A jogszabály mai napon ( 2020.05.29. ) hatályos állapota.
A jelek a bekezdések múltbeli és jövőbeli változásait jelölik.

 

136/2000. (VIII. 9.) Korm. rendelet

a Magyar Köztársaság Kormánya és az Albán Köztársaság Kormánya között a terrorizmus, a kábítószer illegális forgalma és a szervezett bűnözés elleni harcban történő együttműködésről szóló, Budapesten, 1999. év február hó 12. napján aláírt Megállapodás kihirdetéséről

(A Megállapodás jóváhagyásáról szóló jegyzékváltás 2000. év július hó 3. napján megtörtént.)

1. § A Kormány a Magyar Köztársaság Kormánya és az Albán Köztársaság Kormánya között a terrorizmus, a kábítószer illegális forgalma és a szervezett bűnözés elleni harcban történő együttműködésről szóló, Budapesten, 1999. év február hó 12. napján aláírt Megállapodást e rendelettel kihirdeti.

2. § A Megállapodás magyar nyelvű szövege a következő:

„Megállapodás
a Magyar Köztársaság Kormánya és az Albán Köztársaság Kormánya között a terrorizmus, a kábítószer illegális forgalma és a szervezett bűnözés elleni harcban történő együttműködésről

A Magyar Köztársaság Kormánya és az Albán Köztársaság Kormánya (a továbbiakban: Felek)

attól a törekvéstől vezérelve, hogy hozzájáruljanak a kétoldalú kapcsolataik fejlődéséhez,

abban a meggyőződésükben, hogy az együttműködés a szervezett bűnözés, különösen a kábítószerekkel folytatott bűnözés, a terrorizmus és az embercsempészés elleni harcban és ezek hatásos megakadályozásában lényeges jelentőséggel bír,

aggodalommal tekintve a kábítószerekkel és pszichotrop anyagokkal folytatott visszaélések és ezek meg nem engedett forgalmazásának világszerte tapasztalt növekedésére,

egyeztetni kívánva a nemzetközi szervezett bűnözés elleni akciókat a hamis vagy hamisított, vagy visszaélésre szánt úti okmányok használatának korlátozására,

figyelemmel az e területen meglévő nemzetközi szerződésekre

az alábbiakban állapodtak meg:

1. Cikk

(1) A Felek országaik jogrendjét figyelembe véve együttműködnek a terrorizmus, a kábítószer tiltott forgalma és a szervezett bűnözés megakadályozásában, a bűnmegelőzésben és bűnüldözésben.

(2) A Felek különösen azokban az esetekben működnek együtt, amelyekben a bűncselekmények vagy azok előkészületei az egyik Fél országának felségterületén valósulnak meg és az adatok a másik Fél országának felségterületére utalnak.

2. Cikk

(1) A Felek együttműködésre felhatalmazott szervei

a Magyar Köztársaság részéről:

- a Belügyminisztérium,

- a Népjóléti Minisztérium,

- az Országos Rendőr-főkapitányság,

- a Pénzügyminisztérium és a Vám- és Pénzügyőrség Országos Parancsnoksága,

- a Határőrség Országos Parancsnoksága,

- a Magyar Köztársaság Nemzetbiztonsági Hivatala,

az Albán Köztársaság részéről:

- Rendvédelmi Minisztérium,

- Munkaügyi és Népjóléti Minisztérium,

- Általános Rendészeti Igazgatóság,

- Pénzügyminisztérium és az Országos Vámigazgatóság,

- Országos Határőr Igazgatóság,

- Országos Nemzetbiztonsági Hivatal

saját hatáskörükben és illetékességi területükön a Megállapodásban foglaltak végrehajtására közvetlenül és operatív módon együttműködnek.

(2) A Felek erre felhatalmazott szervei saját hatáskörükben és illetékességi területükön e Megállapodásban foglaltak végrehajtása érdekében közvetlenül és operatív módon működnek együtt, ennek során az együttműködés konkrét területeit és a kapcsolattartás módját együttműködési jegyzőkönyvben rögzíthetik. * 

(3) Eltérő megállapodás hiányában az együttműködő szervek közötti kapcsolat és információcsere angol nyelven történik.

3. Cikk

A terrorizmus leküzdésére, a Felek országaik jogrendje alapján és ezen Megállapodás rendelkezéseinek figyelembevételével:

(1) ismereteket és adatokat cserélnek a tervezett vagy elkövetett terrorakciókról, a részt vevő személyekről, a végrehajtás módjáról és a végrehajtás során használt technikai eszközökről;

(2) ismereteket és adatokat cserélnek azokról a terrorista csoportosulásokról és azok tagjairól, akik cselekményeiket a másik Fél országának területén, annak hátrányára, érdekei ellen terveznek, hajtanak végre, illetve hajtottak végre, továbbá amelyek a terrorizmus leküzdéséhez vagy a közbiztonságra súlyos veszélyt jelentő egyes bűncselekmények elhárításához szükségesek;

(3) ismereteket cserélnek a lőfegyverek, robbanóanyagok és radioaktív anyagok jogellenes kereskedelméről.

4. Cikk

A kábítószerek és pszichotrop anyagok, valamint prekurzorok tiltott termesztésének, előállításának, behozatalának, kivitelének és átszállításának, továbbá jogellenes forgalmazásának megakadályozására a Felek országaik jogrendjének figyelembevételével különösen:

(1) közlik egymással a kábítószer tiltott előállításában és kereskedelmében részt vevő személyek rejtekhelyei és szállítóeszközei adatait, elkövetési módszereit, a kábítószerek és pszichotrop anyagok származási és rendeltetési helyeit, valamint az ilyen bűncselekmények különleges részleteit;

(2) tájékoztatást adnak a tiltott nemzetközi forgalmazás szokásos módszereiről szerzett és más idevonatkozó ismereteikről;

(3) kicserélik a kábítószer-kereskedelemre és a kábítószerekkel való visszaélésre vonatkozó kriminalisztikai és kriminológiai kutatási eredményeiket;

(4) visszaélésre alkalmas növényi vagy szintetikus eredetű kábítószerekből, pszichotrop anyagokból mintákat bocsátanak egymás rendelkezésére;

(5) kicserélik tapasztalataikat a kábítószerek, a pszichotrop anyagok és prekurzorok törvényes forgalmazásának ellenőrzésében, tekintettel a velük való visszaélés lehetőségére;

(6) a Felek országaik jogrendje által megengedett, összehangolt hatósági intézkedéseket foganatosítanak a kábítószerek és pszichotrop anyagok tiltott előállításának megakadályozására.

5. Cikk

A Felek együttműködnek a szervezett bűnözés felderítésében és megakadályozásában, amelynek során:

(1) közlik egymással a szervezett bűnözésben résztvevők adatait, a tettesek kapcsolataira vonatkozó adatokat, a bűnöző szervezetek és bűnöző csoportok felépítéséről szóló ismereteiket, a típusos tettes- és csoportmagatartást, a tényállási elemeket, így különösen az elkövetés idejét, helyét, módját, a megtámadott objektumokat, a különleges körülményeket, valamint a megsértett büntető jogszabályokat és a megtett intézkedéseket;

(2) megkeresésre olyan hatósági intézkedéseket foganatosítanak, amelyeket a megkeresett Fél országának joga megenged;

(3) ezen Megállapodás alapján, valamint a saját jogrendjükkel összhangban, a nyomozásnál összehangolt hatósági intézkedésekkel, személyi, tárgyi és szervezési támogatással működnek együtt;

(4) adatokat és tapasztalatokat cserélnek a nemzetközi bűnözés elkövetési módszereiről, új formáiról;

(5) kicserélik a kriminalisztikai és kriminológiai, egyéb bűnügyi vonzatú kutatási eredményeiket és kölcsönösen tájékoztatják egymást a nyomozások gyakorlatáról, módszereiknek és eszközeiknek alkalmazásáról, azok továbbfejlesztése céljából;

(6) kérelemre egymás rendelkezésére bocsátanak ismereteket vagy mintákat azokról a tárgyakról, amelyek bűncselekményekből származnak, továbbá amelyekkel bűncselekményeket követtek el;

(7) szakembereket küldenek egymás országaiba a szervezett bűnözés elleni harc elősegítésére, magasabb szintű szakismeretek megszerzéséhez a bűnözéssel szemben alkalmazott eszközök és módszerek, a krimináltechnika korszerű eredményeinek kölcsönös megismerésére, valamint képzésre és továbbképzésre;

(8) szükség szerint munkatalálkozókat tartanak az összehangolt intézkedések előkészítésére és végrehajtásának elősegítésére.

6. Cikk

A Felek együttműködése kiterjed továbbá:

(1) a közrend és közbiztonság helyzetére és fejlesztésére vonatkozó jogi szabályozással kapcsolatos információcserére;

(2) a külföldiekre, illetőleg a migrációra vonatkozó jogi szabályozás és tapasztalatok cseréjére;

(3) a bűncselekmények elkövetése útján szerzett haszonnal kapcsolatos információk cseréjére;

(4) az áruk csempészetével kapcsolatos információk és tapasztalatok cseréjére;

(5) azon információk és tapasztalatok cseréjére, amelyek a másik Fél számára az embercsempészés és az engedély nélküli munkavállalás elleni harchoz szükségesek.

7. Cikk

Az együttműködés során átadott személyre szóló adatok védelmére - mindegyik Fél országa hatályos jogszabályainak figyelembevételével - a következő feltételeket kell alkalmazni:

(1) a személyre szóló adatokat kizárólag a bűnüldöző hatóságoknak és a terrorizmus, kábítószer, a szervezett bűnözés és egyéb a Megállapodás hatálya alá tartozó bűncselekmények elleni harcban illetékes szerveknek szabad átadni. Az adatok továbbadása más hatóságoknak csak az átadó hatóság előzetes engedélyével történhet;

(2) az átadó Fél kérésére a fogadó Fél tájékoztatást nyújt az átadott adatok felhasználásáról és az ezáltal elért eredményekről;

(3) az átadó Fél köteles az átadandó adatok helyességéről meggyőződni, valamint arról, hogy az átadás szükséges-e és arányban áll-e az átadás céljával. A másik Fél nemzeti joga szerint meghatározott adatok átadásának korlátozására vonatkozó előírásokat meg kell tartani. Ha bebizonyosodik, hogy téves vagy át nem adható adatok is átadásra kerültek, úgy erről a tényről a fogadó Felet haladéktalanul értesíteni kell. A fogadó Fél köteles az átadó Fél által helyesbített adatok átvezetésére, a téves vagy át nem adható adat azonnali megsemmisítésére;

(4) a jogosult személyek számára, kérésükre felvilágosítást kell adni a személyükről meglévő adatokról és azok tervezett felhasználásáról. Ez a felvilágosítási kötelezettség nem áll fenn, ha az adott ország joga nem teszi kötelezővé. A személyre szóló adatokról történő felvilágosítás adásánál annak a Félnek a nemzeti joga az irányadó, amely az adatokat átadja;

(5) az átadó Fél közli az átadáskor a saját jogrendjében érvényes adattörlési határidőket. Ettől függetlenül a közölt személyre szóló adatokat a szükségesség megszűnésekor törölni kell. Az átvett adat törléséről, annak okáról az átadó Felet azzal egy időben értesíteni kell. E Megállapodás alapján átvett adatokat a Megállapodás megszűnésekor törölni kell;

(6) mindkét Fél köteles a személyes adatok átadásáról és átvételéről, törléséről nyilvántartást vezetni;

(7) a Felek kötelesek az átadott személyre szóló adatokat hatásosan védeni az illetéktelen hozzáférés, változtatás és nyilvánosságra hozatal ellen.

8. Cikk

(1) A Felek biztosítják a bármelyik Fél által átadott minősített adatok védelmét, amennyiben azok az átadó ország jogszabályai értelmében titkosnak minősülnek.

(2) A Megállapodás értelmében átadott anyagok és adatok harmadik ország részére történő továbbadása csak az átadó Fél illetékes szervének hozzájárulásával lehetséges.

9. Cikk

(1) A Felek a Megállapodás végrehajtása céljából vegyes bizottságot állítanak fel a felhatalmazott szervek képviselőinek részvételével. A Felek a vegyes bizottság összetételéről diplomáciai úton tájékoztatják egymást.

(2) A vegyes bizottság kétévente legalább egyszer ülést tart. További ülések megtartását szükség szerint bármely Fél kezdeményezheti. A bizottság a Magyar Köztársaságban és az Albán Köztársaságban felváltva tartja üléseit.

(3) A vegyes bizottság feladata, hogy a Megállapodásban szabályozott együttműködést elősegítse és felügyelje annak hatékonyságát.

(4) Az ülés költségeit az utazási költségek kivételével a fogadó Fél viseli.

10. Cikk

(1) Bármelyik Fél a megkeresés teljesítését, az együttműködési intézkedést, támogatását részben vagy egészben megtagadhatja vagy azt bizonyos feltételektől függővé teheti, ha az saját nemzeti jogát korlátozza, a biztonságát avagy más lényeges érdekeit veszélyezteti, illetőleg nemzeti jogrendjét sérti.

(2) E Megállapodás rendelkezései nem érintik a Magyar Köztársaság és az Albán Köztársaság által kötött egyéb két- vagy többoldalú nemzetközi szerződéseket.

11. Cikk

A Felek megállapodnak abban, hogy kölcsönösen kijelölnek egy-egy személyt, vagy a másik Fél országában lévő nagykövetségük diplomáciai személyzetének egy tagját, aki a másik Fél felhatalmazott szerveivel tartja a kapcsolatot.

12. Cikk

(1) Ez az Egyezmény az azt követő harmincadik napon lép hatályba, amikor a Szerződő Felek diplomáciai úton, írásban kölcsönösen tájékoztatták egymást arról, hogy eleget tettek a hatálybalépéshez szükséges belső jogi előírásoknak.

(2) A Felek ezt a Megállapodást határozatlan időre kötik. A Megállapodást bármelyik Fél diplomáciai úton, írásban felmondhatja. A felmondás attól az időponttól számított hat hónap elteltével lép hatályba, amikor az a másik Félhez megérkezett.

Készült Budapesten, 1999. év február hó 12. napján, három eredeti példányban, magyar, albán és angol nyelven, mindhárom nyelvű szöveg egyaránt hiteles. Vita esetén az angol nyelvű szöveg az irányadó.

Aláírások”

3. § (1) Ez a rendelet a kihirdetését követő 8. napon lép hatályba, rendelkezéseit azonban 2000. évi augusztus hó 2. napjától kell alkalmazni.

(2) *  E rendelet végrehajtásáról a rendészetért felelős miniszter, az adópolitikáért felelős miniszter, valamint a polgári nemzetbiztonsági szolgálatok irányításáért felelős miniszter gondoskodik.


  Vissza az oldal tetejére