A jogszabály mai napon ( 2020.07.02. ) hatályos állapota.
A jelek a bekezdések múltbeli és jövőbeli változásait jelölik.

 

180/2000. (XI. 8.) Korm. rendelet

a Magyar Köztársaság Kormánya és Írország Kormánya között a kábítószerek illegális forgalmazása, a pénzmosás, a szervezett bűnözés, az emberkereskedelem, a terrorizmus és más súlyos bűncselekmények elleni harcban történő együttműködésről szóló, Budapesten, 1999. november 3-án aláírt Megállapodás kihirdetéséről

(A Megállapodás jóváhagyásáról szóló jegyzékváltás 2000. július 18. napján megtörtént.)

1. § A Kormány a Magyar Köztársaság Kormánya és Írország Kormánya között a kábítószerek illegális forgalmazása, a pénzmosás, a szervezett bűnözés, az emberkereskedelem és más súlyos bűncselekmények elleni harcban történő együttműködésről szóló, Budapesten, 1999. november 3-án aláírt Megállapodást e rendelettel kihirdeti.

2. § A Megállapodás magyar nyelvű szövege a következő:

„Megállapodás a Magyar Köztársaság Kormánya és Írország Kormánya között a kábítószerek illegális forgalmazása, a pénzmosás, a szervezett bűnözés, az emberkereskedelem, a terrorizmus és más súlyos bűncselekmények elleni harcban történő együttműködésről

A Magyar Köztársaság Kormánya és Írország Kormánya (a továbbiakban: Felek),

attól az óhajtól vezérelve, hogy hozzájáruljanak kétoldalú kapcsolataik fejlődéséhez,

meggyőződve a súlyos bűncselekmények, különösen az illegális kábítószer-kereskedelem, a pénzmosás, a szervezett bűnözés, az emberkereskedelem és a terrorizmus elleni fellépésben történő együttműködés fontosságáról,

figyelemmel a fenti tárgyakban létrejött azon nemzetközi szerződésekben foglaltakra, amelyeknek a Felek részesei,

az alábbiakban állapodtak meg:

1. Cikk

Az együttműködés területei

A jelen Megállapodás az illegális kábítószer-forgalmazásra, a pénzmosásra, a szervezett bűnözésre, az emberkereskedelemre, a terrorizmusra és más súlyos bűncselekményekre terjed ki.

2. Cikk

Illetékes hatóságok

(1) A jelen Megállapodás végrehajtásában illetékes hatóságok:

(i) A Magyar Köztársaság részéről:

- a belügyminiszter,

- az egészségügyi miniszter,

- a pénzügyminiszter,

- az Adó- és Pénzügyi Ellenőrzési Hivatal Bűnügyi Igazgatósága, * 

- az országos rendőrfőkapitány,

- a vám- és pénzügyőrség országos parancsnoka,

- a határőrség országos parancsnoka.

(ii) Írország részéről:

- a külügyminiszter,

- az egészség- és gyermekvédelmi miniszter,

- az igazságügyért, egyenlőségért és a jogrendszer reformjáért felelős miniszter,

- a rendőrségi biztos (An Garda Síochána),

- a bevételi biztos (Revenue Commissioners).

(2) A Felek illetékes hatóságai államaik hatályos jogszabályai, valamint a jelen Megállapodás rendelkezései szerint, közvetlenül együttműködhetnek, illetve meghatározhatják ezen együttműködés pontos módszereit és részletes szabályait.

(3) Az illetékes hatóságok megfelelő és közvetlen érintkezési módot alakítanak ki társhatóságaikkal. A jelen Megállapodás szerinti minden információkérést, illetve egyéb intézkedést közvetlenül az illetékes, érintett társhatósághoz kell intézni.

(4) Eltérő megállapodás hiányában, az illetékes hatóságok közötti kapcsolattartás angol nyelven történik.

(5) A Felek kicserélik a jelen Megállapodás végrehajtásáért felelős illetékes hatóságok kapcsolattartó szerveire vonatkozó adatokat.

3. Cikk

Információcsere

(1) A jelen Megállapodásban szabályozott információk cseréje a Felek belső jogszabályaival összhangban történik.

(2) A Felek illetékes hatóságai a lehető legszélesebb körben együttműködnek a jelen Megállapodás tárgyát képező bűncselekmények megelőzésére, felderítésére és nyomozására vonatkozó információk cseréjében.

(3) Az információcsere a jelen cikk értelmében a következőkre terjed ki:

- olyan személyekről és szervezetekről szóló vagy hozzájuk kapcsolható információkra, akik gyanúsíthatók kábítószerrel kapcsolatos bűncselekmény, pénzmosás, szervezett bűnözéssel és emberkereskedelemmel összefüggő bűncselekmény, terrorcselekmény vagy más súlyos bűncselekmény elkövetésével;

- a fenti bűncselekmények elkövetéséről, illetve előkészületéről szóló információkra;

- a fenti bűncselekményekben való részvétellel gyanúsítható személyek vagy szervezetek módszereiről szóló információkra;

- kábítószerek, pszichotrop anyagok és prekurzorok legális forgalmazásának ellenőrzésére hozott intézkedésekről, valamint alkalmazásuk tapasztalatairól szóló információkra.

4. Cikk

Az információ bizalmassága, illetve felhasználása

(1) A Felek vállalják, hogy

(i) a jelen Megállapodás körében átvett minden információt csak a megkeresésben, illetve az átadó Fél által meghatározott célra használják, továbbá, hogy

(ii) minden információt bizalmasan kezelnek, kivéve, ha az átadó Fél ez alól felmentést ad.

(2) A jelen Megállapodás keretében átvett információ csak akkor hozható harmadik országok tudomására, ha beszerezték ehhez az átadó Fél írásos hozzájárulását.

(3) A Felek illetékes hatóságai nemzeti jogszabályaikkal összhangban gondoskodnak a jelen Megállapodás értelmében átvett minden információ védelméről.

5. Cikk

Személyes adatok védelme

A Felek a személyes adatok védelme érdekében vállalják, hogy

(i) alkalmazzák az Európa Tanács keretében az egyének védelméről a személyes adatok gépi feldolgozása során, Strasbourgban, 1981. január 28. napján kelt Egyezmény elveit és az Európa Tanács Miniszteri Bizottsága által 1987. szeptember 17-én elfogadott, R (87) 15 számú Ajánlását, amely a személyes adatoknak a rendőrségi apparátusban történő felhasználását szabályozza;

(ii) nyilvántartást vezetnek a jelen Megállapodás keretében átvett valamennyi személyes adatról, védelmet biztosítanak e személyes adatok véletlen elvesztésével, illetve véletlen megsemmisítésével, a jogtalan hozzáféréssel, módosítással, terjesztéssel, a megsemmisítéssel vagy törléssel szemben; és

(iii) az átadott személyes adatokat törlik az átadó Fél által meghatározott feltételek szerint, illetve ilyen feltételek hiányában is, amint az adatokra már nincs szükség arra a célra, amire azt kérték vagy átadták. Az átvett adatokat a jelen Megállapodás megszűnésekor azonnal törölni kell.

6. Cikk

Segítségnyújtás megtagadása

(1) Ha a jelen Megállapodás értelmében előterjesztett együttműködési vagy segítségnyújtási kérelem az illetékes hatóság szerint

(i) sértené államának szuverenitását, biztonságát vagy alapvető érdekeit, illetve

(ii) ha az a belső jogszabályokba ütközik, vagy

(iii) túlzott terheket róna rá,

az adott hatóság visszautasíthatja a kérelem teljesítését vagy azt feltételekhez kötheti.

(2) Amennyiben a segítségnyújtást felfüggesztik vagy megtagadják, az arról szóló döntésről, illetve annak okairól haladéktalanul értesíteni kell a kérelmet előterjesztő hatóságot.

(3) Amennyiben a segítségnyújtási kérelmet előterjesztő hatóság önmaga nem lenne képes a megkeresésnek eleget tenni hasonló felkérés esetén, a megkeresésben erre a tényre köteles felhívni a figyelmet. Ezt követően a megkeresett hatóság jogosult eldönteni, hogy az ilyen kérelemre miként válaszol.

7. Cikk

Képzés

A Felek illetékes hatóságai megállapodásuk szerint együttműködnek olyan képzési programok kialakításában, amelyek a jelen Megállapodás körébe tartozó bűncselekmények megelőzésére, felderítésére és nyomozására vonatkozó szakképzést célozzák, beleértve a bűnüldöző szerveknél foglalkoztatott szakemberek cseréjét.

8. Cikk

Költségek viselése

(1) A megkeresett Fél illetékes hatósága viseli a megkeresés teljesítésének minden szokásos költségét, az esetleges rendkívüli költségek megfizetéséről pedig az érintett illetékes hatóságok külön állapodnak meg.

(2) A megkereső Fél illetékes hatósága viseli a képviselőik utazásával és tartózkodásával kapcsolatos összes költséget, kivéve, ha eltérően nem állapodnak meg.

9. Cikk

A Megállapodás végrehajtása

A jelen Megállapodás végrehajtását a Magyar Köztársaság Belügyminisztériuma, valamint Írország Igazságügyi, Egyenlőségi és a Jogrendszer Reformjáért Felelős Minisztériuma kíséri figyelemmel, és a két minisztérium vezető tisztségviselői, a megfelelő szakemberek bevonásával, szükség szerint találkozókat tartanak bármely felmerülő kérdés megtárgyalására.

10. Cikk

Más megállapodások végrehajtása

A jelen Megállapodás nem érinti a Feleknek a más nemzetközi szerződések által meghatározott jogait és kötelezettségeit.

11. Cikk

Záró rendelkezések

(1) Mindkét Fél írásban, diplomáciai úton értesíti a másik Felet arról, hogy eleget tett a jelen Megállapodás hatálybalépéséhez szükséges belső jogi előírásoknak. A Megállapodás a második értesítést követő harmincadik napon lép hatályba.

(2) A jelen Megállapodást bármelyik Fél diplomáciai úton, írásban felmondhatja. A Megállapodás a felmondásról szóló értesítés kézhezvételétől számított hat hónap elteltével veszti hatályát.

Készült Budapesten, 1999. november 3. napján, két eredeti példányban, magyar és angol nyelven, mindkét nyelvű szöveg egyaránt hiteles.

(Aláírás)”

3. § (1) Ez a rendelet a kihirdetését követő 8. napon lép hatályba, rendelkezéseit azonban 2000. augusztus 17. napjától kell alkalmazni.

(2) *  E rendelet végrehajtásáról a rendészetért felelős miniszter, az adópolitikáért felelős miniszter, az egészségügyért felelős miniszter, valamint a kábítószer-megelőzésért és a kábítószerügyi koordinációs feladatokért felelős miniszter gondoskodik.


  Vissza az oldal tetejére