A jogszabály mai napon ( 2020.02.18. ) hatályos állapota.
A jelek a bekezdések múltbeli és jövőbeli változásait jelölik.

 

181/2000. (XI. 8.) Korm. rendelet

a Magyar Köztársaság Kormánya és a Szlovén Köztársaság Kormánya között a logisztikai központok és a Koperi kikötő használatáról szóló Megállapodás kihirdetéséről

(A jóváhagyásról szóló jegyzékváltás 2000. július 11-én megtörtént.)

1. § A Kormány a Magyar Köztársaság Kormánya és a Szlovén Köztársaság Kormánya között a logisztikai központok és a Koperi kikötő használatáról szóló, Ljubljanában, 2000. február 9-én aláírt Megállapodást e rendelettel kihirdeti.

2. § A Megállapodás magyar nyelvű szövege a következő:

„Megállapodás
a Magyar Köztársaság Kormánya és a
Szlovén Köztársaság Kormánya között
a logisztikai központok és a Koperi kikötő
használatáról

Bevezetés

A Magyar Köztársaság Kormánya és a Szlovén Köztársaság Kormánya (a továbbiakban: Szerződő Felek),

a logisztikai együttműködés fejlesztésének szándékától vezéreltetve,

a logisztikai központok létesítésének és használatának ösztönzése céljából,

a logisztikai központokon és különösen a Koperi kikötőn keresztüli átmenő forgalomban rejlő lehetőségek kihasználása érdekében,

az alábbiakban állapodtak meg:

I. Rész

ÁLTALÁNOS RENDELKEZÉSEK

1. Cikk

A Megállapodás hatálya

A jelen Megállapodás mindazon tevékenységekre és szolgáltatásokra kiterjed, amelyeket magyar és szlovén vállalkozások folytatnak és/vagy vesznek igénybe a Szerződő Felek területén lévő logisztikai központokban és különösen a Koperi kikötőben.

2. Cikk

Definíciók

A jelen Megállapodás értelmében a következő meghatározások érvényesek:

a) A „vállalkozás” kifejezés bármely olyan természetes, jogi személyt és jogi személyiséggel nem rendelkező szervezetet jelent, aki/amely a Szerződő Felek jogrendje értelmében vállalkozást folytat.

b) A „tevékenység” kifejezés küldemények szállítmányozását, csomagolását, feladását, fuvarozását, rakodását, kirakodását, átrakodását, gyűjtőforgalmát és raktározását, a fuvarozáshoz kapcsolódó kiegészítő szolgáltatásokat, valamint a jelen Megállapodás hatálya alá tartozó tevékenységekhez kapcsolódó egyéb műveleteket jelenti.

c) A „szolgáltatás” kifejezés minden olyan tevékenység, amelyet egy vállalkozás ellenszolgáltatás fejében végez.

d) A „logisztikai központ” kifejezés azt a területet jelenti, ahol a b) pontban meghatározott tevékenységeket mind vagy azokat részben végzik.

e) A „teherhajó” kifejezés bármely olyan hajót jelent, amely rakomány fuvarozására és/vagy bármely más kereskedelmi célra szolgál.

f) Az „intermodális fuvarozás” kifejezés azt jelenti, hogy az áru egy és ugyanazon rakodóegységben vagy közúti járműben kerül továbbításra egymás után két vagy több közlekedési módon anélkül, hogy az árut a módozatváltáskor átrakják, mozgatják.

II. Rész

JOGOK

3. Cikk

A vállalkozások jogai

Mindkét Szerződő Fél vállalkozásai azonos jogokat élveznek a másik Fél területén lévő logisztikai központokban.

4. Cikk

Jogok a Koperi kikötőben

Magyar lobogó alatt hajózó vagy magyar vállalkozás által bérelt teherhajók a legnagyobb kedvezmény elvéhez kapcsolódó elbánásban részesülnek a Koperi kikötő használata során.

A jelen Megállapodás értelmében a Koperi kikötőben tevékenységet végző vagy kikötői szolgáltatást igénybe vevő magyar vállalkozás a legnagyobb kedvezmény elvéhez kapcsolódó elbánásban részesül.

III. Rész

EGYÜTTMŰKÖDÉS A SZERZŐDŐ FELEK KÖZÖTT

5. Cikk

Beruházások előmozdítása

A Szerződő Felek saját belső jogrendjükkel összhangban beruházásokat mozdítanak elő a Koperi kikötőben és más logisztikai központokban.

6. Cikk

Szakmai együttműködés

A Szerződő Felek kiaknázva a logisztikai központok és a közlekedési hálózat mindazon előnyeit, amelyek áruk harmadik országokba irányuló tranzitforgalmában rejlenek, beleértve az értéknövelő tevékenységek végzését is, elősegítik a Szerződő Felek illetékes hatóságai, kereskedelmi kamarái és vállalkozásai, valamint szakmai és érdek-képviseleti szervezetei közötti együttműködést annak érdekében, hogy a Koperi kikötő és más logisztikai központok használatához fűződő érdekeltséget fokozzák.

7. Cikk

Információcsere

A Szerződő Felek információcserét folytatnak a jelen Megállapodás alá tartozó tevékenységekkel kapcsolatban, és erőfeszítéseket tesznek annak érdekében, hogy a vállalkozások támogatásban és tanácsadásban részesüljenek, amennyiben és amikor ez szükségesnek bizonyul.

IV. Rész

VEGYES BIZOTTSÁG

8. Cikk

Vegyes Bizottság létrehozása és hatáskörének megállapítása

1. A Szerződő Felek Vegyes Bizottságot állítanak fel konzultációk folytatása céljából és a jelen Megállapodás rendelkezéseinek végrehajtására.

2. A Vegyes Bizottság összetételét a Szerződő Felek illetékes hatóságai határozzák meg.

3. A Vegyes Bizottság szükség esetén albizottságokat állíthat fel, illetve szakértői megbeszéléseket hívhat össze.

4. A Vegyes Bizottság döntéseket hoz, ha a jelen Megállapodás úgy rendelkezik, illetve ajánlásokat tesz a Szerződő Feleknek.

9. Cikk

Hatáskör

A Vegyes Bizottság

a) az egyes Szerződő Felek illetékes hatósága által tett javaslatok alapján dönt a jelen Megállapodás hatálya alá tartozó logisztikai központok jegyzékéről;

b) az egyik Szerződő Fél kérésére konzultációkat tart az azzal kapcsolatos lehetőségek felméréséről, hogyan lehetne növelni a logisztikai központokon, s különösképpen a Koperi kikötőn keresztüli tranzitforgalmat, és ajánlásokat tesz a felmérésből következő határozatok érvényesítésére;

c) ajánlásokat tesz a jelen Megállapodás alá tartozó együttműködés fejlesztésének formáira, módszereire és feltételeire;

d) áttekinti a lehetőségeket, hogyan lehet fokozni az intermodális fuvarozást, a kombinált fuvarozást és a fuvarozás egyéb formáit annak érdekében, hogy tovább lehessen fejleszteni a logisztikai központokban, s különösképpen a Koperi kikötőben folyó tevékenységeket;

e) megvizsgálja a vállalkozások mindazon javaslatait és kéréseit, amelyek a logisztikai központokban, s különösképpen a Koperi kikötőben meglévő feltételek jobbítására vonatkoznak;

f) időről időre áttekinti a Szerződő Felek vonatkozó jogszabályait, valamint ajánlásokat tesz olyan módosításokra, amelyek a jelen Megállapodás könnyebb végrehajtására irányulnak.

10. Cikk

A Vegyes Bizottság eljárásrendje

1. A Vegyes Bizottság az eljárásrendjét maga alakítja ki, illetve módosítja, ha azt célszerűnek tartja.

2. A Vegyes Bizottság határozatai és ajánlásai kizárólag egyhangú elfogadás esetén érvényesek.

3. A Vegyes Bizottság az egyik Szerződő Fél kérésére bármikor, de legalább évente egyszer ülésezik.

V. Rész

ZÁRÓ RENDELKEZÉSEK

11. Cikk

Illetékes hatóság

A jelen Megállapodás végrehajtására a Magyar Köztársaságban a Gazdasági Minisztérium, a Szlovén Köztársaságban a Közlekedési és Hírközlési Minisztérium az illetékes hatóság.

12. Cikk

Hatálybalépés

1. A jelen Megállapodás azon a napon lép hatályba, amikor a Szerződő Felek mindegyike diplomáciai úton megkapta az egymásnak küldött értesítést arról, hogy a Megállapodás hatálybalépéséhez a belső jogrendjük szerint szükséges követelményeket teljesítették.

2. A jelen Megállapodást meghatározatlan időtartamra kötik. Bármelyik Szerződő Fél hat hónapos határidővel írásban felmondhatja a jelen Megállapodást, legkorábban erre azonban csak három évvel a hatálybalépést követően kerülhet sor.

3. A jelen Megállapodás a Szerződő Felek kölcsönös egyetértésével megváltoztatható és módosítható. A változtatások és módosítások írásban eszközlendők.

Készült Ljubljanában, 2000. február 9-én, két eredeti példányban, magyar, szlovén és angol nyelven, mely szövegek mindegyike egyformán hiteles. Eltérő értelmezés esetén az angol nyelvű változat a mérvadó.

(Aláírások)”

3. § (1) Ez a rendelet a kihirdetése napján lép hatályba, a Megállapodásban foglaltakat 2000. július 11-től kell alkalmazni.

(2) A rendelet végrehajtásáról a gazdasági miniszter gondoskodik.


  Vissza az oldal tetejére