A jogszabály mai napon ( 2020.05.25. ) hatályos állapota.
A jelek a bekezdések múltbeli és jövőbeli változásait jelölik.

 

164/2000. (IX. 22.) Korm. rendelet

a Magyar Köztársaság és az Európai Közösségek és annak tagállamai közötti Társulási Tanács 3/2000. számú, a Magyar Köztársaságnak a „Fiatalok” („Ifjúság 2000-2006”) közösségi akcióprogramban történő részvétele módozatainak és feltételeinek elfogadásáról szóló határozata kihirdetéséről

1. § A Kormány - a Magyar Köztársaság és az Európai Közösségek és azok tagállamai között, Brüsszelben, 1991. december 16-án aláírt Európai Megállapodás kihirdetéséről szóló 1994. évi I. törvény 4. §-ának c) pontjában kapott felhatalmazás alapján - e rendelettel kihirdeti a Magyar Köztársaság és az Európai Közösségek és annak tagállamai közötti Társulási Tanács 3/2000. számú, a Magyar Köztársaságnak a „Fiatalok” közösségi akcióprogramban történő részvétele módozatainak és feltételeinek elfogadása tárgyában hozott határozatát (a továbbiakban: határozat).

2. § A határozat magyar nyelvű szövege a következő:

„A Magyar Köztársaság és az Európai Közösségek, és annak tagállamai közötti Társulási Tanács 3/2000. számú határozata a Magyar Köztársaságnak a „Fiatalok” közösségi akcióprogramban történő részvétele módozatainak és feltételeinek elfogadásáról

A Társulási Tanács

figyelembe véve az Európai Közösségek és azok tagállamai és a Magyar Köztársaság közötti Európai Megállapodásnak a közösségi programokban való magyar részvételről szóló Kiegészítő Jegyzőkönyvét, különösen annak 1. és 2. Cikkét * ,

tekintettel arra, hogy

(1) a Kiegészítő Jegyzőkönyv 1. Cikke értelmében Magyarország részt vehet a közösségi keretprogramokban, speciális programokban, projektumokban és egyéb közösségi akciókban, nevezetesen az ifjúsági területen,

(2) a Kiegészítő Jegyzőkönyv 2. Cikke értelmében Magyarország részvételének feltételeiről és módozatairól a Társulási Tanács dönt,

(3) az Európai Közösségek és azok tagállamai és a Magyar Köztársaság közötti Társulási Tanács 1997. augusztus 4-i, 1/97. számú határozata alapján *  Magyarország 1997. szeptember 1-je óta részt vesz a „Fiatalok Európáért” programban, továbbá kifejezte azon óhaját, hogy részt vegyen az új „Fiatalok” programban

a következő határozatot hozta:

1. Cikk

Magyarország részt vesz a „Fiatalok” közösségi akcióprogramban (a továbbiakban: „Fiatalok” program), az e határozat szerves részét képező 1. és 2. számú mellékletben meghatározott módozatok és feltételek szerint.

2. Cikk

E határozat 2000. január 1-jével kezdődően, a Fiatalok program időtartamára marad hatályban.

3. Cikk

E határozat a Társulási Tanács által történt elfogadásának napján lép hatályba.

1. számú melléklet

A Magyar Köztársaságnak a „Fiatalok” programban történő részvételét meghatározó módozatok és feltételek

1. Magyarország részt vesz a „Fiatalok” program (a továbbiakban: program) tevékenységeiben, összhangban - amennyiben e határozat másként nem rendelkezik - az Európai Parlament és a Tanács 2000. április 13-i, ezen közösségi akcióprogram létesítéséről szóló 2000/1031/EK határozatában *  rögzített célokkal, feltételekkel, eljárásokkal és határidőkkel.

2. Összhangban a „Fiatalok” programról szóló 2000/1031/EK határozat 5. Cikkének feltételeivel, továbbá a tagállamoknak és a Bizottságnak a „Fiatalok” Nemzeti Irodákkal szembeni kötelezettségeiről szóló bizottsági rendelkezésekkel, Magyarország nemzeti szinten létrehozza a program tevékenységeinek koordinált irányításához és végrehajtásához szükséges struktúrát, s meghozza a szükséges intézkedéseket a tevékenységéhez programtámogatásban részesülő Iroda megfelelő finanszírozásának biztosítása érdekében. Magyarország megtesz minden más szükséges intézkedést, hogy biztosítsa a program hatékony működését nemzeti szinten.

3. A programban való részvétel érdekében Magyarország a 2. számú mellékletben leírtak szerint minden évben hozzájárulást fizet az Európai Unió általános költségvetésébe.

Amennyiben szükséges, a Társulási Bizottságnak joga van e hozzájárulást módosítani a program végrehajtásával kapcsolatos fejlemények vagy Magyarország teljesítőképességének a figyelembevétele céljából oly módon, hogy e programok végrehajtásában el lehessen kerülni a pénzügyi aránytalanságot.

4. A jogosult magyar intézmények, szervezetek és egyének pályázatai benyújtásának, elbírálásának és kiválasztásának szabályai és feltételei azonosak a közösségi intézményekre, szervezetekre és egyénekre vonatkozó szabályokkal és feltételekkel.

A program létrehozásáról szóló 2000/1031/EK határozat vonatkozó rendelkezései alapján a Bizottság független szakértők kinevezésekor magyar szakértőket is számításba vehet a projektumok értékelésében való közreműködésre.

5. A program közösségi jellegének biztosítása érdekében a közösségi pénzügyi támogatásra való jogosultság előfeltétele, hogy a projektumokba, illetve tevékenységekbe legalább egy partnert a Közösség valamelyik tagállamából bevonjanak.

6. A decentralizált tevékenységek megvalósítása, valamint a fenti 2. pontban foglaltak szerint létesített Nemzeti Iroda pénzügyi támogatása céljából, Magyarország pénzügyi hozzájárulást kap a programok éves költségvetési tételeivel kapcsolatban közösségi szinten hozott döntés, továbbá a programhoz történő magyar hozzájárulás függvényében. A nemzeti irodák tevékenységéhez nyújtott pénzügyi támogatás maximális összege nem haladja meg a nemzeti irodák munkatervéhez rendelt költségvetés 50%-át.

7. Magyarország és a Közösség tagállamai - a hatályos rendelkezések keretei között - mindent megtesznek annak érdekében, hogy megkönnyítsék és elősegítsék mindazon „Fiatalok” és egyéb támogatásra jogosult személyek szabad mozgását és tartózkodását, akik a határozat hatálya alá tartozó tevékenységben való részvétel céljából utaznak Magyarország és a Közösség tagállamai között.

8. Az e határozat hatálya alá eső tevékenységek mentesülnek a Magyarország által érvényesített közvetett adók és vámok alól, az idevágó tevékenységekre szánt áruk és szolgáltatások pedig a behozatalra és kivitelre vonatkozó tilalmak és korlátozások alól.

9. Nem érintve az Európai Közösségek Bizottságának és az Európai Közösségek Számvevőszékének a programok nyomon követésében és értékelésében viselt - a „Fiatalok” programra vonatkozó 2000/1031/EK határozat 13. Cikkében rögzített - felelősségét, Magyarországnak a programokban való részvételét az Európai Közösségek Bizottsága és Magyarország a partnerség alapján, folyamatosan figyelemmel kíséri és értékeli. Magyarország elkészíti a vonatkozó jelentéseket a Bizottság számára, és részt vesz a Közösség más, e célokat szolgáló sajátos tevékenységeiben.

10. A Közösség Pénzügyi Szabályzatával összhangban, biztosítani kell a magyar résztvevőkkel, vagy általuk kötött szerződéses megállapodásoknak a Bizottság és a Számvevőszék, vagy az általuk felhatalmazottak részéről történő ellenőrzését és auditálását. Ami az auditálásokat illeti, azokat az érintett résztvevők bevételeinek és kiadásainak a Bizottsággal fennálló szerződéses kötelezettségek szempontjából történő ellenőrzése céljából végezhetik. Az együttműködés és a kölcsönös érdekek szellemében, az érintett magyar hatóságok szükség szerint, az adott körülmények között minden lehetséges és ésszerű segítséget megadnak ezen ellenőrzések és auditálások lefolytatásához.

A Magyarország, a Bizottság és a magyar nemzeti irodák közötti kapcsolatokban, a „Fiatalok” nemzeti iroda vonatkozásában a tagállamok és a Bizottság felelősségéről szóló, a Bizottság által jóváhagyott rendelkezéseket alkalmazzák. A magyar nemzeti iroda által elkövetett szabálytalanság, hanyagság vagy visszaélés esetén az elveszett pénzügyi alapokért a magyar hatóságok felelősséggel tartoznak.

11. Nem érintve a „Fiatalok” programot létrehozó 2000/1031/EK határozat 8. Cikkének rendelkezéseit, Magyarország képviselői megfigyelőként részt vesznek a Program Bizottságokban az őket érintő kérdések tárgyalásánál. A fennmaradó kérdések tárgyalása és a szavazás a Bizottságban Magyarország képviselőinek jelenléte nélkül történik.

12. A pályázati eljárás, a szerződések, a beterjesztendő jelentések és a programokkal összefüggő egyéb adminisztratív ügyek vonatkozásában a Bizottsággal történő minden fajta kapcsolattartás során használt nyelv a Közösség valamelyik hivatalos nyelve.

13. A Közösség és Magyarország bármikor beszüntetheti az e határozat alapján folytatott tevékenységeket, 12 hónappal az ez irányú előzetes írásos értesítést követően. A megszüntetés időpontjában folyamatban levő projektumok és tevékenységek befejezésükig folytatódnak az e határozatban megszabott feltételek szerint.

2. számú melléklet

A Magyar Köztársaság pénzügyi hozzájárulása a „Fiatalok” programhoz

1. Magyarország 2000-ben a „Fiatalok” programban való részvétele céljából 1 539 000 eurót fizet be az Európai Unió költségvetésébe.

Magyarországnak a program következő éveire vonatkozó hozzájárulásáról a Társulási Tanács a 2000. év folyamán hoz határozatot.

2. Magyarország a fenti hozzájárulást részben a magyar állami költségvetésből, részben a magyar Nemzeti PHARE Programból fizeti. A PHARE programokra érvényes eljárásnak megfelelően, az igényelt PHARE források átutalása Magyarországnak egy külön Pénzügyi Memorandum révén történik. Ezek a források a magyar állami költségvetésből származó résszel együtt képezik azt a nemzeti hozzájárulást, amelyből Magyarország a befizetéseket teljesíti a Bizottság éves fizetési felszólításának megfelelően.

3. A PHARE források igénybevétele az alábbi ütemterv szerint történik:

- a „Fiatalok” programhoz való hozzájárulás 2000-ben 760 000 euró;

- Magyarország hozzájárulásának fennmaradó részét a magyar állami költségvetés fedezi.

4. Magyarország hozzájárulásának kezelésére az Európai Közösségek általános költségvetésére vonatkozó 1977. december 21-i Pénzügyi Szabályozás *  érvényes.

A magyar szakértőknek az 1. számú melléklet 11. pontjában megjelölt bizottságok munkájában megfigyelőként, vagy a programok végrehajtása kapcsán tartott egyéb értekezleteken való részvételével összefüggésben felmerülő utazási és tartózkodási költségeket a Bizottság megtéríti az Európai Unió tagállamainak nem-kormányzati szakértőire vonatkozó hatályos eljárás szerint.

5. E határozat hatálybalépését követően, és minden ezt követő év elején a Bizottság fizetési felhívást intéz Magyarországhoz az e határozatban érintett programokhoz történő hozzájárulásának a befizetésére.

A hozzájárulást euróban állapítják meg, és azt a Bizottság egyik euróban vezetett bankszámlájára kell átutalni.

Magyarország hozzájárulását a fizetési felhívás szerint fizeti be, az alábbiaknak megfelelően:

- a nemzeti költségvetésből származó részt május 1-jéig, amennyiben a Bizottság fizetési felhívását április 1-je előtt megküldi, illetve ha ezt követően küldi, akkor legkésőbb egy hónappal a fizetési felhívás megküldését követően;

- a PHARE-ból származó részt május 1-jéig, amennyiben addig megtörtént a megfelelő összeg átutalása Magyarország részére, illetve legkésőbb 30 nappal az összeg átutalásának megtörténtét követően.

A hozzájárulás késedelmes teljesítése esetén a hátralék után az esedékesség időpontjától számítva Magyarországot kamatfizetési kötelezettség terheli. A kamat mértéke az Európai Központi Bank által az esedékesség időpontjában alkalmazott euró-kamatláb 1,5%-ponttal emelt értéke.”

3. § Ez a rendelet a kihirdetése napján lép hatályba, rendelkezéseit azonban 2000. szeptember 21-től kell alkalmazni. Végrehajtásáról az ifjúsági és sportminiszter és a PHARE program koordinációjáért felelős tárca nélküli miniszter - a külügyminiszterrel egyetértésben - gondoskodik.


  Vissza az oldal tetejére