A jogszabály mai napon ( 2022.12.05. ) hatályos állapota.
A jelek a bekezdések múltbeli és jövőbeli változásait jelölik.

 

154/2000. (IX. 13.) Korm. rendelet

a Magyar Köztársaság Kormánya és a Moldovai Köztársaság Kormánya között a háborúkban elesett katonák és polgári áldozatok emlékhelyeinek megőrzéséről és megörökítéséről, valamint sírjaik jogi helyzetéről szóló, Kisinyovban, 1998. március 2-án aláírt Megállapodás kihirdetéséről

(A Megállapodás hatálybalépéséről szóló diplomáciai jegyzékváltás 1999. április 9-én megtörtént.)

1. § A Kormány e rendelettel a Magyar Köztársaság és a Moldovai Köztársaság Kormánya között a háborúkban elesett katonák és polgári áldozatok emlékhelyeinek megőrzéséről és megörökítéséről, valamint sírjaik jogi helyzetéről szóló, Kisinyovban, 1998. március 2-án aláírt Megállapodást kihirdeti.

2. § A Megállapodás hivatalos magyar nyelvű szövege a következő:

„Megállapodás a Magyar Köztársaság Kormánya és a Moldovai Köztársaság Kormánya között a háborúkban elesett katonák és polgári áldozatok emlékhelyeinek megőrzéséről és megörökítéséről, valamint sírjaik jogi helyzetéről

A Magyar Köztársaság Kormánya és a Moldovai Köztársaság Kormánya (a továbbiakban: Felek)

a Magyar Köztársaság és a Moldovai Köztársaság közötti baráti kapcsolatok és együttműködés alapjairól szóló, 1995. április 19-én, Budapesten aláírt Szerződés rendelkezéseiből kiindulva,

kifejezve mindkét nép azon akaratát - tekintettel a közös történelmi múltra -, hogy a katonáknak, a hadifoglyoknak és más személyeknek, akik a Magyar Köztársaság és a Moldovai Köztársaság területén a háborúk következtében, valamint kényszermunkára történt elhurcolás, illetve nemzeti hovatartozásuk miatt deportálás következtében elestek vagy meghaltak, joguk van méltó sírhelyre, amely kialakítását és gondozását - a háborúk áldozatainak védelméről szóló 1949-es Genfi Egyezmények és az azokat kiegészítő Jegyzőkönyvekben foglaltak szerint megfelelő módon kell biztosítani,

az alábbiakban állapodtak meg:

1. Cikk

A Felek a jelen Megállapodásban a következő meghatározásokat alkalmazzák:

a) „elesett moldovai nemzetiségű katonák és a háborúk polgári áldozatai” (a továbbiakban: katonák)

a volt Orosz Birodalom, a volt Román Királyság, valamint a volt Szovjetunió azon állampolgárai, akik a Moldovai Köztársaság területén belül éltek, és akik a volt Orosz Birodalom, a volt Román Királyság vagy a volt Szovjetunió fegyveres erői állományába tartoztak, és a háborúkban, hadifogságban vagy a háborúkat követő időszakban a háborúk vagy a fogság következtében a Magyar Köztársaság területén elestek, vagy meghaltak;

a volt Orosz Birodalom, a volt Román Királyság, valamint a volt Szovjetunió azon állampolgárai, akik a mai Moldovai Köztársaság területén éltek, és akiket a háborúk idején erőszakkal kényszermunkára a Magyar Köztársaság területére hurcoltak, és akik ott ez idő alatt meghaltak;

b) „moldovai nemzetiségű katonák és a háborúk polgári áldozatainak temetkezési helyei”

az a) pontban meghatározott, elesett és meghalt katonák, polgári személyek Magyarország területén meglévő és fellelhető temetői, temetőparcellái, sírjai;

c) „elesett magyar katonák, a háborúk polgári áldozatai” (a továbbiakban: katonák)

azok a magyar állampolgárok, akik a magyar fegyveres erők állományába tartoztak, és a háborúkban, hadifogságban vagy a háborúkat követő időszakokban a háborúk vagy a fogság következtében a Moldovai Köztársaság mai területén elestek vagy meghaltak;

azok a magyar állampolgárok, akiket a háborúk következtében erőszakkal kényszermunkára a Moldovai Köztársaság mai területére hurcoltak, és akik ott ez idő alatt meghaltak;

d) „a magyar katonák és a polgári áldozatok temetkezési helyei” a c) pontban megjelölt magyar személyek a Moldovai Köztársaság mai területén meglévő és fellelhető temetői, temetőparcellái és sírjai;

e) „katonai temetkezési helyek fenntartása és gondozása” a katonai temetkezési helyek megőrzésének biztosítása, azok temetői növényzettel történő ellátása és megfelelő állapotban való fenntartása;

f) „katonai temetkezési helyek létesítése és felszerelése” a katonai temetkezési helyek határainak kijelölése, emléktáblák, sírkövek, emlékművek és más emlékhelylétesítmények felállítása.

2. Cikk

1. A katonák temetkezési helyeinek a Magyar Köztársaság és a Moldovai Köztársaság területén történő megjelölésével, bejegyzésével, létesítésével, felszerelésével, illetve ápolásával, valamint a földi maradványok exhumálásával és újratemetésével kapcsolatos kérdések rendezése során a Felek a jelen Megállapodás rendelkezéseit, valamint azon állam jogszabályait alkalmazzák, amely területén a temetkezési helyek megtalálhatók.

Mindkét Fél tiszteletben tartja államaik nemzeti és vallási hagyományait, a sírok, az emlékművek, valamint az emlékhely-létesítmények feliratozása, illetve létesítése, felszerelése ügyében.

2. A Felek az általuk felhatalmazott szervek útján kölcsönösen tájékoztatják egymást a katonák temetkezési helyeinek meglétéről, újabbak számáról, nagyságáról, feltárásáról mindkét állam területén, valamint az elesettek és elhunytak személyi adatairól, továbbá ezeket a személyeket érintő és a jelen Megállapodásban foglaltak megvalósításával összefüggő egyéb kérdésekről. Az említett információ alapján hivatalos jegyzéket állítanak össze a katonák temetkezési helyeiről, amelyeket diplomáciai úton adnak át egymásnak.

3. A Felek biztosítják a katonák temetkezési helyeinek, többek között az emlékművek, más emlékhely-létesítmények védelmét, valamint korlátlan időre történő megőrzését mindkét állam területén.

4. A Felek a jelen Megállapodásból származó jogok és kötelezettségek érvényesítése során tiszteletben tartják más államok elesett katonáinak földi maradványait, sírjait, temetkezés helyeit, a nemzetközi jogi normáknak megfelelően.

5. Mindegyik Fél biztosítja a másik Fél állampolgárai számára - saját állama jogrendjének és az érvényes kétoldalú megállapodásoknak megfelelően - a háborúk következtében elhunyt katonák sírjai, temetkezési helyei szabad meglátogatásának lehetőségét.

6. A Felek kölcsönösen elősegítik az elesettek emlékének megőrzésén munkálkodó egyesületek, alapítványok és más társadalmi szervezetek erőfeszítéseit és együttműködését.

3. Cikk

1. A Felek viszonossági alapon, térítésmentesen egymás használatára bocsátják a katonák temetkezési helyei, emlékhely-létesítményei által elfoglalt földterületeket arra az időre, amíg azok ilyen célt szolgálnak.

2. Amennyiben a jelen cikk 1. pontjának megfelelően rendelkezésre bocsátott földterületet kivételes állami érdek miatt más célra kívánják hasznosítani, úgy az érdekelt Fél a jelen cikk 1. pontjának feltételei mellett új földterületet biztosít és vállalja az elesett katonák földi maradványainak újratemetésével, az emlékhely-létesítmények áthelyezésével és új temetkezési helyek létesítésével, felszerelésével járó költségeket.

3. A katonák új temetkezési helyéül szolgáló földterület kiválasztása és az újratemetés a Felek kölcsönös megegyezésével, az illetékes szervek döntése alapján történik.

4. A katonák földi maradványainak a szülőhelyen történő újratemetése céljából történő exhumálás az érdekelt Fél kérésére, a másik Fél és a hozzátartozók egyetértésével történhet.

5. A földi maradványok újratemetése céljából elvégzendő exhumáláson jogosult jelen lenni azon Fél képviselője, amely katonájának földi maradványait exhumálják.

4. Cikk

A katonák temetkezési helyeinek létesítése, felszerelése mindkét állam területén településen kívül, az elesettek emlékének méltó helyen, a Felek kölcsönös megegyezése alapján történik.

5. Cikk

1. Mindegyik Fél saját költségére biztosítja állama területén a másik Fél elesett katonái temetkezési helyeinek, valamint emlékhely-létesítményeinek fenntartását és gondozását.

2. Az elesett katonák exhumálásával, földi maradványainak áthelyezésével, valamint a katonák újonnan feltárt temetkezési helyeinek létesítésével, felszerelésével kapcsolatos költségeket az a Fél vállalja, amely kérésére vagy döntésére végzik el ezeket a munkákat.

6. Cikk

Jelen Megállapodásból fakadó feladatok végrehajtására a Felek képviselőket, szakértőket küldhetnek egymás országába, együttműködnek a helyi szervekkel és igénybe vehetnek helyi anyagokat és munkaerőt.

7. Cikk

1. A Felek bevihetik egymás országába a jelen Megállapodásban megjelölt munkák elvégzéséhez szükséges eszközöket, szállítóeszközöket, anyagokat és tartozékokat.

2. Ezen cikk 1. pontjában megjelölt eszközök és anyagok vámkezelésére az alábbiak vonatkoznak:

a) az ideiglenesen behozott eszközöket és szállítóeszközöket a Felek hatályos vámszabályai szerint kezelik azzal a kitétellel, hogy a fent nevezett eszközöket és szállítóeszközöket a jelen Megállapodásban megjelölt munkák elvégzése után az országból ismét kiviszik. Ezek az eszközök mentesek a vámbiztosíték nyújtásának kötelezettsége alól;

b) a katonai temetők létrehozásához, fenntartásához, gondozásához, díszítéséhez, felújításához, áthelyezéséhez, valamint megszüntetéséhez szükséges anyagok és tartozékok behozatala mentes a vámok, adók és mindenfajta illetékek megfizetése alól, amennyiben a vámhatóság részére a vámáru-nyilatkozathoz csatolják:

- a behozott cikkek pontos listáját,

- az erre felhatalmazott személy által aláírt kötelezvényt, miszerint a megjelölt cikkeket csak a Megállapodásban meghatározott célokra használják.

8. Cikk

Mindkét Fél a jelen Megállapodásban foglaltak végrehajtásáért felelős megbízott szervről diplomáciai úton, írásban tájékoztatja egymást.

9. Cikk

A Felek kölcsönös megegyezése alapján a jelen Megállapodás módosítható és kiegészíthető.

10. Cikk

1. A jelen Megállapodás határozatlan időre szól és az azt követő 30. nap elteltével lép hatályba, amikor a két Fél diplomáciai úton, írásban kölcsönösen értesíti egymást arról, hogy eleget tett a Megállapodás hatálybalépéséhez szükséges belső jogszabályainak.

2. A Felek bármelyike felmondhatja a jelen Megállapodást, amennyiben a Megállapodás felmondására irányuló szándékáról írásban értesíti a másik Felet. Ez esetben a Megállapodás a felmondásról szóló értesítés kézhezvételétől számított 6 hónap elteltével hatályát veszti.

Készült Kisinyovban, 1998. március 2-án, két eredeti példányban, magyar és moldáv nyelven, mindkét nyelvű szöveg egyaránt hiteles.

(Aláírások)”

3. § (1) Ez a rendelet - a (2) bekezdésben meghatározott kivétellel - a kihirdetése napján lép hatályba.

(2) A rendelet 2. §-a a Megállapodás 10. Cikkének (1) bekezdésében meghatározott időpontban lép hatályba.

(3) A rendelet végrehajtásáról a honvédelmi miniszter gondoskodik.


  Vissza az oldal tetejére