melegalakító 15 015 0 9 075 9 075 5 940 0
DIGÉP Szerszámgépgyár 40 0 0 40 0
DIGÉP Szerszámgépgyár 20 314 0 0 20 314 0
DIGÉP Szivattyú 17 0 5 5 12 0
DIGÉP Szivattyú 6 501 0 0 6 501 0
Drogunion 264 0 264 264 0 0
FIMCOOP Zamárdi 4 510 0 4 510 4 510 0 0
K&H részvény 0 210 0 210 0
MGM Daewoo 102 383 0 34 384 34 384 67 999 0
MGM Daewoo 163 998 0 55 076 55 076 108 922 0
Ózdi Acéltrans Kft. 140 555 0 140 555 140 555 0 0
Ózdi Energiaszolg. Kft. 171 790 0 171 790 171 790 0 0
Parasztbecsület Mgtsz. 122 0 122 122 0 0
Radius Hungaricus 0 0 0 0 0
Sörárpa 34 0 34 34 0 0
Részesedések 10 984 668 210 3 920 989 445 465 4 366 454 6 618 424 0
Ny. Alapból vásárolt:
2004/a MÁK 4 862 250 0 4 862 250 4 862 250 0 0
Ny. Alap forgatásából:
Nyugdíj I. bef. jegy** 2 682 835 0 2 682 835 2 682 835 0 0
Értékpapírok 7 545 085 0 7 545 085 0 7 545 085 0 0
Befektetett eszközök összesen: 19 222 711 210 11 914 151 448 079 12 362 229 6 860 692 0

* Ingyenes forgatásból: 346 185 ezer forint.

** Ingyenes forgatásból: 1 101 416 ezer forint.

8. számú melléklet a 2000. évi CXIX. törvényhez

Befektetett eszközök állományának tételes kimutatása

Egészségbiztosítási Alap

Ezer forintbanMegnevezés

Nyitó-
állomány
(1999.
01. 01.)

Állo-
mány-
növekedés

Értéke-
sítés miatt
állo-
mánycs.
Érték-
csökk. és
érték-
vesztés
miatti
állo-
mánycs.

Átsorol-
va a
forgó-
eszk.
közé

Záró-
állomány
(1999.
12. 31.)
Ingatlanok
- Ingyenes
Vác 64 944 **64 944
Szolnok 53 820 **53 820
Eger 11 224 **11 224
IDEX székház 996 400 21 200 975 200
BLAHA Hírlapkiadó Székház 914 666 19 055 895 611
- Ingyenesből származtatott
Wesselényi utcai telek 89 000 89 000
Wesselényi épület 2 059 238 42 901 2 016 337
Ingatlanok összesen: 4 189 292 129 988 83 156 1 870 811 2 105 337
Gépek, berendezések
- Betegkocsi 596 557 39
- Oxigénkoncentrátum 3 257 3 047 210
Gépek, berendezések összesen: 3 853 3 604 249
Részesedések
- Vásárolt
Ker. és Hitelbank Rt. 212 571 212 571
OMKER 1 1
MEDICOR RÖNTGEN Rt. 229 482 229 482
MEDICOR ELEKTRON Rt. 29 278 29 278
MEDICOR SZERVIZ Rt. 15 500 15 500
MEDICOR MAROS Rt. 23 966 *13 607 10 359
MED. Műtőtechnika Kft. 11 750 11 750
MED. Kéziműszer Kft. 46 485 46 485
MEDICOR MEDITÜ Kft. 5 400 5 400
MED. Diagnosztikai Kft. 10 400 10 400
DISPOMEDICOR Rt. 80 019 80 019
Club Aliga Vagyonkez. Rt. 13 534 *3 540 9 994
Vásárolt összesen: 678 386 17 147 651 245 9 994
- Vagyonjuttatásként átvett
OMKER Rt. 252 921 *182 923 69 998
MAKÖT Rt. (RICO) 270 515 270 515
Postabank Rt. 330 330
OTP Rt. 2 234 519 2 234 519
Express Rt. 210 950 210 950
Szikra Lapnyomda Rt. 280 000 280 000
Budapesti Hőerőmű Rt. 339 193 339 193
AES-Tisza Erőmű Rt. 1 179 328 1 179 328
DIGÉP Kft. csoport 143 347 *77 057 66 290
Ingyenes vagyonjuttatásból származó
részesedés összesen:
4 911 103 0 3 895 312 259 980 755 811 0
- Ingyenes vagyonjuttatásból származtatott
Postabank Rt. 1 743 1 743
Dispomedicor Rt. 121 299 121 299
Hotel Carbona Rt. 529 747 529 747
Club Aliga Rt. 17 256 100 000 *30 668 86 588
Ingyenes vagyonjuttatásból származtatott részesedés összesen: 670 045 100 000 0 30 668 652 789 86 588
- Jár. tart. ellenében átv. részesedések
Ózdi Energia Szolg. Kft. 114 501 114 501
Ózdi Acéltrans. Fuv. Kft. 88 367 88 367
Carbon Közraktár Kft. 44 317 44 317
DIGÉP Kft. csoport 26 791 *15 948 10 843
FIMCOOP Zamárdi 1 972 1 972
Mg. Bortermelő Ker. Szöv. 69 *14 55
EB. tartozás: DIGÉP Kft. csop. 2 885 2 885
Járuléktartozás ellenében átvett részesedések összesen: 278 902 204 840 15 962 58 100 0
Részesedések összesen: 6 538 436 100 000 4 100 152 323 757 2 117 945 96 582
Üzemeltetésre, kezelésre átad. eszközök
- Club Aliga telek 1 033 650 1 033 650
épület 834 075 17 745 816 330
építmény 181 132 5 920 175 212
képzőművészeti alk. 2 633 2 633
- Bérházak 28 138 11 240 1 582 37 796
Üzemeltetésre, kezelésre átad. eszközök összesen: 2 079 628 11 240 25 247 37 796 2 027 825
Mindösszesen: 12 811 209 111 240 4 230 140 435 764 4 026 552 4 229 993

*-gal jelzett tételek az értékvesztést jelentik.

**-gal jelzett ingatlanok a társadalombiztosítás pénzügyi alapjainak 1999. évi költségvetéséről szóló 1998. évi XCI. törvény alapján 1999. január 1-jétől a működési vagyon körébe tartoznak.

9. számú melléklet a 2000. évi CXIX. törvényhez

A társadalombiztosítás pénzügyi alapjaival szemben fennálló tartozások vagyonátadással történő rendezése keretében átvett vagyon alakulása

Millió forintban


Megnevezés


Összesen
A Nyugdíj-
biztosítási
Alapot
megillető
hányad
Az
Egészség-
biztosítási
Alapot
megillető
hányad
1. Nyitó állomány (1999. évi XCIII. törvény 12. számú
melléklet, 5. sor)
2 547 1 117 1 430
2. Vagyonátvétel és egyéb növekedés 165 165 0
3. Vagyonelemek értékesítése, megtérülése -1 184 -520 -664
4. Vagyonelemek értékvesztése, értékcsökkenése -537 -362 -175
5. 1999. évi záróállomány 991 400 591

  Vissza az oldal tetejére