A jogszabály mai napon ( 2020.05.31. ) hatályos állapota.
A jelek a bekezdések múltbeli és jövőbeli változásait jelölik.

 

146/2000. (VIII. 23.) Korm. rendelet

a Magyar Köztársaság Kormánya és Nagy-Britannia és Észak-Írország Egyesült Királyságának Kormánya között a kábítószerek illegális forgalma, a szervezett bűnözés, a nemzetközi terrorizmus és az illegális migráció elleni harcban történő együttműködésről szóló, Londonban, 2000. február 9-én aláírt Egyetértési Nyilatkozat kihirdetéséről

(Az Egyetértési Nyilatkozat jóváhagyásáról szóló jegyzékváltás 2000. július 17. napján megtörtént.)

1. § A Kormány a Magyar Köztársaság Kormánya és Nagy-Britannia és Észak-Írország Egyesült Királyságának Kormánya között a kábítószerek illegális forgalma, a szervezett bűnözés, a nemzetközi terrorizmus és az illegális migráció elleni harcban történő együttműködésről szóló, Londonban, 2000. február 9-én aláírt Egyetértési Nyilatkozatot e rendelettel kihirdeti.

2. § Az Egyetértési Nyilatkozat magyar nyelvű szövege a következő:

„Egyetértési Nyilatkozat a Magyar Köztársaság Kormánya és Nagy-Britannia és Észak-Írország Egyesült Királyságának Kormánya között a kábítószerek illegális forgalma, a szervezett bűnözés, a nemzetközi terrorizmus és az illegális migráció elleni harcban történő együttműködésről

A Magyar Köztársaság Kormánya és Nagy-Britannia és Észak-Írország Egyesült Királyságának Kormánya (a továbbiakban: Résztvevők)

- mélységes aggodalommal a kábítószerek illegális forgalma, a szervezett bűnözés, a nemzetközi terrorizmus és az illegális migráció miatt,

- megerősítve közös elhatározásukat, hogy fellépnek ezen fenyegetések ellen,

- attól a kívánságtól vezérelve, hogy megerősítsék a köztük fennálló együttműködésüket és kifejezzék a kábítószerek illegális forgalma, a szervezett bűnözés, a nemzetközi terrorizmus és az illegális migráció elleni hatékony fellépésre irányuló szándékukat,

- építeni kívánva a Résztvevők által a Kábítószerek és pszichotrop anyagok tiltott termelése, kereskedelme és a visszaélés megelőzése területén történő együttműködés tárgyában, 1991. április 25-én aláírt Egyetértési Nyilatkozatra,

az alábbiakban jutottak egyetértésre:

1. Az együttműködés területei

(1) A jelen Egyetértési Nyilatkozat a kábítószerek illegális forgalmára, a szervezett bűnözésre, a nemzetközi terrorizmusra, az illegális migrációra és más súlyos bűncselekményekre terjed ki.

(2) A Résztvevők a kábítószerek és pszichotrop anyagok illegális termelése, előállítása és kereskedelme, valamint a prekurzoroknak a törvényes kereskedelemből való eltérítése elleni fellépés céljából, a közöttük fennálló kormányközi egyetértési nyilatkozattal összhangban, információt cserélnek a kábítószerek és pszichotrop anyagok jogellenes termeléséről, előállításáról és az illegális kereskedelméről, a prekurzoroknak a törvényes kereskedelemből való eltérítéséről, az illegális kábítószer-kereskedelem elleni fellépésnek, valamint a kábítószer-kereskedelemből származó jövedelmeknek a pénzintézeteken keresztül történő tisztára mosása megakadályozásának módszereiről.

(3) A Résztvevők a bűnözés és különösen a szervezett bűnözés elleni fellépés, annak felderítése és felszámolása céljából információt cserélnek a szervezett bűnözésről, az érintett bűnszervezetekről és tevékenységeikről, beleértve az ilyen tevékenységből származó jövedelmek tisztára mosását is.

(4) A nemzetközi terrorizmus elleni fellépés céljából a Résztvevők információt cserélnek a terrorista csoportokról, a terrorista bűncselekményekről, valamint a terrorizmus elleni fellépés és a terrorista cselekmények kezelésének módszereiről.

(5) A Résztvevők az illegális migráció elleni fellépés céljából információt cserélnek a külföldi állampolgárok belépésére és tartózkodására vonatkozó nemzeti jogszabályaikról, az illegális migráció elleni fellépés módszereiről, valamint az embercsempészés és az azt kísérő bűncselekmények felderítéséről.

2. Információcsere

(1) A jelen Egyetértési Nyilatkozatban szabályozott információk cseréje a Résztvevők nemzeti jogszabályaival és nemzetközi kötelezettségeivel összhangban történik.

(2) A Résztvevők illetékes hatóságai a lehető legszélesebb körben együttműködnek a jelen Egyetértési Nyilatkozat tárgyát képező bűncselekmények megelőzésére, felderítésére és nyomozására vonatkozó információk cseréjében.

3. Összehangolt intézkedések a bűncselekmények elleni fellépésben

(1) A Résztvevők - amennyiben az adott körülmények között gyakorlatilag megvalósítható és lehetséges - biztosítják az összehangolt rendőri együttműködést a nyomozások során, és lehetőség szerint személyi, infrastrukturális és szervezeti támogatást nyújtanak egymásnak; továbbá együttműködnek az ellenőrzött szállítások végrehajtásában, ahogyan azt az Egyesült Nemzetek Szervezetének a Kábítószerek és Pszichotrop Anyagok Illegális Forgalmazása elleni, Bécsben, 1988-ban kelt Egyezménye meghatározza.

(2) A Résztvevők illetékes hatóságai (lásd a mellékletben) találkozókat tarthatnak a bűncselekmények elleni fellépéshez szükséges összehangolt intézkedések előkészítése, elősegítése és végrehajtása érdekében.

4. Az együttműködés általános területei

A Résztvevők illetékes hatóságai:

(i) kicserélik szaktudásukat és támogatást nyújtanak egymásnak a személyi állomány képzésében,

(ii) információt és tapasztalatot cserélnek a bűncselekményekkel kapcsolatos jogi szabályozásról,

(iii) információt cserélnek a bűncselekményekből származó jövedelmekről.

5. Illetékes hatóságok

(1) A Résztvevők illetékes hatóságai (lásd melléklet) saját nemzeti jogszabályaikkal, valamint a jelen Egyetértési Nyilatkozat rendelkezéseivel összhangban közvetlenül együttműködnek egymással, és meghatározzák ezen együttműködés konkrét módszereit és részletes szabályait.

(2) Az illetékes hatóságok megfelelő és közvetlen érintkezési módot alakítanak ki társhatóságaikkal. A jelen Egyetértési Nyilatkozat szerinti minden információkérést, illetve egyéb intézkedést közvetlenül az illetékes, érintett társhatósághoz kell intézni.

(3) Eltérő megállapodás hiányában az illetékes hatóságok közötti kapcsolattartás angol nyelven történik.

(4) A Résztvevők tájékoztatják egymást a jelen Egyetértési Nyilatkozat végrehajtásáért felelős illetékes hatóságokon belüli kapcsolattartó pontokról.

6. Személyes adatok védelme

A jelen Egyetértési Nyilatkozattal összhangban, az egyénekre vonatkozó adatok átadása az alábbi feltételekkel történik:

(i) A fogadó illetékes hatóság jogszabályi előírásainak megfelelően az adatokat kizárólag az átadó illetékes hatóság által meghatározott célra és feltételek mellett használhatja fel.

(ii) A hazai jogszabályokkal összhangban, az adatok kizárólag a jelen Egyetértési Nyilatkozat mellékletében meghatározott illetékes hatóságoknak adhatók át. Az adatok más hatóságoknak történő továbbadása kizárólag az adatokat átadó illetékes hatóság előzetes hozzájárulásával történhet. Az adatokat a Résztvevők illetékes hatóságai által egyeztetett módon lehet továbbítani.

7. Bizalmas információkezelés

Mindkét Résztvevő illetékes hatóságai belső jogszabályaikkal összhangban biztosítják a másik Résztvevő illetékes hatóságaitól érkező kéréseknek, illetve intézkedések iránti kérelmeknek, valamint az ilyen kérelmek végrehajtási eredményeinek a bizalmas kezelését. Mindkét Résztvevő illetékes hatóságai ugyanolyan mértékű védelmet biztosítanak az ilyen kérelmek, valamint az azok végrehajtási eredményei tekintetében, mint amelyet azok az átadó illetékes hatóság államában élveznek.

8. Költségek

(1) A megkeresett illetékes hatóság viseli a kérés teljesítésével kapcsolatos összes szokásos költséget, a rendkívüli költségeket azonban a megkereső illetékes hatóság viseli, kivéve, ha az érintett illetékes hatóságok másképpen állapodnak meg.

(2) A megkereső illetékes hatóság viseli képviselőinek utazásával és tartózkodásával kapcsolatos költségeket, kivéve, ha ezzel ellentétes megállapodás születik.

9. Az Egyetértési Nyilatkozat végrehajtása

A jelen Egyetértési Nyilatkozat végrehajtását a Magyar Köztársaság Belügyminisztériuma, valamint Nagy-Britannia és Észak-Írország Egyesült Királyságának Belügyminisztériuma kíséri figyelemmel. A minisztériumok rangidős munkatársai a megfelelő szakértőkkel együtt szükség szerint találkoznak a felmerülő kérdések megvitatása érdekében.

10. Nemzetközi szerződésekből származó kötelezettségek

A jelen Egyetértési Nyilatkozat nem érinti a Résztvevők más nemzetközi egyezményeiből származó jogait és kötelezettségeit.

11. Záró rendelkezések

(1) Mindkét Résztvevő írásban, diplomáciai úton értesíti a másik Résztvevőt arról, hogy eleget tett a jelen Egyetértési Nyilatkozat hatálybalépéséhez szükséges belső jogi előírásoknak. Az Egyetértési Nyilatkozat a második értesítést követő harmincadik napon lép hatályba.

(2) A jelen Egyetértési Nyilatkozatot bármelyik Résztvevő felmondhatja a másik Résztvevőhöz diplomáciai úton intézett írásos értesítéssel. Az Egyetértési Nyilatkozat a felmondásról szóló értesítéstől számított 3 hónap elteltével veszti hatályát.

12. Emberi Jogok

A Résztvevők elfogadják, hogy ezen Egyetértési Nyilatkozat szerinti kapcsolataik és cselekedeteik megfelelnek az Emberi Jogok Egyetemes Nyilatkozatában lefektetett elveknek.

Készült Londonban, 2000. év február hó 9. napján, magyar és angol nyelven, mindkét nyelvű szöveg egyaránt hiteles. Vita esetén az angol nyelvű szöveg az irányadó.

(Aláírások)

Melléklet

Illetékes hatóságok

(1) A jelen Egyetértési Nyilatkozat végrehajtása szempontjából illetékes hatóságok:

(i) A Magyar Köztársaság részéről:

- a Belügyminisztérium, beleértve a Belügyminisztérium Bevándorlási és Állampolgársági Hivatalát;

- az Adó- és Pénzügyi Ellenőrzési Hivatal Bűnügyi Igazgatósága; * 

- az Országos Rendőr-főkapitányság;

- a Határőrség Országos Parancsnoksága;

- a Vám- és Pénzügyőrség Országos Parancsnoksága.

(ii) Nagy-Britannia és Észak-Írország Egyesült Királysága részéről:

- Belügyminisztérium, Őfelsége Bevándorlási Hivatalával együtt (Home Office, including Her Majesty’s Immigration Service);

- Anglia, Wales, Skócia és Észak-Írország Rendőrsége, az Országos Bűnügyi Felderítő Szolgálattal, az Országos Bűnügyi Akciócsoporttal és a Skót Bűnügyi Akciócsoporttal együtt (the Police Service of England, Wales, Scotland and Northern Ireland, including the National Criminal Intelligence Service, the National Crime Squad and the Scottish Crime Squad);

- Őfelsége Vámhivatala (Her Majesty’s Customs and Excise);

- a Külügyi és Nemzetközösségi Ügyek Minisztériuma, beleértve az Egyesült Királyság kábítószerekkel, pénzügyekkel és bűncselekményekkel foglalkozó összekötő tisztjeit, akik a külföldi diplomáciai szervezetekhez rendelten tevékenykednek (Foreign and Commonwealth Office, including the United Kingdom’s Drugs, Fiscal and Crime Liaison Officers attached to British Diplomatic Posts overseas);

- a Korona Ügyészségi Szolgálata (Crown Prosecution Service);

- a Korona Hivatala, a Skót Főállamügyészséggel együtt (Crown Office, including the Procurator Fiscal Service);

- az Észak-Írországi Főügyészség vezetője (Director of Public Prosecutions for Nothern Ireland);

- a Pénzügyminisztérium (Her Majesty’s Treasury);

- a Nagy Értéket Képviselő Csalásokkal Foglalkozó Hivatal (Serious Fraud Office);

- az Adóhivatal (the Inland Revenue);

- a Kereskedelmi és Ipari Minisztérium (Department of Trade and Industry).”

3. § (1) Ez a rendelet a kihirdetése napján lép hatályba, rendelkezéseit azonban 2000. augusztus 16. napjától kell alkalmazni.

(2) *  E rendelet végrehajtásáról a rendészetért felelős miniszter gondoskodik.


  Vissza az oldal tetejére