A jogszabály mai napon ( 2021.06.23. ) hatályos állapota.
A jelek a bekezdések múltbeli és jövőbeli változásait jelölik.

 

275/2000. (XII. 28.) Korm. rendelet

az Egységes Árutovábbítási Eljárás EK-EFTA Vegyes Bizottságának 2000. december 20-i 1/2000. számú határozata kihirdetéséről

1. § A Magyar Köztársaság Kormánya az Egységes Árutovábbítási Eljárás EK-EFTA Vegyes Bizottságának 1/2000. számú határozatát e kormányrendelettel kihirdeti.

2. § A határozat hivatalos magyar nyelvű fordítása a következő:

„Az Egységes Árutovábbítási Eljárás EK-EFTA Vegyes Bizottságának 2000. december 20-i 1/2000. számú határozata az 1987. május 20-i Egységes Árutovábbítási Eljárásról szóló Egyezmény módosításáról

A Vegyes Bizottság,

tekintettel az 1987. május 20-i Egységes Árutovábbítási Eljárásról szóló Egyezményre, és különösen annak 15. Cikke (3) bekezdésének a), b) és c) pontjaira;

tekintettel a következőkre:

(1) Az egységes árutovábbítási eljárás fő célja a Szerződő Felek között az árukkal való kereskedés megkönnyítése. Az egyszerűbb és világosabb egységes árutovábbítási szabályok javára szolgálnak a gazdaságnak és a vámhatóságoknak is.

(2) Az utóbbi években az egységes árutovábbítási eljárás kapcsán felmerült problémák a Szerződő Felek költségvetésében jelentős hiányokat okoztak, és veszélyeztették az európai gazdasági szereplőket.

(3) Ezért szükséges ezeknek az eljárásoknak a modernizálása a gazdasági szereplők szükségleteinek megfelelően, mindamellett biztosítva a Szerződő Felek érdekeinek hatékony védelmét.

(4) Világos különbséget kell tenni az összes résztvevőre érvényes általános eljárás és a bizonyos feltételeket kielégítő résztvevőkre érvényes egyszerűsített eljárás között. Ez kiegyensúlyozott megközelítést tesz szükségessé, amely figyelembe veszi a kockázatokat, és előnyökben részesíti a megbízható résztvevőket azáltal, hogy külön engedélyezi nekik az egyszerűsítések alkalmazását, miközben fenntartja az alapvető árutovábbítási eljárások szabad hozzáférésének elvét.

(5) Világosabban körvonalazni kell az egységes árutovábbítási eljárás biztosítéknyújtási szabályait, a különböző biztosítékok és a biztosítéknyújtás alóli mentesség alkalmazását. A biztosítékok megállapításának és azok nagyságrendjét meghatározó szabályoknak a résztvevők megbízhatóságán kell alapulnia, továbbá az árukhoz kapcsolódó kockázatokon, annak érdekében, hogy megfelelően védelmezzék a Szerződő Felek pénzügyi érdekeit anélkül, hogy aránytalanul nagy terhet rónának a résztvevőkre.

(6) A Szerződő Felek bevételeinek védelme és az árutovábbítási eljárás keretében elkövetett csalások megelőzése érdekében célszerű lenne fokozatos intézkedéseket bevezetni az összkezesség alkalmazásában. Kezdetben ezért intézkedni kell az összkezességhez nyújtott biztosíték csökkentésének megtiltására, valahányszor nagymértékű csalás, és ebből fakadóan bevételektől való elesés veszélye áll fenn. Másrészt, ha bizonyíték áll rendelkezésre kivételesen kritikus helyzetre vonatkozóan, idesorolva különösen olyan helyzeteket, amelyek a nemzetközi szervezett bűnözésből fakadnak, intézkedni kell az összkezesség alkalmazásának ideiglenes megtiltásáról. Ha nem összkezesség, hanem egyedi kezesség válik szükségessé, a résztvevőkre ennek kapcsán háruló kiadásokat kompenzálni kell a maximális mértékű egyszerűsítések engedélyezésével. Ezen fokozatos intézkedések megvalósításakor célszerű lenne figyelembe venni a különleges helyzettel szembesülő olyan résztvevők helyzetét, akik meghatározott feltételeket teljesítenek.

(7) Szabályokat kell megállapítani arra vonatkozóan, hogyan teljesítsék az illetékes hatóságok az árutovábbítási eljárást a hely, az idő és az eljárás befejezésének feltételei tekintetében, azért, hogy világosabban legyenek körvonalazva az eljárás-tulajdonos kötelezettségeinek mértéke és korlátjai, továbbá annak biztosítása érdekében, hogy az eljárás befejezésére vonatkozó bizonyítékok hiányában a címzett továbbra is teljes körű felelősséggel tartozzon. Az árutovábbítási intézkedések biztonságosabbá és hatékonyabbá tételéért operatív intézkedéseket és hivatalos rendelkezéseket kell bevezetni az elintézés javítása érdekében, és ezáltal biztosítani azt, hogy az illetékes hatóságok az árutovábbítási eljárást a lehető leghamarabb befejezzék.

(8) A számítógépesített árutovábbítási eljárás teljes megvalósításáig az egységes árutovábbítási eljárások kezelése és felügyelete javítható a rendeletekbe számos egyértelmű eljárási szabály és szigorú határidő beépítésével, a minőségi szolgáltatás biztosítása érdekében az árutovábbítást alkalmazók számára.

(9) Az egységes árutovábbítási eljárás eddigi rendelkezéseit ki kell egészíteni a tartozás fennállásának esetében a tartozás kiszabási eljárás megkönnyítése érdekében. Ezért pontosan meg kell állapítani, hogy milyen feltételek fennállása esetén van tartozás, kik az adósok, és melyik hivatal illetékes a tartozás kiszabására.

(10) Az Egyezményhez az 1/99. és 2/99. határozatok szerint csatolt, kifejezetten a számítógépesített árutovábbítási eljárásra vonatkozó különleges rendelkezéseket be kell illeszteni a függelékek új szerkezetébe.

(11) Figyelembe kell venni az ECU 1999. január 1-jétől érvényes, euróval való helyettesítését.

(12) Az áttekinthetőség és az olvashatóság érdekében, *  és mivel az Egyezmény I., II. és III. Függelékei oly sok módosításon mentek keresztül, célszerűvé vált az egyes függelékek szövegeinek új szöveggel való kicserélése.

(13) Ezek a módosítások azt jelentik, hogy az Egyezmény szövegét módosítani kell a Vegyes Bizottság határozatának elfogadásával, összhangban a 15. Cikk (3) bekezdésének c) pontjával.

az alábbi határozatot hozta:

1. Cikk

Az 1987. május 20-i Egységes Árutovábbítási Eljárásról szóló Egyezmény a következőképpen módosul:

1. A 6. Cikkben a „II. Függelékben” szöveg helyére „I. Függelékben” szöveg kerül.

2. A 7. Cikk (2) bekezdésének első mondatában a „T1 és T2 továbbítási okmányt ... kiállítani” szöveg helyére „T1 és T2 továbbítási bejelentőt ... elfogadni” szöveg kerül.

3. A 7. Cikk (3) bekezdésében az „egyetlen szállítóeszközzel - az I. Függelék 12. Cikk (2) bekezdése szerint -” szöveg helyére az „egyetlen szállítóeszközzel” szöveg kerül.

4. A 8. Cikkben a „T1 vagy T2 árutovábbítási okmányokkal” szöveg helyére a „T1 vagy T2 eljárásban” szöveg kerül.

5. A 9. Cikk (4) bekezdésében a „Minden T2 továbbítási okmánynak” szöveg helyére „Minden elfogadott T2 továbbítási bejelentőnek” szöveg, és a „megfelelő T2 továbbítási okmányokra” szöveg helyére a „megfelelő T2 továbbítási bejelentőkre” szöveg kerül.

6. A 10. Cikk (3) bekezdése törlésre kerül.

7. A 12. Cikk (1) bekezdésében a „T1 vagy T2 árutovábbítási okmány” szöveg helyére „T1 vagy T2 továbbítási bejelentő” szöveg kerül.

8. A 12. Cikk (2) bekezdésében a „II. Függelék X. Cím I. Fejezete” szöveg helyére az „I. Függelék III. Cím VIII. Fejezete” szöveg kerül.

9. A 12. Cikk (3) bekezdésében a „T1 vagy T2 árutovábbítási okmánnyal” szöveg helyére a „T1 vagy T2 továbbítási bejelentővel” szöveg kerül.

10. A 13. Cikk (3) bekezdése a) pontjában a „T1 vagy T2 árutovábbítási okmánnyal” szöveg helyére a „T1 vagy T2 eljárásban” szöveg kerül.

11. A 13. Cikk (3) bekezdése b) pontjában a „T2 árutovábbítási okmánnyal, vagy” szöveg helyére a „T2 eljárásban, vagy” szöveg kerül.

12. A 15. Cikk (3) bekezdése b) pontja törlésre kerül.

2. Cikk

Az I. Függelék helyére a jelen határozat „A) Melléklet”-e kerül.

3. Cikk

A II. Függelék helyére a jelen határozat „B) Melléklet”-e kerül.

4. Cikk

A III. Függelék mellékletei helyére - az I-IV. Mellékletek kivételével - jelen határozat „C) Melléklet”-e kerül.

5. Cikk

(1) A III. Függelék I. Melléklete a jelen határozat által módosított III. Függelék A1. Melléklete lesz „Továbbítási bejelentők nyomtatványainak mintája” címmel.

(2) A III. Függelék II. Melléklete a jelen határozat által módosított III. Függelék A2. Melléklete lesz „Továbbítási bejelentőhöz alternatív módon felhasználható nyomtatványok mintája” címmel.

(3) A III. Függelék III. Melléklete a jelen határozat által módosított III. Függelék A3. Melléklete lesz „Az A1. Melléklet nyomtatványmintáihoz szükséges pótlap nyomtatványok mintái” címmel.

(4) A III. Függelék IV. Melléklete a jelen határozat által módosított III. Függelék A4. Melléklete lesz „Az A2. Melléklet nyomtatványaihoz szükséges pótlap nyomtatványok mintái” címmel.

6. Cikk

A IV. Függelék a következők szerint kerül módosításra:

(1) A 3. Cikk a) pontja helyébe a következő szöveget kell felvenni:

a) az I. Függelék 3. Cikkének l) pontja szerinti, az egységes árutovábbítási eljáráshoz kapcsolódóan esedékessé váló tartozásokra vonatkozó minden igény esetén, ami ezen Függelék hatálybalépését követően merült fel;”

(2) A 7. Cikk (2) bekezdésének c) pontja helyébe a következő szöveget kell felvenni:

c) ha a követelés meghaladja az 1500 euró összeget. Ebben a Függelékben az euróban kifejezett összeget nemzeti valutára a II. Függelék 22. Cikkének rendelkezéseivel összhangban kell átszámolni.”

7. Cikk

(1) A jelen határozat az elfogadása napján lép hatályba.

(2) A határozat 2001. július 1-jétől kötelező érvényű. 2001. január 1-jétől az I. Függelék I. Melléklete szerinti árukkal történő egységes árutovábbítási eljárást összkezesség igénybevétele esetén csak olyan összkezességi engedéllyel lehet végrehajtani, amelyet az I. Függelék 48-61. Cikkei szerint engedélyeztek. Az I. Függelék 71. Cikke, valamint ezen cikk (7) bekezdésének *  b) pontja 2001. január 1-jétől érvényes.

(3) Ez a határozat nem érvényes olyan árukra, amelyeket annak hatálybalépése előtt az egységes árutovábbítási eljárás alá vontak.

(4) Ezen határozatot megelőzően a szövegben az Egyezmény Függelékeire való hivatkozás úgy érvényes, mint ezen határozat szövegében a Függelékekre való hivatkozás.

(5) A Vegyes Bizottság 1/1999. számú határozata 4. Cikk (1) bekezdésének második mondata és a (2) bekezdése hatályát veszti.

(6) Ezen határozat által módosított I. Függelék 30. Cikk (1) bekezdése attól az időponttól érvényes az indító hivatalra, amikortól az az I. Függelék II. Cím VII. Fejezet rendelkezéseit alkalmazza.

(7) Ezen határozat által módosított Egyezmény I. Függelék III. Címére a következők érvényesek:

a) Azok az engedélyek, amelyek ezen határozat érvényessége kezdetének időpontjában hatályban voltak, legkésőbb 2001. december 31-ig maradhatnak érvényben.

b) Minden engedélynek, amellyel engedélyezett feladói státust engedélyeztek, meg kell felelnie az I. Függelék 71. Cikke szerinti követelményeknek, mihelyt az érintett indító hivatal az I. Függelék II. Cím VII. Fejezet rendelkezéseit alkalmazza. Azoknak az engedélyeknek, amelyek 1999. március 31-e előtt érvényesek voltak, az I. Függelék 71. Cikke szerinti követelményeknek azonban az illetékes hatóságok által megállapított időpontig, de legkésőbb 2004. március 31-ig meg kell felelniük.

c) Az I. Függelék 48. Cikk (1) bekezdés g) pontjának (i) és (iii) pontjában megnevezett egyszerűsítésekhez engedély a Vegyes Bizottság által meghatározott időponttól és az általa meghatározott feltételekkel szükséges.

(8) Ezen határozat érvényessége kezdetének időpontjában készleten lévő nyomtatványok, amelyek ezen határozat által megváltoztatott Egyezmény III. Függelékében meghatározott mintáknak nem minden pontban felelnek meg, a szükséges változtatásokkal a készlet kimerüléséig, de legkésőbb 2002. december 31-ig továbbra is használhatók.

Az előző albekezdésben *  megnevezett feltételek mellett a „TC32 Átalánydíjas garanciajegy” nyomtatvány használható a III. Függelék B3. Mellékletében meghatározott nyomtatvány helyett, mint egyedi garanciajegy az I. Függelék 14. Cikk (2) bekezdés értelmében. Ebben az esetben a nyomtatvány előoldalának tetején az „Átalánydíjas garanciajegy” szöveget át kell húzni, és helyette az „Egyedi garanciajegy” szöveget kell feltüntetni.

(9) 2003. január 1-je előtt a Vegyes Bizottság egy, a Bizottság által az érintett szereplőket képviselő szervek bevonásával összeállított beszámoló alapján felülvizsgálja az áruk azonosítására szolgáló HR kódok alkalmazására vonatkozó rendelkezést. Szükség esetén a Vegyes Bizottság meghatározza, hogy e kódokat és esetleg az egységes árutovábbítási eljárás alá vont áruk azonosítására szolgáló egyéb információkat mikor és milyen feltételek mellett lehetne kiterjeszteni az egységes árutovábbítási eljárások lehető legszélesebb skálájára. A felülvizsgálat során különös figyelmet fordítanak az egységes árutovábbítási eljárás számítógépesítésének bevezetésére.

Kelt, Brüsszelben, 2000. december 20-án.

A Vegyes Bizottság nevében
az elnök

A) MELLÉKLET

I. Függelék

Egységes Árutovábbítási Eljárás
I. Cím
ÁLTALÁNOS RENDELKEZÉSEK

1. Cikk

(1) Amint azt az Egyezmény 1. Cikkének (3) bekezdése is elrendeli, ez a Függelék az egységes árutovábbítási eljárásra vonatkozóan állapít meg bizonyos szabályokat.

(2) Amennyiben nincs másként meghatározva, az egységes árutovábbítási eljárásra ezen Függelék rendelkezései érvényesek, függetlenül attól, hogy a T1 vagy T2 eljárást alkalmazzák.

(3) A magas kockázatot képviselő árukat az I. Melléklet sorolja fel. Ha ezen Egyezmény valamelyik rendelkezése a megnevezett Mellékletre hivatkozik, akkor a felsorolt árukat érintő intézkedések csak akkor érvényesek, ha azok mennyisége meghaladja az I. Mellékletben meghatározott mindenkori minimális *  mennyiséget. Az I. Melléklet legalább évente egyszer felülvizsgálatra kerül.

I. Fejezet

AZ ELJÁRÁS HATÁLYA ÉS MEGHATÁROZÁSOK

Az eljárás hatálya

2. Cikk

(1) Az egységes árutovábbítási eljárás nem érvényes postai küldeményekre (beleértve a postai csomagokat is).

(2) Bármelyik Szerződő Fél dönthet úgy, hogy nem alkalmazza az egységes árutovábbítási eljárást az áruk csővezetéken történő szállítására. Az ilyen döntéséről értesíti a Bizottságot, amely tájékoztatja a többi országot.

Meghatározások

3. Cikk

Jelen Egyezmény értelmében

a) „illetékes hatóságok”: a vámhatóságok vagy bármely más hatóság, amelyet a jelen Egyezmény alkalmazásával megbíznak;

b) „árutovábbítási bejelentés”: az a tevékenység, amellyel egy személy az előírt formában és módon jelzi, hogy árukat kíván az egységes árutovábbítási eljárás hatálya alá vonni;

c) „a továbbítási bejelentő példányai”: a továbbítási bejelentőként használt okmány vagy okmányok példányai;

d) „T2 eljárás”: az Egyezmény 2. Cikke szerinti T2 eljárás, amelyet a továbbítási bejelentő példányain „T2” vagy „T2F” jelzéssel azonosítottak;

e) „főkötelezett”: az a személy, aki személyesen vagy meghatalmazott útján árukat von az egységes árutovábbítási eljárás hatálya alá;

f) „indító hivatal”: az a vámhivatal, ahol az árukat az egységes árutovábbítási eljárás hatálya alá vonják;

g) „átléptető vámhivatal”: beléptető vámhivatal egy másik Szerződő Fél területén, mint ahonnan az áruk elindultak, vagy

egy *  Szerződő Fél kiléptető vámhivatala, ha a szállítmány az árutovábbítási eljárás során e Szerződő Fél területét ezen *  Szerződő Fél és egy harmadik ország közötti határon hagyja el;

h) „rendeltetési hivatal”: az a vámhivatal, ahol az egységes árutovábbítási eljárásban szállított árukat az eljárás befejezése céljából be kell mutatni;

i) „kezességnyújtás helye szerinti hivatal”: minden ország illetékes hatóságai által meghatározott hivatalok, ahol a biztosítékot kezesség formájában nyújtják;

j) „kezes”: minden olyan természetes vagy jogi harmadik személy, aki írásban kötelezett arra, hogy az esetlegesen fennálló tartozás összegét a kezesség összegének nagyságáig készfizető kezesként megfizeti;

k) „HR kód” a vámtarifaszámokhoz és a vámtarifa alszámokhoz az 1983. június 14-i Egyezményben megállapított Harmonizált Áruazonosítási és Kódrendszer szerint tartozó számkódok;

l) „tartozás”: behozatali vagy kiviteli adók és más illetékek, amelyek az egységes árutovábbítási eljárás alá vont áruk vonatkozásában esedékesek;

m) „adós”: olyan természetes vagy jogi személy, aki egy tartozás megfizetéséért felel;

n) „Bizottság”: az Európai Közösségek Bizottsága;

o) „áru átengedése”: az a tevékenység, amellyel a hatóságok az egységes árutovábbítási eljárás végrehajtását egy árura engedélyezik;

p) „egy Szerződő Félnél letelepedett személy”:

- természetes személy esetében: egy olyan személy, akinek a rendes lakóhelye ott van,

- jogi személy vagy személyek társulása esetében: egy olyan személy, akinek az alapszabálya szerinti székhelye, fő szervezeti egysége vagy egy állandó telephelye ott van;

q) „elektronikus adatfeldolgozás”:

- EDI szabvány üzenetek cseréje az illetékes hatóságokkal, vagy

- a formalitások elintézéséhez szükséges adatok bevitele az illetékes hatóságok elektronikus adatfeldolgozó rendszerébe;

r) „EDI (Electronic Data Interchange)”: megállapított szabványok szerint strukturált adatok elektronikus továbbítása különböző adatfeldolgozó rendszerek között;

s) „szabvány üzenet”: előre megállapított struktúra adatok elektronikus továbbításához;

t) „személyes adatok”: minden olyan információ, amely meghatározott vagy meghatározható természetes vagy jogi személyre vonatkozik.

II. Fejezet

A FŐKÖTELEZETT KÖTELESSÉGEI

4. Cikk

(1) A főkötelezett köteles

a) az árukat és a szükséges okmányokat változatlanul bemutatni a rendeltetési hivatalnál az előírt határidőn belül, kellő figyelmet fordítva az illetékes hatóságok által elfogadott azonosítási eljárásokra;

b) az egységes árutovábbítási eljárásra vonatkozó egyéb előírásokat betartani;

c) az ellenőrzésért felelős illetékes hatóságoknak felkérésre és a megállapított határidőn belül bemutatni a szükséges dokumentumokat az előírt formában, továbbá minden segítséget megadni.

(2) A főkötelezett (1) bekezdésben meghatározott kötelezettségeitől függetlenül, az áruk olyan szállítója vagy címzettje, aki az árukat átveszi, és tudja, hogy azok az egységes árutovábbítási eljárás hatálya alá tartoznak, szintén felelős az áruk és a szükséges dokumentumok változatlan bemutatásáért a rendeltetési hivatalnál az előre megadott határidőn belül, az illetékes hatóságok által az azonosítás biztosítása érdekében tett intézkedések figyelembevételével.

III. Fejezet

BIZTOSÍTÉKNYÚJTÁS

Biztosítéknyújtási kötelezettség

5. Cikk

(1) A főkötelezettnek biztosítékot kell nyújtania az árukra esetleg felmerülő tartozás teljesítésének biztosítása érdekében.

(2) A biztosíték lehet:

a) vagy egyedi kezesség, amely az egységes árutovábbításban csak egyetlen szállításra érvényes,

b) vagy összkezesség, mint a 48. Cikk szerinti egyszerűsítés, amely az egységes árutovábbítási eljárásban több szállítást fed le.

A biztosíték formái

6. Cikk

(1) A biztosíték nyújtható

a) az indító hivatalnál készpénzbiztosíték formájában;

b) kezesség által a kezességnyújtás helye szerinti hivatalnál.

(2) Mindazonáltal az illetékes hatóságok elutasíthatják a biztosíték ajánlott módját, ha az nem egyeztethető össze az egységes árutovábbítási eljárás szabályszerű végrehajtásával.

(3) A készpénzbiztosítékot az indító ország pénznemében kell letenni, vagy bármilyen más fizetőeszköz bemutatásával, amelyet ezen ország illetékes hatóságai elismernek.

A készpénzbiztosítékot vagy azzal egyenértékű fizetőeszközt az indító ország előírásai értelmében kell nyújtani.

(4) A kezesnek annak a Szerződő Fél területén kell letelepedettnek lennie, amelynél a kezességet nyújtják, és ott az illetékes hatóságok által engedélyezettnek kell lennie. A kezesnek minden Szerződő Félnél, amely a vonatkozó árutovábbítás által érintett, egy meghagyott címet vagy egy kézbesítésre meghatalmazottat kell megneveznie. Ha ezen Szerződő Felek egyike a Közösség, úgy a kezesnek minden egyes tagországban egy meghagyott címet, vagy egy kézbesítésre meghatalmazottat kell megneveznie.

Az illetékes hatóságok elutasítják a kezes engedélyezését, ha a megítélés szerint nem garantálja az esetlegesen fennálló tartozás teljes és határidőben történő teljesítését a kezességi összeg nagyságáig.

Biztosítéknyújtás alóli mentesség

7. Cikk

(1) A későbbiekben szükség szerint meghatározandó esetek kivételével nem szükséges biztosítékot nyújtani

a) a légi úton történő szállításhoz;

b) a Rajnán és a rajnai vízi utakon történő áruszállításhoz;

c) a csővezetéken történő áruszállításhoz;

d) a 48. Cikk (1) bekezdés g) pont (i) része szerint végzett egységes árutovábbítási eljáráshoz.

(2) Minden ország eltekinthet a biztosítéknyújtás adásától az országa területén fekvő, de az (1) bekezdés b) pontja szerinti vízi utaktól eltérő vízi utakon történő áruszállítás esetén. Az országok közlik az ezzel kapcsolatos intézkedéseiket a Bizottsággal; a Bizottság erről értesíti a többi országot.

IV. Fejezet

EGYÉB RENDELKEZÉSEK

Okmányok jogi státusa és megállapítások

8. Cikk

(1) Valamely ország illetékes hatóságai által szabályszerűen kiállított okmányok és bevezetett vagy elfogadott intézkedések más országokban ugyanolyan joghatással bírnak, mint az ezen országok illetékes hatóságai által szabályszerűen kiállított okmányok és bevezetett vagy elfogadott intézkedések.

(2) Egy ország illetékes hatóságainak az egységes árutovábbítási eljárás keretében folytatott vizsgálatokkal kapcsolatos megállapításai a többi országban ugyanolyan bizonyító erővel rendelkeznek, mint ezen országok illetékes hatóságainak megállapításai.

Az egységes árutovábbítási eljárásra illetékes vámhivatalok jegyzéke

9. Cikk

Minden egyes ország átadja a Bizottságnak az egyeztetett formátumú listát azokról a szolgálati helyekről, amelyek az egységes árutovábbítási eljárásra illetékesek, feltüntetve ezek azonosítási számát, illetékességét, továbbá megadva nyitvatartási idejüket. Minden változtatást közölni kell a Bizottsággal.

A Bizottság ezeket az adatokat közli a többi országgal.

Szabályszegések és büntetések

10. Cikk

Az országok minden szükséges intézkedést megtesznek a szabályszegések ellen és a hatékony büntetések kirovása érdekében.

Elektronikus adatfeldolgozás

11. Cikk

Az illetékes hatóságok, az általuk meghatározott feltételek és módszerek szerint, és a vámszabályokban rögzített alapelvekkel összhangban elrendelhetik, hogy a formalitások az elektronikus adatfeldolgozás igénybevételével kerüljenek végrehajtásra.

II. Cím
AZ ELJÁRÁS MENETE

I. Fejezet

EGYEDI BIZTOSÍTÉK

Az egyedi biztosíték nyújtása

12. Cikk

(1) Az egyedi biztosíték a várhatóan felmerülő tartozás teljes összegét fedi, amelyet az indító országban az árukra érvényes legmagasabb vámtétel alapján számítanak ki.

Az egyedi biztosíték kiszámításához figyelembe vett adótételek nem lehetnek alacsonyabbak, mint azok a minimumtételek, amelyeket az I. Melléklet az 5. oszlopban állapít meg.

(2) A készpénzbiztosíték formájában nyújtott egyedi biztosítéknak minden Szerződő Fél országában érvényesnek kell lennie; visszatérítésre kerül, mihelyt az árutovábbítási eljárás elintéződött.

(3) A kezességnyújtás általi egyedi biztosítékot minden Szerződő Fél területén érvényes, egyenként 7000 euró értékű egyedi garanciajegyek által lehet nyújtani, amelyeket a kezes azon személyeknek állít ki, akik főkötelezettként kívánnak fellépni.

A kezes minden egyedi garanciajegyért 7000 euró értékig felelős.

Egyedi biztosíték módozatai kezességnyújtás útján

13. Cikk

(1) A kezességnyújtás általi egyedi biztosíték részére a III. Függelék B1. Mellékletében megadott minta szerinti kezességvállalási okmányt kell használni.

Ha a kezességnyújtás helye szerinti hivatal egyidejűleg nem indító hivatal, úgy az megtart egy másolatot az általa elfogadott kezességvállalási okmányról. A főkötelezett az eredeti példányt benyújtja az indító hivatalnak, ahol azt megőrzik. Szükség esetén az indító hivatal megkövetelheti az érintett ország hivatalos nyelvére, illetve a hivatalos nyelveinek egyikére való fordítást.

(2) Ha az egyes államok jogi és igazgatási előírásai vagy kereskedelmi szokásai megkövetelik, bármely ország engedélyezheti, hogy az (1) bekezdésben megnevezett kezességet egyéb okmányszerű formában nyújtsák, amennyiben azzal ugyanolyan jogi hatás érhető el, mint a minta szerinti kezességgel.

Egyedi biztosíték módozatai garanciajegy útján

14. Cikk

(1) A 12. Cikk (3) bekezdés szerinti esetben az egyedi biztosíték részére a III. Függelék B2. Mellékletében megadott minta szerinti kezességvállalási okmányt kell használni.

A 13. Cikk (2) bekezdése értelemszerűen érvényes.

(2) Az egyedi garanciajegyeket a III. Függelék szerint állítják ki. A garanciajegyen a kezes feltünteti az érvényesség legkésőbbi időpontját, amely nem lehet több a kiállításától számított egy évnél.

(3) A kezes kiadhat olyan egyedi garanciajegyeket, amelyek nem érvényesek az I. Mellékletben felsorolt árukkal kapcsolatos egységes árutovábbítási eljárásra.

E célból a kezes az érintett egyedi garanciajegyeket átlósan az alábbi megjegyzés valamelyikével látja el:

- ES: Validez limitada

- DA: Begraenset gyldighed

- DE: Beschränkte Geltung

- EL: * 

- EN: Limited validity

- FR: Validité limitée

- IT: Validitá limitata

- NL: Beperkte geldigheid

- PT: Validade limitada

- FI: Voimassa rajoitetusti

- SV: Begränsad giltighet

- CS: Omezená platnost * 

- HU: Korlátozott érvényű

- IS: * 

- NO: Begrenset gyldighet

- PL: Ograniczona waznosc

- SK: Obmedzená platnost’

(4) Az egyenként 7000 euró értékű egyedi garanciajegyet a főkötelezett az indító hivatalnál nyújtja az esetlegesen felmerülő tartozás teljes lefedéséhez szükséges számban. Ezeket a garanciajegyeket az indító hivatal megőrzi.

A kezesség felmondása

15. Cikk

(1) A kezességnyújtás helye szerinti hivatal felmondja a kezességet, ha a kezesség elfogadásának időpontjában megállapított feltételek a továbbiakban már nem teljesülnek.

A kezes is mindenkor felmondhatja a kezességet.

(2) A felmondás a kezes vagy a kezességnyújtás helye szerinti hivatal tudomására jutásától számított tizenhatodik napon lép hatályba.

A felmondás hatálybalépésének napjától semmilyen korábban kibocsátott garanciajegy nem használható fel áruk egységes árutovábbítási eljárás alá vonásához.

(3) Az ország, amelyhez a kezességnyújtás helye szerinti hivatal tartozik, haladéktalanul értesíti a Bizottságot a felmondásról, valamint annak hatálybalépésének napjáról. A Bizottság erről értesíti a többi országot.

II. Fejezet

SZÁLLÍTÓESZKÖZÖK ÉS BEJELENTŐK

Berakodás

16. Cikk

(1) Egy továbbítási bejelentőn csak azokat az árukat lehet feltüntetni, amelyeket egy szállítóeszközbe raktak be, vagy fognak berakni, és amelyeket a bejelentőn szereplő indító hivataltól az azon szereplő rendeltetési hivatalhoz továbbítanak.

E cikk értelmében a következők minősülnek egyetlen szállítóeszköznek, amennyiben azok a szállítandó árukat együtt tartalmazzák:

a) közúti jármű egy vagy több pótkocsival vagy nyerges pótkocsival,

b) vonat több vasúti vagonnal,

c) egységet alkotó hajók,

d) azok a tartályok, amelyeket e cikk szerint egy szállítóeszközre rakodtak.

(2) Alkalmazható egyetlen szállítóeszköz az áruk felrakásához több indító hivatalnál és lerakodáshoz több rendeltetési hivatalnál.

Írásbeli továbbítási bejelentő

17. Cikk

(1) Az egységes árutovábbítási eljárás alá vonhatóság érdekében az árukat a III. Függelék szerinti mintának megfelelő nyomtatványra egy továbbítási bejelentőben kell felsorolni.

(2) A továbbítási bejelentő nyomtatvány adott esetben kiegészíthető egy vagy több olyan pótlappal, amely megfelel a III. Függelék pótlapnyomtatvány mintáinak, amelyek a bejelentő szerves részét képezik.

(3) A III. Függelékben foglalt mintáknak megfelelően kiállított rakományjegyzékek felhasználhatók a pótlapnyomtatványok helyett mint a továbbítási bejelentők leíró részei, amelynek szerves részét képezik.

(4) Az (1)-(3) bekezdésekben megadott formanyomtatványokat a III. Függeléknek megfelelően kell kitölteni. Azokat az indító ország illetékes hatóságai által elfogadott, a Szerződő Fél hivatalos nyelveinek egyikén kell kinyomtatni *  és kitölteni. Szükség esetén az egységes árutovábbítási eljárásban érintett ország illetékes hatóságai kérhetik az adott ország hivatalos nyelvére, illetve a hivatalos nyelvei egyikére való fordítást.

(5) Ha az indító országban az egységes árutovábbítási eljárás csatlakozik egy másik vámeljáráshoz, a továbbítási bejelentőben utalni kell erre az eljárásra vagy a megfelelő vámokmányra. Szükség esetén az indító hivatal kérelmezheti ezeknek az okmányoknak a bemutatását.

(6) A továbbítási bejelentőhöz a szállítási okmányt mellékelni kell.

Az indító hivatal a vámformalitások teljesítése esetén ezen okmányok mellékelésétől eltekinthet; azonban ezeknek mindig rendelkezésre kell hogy álljanak.

Egyéb továbbítási bejelentők

18. Cikk

(1) A szabvány EDI üzenet útján beadott továbbítási nyilatkozatnak összhangban kell állnia a III. Függelékben megadott szerkezettel és leírásokkal.

(2) Ha egy továbbítási nyilatkozatot a formaságok teljesítéséhez szükséges kérelem céljából az illetékes hatóságok adatfeldolgozó rendszerébe juttatása útján nyújtanak be, akkor az írásos nyilatkozatot az adatoknak az e célra kijelölt illetékes hatóságoknak a számítógépes feldolgozásra való továbbítása helyettesíti a III. Függelékben kódolt formában megadottak szerint, vagy e hatóságok által megadott egyéb formában, amely az írásos nyilatkozathoz szükséges adatokkal azonos tartalmú.

(3) Az illetékes hatóságok az általuk meghatározott feltételekkel és módokon a vámjogszabályokban megállapított elvekre figyelemmel engedélyezhetik a rakományjegyzékeknek az adatfeldolgozási technikák útján benyújtott árutovábbítási nyilatkozatok leíró részeként való felhasználását.

(4) Az illetékes hatóságok az általuk meghatározott feltételekkel és módokon a vámjogszabályokban megállapított elvekre figyelemmel engedélyezhetik a bejelentő vagy annak egyes adatainak mágneslemezen, mágnesszalagon vagy hasonló adathordozón való benyújtását, adott esetben kódolt formában.

Vegyes szállítmányok

19. Cikk

Olyan szállítmány esetén, amelyben szerepelnek olyan áruk, amelyeket a T1 eljárás keretében kell szállítani, és olyanok is, amelyeket a T2 eljárás keretében, a „T” jelzéssel megjelölt továbbítási bejelentő nyomtatványt a következőkkel egészíthetik ki:

a) a körülményeknek megfelelően „T1bis”, „T2bis” vagy „T2Fbis” jelzésekkel megjelölt pótlap nyomtatványokkal; vagy

b) a körülményeknek megfelelően „T1”, „T2” vagy „T2F” jelzésekkel megjelölt rakományjegyzékekkel.

A T1 eljárás mint szabályszerű eljárás

20. Cikk

Ha a T1, T2 vagy T2F jelzések egyike sem szerepel a továbbítási bejelentő 1. rovatának jobb alrovatában, vagy olyan szállítások történtek, amelyek egyidejűleg tartalmaztak T1 és T2 eljárás szerint szállítandó árukat és a 19. Cikk rendelkezését nem vették figyelembe, akkor az áruk úgy tekintendők, mintha azokat T1 eljárásban szállították volna.

A továbbítási bejelentő aláírása és a főkötelezett felelőssége

21. Cikk

A továbbítási bejelentőt a főkötelezettnek alá kell írnia, aki ezáltal felelősséget vállal

a) a bejelentőben megadott adatok helytállóságáért,

b) a csatolt okmányok valódiságáért, és

c) a kérdéses áruk egységes árutovábbítási eljárás alá vonásával járó kötelezettségek betartásáért.

III. Fejezet

ELJÁRÁS AZ INDÍTÓ HIVATALNÁL

Továbbítási bejelentő benyújtása

22. Cikk

A továbbítási bejelentőt az indító hivatalnál a hivatali órák idejében kell benyújtani. Az indító hivatal azonban - a főkötelezett kérésére és költségére - engedélyezheti a bejelentő benyújtását a hivatali órákon kívül is.

A főkötelezett kérésére és költségére az indító hivatal ezen felül engedélyezheti a bejelentő benyújtását egyéb helyen is.

Szállítási útvonal

23. Cikk

(1) Az egységes árutovábbítási eljárásra bejelentett árukat gazdaságilag indokolt útvonalon kell a rendeltetési hivatalhoz szállítani.

(2) A 64. Cikk sérelme nélkül, az I. Mellékletben szereplő árukra, vagy ha az illetékes hatóságok vagy a főkötelezett azt szükségesnek tartja, az indító hivatal meghatározhat egy előírt útvonalat, és bejegyzi a továbbítási bejelentő 44. rovatába legalább az érintendő országokat, figyelembe véve a főkötelezett által közölt adatokat.

A továbbítási bejelentő elfogadása és nyilvántartásba vétele

24. Cikk

Az indító hivatal elfogadja és nyilvántartásba veszi a továbbítási bejelentőt, feltéve, hogy

a) az tartalmazza az összes olyan információt, amely szükséges ezen Egyezmény alkalmazásához,

b) csatoltan tartalmazza az összes szükséges okmányt, és

c) vám elé állítják azokat az árukat, amelyre vonatkozik.

A továbbítási bejelentő módosítása

25. Cikk

(1) A főkötelezettnek kérésére engedélyezik a továbbítási bejelentő egy vagy több adatának módosítását, miután azt az illetékes hatóságok elfogadták. A módosítás hatására azonban a bejelentő nem vonatkozhat más árukra mint az eredetileg bejelentettekre.

(2) Mindazonáltal nem engedélyezik a módosítást, ha azt azután kérelmezik, hogy az illetékes hatóságok

a) értesítették a főkötelezettet arról, hogy az árukat meg kívánják vizsgálni, vagy

b) megállapították, hogy az érintett adatok nem helytállóak, vagy

c) az árukat már átengedték.

A rendeltetési hivatalnál történő vám elé állítás határideje

26. Cikk

(1) Az indító hivatal állapítja meg azt a határidőt, amelyen belül az árukat vám elé kell állítani a rendeltetési hivatalban, figyelembe véve az előírt útvonalat, a vonatkozó fuvarozási és egyéb jogszabályokat, valamint adott esetben a főkötelezett által közölt részleteket.

(2) Az indító hivatal által előírt határidő kötelező érvényű azon országok illetékes hatóságaira nézve, amelyek területén az egységes árutovábbítási eljárás alá vont árut szállítják, és ezen hatóságok azt nem változtathatják meg.

(3) Ha az árukat az indító hivatal által meghatározott határidő lejárta után mutatják be a rendeltetési hivatalnál, akkor a határidő megtartottnak tekintendő, amennyiben a rendeltetési hivatal bizonyítottnak látja, hogy a határidők be nem tartása a szállítón vagy a főkötelezetten kívül álló körülményekre vezethető vissza.

A továbbítási bejelentő vizsgálata

27. Cikk

(1) Az indító ország illetékes hatóságai az elfogadott továbbítási bejelentő vizsgálatához kockázatelemzés alapján vagy szúrópróbaszerűen:

a) a továbbítási bejelentő és az ahhoz csatolt okmányok vizsgálatát elvégezhetik,

b) megtekinthetik az árukat, adott esetben mintát vehetnek vagy próbát végezhetnek elemzés vagy részletes vizsgálat céljából.

(2) Az árukat az e célra megadott helyen és a meghatározott órákban vizsgálják meg. Mindazonáltal az illetékes hatóságok a főkötelezett kérésére és költségére elvégezhetik az áruk vizsgálatát más helyen és más időpontban is.

Áruazonosítási rendelkezések

28. Cikk

(1) Az indító hivatal megteszi az áruk azonosítására az általa szükségesnek tartott intézkedéseket.

(2) Az Egyezmény 11. Cikk (4) bekezdésének sérelme nélkül az árutovábbítási eljárás alá vonandó áruk átengedését elutasítják, ha azok az Egyezmény 11. Cikk (2) vagy (3) bekezdéseinek előírásai szerint zárral nem láthatók el.

(3) Ha a zárat raktérzárként alkalmazzák, az illetékes hatóságok megvizsgálják az engedélyt vagy a szállítóeszköz alkalmasságát zár alatt történő fuvarozásra.

(4) Ezen Egyezmény 11. Cikk (2) bekezdése értelmében más vámelőírások alapján vámzár alatt történő árutovábbításra jóváhagyott közúti járművek, pótkocsik, nyerges pótkocsik és szállítótartályok engedélyezettek vámzár alatti áruszállításra, ha azokat olyan nemzetközi egyezmény szerint hagyták jóvá, amelynek az Európai Közösség *  vagy tagországai és az EFTA országok tagjai.

(5) A záraknak meg kell felelniük a II. Mellékletben meghatározott jellemzőknek.

(6) A zárak nem távolíthatók el, vagy nem sérthetők meg az illetékes hatóságok engedélye nélkül.

(7) Az áruk leírása megfelelőnek tekintendő azok azonosítására az Egyezmény 11. Cikk (4) bekezdésének értelmében, amennyiben az megfelelően pontos az áruk mennyiségének és jellegének könnyű azonosításához.

Az Egyezmény 11. Cikkének (4) bekezdése alkalmazása esetében, az indító hivatal a következő kifejezések egyikét írja be az „Alkalmazott zárak” rovatba a továbbítási bejelentő „D Indító vámhivatal vizsgálata” részben:

- ES: Dispensa

- DA: Fritaget

- DE: Befreiung

- EL: * 

- EN: Waiver

- FR: Dispense

- IT: Dispensa

- NL: Vrijstelling

- PT: Dispensa

- FI: Vapautettu

- SV: Befrielse

- CS: Osvobození

- HU: Mentesség

- IS: Undanbegio

- NO: Fritak

- PL: Zwolniony

- SK: Oslobodenie

Vámhivatali feljegyzés a továbbítási bejelentőn és az áruk átengedése

29. Cikk

(1) Az indító hivatal feljegyzi vizsgálatának eredményét a továbbítási bejelentő példányain.

Ha a vizsgálat eredményei a bejelentővel összhangban állnak, úgy az indító hivatal az árukat átengedi, és az átengedés dátumát feljegyzi a továbbítási bejelentő példányaira.

(2) Az indító hivatal által a főkötelezettnek visszaadott továbbítási bejelentő 4. és 5. példánya kíséri az árukat az egységes árutovábbítási eljárásban történő szállítás alatt.

Továbbítási kísérő okmány

30. Cikk

(1) Amennyiben az indító hivatal a továbbítási bejelentőt elektronikusan dolgozza fel, úgy a továbbítási bejelentő 4. és 5. példányát a III. Függelék szerinti továbbítási kísérő okmány váltja fel.

(2) Adott esetben a továbbítási kísérő okmányhoz csatolni kell a III. Függelék szerinti Tételjegyzékeket vagy Rakományjegyzékeket, amelyek a továbbítási kísérő okmány szerves részei.

(3) Az (1) bekezdés szerinti esetben az indító hivatal megtartja a továbbítási bejelentőt, és az árut átengedi a főkötelezettnek, valamint részére a továbbítási kísérő okmányt átadja.

(4) Megfelelő engedély mellett a továbbítási kísérő okmány kinyomtatható a főkötelezett számítógépes rendszerén.

(5) Valahányszor ezen Egyezmény rendelkezései egy szállítmányt kísérő továbbítási bejelentő példányaira hivatkoznak, a rendelkezések értelemszerűen érvényesek a továbbítási kísérő okmányra. * 

IV. Fejezet

ELJÁRÁS A SZÁLLÍTÁS ALATT

A továbbítási bejelentő példányainak bemutatása

31. Cikk

A továbbítási bejelentő 4. és 5. példányait és az árukat kísérő egyéb okmányokat az illetékes hatóságok kérésére be kell mutatni.

Átléptető vámhivatalok

32. Cikk

(1) A szállítmányt a továbbítási nyilatkozat 4. és 5. példányaival együtt minden egyes átléptető vámhivatalnál be kell mutatni.

(2) A fuvarozó minden egyes átléptető vámhivatalnak bemutat egy határátlépési igazolást, amelyet a III. Függelékben található mintának megfelelő formanyomtatványon állítanak ki, amit az átléptető vámhivatal megőriz.

(3) Az átléptető vámhivatalok, amennyiben azt szükségesnek tartják, megvizsgálják az árukat.

(4) Amennyiben a továbbítási nyilatkozat 4. és 5. példányain feltüntetett átléptető vámhivatal helyett egy másik átléptető vámhivatalon keresztül történik a szállítás, akkor a ténylegesen használt átléptető vámhivatal haladéktalanul megküldi a határátlépési igazolást az eredetileg tervbe vett átléptető vámhivatalnak.

(5) Az (1)-(4) bekezdések az áruk vasúti szállítása esetén nem érvényesek.

Váratlan események szállítás közben

33. Cikk

(1) Az alább megadott helyzetekben a fuvarozó köteles a továbbítási nyilatkozat 4. és 5. példányain feltüntetni a szükséges bejegyzéseket, és azokat bemutatni a szállítmánnyal együtt annak az országnak az illetékes hatóságainál, amelynek területén a szállítóeszköz található:

a) az előírt útvonal módosulásánál a 23. Cikk (2) bekezdése esetében,

b) ha a szállítás során a fuvarozó által nem befolyásolható okok miatt a zár megsérül,

c) ha az árukat átrakják egy másik szállítóeszközre. Az átrakodást az illetékes hatóságok felügyelete alatt kell végezni, azonban azok engedélyezhetik az átrakodás végrehajtását felügyeletük nélkül is,

d) ha egy közvetlenül fenyegető veszély a szállítóeszköz azonnali részbeni vagy teljes kirakodását követeli meg,

e) váratlan esemény vagy baleset, amely érintheti a főkötelezett vagy a fuvarozó képességét kötelezettségei teljesítésében.

(2) Amennyiben az illetékes hatóságok úgy vélik, hogy az egységes árutovábbítási eljárás minden további nélkül folytatódhat, a szükséges lépések megtétele után igazolják a továbbítási nyilatkozat 4. és 5. példányait.

V. Fejezet

ELJÁRÁS A RENDELTETÉSI HIVATALNÁL

Vám elé állítás

34. Cikk

(1) Az árukat és a továbbítási nyilatkozat 4. és 5. példányait a rendeltetési hivatalnál a hivatali órákban kell bemutatni. Azonban a rendeltetési hivatal az érintett fél kérésére és költségére engedélyezheti a bemutatást a hivatali órákon kívül is. Hasonlóképpen, az érintett fél kérésére és költségére engedélyezheti az áruk és a továbbítási nyilatkozat 4. és 5. példányai bemutatását más helyen is.

(2) A rendeltetési hivatal nyilvántartásba veszi a továbbítási nyilatkozat 4. és 5. példányait, feltünteti rajtuk az érkezés időpontját, továbbá az ellenőrzése eredményét.

(3) A továbbítási eljárás 39. Cikk (2) bekezdése szerinti befejezésének igazolásaként a rendeltetési hivatal a főkötelezett kérésére a továbbítási nyilatkozat egy kiegészítő 5. példányát *  vagy az 5. példányának egy másolati példányát az alábbi szövegek egyikével látja el:

- ES: Prueba alternativa

- DA: Alternativt bevis

- DE: Alternativnachweis

- EL: * 

- EN: Alternative proof

- FR: Preuve alternative

- IT: Prova alternativa

- NL: Alternatief bewijs

- PT: Prova alternativa

- FI: Vaihtoehtoinen todiste

- SV: Alternativt bevis

- CS: Alternativní dukaz

- HU: Alternatív igazolás

- IS: Önnur sönnun

- NO: Alternativt bevis

- PL: Alternatywny dowód

- SK: Alternatívny dokaz

(4) A továbbítási eljárás befejeződhet a továbbítási nyilatkozaton feltüntetettől eltérő hivatalban is. Ilyenkor ez a vámhivatal válik rendeltetési hivatallá.

Ha az új rendeltetési hivatal egy olyan Szerződő Fél fennhatósága alatt áll, amely nem azonos azzal a Szerződő Féllel, amelynek fennhatósága alá az eredetileg megjelölt rendeltetési hivatal tartozott, akkor az új rendeltetési hivatal a továbbítási nyilatkozat 5. példányának „I. Rendeltetési vámhivatal által végzett vizsgálat” rovatában a következő szövegek egyikét tünteti fel, a más szokásos megjegyzéseken kívül:

- ES: Diferencias: mercancías presentadas en la oficina.....(nombre y país)

- DA: Forskelle: det sted, hvor varerne blev frembudt.....(navn og land)

- DE: Unstimmigkeiten: Stelle, bei der die Gestellung erfolgte.....(Name und Land)

- EL: * 

- EN: Differences: office where goods were presented.....(name and country)

- FR: Différences: marchandises présentées au bureau.....(nom et pays)

- IT: Differenze: ufficio al quale sono state presentate le merci.....(nome e paese)

- NL: Verschillen: kantoor waar de goederen zijn aangebracht.....(naam en land)

- PT: Diferencas: mercadorias apresentadas na estáncia.....(nome e país)

- FI: Muutos: toimipaikka, jossa tavarat esitetty.....(nimi ja maa)

- SV: Avvikelse: tullkontor där varorna anmäldes.....(namn och land)

- CS: Nesrovnalosti: úrad, kterému bylo zbozí dodáno.....(název a zeme)

- HU: Eltérések: Hivatal, ahol az áruk bemutatása megtörtént.....(név és ország)

- IS: Breying: tollstjoraskriftstofa oar sem vórum var framvisad.....(Nafn og land)

- NO: Forskjell: det tollsted hvor varene ble fremlagt.....(navn og land)

- PL: Niezgodnosci: urzad w którym przedstawiono towar.....(nazwa i kraj)

- SK: Nezrovnalosti: úrad, ktorému bol tovar dodany.....(názov a krajina)

(5) Ha a (4) bekezdés második albekezdése esetén a továbbítási nyilatkozat a következő megjegyzések egyikét tartalmazza, úgy az áru az új rendeltetési hivatal felügyelete alatt marad, és az indító hivatal kifejezett rendelkezése nélkül nem lehet egyéb rendelkezést végrehajtani mint olyan Szerződő Félhez szállítani, amelyhez az indító hivatal tartozik:

- ES: Salida e.....sometida a restricciones

- DA: Udforsel fra.....undergivet restriktioner

- DE: Ausgang aus.....Beschränkungen unterworfen

- EL: * 

- EN: Export from.....subject to restriction

- FR: Sortie de.....soumise á des restrictions

- IT: Uscita dalla (dall’).....soggetta a restrizioni

- NL: Verlaten van.....aan beperkingen onderworpen

- PT: Saida da.....sujeita a restricoes

- FI: Vienti.....rajoitusten alaista

- SV: Utförsel fran.....underkastad restriktioner

- CS: Vyvoz z.....podléhá omezením

- HU: Indult.....korlátozások alá esik

- IS: Utflutningur fra.....haour takmörkunum

- NO: Utforse fra.....underlagt restriksjoner

- PL: Wywóz z.....podlega ograniczeniom

- SK: Vyvoz z.....podlieha obmedzeniam

- ES: Salida de.....sujeta a pago de derechos

- DA: Udforsel fra....betinget af afgiftsbetaling

- DE: Ausgang aus.....Abgabenerhebung unterworfen

- EL: * 

- EN: Export from.....subject to duty

- FR: Sortie de.....soumise a imposition

- IT: Uscita dalla (dall’).....soggetta a tassazione

- NL: Verlaten van.....aanbelastingheffing onderworpen

- PT: Saida da.....sujeita a pagamento de imposicoes

- FI: Vienti.....maksujen alaista

- SV: Utförsel fran.....underkastad avgifter

- CS: Vyvoz z.....podléhá clu, daním a poplatkum

- HU: Indult.....vám-, adóköteles

- IS: Gjaldskyldur utflutningur fra.....

- NO: Utforsel fra.....belagt med avgifter

- PL: Wywóz z.....podlega oplatom

- SK: Vyvoz z.....podlieha platbám

(6) A körülményeknek megfelelően az előző bekezdésnél „a Közösség”, „Magyarország”, „Izland”, „Norvégia”, „Lengyelország”, „Szlovák Köztársaság”, „Svájc” vagy „Cseh Köztársaság” kerül bejegyzésre a megjegyzés többi részének nyelvén.

Megérkezési igazolás

35. Cikk

(1) A rendeltetési hivatal azon személy kérésére, aki a továbbítási nyilatkozat 4. és 5. példányait bemutatta, megérkezési igazolást állít ki.

(2) A megérkezési igazolás formátumának meg kell felelnie a III. Függelékben található mintának. A megérkezési igazolás kiállítható a továbbítási nyilatkozat 5. példányának hátlapján az erre fenntartott helyen is (alul).

(3) A megérkezési igazolást az érintett személynek előre ki kell töltenie. Tartalmazhat más, az áruszállításra vonatkozó adatokat, a rendeltetési hivatal részére fenntartott helyen kívül. A megérkezési igazolás nem használható annak bizonyítására, hogy az eljárás a 39. Cikk (2) bekezdése értelmében befejeződött.

Az 5. példány visszaküldése

36. Cikk

A rendeltetési ország illetékes hatóságai a továbbítási nyilatkozat 5. példányát haladéktalanul visszaküldik az indító ország illetékes hatóságainak, de legkésőbb az árutovábbítási eljárás befejezésétől számított egy hónapon belül.

Központi hivatalok

37. Cikk

Minden egyes ország értesíti a Bizottságot arról, hogy melyik hivatalokat ruházta fel az okmányok központosított fogadásával és továbbításával, illetve az érintett okmányok típusáról, továbbá minden további, ezekre a hivatalokra ruházott hatáskörről. A Bizottság ezt az információt továbbítja a többi országhoz.

VI. Fejezet

AZ ELJÁRÁS BEFEJEZÉSÉNEK ELLENŐRZÉSE

Az eljárás befejezése és elintézése

38. Cikk

(1) Az egységes árutovábbítási eljárás befejeződött, és a főkötelezett kötelezettségeinek eleget tett, ha a továbbítási eljárás alá vont árukat és a szükséges okmányokat az eljárásra vonatkozó rendelkezések szerint bemutatják a rendeltetési hivatalnál.

(2) Az illetékes hatóságok elintézik az egységes árutovábbítási eljárást, ha az indító hivatalnál és a rendeltetési hivatalnál hozzáférhető adatok összevetése alapján meg tudják állapítani, hogy az eljárás rendeltetésszerűen befejeződött.

A főkötelezett tájékoztatása és az eljárás befejezésének alternatív igazolása

39. Cikk

(1) Ha a továbbítási nyilatkozat 5. példányát nem küldik vissza az indító ország illetékes hatóságainak a nyilatkozat elfogadásától számított két hónapon belül, akkor az adott hatóságok erről értesítik a főkötelezettet, és felkérik arra, hogy szolgáltasson bizonyítékot az eljárás befejezésére.

(2) Az (1) bekezdésben említett bizonyíték az illetékes hatóságok által elismert, a rendeltetési ország illetékes hatóságai által kiadott olyan igazolás formájában nyújtható be, amely adatokat tartalmaz az érintett áruk azonosításához, és amelyből következik, hogy az árukat a rendeltetési hivatalban vagy a 72. Cikk esetében egy engedélyezett címzettnél bemutatták.

(3) Az egységes árutovábbítási eljárás akkor is befejezettnek tekinthető, ha a főkötelezett az illetékes hatóságok által elismert, az áruknak egy harmadik országban vámeljárás alá helyezéséről szóló vámokmányt vagy egy másolatot vagy egy fénymásolatot bemutat, amely az érintett áruk azonosítását lehetővé teszi. A másolatokat vagy a fénymásolatokat hitelesíttetni kell az eredeti okmányt hitelesítő szervvel vagy az érintett harmadik *  ország hatóságaival vagy az országok egyikének hatóságaival.

Keresési eljárás

40. Cikk

(1) Ha az indító ország illetékes hatóságai nem kapják meg az árutovábbítási eljárás befejezésére vonatkozó bizonyítékot a továbbítási nyilatkozat elfogadását követő négy hónapon belül, úgy haladéktalanul keresési eljárást kezdeményeznek az eljárás elintézéséhez szükséges információk megszerzése érdekében; vagy amennyiben ez nem lehetséges, akkor

- annak megállapítására, hogy keletkezett-e tartozás,

- az adós azonosítására,

- a kiszabásra illetékes hatóság meghatározására.

Ez az eljárás haladéktalanul bevezetésre kerül, ha az illetékes hatóságoknak korábban jelentik, vagy azoknak gyanújuk merül fel arra, hogy az eljárás nem fejeződött be.

(2) Keresési eljárás indul akkor is, ha a későbbiekben derül ki, hogy a továbbítási eljárás befejezésére vonatkozó igazolást meghamisították, és egy ilyen eljárás bevezetését az (1) bekezdésben megnevezett célok szükségessé teszik.

(3) A keresési eljárás kezdeményezéséhez az indító ország illetékes hatóságai megkeresést küldenek a szükséges információk kíséretében a rendeltetési ország illetékes hatóságainak.

(4) A rendeltetési ország illetékes hatóságai és adott esetben a keresés kapcsán közreműködésre felkért átléptető vámhivatalok erre a megkeresésre haladéktalanul válaszolnak.

(5) Amennyiben egy keresési eljárás arra a következtetésre jut, hogy a továbbítási eljárás rendben befejeződött, az indító ország illetékes hatóságai haladéktalanul tájékoztatják a főkötelezettet, valamint adott esetben azokat az illetékes hatóságokat, amelyek kiszabási eljárást kezdeményeztek a 117. Cikk szerint.

Utólagos vizsgálat

41. Cikk

(1) Az illetékes hatóságok a továbbítási nyilatkozat 5. példányán lévő adatok és bélyegzőlenyomatok eredetiségének és helyességének ellenőrzése végett utólagos vizsgálatot végezhetnek. Az ilyen utólagos vizsgálatot akkor hajtják végre, ha kétség vagy csalás gyanúja merül fel. Végezhetők ezen felül kockázatelemzés alapján vagy szúrópróbaszerűen.

(2) Az egységes árutovábbítási eljárással kapcsolatos okmányok, formanyomtatványok, engedélyek és adatok is utólagos vizsgálat alá vonhatók.

(3) Az utólagos vizsgálatra felkért illetékes hatóságok arra haladéktalanul válaszolnak.

(4) Ha az indító ország illetékes hatóságai a továbbítási nyilatkozat 5. példányának utólagos vizsgálatát azért kérelmezik, mert kétségek vagy csalás gyanúja merültek fel, akkor nem tekinthetők teljesítettnek a 38. Cikk (2) bekezdésének előírásai egészen addig, amíg az utólagos vizsgálatra vonatkozó adatok eredetiségét vagy hitelességét nem igazolják.

VII. Fejezet

TOVÁBBÍTÁSI ADATOK ILLETÉKES HATÓSÁGOK KÖZÖTTI, AZ INFORMÁCIÓTECHNOLÓGIA ÉS SZÁMÍTÓGÉPES HÁLÓZATOK FELHASZNÁLÁSÁVAL TÖRTÉNŐ ELEKTRONIKUS CSERÉJÉRE VONATKOZÓ KIEGÉSZÍTŐ RENDELKEZÉSEK

Érvényességi terület

42. Cikk

(1) Különleges körülmények, valamint az egységes árutovábbítási eljárásra vonatkozó rendelkezések szükség esetén értelemszerűen alkalmazandó előírásainak fenntartásával, a jelen fejezetben kifejtett illetékes hatóságok közötti információcsere információtechnológia és számítógépes hálózatok alkalmazásával történik.

(2) Az összes Szerződő Fél alkalmazza az (1) bekezdésben leírt információcserére az Európai Közösség Egységes Kommunikációs Hálózat/Egységes Rendszer Interface-ét (CCN/CSI). Az EFTA országok pénzügyi részvétele és egyéb kapcsolódó kérdések a Közösség és az egyes EFTA országok között kerülnek egyeztetésre.

(3) E fejezet rendelkezései nem érvényesek a 48. Cikk (1) bekezdésének g) pontjában megadott fuvarozási módokra vonatkozó egyszerűsítésekre.

Biztonság

43. Cikk

(1) A formalitások elektronikus adatfeldolgozás segítségével történő elintézésének feltételei magukba foglalják többek között az adatok származásának ellenőrzését, valamint az adatok véletlenszerű vagy jogellenes megsemmisítés, elvesztés, megváltoztatás vagy engedély nélküli hozzáférés elleni védelmét szolgáló intézkedéseket.

(2) Az (1) bekezdésben foglalt biztonsági intézkedéseken túlmenően az illetékes hatóságok megteszik a szükséges biztonsági intézkedéseket a teljes továbbítási eljárás hatékony, megbízható és biztonságos működése érdekében.

(3) A fent említett biztonsági színvonal biztosítása érdekében az adatok minden bevitele, változtatása és törlése rögzítésre kerül az eljárás céljának, időpontjának és az eljárást kezdeményező személynek a megadásával együtt. Ezen túlmenően az eredeti adatokat és valamennyi olyan adatot, amelyet ilyen eljárás alá vontak, azon évet követően amelyre vonatkoznak, legalább három naptári évig vagy más rendelkezések előírásai szerint tovább, meg kell őrizni.

(4) A biztonságot az illetékes hatóságok rendszeresen ellenőrzik.

(5) Az érintett illetékes hatóságok tájékoztatják egymást a biztonsági intézkedések megsértésének gyanúja esetén.

Személyes adatok védelme

44. Cikk

(1) A Szerződő Felek a jelen Egyezmény alkalmazása során szolgáltatott személyes adatokat csak a jelen Egyezmény céljaira, valamint az egységes árutovábbítási eljárást követő egyéb vámeljárások céljára használhatják fel. Ez a korlátozás azonban nem akadályozhatja ezen adatok egységes árutovábbítási eljáráshoz kapcsolódó nyomozás vagy bírósági eljárás céljára történő felhasználását. Ebben az esetben az adatokat rendelkezésre bocsátó illetékes hatóságokat azok felhasználásáról azonnal tájékoztatni kell.

(2) A Szerződő Felek kötelezik magukat minden szükséges intézkedés megtételére annak biztosítása érdekében, hogy a jelen Egyezmény alkalmazása során szolgáltatott személyes adatok legalább az Európa Tanács 1981. január 28-i, az egyéneket a személyes adatok automatikus feldolgozásakor megillető védelemről szóló Egyezmény alapelvei szerinti védelemben részesüljenek.

(3) Minden Szerződő Fél megteszi a szükséges intézkedéseket annak érdekében, hogy jelen cikk betartását hatékony ellenőrzés segítségével biztosítsa.

Előzetes érkezési jelentés

45. Cikk

Az indító hivatal legkésőbb az áru átengedésekor értesíti a bejelentett rendeltetési hivatalt a továbbítási eljárásról az „előzetes érkezési jelentés” üzenettel. Az üzenet a helyesen kitöltött továbbítási nyilatkozatból vett adatokon alapul, amelyet szükség esetén megfelelően módosítanak és kiegészítenek. Az üzenet megfelel a Szerződő Felek között elfogadott szerkezetnek és adattartalomnak. * 

Érkezési értesítés és az ellenőrzés eredményei

46. Cikk

(1) A rendeltetési hivatal megtartja a továbbítási kísérő okmányt, és az „Érkezési értesítés” üzenetet használja arra, hogy az indító hivatalt az áruk megérkezéséről értesítse. Az üzenetet azon a napon továbbítják, amikor az árukat bemutatták a rendeltetési hivatalnál. Az üzenet nem használható az eljárás befejezésének bizonyítására a 39. Cikk (2) bekezdése értelmében.

(2) Indokolt esetet kivéve a rendeltetési hivatal az „Ellenőrzés eredményei” üzenetet továbbítja az indító hivatalhoz legkésőbb azt a napot követő munkanapon, amikor az árukat bemutatják a rendeltetési hivatalnál.

(3) Az üzenetek *  szerkezetükben és tartalmukban megfelelnek a Szerződő Felek között elfogadott részleteknek.

Ellenőrzések előzetes érkezési jelentés alapján

47. Cikk

Az áruvizsgálatot az indító hivataltól kapott „előzetes érkezési jelentés” üzenet alapján kell végrehajtani.

III. Cím
EGYSZERŰSÍTÉSEK

I. Fejezet

AZ EGYSZERŰSÍTÉSRE VONATKOZÓ ÁLTALÁNOS RENDELKEZÉSEK

Hatály

48. Cikk

(1) Az illetékes hatóságok a főkötelezett vagy a címzett kérelmére a következő egyszerűsítéseket engedélyezhetik:

a) összkezesség vagy biztosítéknyújtás alóli mentesség alkalmazása;

b) különleges rakományjegyzékek használata;

c) különleges zárak alkalmazása;

d) előírt szállítási útvonal alóli mentesség;

e) engedélyezett feladó státusz;

f) engedélyezett címzett státusz;

g) egyszerűsített eljárások alkalmazása meghatározott szállítási módokhoz:

(i) áruszállítás vasúton vagy konténerben,

(ii) áruszállítás légi úton,

(iii) áruszállítás csővezetéken;

h) más egyszerűsített eljárások alkalmazása az Egyezmény 6. Cikke alapján.

(2) Amennyiben e Függelék szerinti rendelkezések vagy az engedély másképp nem rendelkezik, az (1) bekezdés a), b) és g) pontjai szerinti egyszerűsítések az összes országban érvényesek. Az (1) bekezdés c), d) és e) pontjai szerinti egyszerűsítések csak azokra az egységes árutovábbítási eljárásokra érvényesek, amelyek abból az országból indultak el, ahol az engedélyt megadták. Az (1) bekezdés f) pontja szerinti egyszerűsítés csak abban az országban érvényes, ahol az engedélyt adták.

Az engedélyezés általános feltételei

49. Cikk

(1) A 48. Cikk (1) bekezdése szerinti engedélyeket csak olyan személyeknek adják meg, akik

a) egy Szerződő Félnél letelepedtek; az összkezesség igénybevételére vonatkozó engedély kizárólag olyan személyeknek adható meg, akik a kezességnyújtás országában letelepedtek;

b) rendszeresen alkalmazzák az egységes árutovábbítási eljárást, vagy akikről a vámhatóságok tudják, hogy az eljárásból adódó kötelezettségeiknek eleget tudnak tenni, vagy a 48. Cikk (1) bekezdésének f) pontjában megadott egyszerűsítés kapcsán azoknak, akik az egységes árutovábbítási eljárás keretében rendszeresen kapnak árut; és

c) akik nem sértették meg súlyosan vagy ismételten a vám- vagy adójogszabályokat.

(2) Az egyszerűsítések megfelelő igazgatásának biztosítása érdekében az engedély csak akkor adható meg, ha

a) az illetékes hatóságok képesek az eljárás felügyeletére és ellenőrzésére a megkívánthoz képest aránytalanul nagy közigazgatási erőforrások igénybevétele nélkül; és

b) az érintett személy olyan nyilvántartásokat vezet, amelyek lehetővé teszik az illetékes hatóságok számára a hatékony ellenőrzést.

Az engedélykérelem tartalma

50. Cikk

(1) Egyszerűsítések alkalmazása iránti kérelmet (a továbbiakban: „kérelem”) írásban kell benyújtani. A kérelmet dátummal és aláírással kell ellátni.

(2) A kérelemnek tartalmaznia kell minden olyan adatot, ami lehetővé teszi az illetékes hatóságok számára annak ellenőrzését, hogy a kért egyszerűsítések összes feltételei teljesültek-e.

A kérelmező felelőssége

51. Cikk

Az a személy, aki az egyszerűsítések igénybevételét kérelmezi, a büntető intézkedések esetleges alkalmazásának sérelme nélkül, a Szerződő Fél érvényes rendelkezései szerint felel:

a) a közölt adatok helytállóságáért,

b) a kísérő okmányok hitelességéért.

Illetékes hatóságok

52. Cikk

(1) A kérelmeket azon ország illetékes hatóságainál kell benyújtani, amelyben a kérelmező letelepedett.

(2) Az engedélyek megadása és a kérelmek elutasítása a Szerződő Felek hatályos rendelkezései szerint történik.

(3) A kérelmek elutasítása írásban történik. Annak indokolást kell tartalmaznia.

Az engedély tartalma

53. Cikk

(1) A dátummal és aláírással ellátott eredeti engedélyt, valamint egy vagy több másolatát annak tulajdonosának adják ki.

(2) Az engedély meghatározza az egyszerűsítések alkalmazásának feltételeit, és megállapítja annak alkalmazási és ellenőrzési módjait. Az engedély kibocsátásának időpontjától érvényes.

(3) A 48. Cikk (1) bekezdésének c), d) és g) pontjaiban megadott egyszerűsítések esetében az engedélyeket az indító hivatal kérelmére be kell mutatni.

Visszavonás és módosítás

54. Cikk

(1) Az engedély tulajdonosának értesítenie kell az illetékes hatóságokat minden olyan, az engedély kiadása után felmerülő tényezőről, ami befolyásolhatja annak érvényben maradását vagy tartalmát.

(2) Az illetékes hatóságok visszavonják vagy módosítják az engedélyt, amennyiben

a) a megadásához megállapított egy vagy több feltétel nem teljesült, vagy már nem teljesül; vagy

b) valamely, az engedély megadása után felmerülő tényező befolyásolja annak érvényben maradását vagy tartalmát; vagy

c) a tulajdonos már nem teljesíti az engedély értelmében rá háruló kötelezettséget.

(3) Egy engedély módosítására vagy visszavonására vonatkozó határozatot meg kell indokolni. A határozatot közlik az engedély tulajdonosával.

(4) Egy engedély módosítása vagy visszavonása a közléssel lép hatályba. Mindazonáltal kivételes esetekben, mikor az engedély tulajdonosának jogos érdekei azt megkívánják, az illetékes hatóságok késleltethetik a módosítás vagy visszavonás hatálybalépésének időpontját. A hatálybalépés időpontját határozatban kell megadni.

A dokumentumok illetékes hatóságok általi megőrzése

55. Cikk

(1) Az illetékes hatóságok megőrzik a kérelmeket és a csatolt kísérő dokumentumokat a kibocsátott engedély egy másolatával.

(2) Ha egy kérelmet visszautasítanak, vagy egy engedélyt visszavonnak, a kérelmet, illetve az elutasító határozatot vagy a visszavonásról szóló határozatot a hozzá csatolt mellékletekkel együtt annak az évnek a végétől számított legalább három évig kell megőrizni, amelyben a kérelmet elutasították vagy az engedélyt visszavonták.

II. Fejezet

ÖSSZKEZESSÉG ÉS BIZTOSÍTÉKNYÚJTÁS ALÓLI MENTESSÉG

Referenciaösszeg

56. Cikk

(1) A főkötelezett az összkezességet vagy a biztosítéknyújtás alóli mentességet egy referenciaösszeg keretében veheti igénybe.

(2) A referenciaösszeg megegyezik azon tartozás összegével, amely azon áruknak a vonatkozásában merülhet fel, amelyeket a főkötelezett legalább egyhetes időtartam alatt az egységes árutovábbítási eljárás alá von.

A referenciaösszeget a kezességnyújtás helye szerinti hivatal az érdekeltekkel közösen az alábbiak szerint állapítja meg:

a) a múltban szállított áruk adatai és az egységes árutovábbítási eljárás előre látható terjedelmét érintő, különösen a kereskedelmi és könyvviteli okmányokon alapuló becslés alapján, és

b) a kezességnyújtás helye szerinti hivatal országában az árukra érvényes legmagasabb adók és illetékek figyelembevételével.

(3) A kezességnyújtás helye szerinti hivatal évenként felülvizsgálja a referenciaösszeget; ennek során különösen figyelembe veszi az indító hivatal(ok) tájékoztatását, és adott esetben az összeget újra meghatározza.

(4) A főkötelezett ellenőrzi, hogy az általa végrehajtott és még be nem fejezett továbbítások összegei a referenciaösszeget nem lépik-e túl.

A főkötelezettnek értesítenie kell a kezességnyújtás helye szerinti hivatalt, ha a referenciaösszeg az egységes árutovábbítási eljárás biztosításához nem bizonyul elégségesnek.

Az összkezesség összege és a biztosítéknyújtás alóli mentesség

57. Cikk

(1) Az összkezesség által fedezett összeg megegyezik az 56. Cikkben megadott referenciaösszeggel.

(2) Azoknak a személyeknek, akik az illetékes hatóságoknak igazolják, hogy pénzügyi helyzetük stabil, és teljesítik a (3) és (4) bekezdésekben leírt megbízhatósági előírásokat, engedélyezhetik az összkezességet csökkentett összeggel vagy a biztosítéknyújtás alóli mentességet.

(3) Az összkezesség által fedezett összeg csökkenthető:

a) a referenciaösszeg 50%-ára, amennyiben a főkötelezett az egységes árutovábbítási eljárás alkalmazásában igazoltan kielégítő tapasztalattal rendelkezik;

b) a referenciaösszeg 30%-ára, amennyiben a főkötelezett az egységes árutovábbítási eljárás alkalmazásában igazoltan kielégítő tapasztalattal rendelkezik, és az illetékes hatóságokkal szorosan együttműködik.

(4) Biztosítéknyújtás alóli mentesség engedélyezhető, ha a főkötelezett az egységes árutovábbítási eljárás alkalmazásában igazoltan kielégítő tapasztalattal rendelkezik, az illetékes hatóságokkal szorosan együttműködik, a szállításokat ellenőrzés alatt tartja, és kielégítő pénzügyi háttérrel rendelkezik ahhoz, hogy a kötelezettségeinek eleget tudjon tenni.

(5) A (3) és (4) bekezdések alkalmazásában az összes ország figyelembe veszi a III. Melléklet rendelkezéseit.

Külön rendelkezések a magas kockázatú árukra

58. Cikk

(1) Ha az I. Melléklet szerinti árukra összkezességet kérnek, úgy a főkötelezettnek nem csak azt kell bizonyítania, hogy a 49. Cikk feltételeit teljesíti, hanem azt is, hogy pénzügyi helyzete stabil, hogy az egységes árutovábbítási eljárás alkalmazásában kielégítő tapasztalattal rendelkezik, és azt, hogy vagy az illetékes hatóságokkal szorosan együttműködik, vagy a szállításokat ellenőrzés alatt tartja.

(2) Ezekre az árukra az összkezesség összege csökkenthető:

a) a referenciaösszeg 50%-ára, ha a főkötelezett az illetékes hatóságokkal igazoltan szorosan együttműködik, és a szállításokat ellenőrzés alatt tartja;

b) a referenciaösszeg 30%-ára, ha a főkötelezett az illetékes hatóságokkal igazoltan szorosan együttműködik, a szállításokat ellenőrzés alatt tartja, és kielégítő pénzügyi háttérrel rendelkezik ahhoz, hogy a kötelezettségeinek eleget tudjon tenni.

(3) Az (1) és (2) bekezdések alkalmazásához az országok figyelembe veszik a III. Melléklet rendelkezéseit.

(4) A biztosítéknyújtás alóli mentesség nem adható az I. Mellékletben felsorolt árukat érintő egységes árutovábbítási eljárások esetében.

(5) Az összkezesség engedélyezésére, valamint a kezesség összegének csökkentésére érvényes alapelvek figyelembevétele mellett az összkezesség csökkentett összeggel való igénybevétele különleges körülmények között ideiglenesen megtiltható.

(6) Az összkezesség engedélyezésére, valamint a kezesség összegének csökkentésére érvényes alapelvek figyelembevétele mellett az összkezesség olyan árukra való igénybevétele ideiglenesen megtiltható, amelyeknél az összkezesség keretében igazolhatóan jelentős csalásokra derült fény.

(7) Az (5) és (6) bekezdések alkalmazására vonatkozó szabályokat a IV. Melléklet állapítja meg.

Kezességi okmányok

59. Cikk

Az összkezességet egy kezes nyújtja.

Az összkezességhez a III. Függelék B4. Melléklet szerinti minta kezességvállalási okmányt kell használni.

A 13. Cikk (2) bekezdése értelemszerűen érvényes.

Kezességi tanúsítvány és tanúsítvány a biztosítéknyújtás alóli mentességről

60. Cikk

(1) Az engedély alapján az illetékes hatóságok ellátják a főkötelezettet egy vagy több kezességi tanúsítvánnyal vagy biztosítéknyújtás alóli mentességről szóló tanúsítvánnyal (a továbbiakban: tanúsítvány), amelyeket a III. Függelék szerint állítanak ki, és amelyekkel a főkötelezett bizonyítani tudja az összkezességet vagy a biztosítéknyújtás alóli mentességet.

(2) A tanúsítványt az indító hivatalnál be kell mutatni. A továbbítási bejelentőben a tanúsítványra utalni kell.

(3) A tanúsítvány érvényességi ideje nem haladhatja meg a két évet. Azonban ezt az időszakot a kezességnyújtás helye szerinti hivatal meghosszabbíthatja egyszer, legfeljebb két évvel.

A kezesség felmondása és az engedély visszavonása

61. Cikk

(1) A 15. Cikk (1) bekezdése és (2) bekezdésének első albekezdése értelemszerűen érvényes az összkezesség felmondására.

(2) Az összkezességnek vagy a biztosítéknyújtás alóli mentességnek az illetékes hatóságok általi visszavonásának, vagy a kezességnyújtás helye szerinti hivatal vagy kezes általi felmondásának hatálybalépési időpontjától a korábban kiadott tanúsítványok az áruknak egységes árutovábbítási eljárás alá vonásához nem használhatók fel; ezeket a főkötelezett a kezességnyújtás helye szerinti hivatalnak haladéktalanul *  visszaadja.

(3) Minden egyes ország közli a Bizottsággal, hogy milyen eszközökkel azonosíthatók azok a vissza nem adott tanúsítványok, amelyek érvényesek. A Bizottság erről tájékoztatja a többi országot.

(4) A (3) bekezdés vonatkozik azokra a tanúsítványokra is, amelyeket ellopottnak, elveszettnek vagy hamisítottnak nyilvánítottak.

III. Fejezet

KÜLÖNLEGES RAKOMÁNYJEGYZÉKEK

62. Cikk

(1) Az illetékes hatóságok engedélyezhetik a főkötelezetteknek, hogy olyan rakományjegyzékeket alkalmazzanak, amelyek nem felelnek meg a III. Függelék minden előírásának.

Az ilyen jegyzékeket csak akkor lehet engedélyezni, ha

a) azokat olyan vállalatok állították ki, amelyek elektronikus vagy automatikus adatfeldolgozó rendszereket használnak nyilvántartásaik vezetésére;

b) olyan módon kerültek kialakításra és kitöltésre, hogy az illetékes hatóságok minden nehézség nélkül azokat használni tudják;

c) minden egyes árutételre tartalmazzák a III. Függelék A11. Melléklete értelmében előírt információkat.

(2) Az (1) bekezdés szerinti rakományjegyzékként olyan jegyzékek is engedélyezhetők, amelyeket az indítási vagy kiléptető formalitások teljesítése céljából állítottak ki, még akkor is, ha azokat olyan vállalatok állították ki, amelyek üzleti dokumentumaikat nem elektronikus vagy automatikus adatfeldolgozás útján készítik.

(3) Azok a vállalatok, amelyek elektronikus vagy automatikus adatfeldolgozó rendszereket használnak nyilvántartásaik vezetésére, és már az (1) és (2) bekezdések értelmében használhatnak különleges rakományjegyzékeket, engedélyt kaphatnak e jegyzékek alkalmazására a csak egy árufélét érintő egységes árutovábbítási eljáráshoz, feltéve, hogy ezt az érintett vállalatok számítógépes programjai teszik szükségessé.

IV. Fejezet

KÜLÖNLEGES ZÁRAK ALKALMAZÁSA

63. Cikk

(1) Az illetékes hatóságok engedélyezhetik a főkötelezettek számára különleges zárak használatát a szállítóeszközökön vagy csomagokon, feltéve, hogy az illetékes hatóságok elfogadják ezeket a zárakat, mint a II. Mellékletben megadott jellemzőknek megfelelőket.

(2) A főkötelezettek a továbbítási nyilatkozat „D. Indító vámhivatal vizsgálata” rovatának „Alkalmazott zárak” alrovatánál megadják a felhasznált zárak fajtáját, mennyiségét, típusát és számát.

A főkötelezettek a zárakat legkésőbb az áruk átengedésekor felhelyezik.

V. Fejezet

ELŐÍRT SZÁLLÍTÁSI ÚTVONAL ALÓLI MENTESSÉG

64. Cikk

(1) Az illetékes hatóságok mentesítést adhatnak az előírt szállítási útvonal követése alól olyan főkötelezetteknek, akik megteszik a szükséges lépéseket annak biztosítása érdekében, hogy az illetékes hatóságok mindig képesek legyenek a szállítmányuk pontos helyének meghatározására.

(2) Az ilyen mentességek birtokosai az alábbi kifejezések valamelyikét tüntetik fel a továbbítási bejelentő 44. rovatában:

- ES: Dispensa de itinerario obligatorio

- DA: Fritaget for bindende transportrute

- DE: Befreiung von der verbindlichen Beförderungsroute

- EL: * 

- EN: Prescribed itinerary waived

- FR: Dispense d’itinéraire contraignant

- IT: Dispensa dall’itinerario vincolante

- NL: Geen verplichte route * 

- PT: Dispensa de itinerário vinculativo

- FI: Vapautettu sitovan kuljetusreitin noudattamisesta

- SV: Befrielse fran bindande färdväg

- CS: Osvobození od stanovené trasy

- HU: Előírt útvonal alóli mentesség

- IS: Undanpága frá bindandi flutningleio

- NO: Fritak for bindende reiserute

- PL: Zwolniony z wiazacej trasy przewozu

- SK: Oslobodenie od predpísanej trasy

VI. Fejezet

AZ ENGEDÉLYEZETT FELADÓI STÁTUS

Engedélyezett feladó

65. Cikk

Olyan személyeknek, akik egységes árutovábbítási eljárást kívánnak folytatni anélkül, hogy az árukat és az azokhoz kapcsolódó továbbítási nyilatkozatot bemutatnák az indító hivatalnál, megadható az engedélyezett feladói státus.

Ez az egyszerűsítés kizárólag olyan személyeknek adható meg, akiknek az összkezesség vagy biztosítéknyújtás alóli mentesség engedélyezésre került.

Az engedély tartalma

66. Cikk

Az engedélyben különösen az alábbiak kerülnek megállapításra:

a) az egységes árutovábbítási eljárásra illetékes indító hivatal(ok);

b) engedélyezett feladó által szállítani kívánt küldeményekre vonatkozó értesítés határideje és egyéb részletei, hogy az indító hivatal adott esetben az áruk szállításának megindítása előtt ellenőrzéseket végezhessen;

c) az azonosítás biztosítása érdekében foganatosítandó intézkedések. Az illetékes hatóságok előírhatják, hogy a szállítóeszközöket vagy a csomagokat az engedélyezett feladó különleges, az illetékes hatóság által a II. Mellékletben meghatározott jellemzőknek megfelelő zárral lássa el;

d) a kizárt árufajták és árumozgások.

Előzetes hitelesítés és formalitások az indításnál

67. Cikk

(1) Az engedélyben meghatározzák, hogy a továbbítási bejelentő „C. Indító hivatal” rovatot:

a) lássák el előre az indító hivatal bélyegzőlenyomatával és ezen hivatal valamely tisztségviselőjének aláírásával; vagy

b) az engedélyezett feladó lássa el az illetékes hatóságok által jóváhagyott, a III. Függelék C1. Melléklet mintájának megfelelő különleges fémbélyegző lenyomatával. Ezt a bélyegzőlenyomatot már korábban rá lehet nyomtatni a nyomtatványokra, ha a nyomtatást egy erre a tevékenységre engedélyt kapott nyomda végzi.

Az engedélyezett feladónak az árutovábbítás napjának megadásával kell kiegészítenie a bejelentőn ezt a rovatot, és az engedélyezés szabályainak megfelelően egy számmal kell ellátnia.

(2) Az illetékes hatóságok olyan nyomtatványok használatát írhatják elő, amelyek mindegyike megkülönböztető jellel van ellátva.

A bélyegzőre vonatkozó biztonsági intézkedések

68. Cikk

(1) Az engedélyezett feladó minden szükséges lépést megtesz a különleges bélyegzők vagy az indító hivatal bélyegzőjével vagy különleges bélyegzővel ellátott formanyomtatványok biztonságba helyezése érdekében.

Értesíti az illetékes hatóságokat az általa az előző bekezdés alkalmazása érdekében megtett biztonsági intézkedésekről.

(2) Az indító hivatal bélyegzőjével vagy a különleges bélyegzővel előre ellátott nyomtatványok visszaélésszerű felhasználásakor az engedélyezett feladó felel - függetlenül attól, ki követte el a visszaélést, és függetlenül a büntetőjogi következményektől - a vámok és egyéb adók megfizetéséért, amelyek abban az országban váltak esedékessé, ahol ezekkel a nyomtatványokkal az árukat szállították, kivéve, ha bebizonyítja az engedélyt megadó *  illetékes hatóságoknak, hogy ő az (1) bekezdés szerinti intézkedéseket megtette.

A bejelentőkön feltüntetendő megjegyzések

69. Cikk

(1) Az engedélyezett feladó legkésőbb az áruk továbbításának időpontjában kiegészíti a továbbítási bejelentőt, amely 44. rovatában adott esetben feltünteti a 23. Cikk (2) bekezdése szerinti előírt szállítási útvonalat, és a „D. Indító vámhivatal vizsgálata” rovatba a 26. Cikk szerinti határidőt, amelyen belül az árukat a rendeltetési hivatalnál be kell mutatni, beírja az azonosítás biztosítása érdekében tett intézkedéseket, valamint az alábbi megjegyzések valamelyikét:

- ES: Expedidor autorizado

- DA: Godkendt afsender

- DE: Zugelassener Versender

- EL: * 

- EN: Authorised consignor

- FR: Expéditeur agréé

- IT: Speditore autorizzato

- NL: Toegelaten afzender

- PT: Expedidor autorizado

- FI: Valtuutettu lähettäjä

- SV: Godkänd avsändare

- CS: Schváleny odesílatel

- HU: Engedélyezett feladó

- IS: Viourkenndur sendandi

- NO: Autorisert avsender

- PL: Upowazniony nadawca

- SK: Schváleny odosilatel’

(2) Ha az indító ország illetékes hatóságai ellenőrzést végeznek a szállítmány feladásakor, ezt a tényt feltüntetik a továbbítási bejelentő „D. Indító vámhivatal vizsgálata” rovatában.

(3) A feladást követően az 1. számú példányt haladéktalanul elküldik az indító hivatalnak. Az illetékes hatóságok az engedélyben elrendelhetik, hogy az 1. számú példányt az indító ország illetékes hatóságainak küldjék el mindjárt a továbbítási nyilatkozat kiállítása után. A többi példány az árukat kíséri a 29. Cikknek megfelelően.

Az aláírás alóli mentesség

70. Cikk

(1) Az illetékes hatóságok engedélyezhetik az engedélyezett feladónak, hogy ne írja alá az elektronikus vagy automatikus adatfeldolgozás útján kiállított továbbítási bejelentőket, amennyiben ezeket a III. Függelék C1. Melléklete szerinti különleges bélyegzővel lebélyegezték. Ezt az engedélyt azzal a feltétellel adják meg, hogy az engedélyezett feladó előzőleg írásban kötelezte magát az illetékes hatóságok felé, hogy minden olyan egységes árutovábbítási eljárás során főkötelezettként jelenik meg, amelyeket a különleges bélyegzőlenyomattal ellátott továbbítási okmányokkal hajtanak végre.

(2) Az (1) bekezdés szerint kiállított továbbítási nyilatkozatoknak tartalmazniuk kell a főkötelezett aláírása *  számára fenntartott rovatban a következő kifejezések valamelyikét:

- ES: Dispensa de firma

- DA: Fritaget for underskrift

- DE: Freistellung von der Unterschriftsleistung

- EL: * 

- EN: Signature waived

- FR: Dispense de signature

- IT: Dispensa dalla firma

- NL: Van ondertekening vrijgesteld

- PT: Dispensada a assinatura

- FI: Vapautettu allekirjoituksesta

- SV: Befriad fran underskrift

- CS: Osvobození od podpisu

- HU: Aláírás alóli mentesség

- IS: Undanbegid undirskrift

- NO: Fritatt for underskrift

- PL: Zwolniony ze skladania podpisu

- SK: Oslobodenie od podpisu

Engedélyezett feladó a II. Cím VII. Fejezete alkalmazása esetén

71. Cikk

(1) Ha a továbbítási nyilatkozat olyan indító hivatalnál kerül benyújtásra, amely a II. Cím VII. Fejezetének rendelkezéseit alkalmazza, úgy a személyeknek az engedélyezett feladói státusz akkor engedélyezhető, ha a 49. és 65. Cikkek szerinti feltételeket teljesítették, és azon kívül a továbbítási nyilatkozataik benyújtására és az illetékes hatóságokkal folytatott információcserére adatfeldolgozási technikát alkalmaznak.

(2) Az engedélyezett feladók továbbítási nyilatkozataikat az áruk átengedése előtt adják át az indító hivatal részére.

(3) Az engedély többek között feltünteti azt a határidőt, amelyen belül az engedélyezett feladó a továbbítási nyilatkozatot átadja, és így az illetékes hatóságok szükség esetén ellenőrzéseket tudnak végezni az áruk átengedése előtt.

VII. Fejezet

ENGEDÉLYEZETT CÍMZETT STÁTUS

Engedélyezett címzett

72. Cikk

(1) Olyan személyeknek, akik saját ingatlanaikon vagy bármely más meghatározott helyen kívánnak egységes árutovábbítási eljárás alá vont árukat fogadni anélkül, hogy az árukat, valamint a továbbítási nyilatkozat *  4. és 5. példányait bemutatnák a rendeltetési hivatalnál, engedélyezhető az engedélyezett címzett státus.

(2) A főkötelezett teljesíti a 4. Cikk (1) bekezdés *  a) pontja szerinti kötelezettségeit, és az egységes árutovábbítási eljárás befejezett, mihelyt a sértetlen árukat a szállítmányt kísérő továbbítási nyilatkozat 4. és 5. példányaival együtt, az előírt határidőn belül az azonosítási intézkedések figyelembevétele mellett átadták az engedélyezett címzettnek az ingatlanán vagy az engedélyben közelebbről meghatározott helyen.

(3) Minden egyes szállítmányra, amely az engedélyezett címzettnek *  a (2) bekezdés szerinti feltételekkel átadásra kerül, a szállító kérésére kiállít az engedélyezett címzett egy megérkezési igazolást a 35. Cikk értelemszerű alkalmazásával.

Az engedély tartalma

73. Cikk

(1) Az engedélyben különösen az alábbiak kerülnek meghatározásra:

a) a rendeltetési hivatal(ok), amely(ek) az engedélyezett címzetthez érkező árukra vonatkozóan illetékes(ek);

b) a szállítmány megérkezéséről szóló azon értesítés határideje, valamint egyéb részletei, amelyet az engedélyezett címzettnek kell a rendeltetési hivatallal közölnie, hogy a rendeltetési hivatal adott esetben a megérkező árukat ellenőrizhesse;

c) a kizárt árufajták és árumozgások.

(2) Az illetékes hatóságok az engedélyben állapítják meg, hogy szükség van-e a rendeltetési hivatal által bármilyen intézkedésre, mielőtt az engedélyezett címzett a kapott árukkal rendelkezne.

Kötelezettségek

74. Cikk

(1) Az engedélyezett címzett az ingatlanára vagy az engedélyben közelebbről megjelölt helyekre érkező szállítmányokkal kapcsolatban köteles:

a) haladéktalanul értesíteni a rendeltetési hivatalt az engedélyben szereplő előírások szerint az esetleges többlet mennyiségekről, hiányokról, felcserélésekről és egyéb rendellenességekről, mint pl. megsérült zárak,

b) haladéktalanul elküldeni a rendeltetési hivatalhoz a továbbítási nyilatkozatok szállítmányt kísérő 4. és 5. példányait, és egyúttal közölni az érkezés időpontját és az adott esetben elhelyezett zárak állapotát.

(2) A rendeltetési hivatal a továbbítási nyilatkozat 4. és 5. példányain feltünteti a 34. Cikkben elrendelt bejegyzéseket.

VIII. Fejezet

EGYSZERŰSÍTETT ELJÁRÁSOK A VASÚTI ÉS KONTÉNERES ÁRUSZÁLLÍTÁSRA

1. Szakasz * 

ÁLTALÁNOS RENDELKEZÉSEK A VASÚTI FORGALOMBAN TÖRTÉNŐ SZÁLLÍTÁSOKRA

Alkalmazási terület

75. Cikk

A formalitásokat azon egységes árutovábbítási eljárás szerinti áruszállítások esetén, amelyeket a vasúttársaságok „CIM fuvarlevél és expresszárulevél” (a továbbiakban: „CIM fuvarlevél”) kíséretében hajtanak végre, a 76-87., valamint a 103. és 104. Cikkek szerint egyszerűsítik.

A felhasznált okmányok jogi ereje

76. Cikk

A CIM fuvarlevél továbbítási bejelentőnek minősül.

A nyilvántartások ellenőrzése

77. Cikk

Minden ország vasúttársasága a központi elszámolási hivatalában/hivatalaiban vezetett nyilvántartásait ellenőrzési célokra országa illetékes hatóságainak rendelkezésére bocsátja.

A főkötelezett

78. Cikk

(1) Azon vasúttársaság, amely árukat az egységes árutovábbítási eljárásban továbbítási *  bejelentőnek minősülő CIM fuvarlevéllel fuvarozásra átvesz, erre az árutovábbításra főkötelezetté válik.

(2) Azon ország vasúttársasága, amelynek területén át a szállítmány a Szerződő Felek területére érkezett, azon áruk szállítása tekintetében, amelyeket egy harmadik ország vasúttársaságától vett át szállításra, főkötelezetté válik.

Az öntapadós címke

79. Cikk

A vasúttársaságok gondoskodnak arról, hogy az egységes árutovábbítási eljárásban szállított szállítmányok olyan öntapadós címkével legyenek ellátva, amelyen a III. Függelék C2. Mellékletében lévő mintának megfelelő piktogram szerepel.

Az öntapadós címkét a CIM fuvarlevélre, valamint a vasúti kocsira ragasztják - amennyiben a szállítmány zárt, *  egyéb esetekben azonban magukra a csomag(ok)ra.

Az első bekezdésben megadott öntapadós címke helyett felhasználható egy bélyegző, amely zöld színben jeleníti meg a III. Függelék C2. Mellékletében bemutatott piktogramot.

A szállítási szerződés módosítása

80. Cikk

A szállítási szerződés olyan megváltozásakor, aminek az a következménye, hogy egy szállítás:

- amelynek eredetileg valamely Szerződő Fél területén kívül kellett volna végződnie, mégis a Szerződő Fél területén belül ér véget,

- amelynek eredetileg valamely Szerződő Fél területén kellett volna végződnie, mégis a Szerződő Fél területén kívül ér véget,

akkor a vasúttársaságok a megváltozott szerződést csak az indító hivatal előzetes engedélyével teljesíthetik.

Minden más esetben teljesíthetik a vasúttársaságok a módosított szerződést; a vasúttársaságok a módosításról az indító hivatalt haladéktalanul értesítik.

Áruforgalom a Szerződő Felek között

A CIM fuvarlevél alkalmazása

81. Cikk

(1) Ha az egységes árutovábbítási eljárásban történő szállítás a Szerződő Felek területén indul és azon belül is ér véget, akkor a CIM fuvarlevelet az indító hivatalnál kell bemutatni.

(2) Ha az árukat a Közösség egyik helységéből egy másik helységébe egy vagy több EFTA ország területén keresztül szállítják, akkor az indító hivatal a CIM fuvarlevél 1., 2. és 3. példányain a vámhatóság részére fenntartott rovatba jól olvashatóan bejegyzi:

- a „T1” jelzést, ha az árukat T1 eljárással szállítják,

- a „T2” vagy „T2F” jelek valamelyikét a követelményektől függően, ha az árukat T2 eljárásban szállítják és a rövidítések bejegyzését a Közösségi rendelkezésekben előírták.

A „T2” vagy „T2F” jeleket az indító hivatal bélyegzőjével hitelesíti.

(3) Ha az árukat a Közösségből egy EFTA országba szállítják, akkor az indító hivatal a CIM fuvarlevél 1., 2. és 3. példányain a vámhatóság részére fenntartott rovatba jól olvashatóan bejegyzi a „T1” jelzést, ha az árukat a T1 eljárással szállítják.

(4) A (2) és (3) bekezdések szerinti esetektől eltekintve, ha az árut a Közösség egy helységéből a Közösség egy másik helységébe egy vagy több EFTA ország területén keresztül, vagy a Közösségből egy EFTA országba szállítják, akkor az áruk a Közösség *  tagországai által meghatározott követelmények alapján T2 eljárás alá esnek az útvonal összességére az indító pályaudvartól a rendeltetési pályaudvarig, anélkül, hogy az árukra a CIM fuvarlevelet az indító hivatalnál be kellene nyújtani.

Ha az árukat a Közösség egy helységéből a Közösség egy másik helységébe szállítják egy vagy több EFTA ország területén keresztül, akkor a 79. Cikk szerinti öntapadós címke felhelyezésétől el lehet tekinteni.

(5) Azok az áruk, amelyeknek szállítása egy EFTA országban kezdődik, T1 eljárással szállítottnak tekintendők. Ha azonban az árukat az Egyezmény 2. Cikk (3) bekezdés b) pontja szerint T2 eljárással szállítják, akkor az indító hivatal a CIM fuvarlevél 3. példányán jelzi, hogy az árukat, amelyekre a fuvarlevél vonatkozik, T2 eljárással szállítják; ennek megfelelően a „T2” vagy „T2F” jelet az indító hivatal pecsétjével, valamint a felelős tisztviselő aláírásával együtt jól olvashatóan fel kell tüntetni a vámhatóság bejegyzései számára fenntartott (25.) rovatban. Ha az árukat T1 eljárással szállítják, a „T1” jelzést nem kell a fuvarlevélen feltüntetni.

(6) A CIM fuvarlevél minden egyes példányát vissza kell adni az érdekelteknek.

(7) Bármely EFTA ország megengedheti, hogy a T1 eljárással szállítandó áruk T1 eljárásba kerüljenek anélkül, hogy ehhez a CIM fuvarlevelet be kellene mutatni az indító hivatalnál.

(8) A (2), (3) és (5) bekezdések szerinti áruk esetén a rendeltetési hivatal feladatait az az illetékes hatóság veszi át, amelynek a területéhez a rendeltetési pályaudvar tartozik. Ha azonban az árukat a belföldi forgalom számára vagy egy más vámeljárás alapján vámkezelik *  valamely közbülső pályaudvaron, akkor azon pályaudvar illetékes hatósága veszi át a rendeltetési hivatal feladatát, amelynek területén ezen pályaudvar található. Azokra az árukra vonatkozóan, amelyeket a Közösség egy helységéből a Közösség egy másik helységébe egy vagy több EFTA ország területén keresztül a (4) bekezdés feltételei szerint szállítanak, semmilyen formalitást nem kell teljesíteni a rendeltetési hivatalnál.

Az azonosság biztosítása

82. Cikk

Tekintettel a vasúttársaságok által az azonosság biztosítására tett intézkedésekre, az indító hivatal általában nem helyez fel a szállítóeszközökre vagy a csomagokra vámzárakat.

A CIM fuvarlevél egyes példányainak használata

83. Cikk

(1) Eltekintve azoktól az esetektől, amelyek során az árukat a Közösség egyik helységéből a Közösség másik helységébe egy vagy több EFTA ország területén keresztül szállítják, azon ország vasúttársasága, amely területén a rendeltetési hivatal fekszik, benyújtja ezen hivatalhoz a CIM fuvarlevél 2. és 3. példányát.

(2) A példányok láttamozását követően a rendeltetési hivatal haladéktalanul visszaadja a vasúttársaságnak a 2. példányt, a 3. példányt pedig maga őrzi meg.

Szállítás harmadik országokba és harmadik országokból

Szállítás harmadik országokba

84. Cikk

(1) Ha egy szállítás a Szerződő Felek területén kezdődik és a Szerződő Felek területén kívül kell véget érnie, akkor a 81. és a 82. Cikkek érvényesek.

(2) Az a vámhivatal, amelynek területén az a határpályaudvar fekszik, amelyen keresztül a szállítmány elhagyja a Szerződő Felek területét, a rendeltetési hivatal feladatait látja el.

(3) A rendeltetési hivatalnál semmilyen formalitást nem kell teljesíteni.

Szállítás harmadik országokból

85. Cikk

(1) Ha egy szállítás a Szerződő Felek területén kívülről indul, és a Szerződő Felek területén kell befejeződnie, az a vámhivatal veszi át az indító hivatal feladatát, amelyhez az a határpályaudvar tartozik, ahol a szállítmány belép a Szerződő Felek területére.

Az indító hivatalnál semmilyen formalitást nem kell teljesíteni.

(2) Az a vámhivatal, amelynek területéhez a rendeltetési pályaudvar tartozik, átveszi a rendeltetési hivatal feladatát. Ha azonban az árukat valamely közbülső pályaudvaron a belföldi forgalom számára vagy egy más vámeljárás alapján vámkezelik, akkor a rendeltetési hivatal feladatát az a vámhivatal veszi át, amelynek területén ez a pályaudvar található.

A rendeltetési hivatalnál a 83. Cikk szerinti formalitásokat teljesíteni kell.

Átszállítás a Szerződő Felek területén

86. Cikk

(1) Ha a szállítás a Szerződő Felek területén kívül kezdődik és azon kívül is kell befejeződnie, akkor a 85. Cikk (1) bekezdés és a 84. Cikk (2) bekezdés szerinti vámhivatalok veszik át az indító és rendeltetési hivatalok feladatait.

(2) Az indító és rendeltetési hivatalnál semmilyen formalitást nem kell teljesíteni.

Az áruk vámjogi helyzete

87. Cikk

Azok az áruk, amelyeket a 85. Cikk (1) bekezdése vagy a 86. Cikk (1) bekezdése szerinti módon szállítanak, T1 eljárásban szállított áruknak tekintendők, kivéve, ha ezen áruk Közösségi jellegét a II. Függelék szerint igazolják.

2. Szakasz * 

KONTÉNEREKBEN SZÁLLÍTOTT ÁRUKRA VONATKOZÓ RENDELKEZÉSEK

Alkalmazási terület

88. Cikk

A T1 vagy a T2 eljárásra vonatkozó megfelelő formalitásokat a 89-104. Cikkek szerint egyszerűsítik az olyan konténeres áruszállítások esetére, amelyeket vasúttársaságok hajtanak végre szállítási vállalatok révén olyan átadási jegyzék használatával, amelyet ebben a Függelékben „TR átadási jegyzék”-nek neveznek. Ezek a szállítások adott esetben a sínen történő szállításon kívül más szállítási módokat is magukba foglalnak az indító országban az indító pályaudvarig, valamint a rendeltetési ország rendeltetési pályaudvarától. Ezek a szállítások magukba foglalhatják a nevezett pályaudvarok közötti tengeri úton történő szállítást is.

Fogalmak

89. Cikk

A 88-104. Cikkek alkalmazásában

(1) szállítási vállalat: a vasúttársaság által az áruknak konténerekben, TR átadási jegyzékkel történő szállítására alapított társasági formában működő vállalat, amelynek társasági tagja maga a vasúttársaság,

(2) konténer: áruk szállítására szolgáló eszköz, amely

- tartós minőségű,

- kifejezetten azért készült, hogy az áruk egy vagy több szállítóeszközzel történő szállítását azok tartalmának átrakodása nélkül megkönnyítse,

- úgy készült, hogy biztosan és/vagy könnyen átrakható legyen,

- úgy készült, hogy a zárakat hatásosan fel lehessen rá helyezni. Ennek azonban csak akkor van jelentősége, ha a zár a 97. Cikk szerint szükséges, * 

- mérete olyan, hogy az alaplap négy külső sarka által bezárt terület legalább 7 m2.

(3) TR átadási jegyzék: a szállítási szerződés megkötésekor kiállított okmány, amely alapján a szállítási vállalat egy vagy több konténert a határt átlépő forgalomban egy feladótól egy címzettig szállíthat. Minden TR átadási jegyzék jobb felső sarkában azonosítás céljából egy sorozatszám található. A szám nyolc számjegyből áll, amelyeket a TR betűk előznek meg.

A TR átadási jegyzék az alábbi példányokból áll a sorszámozásának megfelelő sorrendben:

Nr.1: a szállítási vállalat vezérigazgatóságának példánya,

Nr.2: a rendeltetési pályaudvaron működő szállítási vállalat nemzeti képviselőjének példánya,

Nr.3A: a vámhatóság példánya,

Nr.3B: a címzett példánya,

Nr.4: a szállítási vállalat vezérigazgatóságának példánya,

Nr.5: az indító pályaudvaron működő szállítási vállalat nemzeti képviselőjének példánya,

Nr.6: a feladó példánya.

A 3A példány kivételével a TR átadási jegyzék minden példányának jobb oldali szélét kb. 4 cm széles zöld színű csíkkal kell ellátni.

(4) TR átadási jegyzék pótlap (a továbbiakban: pótlap): a TR átadási jegyzékhez csatolt okmány, amely annak elválaszthatatlan része, és amellyel több konténert ugyanazon indító pályaudvartól ugyanazon rendeltetési pályaudvarig szállítanak, ahol a vámformalitásokat teljesíteni kell.

A pótlapokat a hozzájuk tartozó TR átadási jegyzékekkel azonos példányszámban kell kiállítani.

A pótlapok darabszámát a TR átadási jegyzék jobb felső sarkában az erre a célra fenntartott rovatban kell feltüntetni.

Ezenkívül fel kell tüntetni minden, a pótlaphoz tartozó TR átadási jegyzék sorozatszámát a pótlap jobb felső sarkában.

Az alkalmazott okmányok jogi hatása

90. Cikk

A szállítási vállalat által alkalmazott TR átadási jegyzék továbbítási nyilatkozatnak *  tekintendő.

A nyilvántartások ellenőrzése - kiadandó információk

91. Cikk

(1) A szállítási vállalat minden Szerződő Fél területén országa illetékes hatóságainak ellenőrzés céljából rendelkezésre bocsátja saját nemzeti képviselője/képviselői által a központi elszámolási hivatalában/hivatalaiban *  vagy a saját nemzeti képviselőjénél/képviselőinél vezetett nyilvántartásokat.

(2) Az illetékes hatóságok megkeresésére a szállítási vállalat vagy annak nemzeti képviselője a lehetőségekhez képest haladéktalanul megküldi az összes okmányt, nyilvántartást vagy információt, amelyek a végrehajtott vagy még folyamatban lévő szállításokkal kapcsolatosak, és amelyeket az illetékes hatóságok látni szeretnének.

(3) Azokban az esetekben, amelyekben a 90. Cikk szerint a TR átadási jegyzékek továbbítási bejelentőnek tekintendők, a szállítási vállalat vagy annak nemzeti képviselője vagy képviselőik tájékoztatja/tájékoztatják:

a) a rendeltetési hivatalt, ha olyan TR átadási jegyzéket kapott, amelynek Nr. 1 példányáról a vámhivatali láttamozás hiányzik,

b) az indító hivatalt, ha a TR átadási jegyzék Nr.1 példányát nem küldték vissza, és ha a szállítási vállalat nem tudja megállapítani, hogy az érintett szállítmány szabályszerű bemutatása megtörtént-e a rendeltetési hivatalnál, vagy hogy a 101. Cikk szerinti esetekben a szállítmány elhagyta-e a Szerződő Felek területét harmadik országbeli rendeltetéssel. * 

A főkötelezett

92. Cikk

(1) Azon ország vasúttársasága, ahol a 88. Cikk szerinti szállítmányt a szállítási vállalat átvette, főkötelezetté válik.

(2) Azon ország vasúttársasága, amelynek területén a szállítmány beérkezett a Szerződő Felek területére a 88. Cikk szerinti áruszállítási módon végrehajtott szállítások tekintetében, amelyeket a szállítási vállalat egy harmadik országban vett át, főkötelezetté válik.

Vámformalitások nem vasúti forgalomban végrehajtott szállítás esetén

93. Cikk

Ha nem vasúti forgalomban végrehajtott szállítás során kell teljesíteni a vámhivatali formalitásokat az indító pályaudvarig vagy a rendeltetési pályaudvartól, akkor a TR átadási jegyzékre mindig csak egy szállított konténert szabad felírni.

Öntapadós címke

94. Cikk

A szállítási vállalat gondoskodik arról, hogy az egységes árutovábbítási eljárás szerint szállított szállítmányokat a III. Függelék C2. Melléklet mintájának megfelelő piktogramos öntapadós címkével jelölje meg. Az öntapadós címkéket a TR átadási jegyzékre és a konténerre kell felragasztani.

Az első bekezdésben megadott öntapadós címke helyett felhasználható egy bélyegző, amely zöld színben jeleníti meg a III. Függelék C2. Mellékletében bemutatott piktogramot.

A szállítási szerződés megváltozása

95. Cikk

A szállítási szerződés olyan megváltozásánál, amelynek az a következménye, hogy egy szállítás,

- amelynek egy Szerződő Fél területén kívül kellett volna végződnie, a Szerződő Fél területén belül végződik,

- amelynek egy Szerződő Fél területén belül kellett volna végződnie, a Szerződő Fél területén kívül végződik,

akkor a szállítási vállalat a megváltozott szerződést csak az indító hivatal előzetes hozzájárulásával teljesítheti.

A szállítási vállalat minden más esetben teljesítheti a megváltozott szerződést; a szállítási vállalat a változásról *  haladéktalanul értesíti az indító hivatalt.

Áruforgalom a Szerződő Felek között

TR átadási jegyzék és pótlap

96. Cikk

(1) Ha az egységes árutovábbítási eljárással történő szállítás a Szerződő Felek területén kezdődik és ott is kell végződnie, akkor az indító hivatalban kell bemutatni a TR átadási jegyzéket.

(2) Ha az árukat a Közösség egyik helyéről a Közösség másik helyére egy vagy több EFTA ország területén át szállítják, akkor az indító hivatal a TR átadási jegyzék Nr. 1, 2, 3A és 3B példányainak a vámhatóság számára fenntartott rovatába jól láthatóan az alábbi jelzéseket írja:

- „T1” jelzést, ha az árukat T1 eljárással szállítják,

- „T2” vagy „T2F”, ha az árukat T2 eljárásban szállítják és a Közösségi rendelkezések e jelzés feltüntetését rendelik el.

A „T2” vagy „T2F” jelzéseket az indító hivatal bélyegzőjével igazolja.

(3) Ha az árukat a Közösségből egy EFTA országba szállítják, akkor az indító hivatal a TR átadási jegyzék Nr.1., 2., 3A és 3B példányainak a vámhatóság számára fenntartott rovatába jól láthatóan bejegyzi a „T1” jelzést, ha az árukat T1 eljárással szállítják.

(4) A (2) és (3) bekezdések szerinti esetek kivételével azon áruk, amelyeket a Közösség egyik helyéről a Közösség másik helyére egy vagy több EFTA ország területén keresztül, vagy a Közösségből egy EFTA országba szállítanak, a Közösség tagországai által meghatározott feltételek szerint a szállítás teljes útvonalára a T2 eljárás hatálya alá kerülnek, anélkül, hogy a rájuk vonatkozó TR átadási jegyzéket az indító hivatalnál be kellene mutatni. Ha az árukat a Közösség egyik helyéről a Közösség egy másik helyére egy vagy több EFTA ország területén keresztül szállítják, akkor a 94. Cikk szerinti öntapadós címkék felhelyezésétől el lehet tekinteni.

(5) Azok az áruk, amelyek szállítása egy EFTA országban kezdődik, T1 eljárással szállított áruknak tekintendők. Ha azonban az árukat az Egyezmény 2. Cikk (3) bekezdés b) pontja szerint T2 eljárással szállítják, akkor az indító hivatal a TR átadási jegyzék 3A példányán jelzi, hogy az árukat, amelyekre az átadási jegyzék vonatkozik, T2 eljárással szállítják; ennek megfelelően a „T2” vagy „T2F” jelzést jól láthatóan fel kell tüntetni a TR átadási jegyzék 3A példányának a vámhatóság részére fenntartott rovatában az indító hivatal bélyegzőjével és az illetékes tisztségviselő aláírásával együtt. Ha az árukat T1 eljárással szállítják, a „T1” jelzést nem kell az átadási jegyzéken feltüntetni.

(6) Ha a TR átadási jegyzék egyszerre vonatkozik T1 és T2 eljárásban konténerrel szállított árukra, akkor az indító hivatal a TR átadási jegyzék 1, 2, 3A és 3B példányának a vámhatóság részére fenntartott rovatában külön hivatkozik a konténerekre úgy, hogy az azokban lévő áruk típusától függően feltünteti a „T1” illetve „T2” vagy T2F” jelzéseket a megfelelő konténerek hivatkozási számaihoz.

(7) Ha a (3) bekezdés szerinti esetben pótlapokat alkalmaznak, akkor a konténerek minden T1 eljárással szállított árukat tartalmazó kategóriájára osztott pótlapokat kell alkalmazni; a TR átadási jegyzék 1, 2, 3A és 3B példányának vámhatóság számára fenntartott rovatába utalásként a pótlapokra a pótlapok sorozatszámait jegyzik be. A pótlap(ok) sorozatszáma(i) mellett a „T1” jelzést jegyzik be.

(8) A TR átadási jegyzék minden példányát visszaadják az érdekelteknek.

(9) Minden EFTA ország lehetővé teheti, hogy T1 eljárás szerint szállítandó árukat T1 eljárással szállítsanak anélkül, hogy a TR átadási jegyzéket az indító hivatalnál be kellene mutatni.

(10) A (2), (3) és (5) bekezdések szerinti árukra vonatkozó TR átadási jegyzéket azon rendeltetési hivatalnál kell bemutatni, ahol az árukat a belföldi forgalom számára vámkezeléshez vagy egy másik vámeljáráshoz bejelentik.

Amennyiben az árukat a Közösség egyik helyéből a Közösség másik helyére egy vagy több EFTA ország területén keresztül szállítják, akkor a (4) bekezdés szerinti áruk tekintetében a rendeltetési hivatalnál semmilyen formalitást nem kell teljesíteni.

Az azonosság biztosítása

97. Cikk

Az áruk azonosításának biztosítása az Egyezmény 11. Cikke szerint történik. Tekintettel a vasúttársaság által az azonosítás biztosítása érdekében tett intézkedésekre, az indító hivatal a konténerekre rendszerint nem tesz vámzárat. Amennyiben tesznek vámzárat, akkor ezt a tényt a TR átadási jegyzék 3A és 3B példányainak a vámhatóság számára fenntartott rovatába bejegyzik.

A TR átadási jegyzék egyes példányainak használata

98. Cikk

(1) Eltekintve azoktól az esetektől, amikor árukat a Közösség egyik helyéről a Közösség egy másik helyére egy vagy több EFTA ország területén keresztül szállítják, a szállítási vállalat a TR átadási jegyzék 1, 2 és 3A példányait nyújtja be a rendeltetési hivatalhoz.

(2) A rendeltetési hivatal az 1 és 2 példányt láttamozás után haladéktalanul visszaadja a szállítási vállalatnak, a 3A példányt pedig megtartja.

Szállítás harmadik országokba vagy harmadik országokból

Szállítás harmadik országokba

99. Cikk

(1) Ha egy szállítás a Szerződő Felek területén kezdődik, és a Szerződő Felek területén kívül kell befejeződnie, akkor a 96. Cikk (1)-(9) bekezdései és 97. Cikk rendelkezései érvényesek.

(2) Azon vámhivatal veszi át a rendeltetési hivatal feladatát, amelyhez tartozó határpályaudvaron keresztül hagyja el a szállítmány a Szerződő Felek területét.

(3) A rendeltetési hivatalnál semmilyen formalitást nem kell teljesíteni.

Szállítás harmadik országokból

100. Cikk

(1) Ha egy szállítás a Szerződő Felek területén kívül kezdődik, és a Szerződő Felek területén belül kell befejeződnie, akkor az a vámhivatal jár el indító hivatalként, amelynek területén az a határpályaudvar található, amelyen keresztül az áruk beérkeznek a Szerződő Felek területére. Az indító hivatalnál semmilyen formalitást nem kell teljesíteni.

(2) Az a vámhivatal, ahol az árukat bemutatták, átveszi a rendeltetési hivatal szerepét.

A rendeltetési hivatalnál a 98. Cikk szerinti formalitásokat kell teljesíteni.

A Szerződő Felek területén történő átszállítás

101. Cikk

(1) Amennyiben egy szállítás a Szerződő Felek területén kívül kezdődik, és ott is kell befejeződnie, akkor a 100. Cikk (1) bekezdésében és a 99. Cikk (2) bekezdésében megjelölt hivatalok veszik át az indító és a rendeltetési hivatalok feladatát.

(2) Az indító és a rendeltetési hivatalnál semmilyen formalitást nem kell teljesíteni.

Az áruk vámjogi helyzete

102. Cikk

A 100. Cikk (1) bekezdés vagy a 101. Cikk (1) bekezdés rendelkezéseinek megfelelően szállított áruk T1 eljárás alatt szállítottnak tekintendők, kivéve, ha ezen áruk Közösségi jellegét a II. Függelék szerint igazolják.

3. Szakasz * 

EGYÉB RENDELKEZÉSEK

Rakományjegyzékek

103. Cikk

(1) A 17. Cikk (3) bekezdése és a 62. Cikk rendelkezései azon rakományjegyzékekre vonatkoznak, amelyek adott esetben a CIM fuvarlevelet vagy a TR átadási jegyzéket kísérik. Ezen rakományjegyzékek számát a CIM fuvarlevél vagy a TR átadási jegyzék azon rovatában kell feltüntetni, ahová a mellékletek számait kell beírni.

A rakományjegyzéken ezenkívül fel kell tüntetni a vagonszámot is, amelyre a CIM fuvarlevél vonatkozik, vagy adott esetben az árukat tartalmazó konténer jelzését is.

(2) Olyan szállítási eljárások esetén, amelyek a Szerződő Felek területéről indulnak és egyaránt vonatkoznak T1 és T2 eljárás alatt szállított árukra is, osztott rakományjegyzékeket kell alkalmazni; a konténerekben, TR átadási jegyzékek kíséretében szállított áruk esetén minden egyes konténerhez, amely mindkét árukategóriához tartozó árukat tartalmaz, osztott rakományjegyzékeket kell készíteni.

A mindkét árukategóriára vonatkozó rakományjegyzékek sorszámát a CIM fuvarlevél vagy a TR átadási jegyzék áruk megjelölésére fenntartott rovatába kell beírni.

(3) Az (1) és (2) bekezdések szerinti esetekben azok a rakományjegyzékek, amelyeket a CIM fuvarlevélhez vagy a TR átadási jegyzékhez csatolnak - tekintettel a 75-104. Cikkek szerinti eljárásokra -, a nevezett okmányok részét képezik és azonos joghatással bírnak.

Ezen rakományjegyzékek eredeti példányait a feladó pályaudvar láttamozza.

4. Szakasz * 

A NORMÁL ELJÁRÁSOK ÉS AZ EGYSZERŰSÍTETT ELJÁRÁSOK HATÁLYA - KOMBINÁLT FORGALOM VASÚTON ÉS KÖZÚTON

104. Cikk

(1) A 75-103. Cikkek nem zárják ki a II. Címben meghatározott eljárások alkalmazását, de a 77. és 79. vagy 91. és 94. Cikkek azonban továbbra is változatlanul érvényesek.

(2) Az (1) bekezdés szerinti esetben a CIM fuvarlevél vagy a TR átadási jegyzék kitöltésekor a felhasznált továbbítási bejelentő(k)re *  tett utalást jól láthatóan kell beírni az ezen okmányok mellékleteinek adatai számára fenntartott rovatba.

Ezen utalásnak tartalmaznia kell minden felhasznált továbbítási okmányra vonatkozóan azok fajtáját, kiállító hatóságát, kiállításának dátumát és nyilvántartási számát.

Ezenkívül a CIM fuvarlevél 2. példányát vagy a TR átadási jegyzék 1. és 2. példányát az egységes árutovábbítási eljárás végrehajtásában utoljára érintett pályaudvar illetékes vasúttársasága láttamozza. Ez a vasúttársaság akkor láttamozza az említett okmányt, ha megbizonyosodott arról, hogy az áruk szállítása a nevezett árutovábbítási okmánnyal/okmányokkal történik.

Amennyiben az (1) bekezdés és a jelen bekezdés első albekezdése szerinti egységes árutovábbítási eljárás egy EFTA országban végződik, akkor ez az ország előírhatja, hogy a CIM fuvarlevél 2. példányát vagy a TR átadási jegyzék 1. és 2. példányát azon vámhivatalnál mutassák be, amelynek területén az egységes árutovábbítási eljárás végrehajtásában utolsóként érintett pályaudvar található. Ez a vámhivatal miután megbizonyosodott arról, hogy az áruk szállítása a nevezett árutovábbítási okmánnyal/okmányokkal történik, láttamozza ezeket az okmányokat.

(3) Amennyiben T1 vagy T2 eljárást a 88-102. Cikkek szerint TR átadási jegyzékkel hajtanak végre, akkor a 75-87. Cikkeket és a 104. Cikk (1) és (2) bekezdéseit nem alkalmazzák az eljáráshoz felhasznált CIM fuvarlevéllel kapcsolatban. A CIM fuvarlevél mellékletek számára biztosított rovatában jól láthatóan utalni kell a TR átadási jegyzékre. Ezen utalásnak tartalmaznia kell a „TR átadási jegyzék” adatot, valamint ezt követően a sorozatszámot.

(4) Amennyiben kombinált forgalomban vasúton-közúton, egy vagy több továbbítási bejelentővel a II. Cím szerint szállított áruküldeményt vesz át a vasút egy terminál pályaudvaron és szállít vasúti kocsikban tovább, akkor a vasúttársaságok felelnek a vámok és egyéb adók megfizetéséért, ha a vasúti szállítás során szabálytalanságok történtek, továbbá abban az országban, ahol a szabálytalanságokat elkövették, illetve valószínűsíthetően elkövették, nem áll rendelkezésre érvényes vámbiztosíték, és ha az összegeket nem lehet a főkötelezettől követelni.

Engedélyezett feladó és engedélyezett címzett

105. Cikk

(1) Amennyiben érvényes a továbbítási bejelentők bemutatási mentessége az indító hivatalnál a 75-104. Cikkek szerint CIM fuvarlevéllel vagy TR átadási jegyzékkel szállított árukra, akkor az illetékes hatóságok megteszik a szükséges intézkedéseket, hogy biztosítsák, hogy a CIM fuvarlevél 1., 2. és 3. példányait, vagy a TR átadási jegyzék 1., 2., 3A és 3B példányait „T1”, „T2” vagy „T2F” jelzéssel ellássák.

(2) Amennyiben a 75-104. Cikkek rendelkezései szerint szállított áruk engedélyezett címzett részére érkeznek, akkor a hatóságok a 72. Cikk (2) és a 74. Cikk (1) bekezdés b) pontjától eltérően megengedhetik, hogy a CIM fuvarlevél 2. és 3. példányait, vagy a TR átadási jegyzék 1., 2. és 3A példányait a vasúttársaság vagy a szállítási vállalat közvetlenül a rendeltetési hivatalnak nyújtsa be.

106-110. Cikket nem tartalmaz

IX. Fejezet

EGYSZERŰSÍTETT ELJÁRÁS LÉGI SZÁLLÍTÁSNÁL

Egyszerűsített eljárás (1. szint)

111. Cikk

(1) A légitársaságok számára engedélyezhető az áruk manifestjének továbbítási nyilatkozatként való alkalmazása, feltéve, hogy az tartalmát tekintve megfelel a Nemzetközi Polgári Repülési Egyezmény 9. Mellékletének 3. Függelékében megadott mintának (egyszerűsített eljárás - 1. szint).

A manifestek formáját és az egységes árutovábbítási eljárások indító és rendeltetési repülőtereit az engedélyben megadják. A légitársaság minden érintett repülőtér szerinti illetékes hatóságnak elküldi az engedély hiteles másolatát.

(2) A T1 és T2 eljárás alá tartozó áruk együttes szállítása esetén az árukat osztott manifesteken sorolják fel.

(3) Minden egyes manifestet a légitársaság keltezéssel és aláírással, és az alábbi jelzéssel lát el:

- „T1” jelzéssel, amennyiben az árukat T1 eljárás alatt szállítják; vagy

- „T2”, vagy „T2F” jelzésekkel, amennyiben az árukat T2 eljárás alatt szállítják, annak figyelembevételével, hogy egy manifestet e szimbólumok közül csak eggyel lehet megjelölni.

(4) A manifesteknek ezenfelül a következő információkat kell tartalmazniuk:

- az árukat fuvarozó légitársaság nevét;

- a járatszámot;

- a járat dátumát;

- a berakodás repülőterének (indító repülőtér) és a kirakodás repülőterének (rendeltetési repülőtér) neveit; továbbá minden, a manifesten szereplő szállítmányhoz:

- a légi fuvarlevél számát;

- a csomagok számát;

- az áruk általános kereskedelmi leírását, beleértve az azok azonosításához szükséges adatokat;

- a bruttó tömeget.

A gyűjtőszállítmányoknál az áruleírást adott esetben a „Consolidation” bejegyzés helyettesíti, akár rövidítve is. Ilyen esetekben a manifesten szereplő szállítmányokhoz tartozó légi fuvarleveleknek kell tartalmazniuk az áruk általános kereskedelmi leírását, beleértve az azok azonosításához szükséges adatokat.

(5) Az indító repülőtér szerint illetékes hatóságoknak a manifestet legalább két példányban kell benyújtani, amiből a hatóságok egyet megtartanak.

Ezek a hatóságok ellenőrzés céljából kérhetik a manifesten felsorolt szállítmányokra vonatkozó légi fuvarlevelek benyújtását.

(6) A rendeltetési repülőtér szerint illetékes hatóságoknak a manifest egy példányát kell benyújtani, amelyet a hatóságok megtartanak.

A rendeltetési repülőtér illetékes hatóságai *  ellenőrzés céljából kérhetik a repülőtéren kirakodott árukra vonatkozó manifestek és légi fuvarlevelek benyújtását.

(7) A rendeltetési repülőtér illetékes hatóságai minden indító repülőtér illetékes hatóságának megküldik havonta a légitársaságok által azon manifestekről készített hitelesített listát, amelyeket hozzájuk *  az előző hónapban benyújtottak.

A listában a manifestek leírásául fel kell tüntetni:

- a manifestek hivatkozási számait;

- a manifestet a (3) bekezdésnek megfelelően továbbítási nyilatkozatként azonosító jelzést;

- az árukat fuvarozó légitársaság nevét (esetleg rövidítve);

- a járatszámot; és

- a járat dátumát.

Az engedélyben megengedhető, hogy az első albekezdésben megadott információt a légitársaságok maguk továbbítsák.

Ha az említett lista manifestjeinek adataival kapcsolatban szabálytalanságokat állapítanak meg, akkor a rendeltetési repülőtér illetékes hatóságai értesítik az indító repülőtér illetékes hatóságait, valamint az engedélyt kiadó hatóságot, hivatkozva különösen az érintett árukra vonatkozó légi fuvarlevelekre. * 

Egyszerűsített eljárás (2. szint)

112. Cikk

(1) Az a légitársaság, amely jelentős számú járatot üzemeltet az országok között, engedélyt kaphat az adatcsere rendszerek útján továbbított manifestek továbbítási nyilatkozatként való felhasználására (egyszerűsített eljárás - 2. szint).

Eltérve a 49. Cikk (1) bekezdésének a) pontjától, a légitársaságoknak nem kell egy Szerződő Félben letelepedettnek lenniük, *  amennyiben ott regionális irodát tartanak fenn.

(2) Az engedélyre vonatkozó kérelem kézhezvétele után az illetékes hatóságok értesítik azoknak az országoknak a hatóságait, amelyek területén az elektronikus adatcsere rendszerrel összekötött indító és rendeltetési repülőterek találhatók.

Amennyiben az értesítés időpontjától számítva hatvan napon belül nem érkezik ellenvetés, az illetékes hatóságok kiadják az engedélyt.

Ez az engedély valamennyi érintett országban érvényes, de csak az engedélyben megnevezett érintett repülőterek közötti egységes árutovábbítási eljárásra vonatkozik.

(3) Az egyszerűsítést az alábbiak szerint hajtják végre:

a) az indító repülőtéren kiállított manifestet a rendeltetési repülőtérhez továbbítják elektronikus adatcsere rendszer útján,

b) a légitársaság a manifesten minden árutételnél az alábbiakat tünteti fel:

- a „T1” jelzést, amennyiben az árukat a T1 eljárás keretében szállítják;

- a „T2” vagy „T2F” jelzéseket, amennyiben az árukat T2 eljárás keretében szállítják;

- a „TD” jelzést olyan áruknál, amelyeket már árutovábbítási eljárás alá vontak. Ebben az esetben a légitársaság szintén feltünteti a „TD” jelzést a megfelelő légi szállítólevélen, továbbá utalást az alkalmazott eljárásra, a továbbítási nyilatkozat hivatkozási számát és keltezését, és az azt továbbító hivatal megnevezését;

- a „C” (a „T2L”-el egyenértékű) vagy „F” (a „T2LF”-el egyenértékű) jelzést, az esettől függően, az árutovábbítási eljárás alá nem vont közösségi áruk esetében;

- az „X” jelzést olyan exportra kerülő közösségi áruknál, amelyeket árutovábbítási eljárás alá nem vontak.

A manifestnek tartalmaznia kell ezenfelül a 111. Cikk (4) bekezdésében elrendelt adatokat.

c) Az egységes árutovábbítási eljárás akkor tekinthető befejezettnek, amikortól az elektronikus adatcsere rendszer útján továbbított manifest a rendeltetési repülőtér szerint illetékes hatóságok számára rendelkezésre áll és miután az árukat bemutatták.

d) Az elektronikus adatcsere rendszer útján továbbított manifest egy kinyomtatott példányát kérés esetén bemutatják az indító és rendeltetési repülőtér szerint illetékes hatóságoknak. * 

e) A légitársaság nyilvántartásainak legalább a b) pontban meghatározott adatokat kell tartalmaznia.

f) Az indító repülőtér illetékes hatóságai kockázatelemzés alapján végeznek ellenőrzést.

g) A rendeltetési repülőtér illetékes hatóságai kockázatelemzés alapján végeznek ellenőrzést, és szükség esetén utólagos vizsgálat céljából továbbítják az elektronikus adatcsere rendszer útján kapott manifestek adatait az indító repülőtér szerint illetékes hatóságokhoz.

(4) A II. Cím VI. Fejezete és a IV. Cím rendelkezéseinek sérelme nélkül:

- a légitársaság értesíti az illetékes hatóságokat minden szabályszegésről és szabálytalanságról,

- a rendeltetési repülőtér szerint illetékes hatóságok a lehető leghamarabb értesítik az indító repülőtér szerint illetékes hatóságokat és az engedélyt kiadó hatóságot minden szabályszegésről és szabálytalanságról.

X. Fejezet

EGYSZERŰSÍTETT ELJÁRÁS ÁRUK CSŐVEZETÉKEN TÖRTÉNŐ SZÁLLÍTÁSÁHOZ

113. Cikk

(1) Valahányszor áruk csővezetékes szállításához az egységes árutovábbítási eljárást alkalmazzák, az eljárásra vonatkozó formaságokat a (2)-(5) bekezdések szerint alkalmazzák.

(2) A csővezetéken keresztül szállított áruk egységes árutovábbítási eljárás alá vontnak tekintendők, ha:

- az egyik Szerződő Fél vámterületére csővezetékes szállítással érkeznek meg,

- azokat bevezetik csővezetékekbe, feltéve, hogy az áruk már megtalálhatók az egyik Szerződő Fél területén.

Szükség esetén az áruk közösségi jellegének bizonyítása a II. Függeléknek megfelelően történik.

(3) A (2) bekezdés szerinti áruk tekintetében a csővezeték üzemeltetője, aki telephellyel rendelkezik abban az országban, amelynek területén keresztül az áruk belépnek egy Szerződő Fél területére, vagy ahol a szállítás megindul, főkötelezetté válik.

(4) A 4. Cikk (2) bekezdésének értelmében szállítónak minősül a csővezeték azon üzemeltetője, amely ahhoz az országhoz tartozik, amelynek területén keresztül az árukat csővezetéken szállítják.

(5) A (8) bekezdés rendelkezéseinek sérelme nélkül az egységes árutovábbítási eljárás befejezettnek minősül, ha a csővezetéken szállított áruk megérkeznek a címzett telephelyére, vagy azokat fogadják a címzett elosztó hálózatában, és nyilvántartásba veszik.

(6) Ha két Szerződő Fél között egységes árutovábbítási eljárásban a (2) bekezdés rendelkezéseinek megfelelően csővezetéken folyik az áruszállítás egy olyan Szerződő Fél területén keresztül, amelyben a csővezetékes áruszállításra ezt az eljárást nem alkalmazzák, akkor az eljárást felfüggesztik arra az időre, amíg az áruk áthaladnak az adott területen.

(7) Ha árukat szállítanak csővezetéken *  egy olyan Szerződő Fél területéről, amely az egységes árutovábbítási eljárást csővezetékes szállításra nem alkalmazza, egy olyan Szerződő Félhez, amely ezt az eljárást alkalmazza, akkor ezen nevezett eljárás akkor kezdődik, amikor az áruk ezen utóbbi Szerződő Fél területére érkeznek.

(8) Ha árukat szállítanak csővezetéken egy olyan Szerződő Fél területéről, amely az egységes árutovábbítási eljárást csővezetékes szállításra alkalmazza, egy olyan Szerződő Fél területére, amely ezen eljárást nem alkalmazza, akkor az eljárás abban a pillanatban fejeződik be, amikor az áruk elhagyják azon Szerződő Fél területét, amely az eljárást alkalmazza.

(9) Az ilyen áruk szállításában részt vevő vállalkozások nyilvántartást vezetnek, és azt hozzáférhetővé teszik az illetékes hatóságok számára az e Cikkben megadott egységes árutovábbítási eljárás kapcsán szükségesnek ítélt ellenőrzések elvégzése céljából.

IV. Cím

TARTOZÁS ÉS VÁMKISZABÁS

Tartozás keletkezése

114. Cikk

(1) A 3. Cikk l) pontja értelmében tartozás keletkezik, ha:

a) árukat az egységes árutovábbítási eljárásból jogellenesen elvonnak; vagy

b) bár az áruk nem kerülnek jogellenesen elvonásra, de olyan kötelezettségeket nem teljesítenek, amelyek az egységes árutovábbítási eljárás igénybevételéből adódnak vagy az árunak az egységes árutovábbítási eljárás alá vonásának egyik feltételét nem teljesítik.

Mindazonáltal olyan mulasztások, amelyek nincsenek jelentős hatással az eljárás szabályszerű menetére, nem vonnak maguk után tartozást, ha:

(i) az áruk vámfelügyelet alóli jogellenes elvonását nem kísérelték meg,

(ii) az érintett személy részéről nem mutatható ki nyilvánvaló gondatlanság, és

(iii) az áruk helyzetének rendezésére utólagosan teljesítenek minden szükséges formalitást.

A Szerződő Felek meghatározhatják, hogy milyen esetekre alkalmazható a második albekezdés.

(2) A tartozás abban az időpontban keletkezik:

a) amikor az árukat elvonják az egységes árutovábbítási eljárás alól, vagy

b) amikor nem tesznek eleget valamely olyan kötelezettségnek, amelynek nem teljesítése esetén tartozás keletkezik, *  vagy amikor az árukat az árutovábbítási eljárás alá vonják, ha később megállapítják, hogy az áruk eljárás alá vonásának egyik feltételét valójában nem teljesítették.

(3) Az egységes árutovábbítási eljárás alá vont árukkal kapcsolatos tartozást nem tekintik fennálló tartozásnak, amennyiben az érintett személy bizonyítja, hogy az (1) bekezdés b) pontjának értelmében az egységes árutovábbítási eljárásból adódó kötelezettségeit azért nem tudta teljesíteni, mert az érintett áru természetéből adódó okokból, véletlen vagy vis maior által megsemmisült, vagy pótolhatatlanul elveszett, vagy az illetékes hatóságok engedélyével megsemmisítésre került.

Egy áru pótolhatatlanul elveszettnek minősül, ha azt már nem tudják felhasználni.

Az adós meghatározása

115. Cikk

(1) A 114. Cikk (1) bekezdésének a) pontjában megadott esetben az adós:

a) az a személy, aki az árukat elvonta az egységes árutovábbítási eljárás alól,

b) minden olyan személy, aki az elvonásban részt vett, és tudott vagy valójában tudomást kellett volna szereznie az áruk egységes árutovábbítási eljárás alóli elvonásáról,

c) minden olyan személy, aki megszerezte vagy birtokolta a kérdéses árukat, és aki tudott, vagy valójában tudomást kellett volna szereznie az áruk megszerzésekor vagy átvételekor azok egységes árutovábbítási eljárás alóli elvonásáról, valamint

d) a főkötelezett.

(2) A 114. Cikk (1) bekezdésének b) pontjában megadott esetben az adós az a személy, akinek teljesítenie kell az áruk egységes árutovábbítási eljárás alá vonásával járó kötelezettségeket, vagy meg kell felelnie az áruk eljárás alá vonása feltételeinek.

(3) Valahányszor egy tartozás megfizetéséért több személy felel, a személyek közösen és egyetemlegesen felelnek.

A tartozás felmerülése helyének meghatározása

116. Cikk

(1) A tartozás felmerülésének helye:

a) az a hely, ahol a tartozást eredményező események megtörténtek,

b) vagy ha ilyen hely nem határozható meg, akkor az a hely, ahol az illetékes hatóságok megállapítják, hogy az áruk olyan helyzetben vannak, ami tartozás keletkezését eredményezi,

c) vagy ha az a) és b) pontok szerinti hely nem határozható meg a továbbítási nyilatkozat elfogadásának időpontjától számítva tíz hónapon belül, akkor az az ország, amelyhez az az utolsó átléptető vámhivatal tartozik, ahol határátlépési igazolást adtak le, vagy ilyen hiányában az az ország, amelyhez az indító hivatal tartozik.

(2) A 117. Cikk (1) bekezdésében megadott illetékes hatóságnak annak az országnak a hatósága számít, ahol e Cikk értelmében tartozás keletkezett, vagy amelyik ilyen országnak tekintendő.

Az adósok igénybevétele

117. Cikk

(1) Az illetékes hatóságok bevezetik a kiszabási eljárást, amint megfelelő helyzetben vannak:

a) a tartozás összegének kiszámításához, és

b) az adós megállapításához.

(2) E célból és a határidő megszabására vonatkozó rendelkezések függvényében, a hatóságok közlik a tartozás összegét minden azonosított adóssal a Szerződő Felek területén érvényes módokat alkalmazva, és határidőkön belül.

(3) A (2) bekezdés szerint közölt minden tartozást az adósok a megfelelő Szerződő Felekben kötelező határidőkön belül és módon teljesítik.

(4) Valahányszor kiszabási eljárás kezdeményezését követően a 116. Cikk értelmében meghatározott illetékes hatóságok (megkereső hatóságok) valamilyen módon bizonyítékot szereznek arra a helyre vonatkozóan, ahol a tartozást kiváltó események történtek, és ez a hely egy másik Szerződő Fél területén van, az említett illetékes hatóságok haladéktalanul elküldenek minden szükséges okmányt, beleértve a bizonyított tényekről szóló hiteles leírást, annak a hatóságnak, amelyik a kérdéses események helyszínéért felelős (megkeresett hatóságok).

A megkeresett hatóság a közlés kézhezvételét elismeri, és ekkor közli, hogy a kiszabásban illetékes-e. Amennyiben nem érkezik válasz három hónapon belül, úgy a megkereső hatóság a bevezetett kiszabási eljárást haladéktalanul folytatja.

(5) Amennyiben a megkeresett hatóságok illetékesek, adott esetben a (4) bekezdés második albekezdésénél említett három hónapos időszak eltelte után egy új kiszabási eljárást vezetnek be és erről a megkereső hatóságot haladéktalanul tájékoztatják.

A megkereső hatóság által bevezetett és még be nem fejezett minden kiszabási eljárást felfüggesztenek, mihelyt a megkeresett hatóság az előbbi tudomására hozza azt a határozatát, miszerint a kiszabási eljárást megkezdi.

Amint a megkeresett hatóságok bizonyítékkal szolgálnak arra, hogy a kérdéses összeget beszedték, a megkereső hatóság visszatéríti a már beszedett összegeket, vagy törli a kiszabási eljárást.

A kezes igénybevétele

118. Cikk

(1) A (3) bekezdés figyelembevételével a kezes felelőssége mindaddig fennáll, amíg a tartozás esedékessé válhat.

(2) Amennyiben az eljárás nem intéződik el, a 116. Cikk szerint meghatározott illetékes hatóságok:

- a továbbítási nyilatkozat elfogadásának időpontjától számított tizenkét hónapon belül értesítik a kezest arról, hogy az eljárás még nem intéződött el;

- a továbbítási nyilatkozat elfogadásának időpontjától számított három éven belül értesítik a kezest arról, hogy felszólítják, vagy felszólíthatják annak a tartozásnak a kifizetésére, amelyért felelősséget vállalt a kérdéses egységes árutovábbítási eljárás kapcsán. Ennek a közlésnek tartalmaznia kell a továbbítási nyilatkozat számát, keltezését és az indító hivatal nevét, a főkötelezett nevét és a szóban forgó összeget.

(3) Ha a (2) bekezdés szerinti értesítések bármelyike az előírt határidőn belül nem történik meg, a kezes mentesül kötelezettségei alól.

(4) Amennyiben valamelyik értesítés kiadásra került, a kezest értesítik a kiszabásról, vagy az árutovábbítási eljárás elintézéséről.

Információcsere és együttműködés a kiszabás tekintetében

119. Cikk

Az Egyezmény 13/a. Cikkének sérelme nélkül, és a 116. Cikknek megfelelően, az országok együttműködnek egymással a kiszabásra illetékes hatóságok meghatározásában.

Ezek a hatóságok értesítik az indító hivatalt és a kezességnyújtás helye szerinti hivatalt minden olyan esetről, ahol tartozás keletkezett az indító hivatal által elfogadott továbbítási nyilatkozatok kapcsán, valamint a kiszabásért tett intézkedésekről az adósokkal szemben.

I. Melléklet

Magas kockázatot képviselő áruk (érzékeny áruk) listája

1 2 3 4 5
HR kód Áruleírás Minimális mennyiség Érzékeny áruk kódja *  Egyedi kezesség minimális szintje
ex 0102.90 Más háziasított élő szarvasmarhafélék 4 000 kg 1 1500 EUR/t
0201.10 Szarvasmarhafélék húsa frissen vagy hűtve 3 000 kg 2700 EUR/t
0201.20 2900 EUR/t
0201.30 5200 EUR/t
0202.10 Szarvasmarhafélék húsa fagyasztva 3 000 kg 2700 EUR/t
0202.20 2900 EUR/t
0202.30 3900 EUR/t
0402.10 Tej és tejszín sűrítve vagy cukor vagy más édesítőanyag hozzáadásával 2 500 kg 1600 EUR/t
0402.21 1900 EUR/t
0402.29 2500 EUR/t
0402.91 1400 EUR/t
0402.99 1600 EUR/t
0405.10 Vaj és tejből nyert más zsír és olaj 3 000 kg 2600 EUR/t
0405.90 2800 EUR/t
ex 0803.00 Friss banán, kivéve a plantains fajtát 8 000 kg 1 800 EUR/t
1701.11 Nád- vagy répacukor és vegytiszta szaharóz szilárd állapotban 7 000 kg -
1701.12 -
1701.91 -
1701.99 -
2207.10 Nem denaturált etilalkohol legalább 80 térfogatszázalék alkoholtartalommal 3 hl 2500 EUR/hl tiszta alkohol
2208.20 Szesz, likőr és más szeszes ital 5 hl
2208.30
2208.40 2500 EUR/hl tiszta alkohol
2208.50
2208.60
2208.70
ex 2208.90 1
2402.20 Cigaretta dohánytöltettel 35 000 db 120 EUR/1000 db
II. Melléklet

A zárak jellemzői

Az I. Függelék 28. Cikkében megadott zárak legalább az alábbi alapvető jellemzőkkel rendelkeznek, és az alábbi műszaki jellemzőknek felelnek meg:

a) Alapvető jellemzők:

A zárak:

(1) általános használat során biztonságosak maradnak;

(2) könnyen ellenőrizhetők és felismerhetők;

(3) úgy lettek gyártva, hogy mindenfajta feltörés vagy eltávolítás szabad szemmel látható nyomot hagy rajtuk;

(4) egyszeri használatra lettek tervezve, vagy ha többszöri felhasználásra készültek, úgy lettek tervezve, hogy minden újrahasználás alkalmával világos, egyedi jellel lehessen azokat ellátni;

(5) egyedi azonosító jelet viselnek.

b) Műszaki jellemzők:

(1) A zárak formája és mérete változhat az alkalmazott zárási módszerrel, a méretnek azonban lehetővé kell tennie az azonosító jelek könnyű leolvasását.

(2) Lehetetlen kell hogy legyen a zárak azonosító jeleinek hamisítása, és nehéz az utángyártásuk.

(3) A felhasznált anyagnak ellenállónak kell lennie a véletlen sérüléssel szemben, továbbá lehetetlenné kell tennie az észrevehetetlen hamisítást vagy újrafelhasználást.

III. Melléklet

Az 57. és 58. Cikkeknél hivatkozott ismérvek

Kritériumok Megjegyzések
1. Kielégítő tapasztalat A kielégítő tapasztalatra bizonyítékul az egységes árutovábbítási eljárás helyes alkalmazása szolgál a főkötelezett hatáskörében az alábbi időszakokon keresztül, a csökkentés kérelmezését megelőzően:
- egy év az 57. Cikk (3) bekezdésének a) pontja és az 58. Cikk (1) bekezdése alkalmazásakor;
- két év az 57. Cikk (3) bekezdésének b) pontja és az 58. Cikk (2) bekezdésének a) pontja alkalmazásakor;
- három év az 57. Cikk (4) bekezdése és az 58. Cikk (2) bekezdésének b) pontja alkalmazásakor.
Ezek az időszakok egy évvel csökkennek olyan kérelmezők esetében, akik elektronikus adatfeldolgozást alkalmaznak a továbbítási bejelentőik benyújtásához.
2. Az illetékes hatóságokkal folytatott szoros együttműködés Egy főkötelezett az illetékes hatóságokkal szoros együttműködést ér el a tevékenységének irányításába beépített olyan speciális intézkedésekkel, amelyek könnyebbé teszik a hatóságok számára az ellenőrzések elvégzését és az érintett érdekek védelmét. Feltéve, hogy a hatóságok megelégedésére szolgálnak, az ilyen intézkedések vonatkozhatnak:
- a továbbítási nyilatkozatok kiállításának egyes konkrét módszereire (pl. adatfeldolgozási módszerek használata); vagy
- az ilyen továbbítási nyilatkozatok tartalmára, amennyiben a főkötelezett további információt szolgáltat akkor is, ha az nem kötelező; vagy
- az áruk továbbítási eljárás alá vonásával kapcsolatos formalitások teljesítésének módjára (pl. a főkötelezett a továbbítási nyilatkozatokat mindig ugyanannál a vámhivatalnál nyújtja be).
3. Szállítások ellenőrzés alatt tartása A főkötelezett többek között az alábbiak által igazolja, hogy ellenőrzése alatt tartja a fuvarozási tevékenységet:
a) saját maga végzi az árutovábbítási eljárást magas biztonsági szint mellett; vagy
b) olyan fuvarozót alkalmaz, akivel régóta szerződéses viszonyban áll, és aki által nyújtott szolgáltatás magas biztonsági szintet képvisel; vagy
c) olyan közvetítőt alkalmaz, aki szerződéses viszonyban áll egy olyan szállítóval, aki által nyújtott szolgáltatás magas biztonsági szintet képvisel.
4. Megfelelő pénzügyi háttér kötelezettségei teljesítéséhez A főkötelezett igazolja, hogy megfelelő pénzügyi háttérrel rendelkezik a kötelezettségei teljesítésére, és az illetékes hatóságoknál bizonyítékkal szolgál, amely szerint megvannak az eszközei az érintett áruk vonatkozásában valószínűleg felmerülő tartozások megfizetésére.
IV. Melléklet

Az 58. Cikk (7) bekezdésének alkalmazása

Az összkezesség vagy a csökkentett összegű összkezesség alkalmazásának átmeneti megtiltása

1. Olyan helyzetek, amelyeknél átmenetileg megtiltható a csökkentett *  összegű összkezesség, vagy az összkezesség alkalmazása

1.1. A csökkentett *  összegű összkezesség alkalmazásának átmeneti megtiltása

Az 58. Cikk (5) bekezdésében megadott „különleges körülmények” olyan helyzetet jelent, ahol számos esetben több főkötelezett is érintve volt, és az eljárás gördülékeny működése forgott kockán, amelyben megállapítást nyert, hogy az 54. vagy 61. Cikk alkalmazásával ellentétben az 58. Cikk (2) bekezdésében leírt, csökkentett összegű összkezesség már nem elegendő az I. Mellékletben felsorolt áruk bármelyikének egységes árutovábbítási eljárás alóli kivonásával felmerülő tartozások előírt határidőn belüli kifizetésének biztosítására.

1.2. Az összkezesség alkalmazásának átmeneti megtiltása

Az 58. Cikk (6) bekezdésében megadott „jelentős *  csalás” olyan helyzetet jelent, amelyben megállapítást nyert, hogy az 54. vagy 61. Cikk, és esetenként az 58. Cikk (5) bekezdése alkalmazásával ellentétben az 58. Cikk (1) bekezdésében leírt összkezesség már nem elegendő az I. Mellékletben felsorolt áruk bármelyikének egységes árutovábbítási eljárás alóli kivonásával felmerülő tartozások kifizetésének előírt határidőn belüli biztosítására. Ennek kapcsán figyelembe kell venni a kivont áruk mennyiségét és kivonásuk körülményeit, különösen akkor, ha a fentieket nemzetközi szervezett bűnözési tevékenység eredményezi.

2. Döntési eljárás a csökkentett összegű összkezesség vagy az összkezesség alkalmazásának átmeneti megtiltásához

2.1. A Vegyes Bizottság a csökkentett összegű összkezesség vagy az összkezesség alkalmazásának átmeneti megtiltására vonatkozó, az 58. Cikk (5) vagy (6) bekezdése alkalmazásában hozott döntéseinek (a továbbiakban: a „döntés”) elfogadására az eljárás a következő:

2.2. A döntést egy vagy több Szerződő Fél kérésére fogadhatják el.

2.3. Ilyen kérelem esetén a Szerződő Felek értesítik egymást az általuk megállapított tényekről, és megfontolják, hogy az 1.1. vagy 1.2. pont feltételei teljesülnek, vagy sem.

2.4. Amennyiben a Szerződő Felek úgy vélik, hogy a feltételek teljesültek, egy határozattervezetet továbbítanak a Vegyes Bizottsághoz a 2.5. pontban leírt írásos eljáráson keresztül történő elfogadásra.

2.5. A Bizottság Főtitkára a határozattervezetet elküldi a Közösséghez nem tartozó Szerződő Feleknek.

Amennyiben a Főtitkárhoz nem érkezik írásos ellenvetés a Szerződő Felektől a tervezet elküldését követő harminc napon belül, a határozat elfogadásra kerül. A határozat elfogadásáról a Főtitkár értesíti a Szerződő Feleket.

Amennyiben a Főtitkárhoz egy vagy több Szerződő Féltől a határidőn belül ellenvetés érkezik, arról értesíti a többi Szerződő Feleket.

2.6. Minden egyes Szerződő Fél gondoskodik a határozat közzétételéről.

2.7. A határozat tizenkét hónapon keresztül érvényes. Mindazonáltal a Vegyes Bizottság döntést hozhat érvényességi időszakának kiterjesztéséről, vagy a Szerződő Felek általi felülvizsgálatot követően érvénytelenítheti azt.

2.8. Az összkezesség alkalmazásának megtiltására vonatkozó határozatok által érintett árukra kiterjedő árutovábbítási eljárásokra a következő intézkedések vonatkoznak:

- A továbbítási nyilatkozatok minden példányán a következő kifejezések valamelyikét tüntetik fel átlósan, legalább 100x10 mm méretben, nagybetűkkel, piros színnel nyomtatva:

ES: GARANTÍA GLOBAL PROHIBIDA

DA: FORBUD MOD SAMLET KAUTION * 

DE: GESAMTBÜRGSCHAFT UNTERSAGT

EL: * 

EN: COMPREHENSIVE GUARANTEE PROHIBITED

FR: GARANTIE GLOBALE INTERDITE

IT: GARANZIA GLOBALE VIETATA

NL: DOORLOPENDE ZEKERHEID VERBODEN

PT: GARANTIA GLOBAL PROIBIDA

FI: YLEISVAKUUDEN KäYTTÖ KIELLETTY

SV: SAMLAD SÄKERHET FÖRBJUDEN

CS: zákaz globální záruky

HU: ÖSSZKEZESSÉG TILALMA

IS: Allsherjartrygging bönnuo

NO: FORBUD MOT BRUK AV UNIVERSAL-GARANTI

PL: ZAKAZ KORZYSTANIA Z GWARANCJI GENERALNEJ

SK: Zákaz celkovej záruky

- A 36. Cikktől *  eltérően a rendeltetési hivatal minden ezzel a kifejezéssel ellátott továbbítási nyilatkozat 5. példányát visszaküldi, legkésőbb azon a munkanapon, amelyik azt a munkanapot követi, amelyiken a szállítmányt és a nyilatkozat előírt példányait a rendeltetési hivatalban bemutatták. Valahányszor ilyen szállítmányt egy engedélyezett címzettnek mutatnak be a 72. Cikk értelmében, az továbbítja az 5. példányt a helyi rendeltetési hivatalhoz, legkésőbb azon a munkanapon, amelyik azt a munkanapot követi, amelyiken a szállítmányt érkeztette.

3. Az összkezesség tiltásának pénzügyi következményeit enyhítő intézkedések

Valahányszor az összkezesség alkalmazása az I. mellékletbeli árukra ideiglenesen megtiltásra került, az összkezességek birtokosai kérelem útján alkalmazhatnak egyedi kezességet. Mindazonáltal a következő különleges feltételeket kell alkalmazni:

- az egyedi kezességet speciális garancia okmány formájában nyújtják be, amely hivatkozik e Mellékletre, és kizárólag a döntésben hivatkozott árukra terjed ki;

- ez az egyedi kezesség kizárólag a kezesség okmányban meghatározott indító hivatalnál használható fel;

- felhasználható több egyidejű vagy egymást követő eljáráshoz feltéve, hogy azokra az aktuális eljárásokra, amelyeknek az elintézése még nem történt meg, az összes érintett összeg nem haladja meg az egyedi kezesség összegét,

- valahányszor egy ilyen egyedi kezességgel fedett egységes árutovábbítási eljárás elintéződik, az eljáráshoz tartozó összeg felszabadul, és újra felhasználható egy másik eljárás fedezésére a kezesség maximális összege által szabott határig. * 

4. Eltérés a csökkentett *  összegű összkezesség, vagy az összkezesség alkalmazásának ideiglenes megtiltására vonatkozó döntéstől

4.1. A főkötelezettek számára engedélyezhető csökkentett *  összegű összkezesség, vagy összkezesség alkalmazása olyan áruk egységes árutovábbítási eljárás alá vonásánál, amelyekre ezeknek alkalmazását átmenetileg tiltó döntés érvényes, amennyiben a főkötelezettek bizonyítani tudják, hogy a kérdéses áruk vonatkozásában nem merült fel tartozás az általuk a döntést megelőző két évben vállalt egységes árutovábbítási eljárások során, vagy ha az adott időszakban felmerült ilyen tartozás, amennyiben bizonyítani tudják, hogy ezt az adós vagy a kezes teljes mértékben kifizette az előírt határidőn belül.

Az átmenetileg megtiltott összkezesség alkalmazására vonatkozó engedély megszerzéséhez a főkötelezettnek meg kell még felelnie az 58. Cikk (2) bekezdésének b) pontjában meghatározott feltételeknek is.

4.2. Az 50-55. Cikkek értelemszerűen érvényesek a 4.1. pontban megadott eltérésekre vonatkozó kérelmekre és engedélyekre.

4.3. Valahányszor egy illetékes hatóság engedélyezi az eltérést, a kezességi tanúsítvány 8. rovatába a következő kifejezések valamelyikét jegyzi be:

ES: UTILIZACIÓN NO LIMITADA

DA: UBEGRAENSET ANVENDELSE

DE: UNBESCHRÄNKTE VERWENDUNG

EL:  * 

EN: UNRESTRICTED USE

FR: UTILISATION NON LIMITEE

IT: UTILIZZAZIONE NON LIMITATA

NL: GEBRUIK ONBEPERKT

PT: UTILIZACAO ILIMITADA

FI: KÄYTTÖÄ EI RAJOITETTU

SV: OBERGRÄNSAD ANVÄNDNING

CS: NEOMEZENÉ POUZTI

HU: KORLÁTOZÁS ALÁ NEM ESŐ HASZNÁLAT

IS: ÓTAKMÖRKUD NOTKUN

NO: UBERGENSET BRUK

PL: NIEOGRANICZONA WAZNOSC

SK: NEOBMEDZENÉ POUZITIE

B) MELLÉKLET

II. Függelék

Az áruk közösségi jellege és az euróra vonatkozó rendelkezések
1. Cikk

E Függelék megállapítja az Egyezmény és az I. Függelék áruk közösségi jellegére és az euró használatára vonatkozó rendelkezéseinek alkalmazásával kapcsolatos szabályokat.

I. Cím
ÁRUK KÖZÖSSÉGI JELLEGE

I. Fejezet

HATÁLY

2. Cikk

(1) Áruk közösségi jellegére vonatkozó bizonyíték csak akkor nyújtható be e Címmel *  összhangban, ha a bizonyíték által érintett árukat közvetlenül szállítják egy Szerződő Féltől egy másikhoz.

A következők tekinthetők egy Szerződő Féltől egy másikhoz történő közvetlen szállításnak:

a) harmadik ország területének érintése nélkül szállított áruk;

b) egy vagy több harmadik ország területének érintésével szállított áruk, feltéve, hogy az ilyen országok területén való átszállítás egyetlen szállítási okmánnyal történik, amelyet egy Szerződő Fél állított ki.

(2) E Cím *  nem vonatkozik az alábbiakra:

a) Szerződő Felektől induló exportra szánt áruk, vagy

b) TIR igazolvány fedezete alatt történő nemzetközi fuvarozásra vonatkozó eljárással összhangban szállított áruk, kivéve:

- ha a Szerződő Félnél kirakodásra szánt árukat olyan árukkal szállítanak együtt, amelyeket harmadik országokban kirakodásra szántak; vagy

- ha az árukat egy Szerződő Fél területéről egy másik Szerződő Fél területére harmadik országon keresztül szállítják.

(3) E Cím *  érvényes a postai szállítmányok (beleértve a csomagszállítást) egy Szerződő Fél postahivatalától egy másik Szerződő Fél postahivataláig történő szállítására is.

II. Fejezet

KÖZÖSSÉGI JELLEG MEGÁLLAPÍTÁSA

Illetékes hivatal

3. Cikk

E Fejezet alkalmazásában az „illetékes hivatal” kifejezés jelölje azt a hatóságot, amely az áruk közösségi jellegének igazolásáért felel.

Általános rendelkezések

4. Cikk

(1) A nem T2 eljárással szállított áruk közösségi jellegére vonatkozó bizonyíték e Fejezetben elrendelt okmányok valamelyikének alkalmazásával nyújtható be.

(2) Az áruk közösségi jellegét bizonyító okmány utólagosan is kiállítható, feltéve, hogy a kiállítás feltételei teljesülnek. Ilyen esetekben az alábbi kifejezések egyikét tüntetik fel az okmányon pirossal:

ES: Espedido a posteriori

DA: Udstedt efterfolgende

DE: Nachträglich ausgestellt

EL: * 

EN: Issued retroactively

FR: Delivré a posteriori

IT: Rilasciato a posteriori

NL: Achteraf afgegeven

PT: Emitido a posteriori

Fl: Annettu jälkikäteen

SV: Utfärdat i efterhand

CS: Vystaveno dodatecne

HU: Utólag kiállítva

IS: Útgefió eftir a

NO: Utstedt i etterhand

PL: Wystawiony z moca wsteczna

SK: Vyhotovené dodatocne

1. Szakasz

T2L OKMÁNY

Meghatározás

5. Cikk

(1) Az alább meghatározott feltételek függvényében az áruk közösségi jellegének igazolása a T2L okmány benyújtásával történhet.

(2) A T2L okmány minden olyan okmányt jelent, amelyen fel van tüntetve a „T2L”, vagy a „T2LF” szimbólum.

Nyomtatvány

6. Cikk

(1) A T2L okmányt a III. Függelékben foglalt minták valamelyikének megfelelő nyomtatványon állítják ki.

(2) A nyomtatványt a körülményektől függően kiegészítheti egy vagy több pótlap, *  amely megfelel a III. Függelékben foglalt minták valamelyikének, és amely a T2L okmány szerves részét képezi.

(3) A III. Függelékben foglalt mintának megfelelően kiállított rakományjegyzékek felhasználhatók a pótlapok *  helyett, mint a T2L okmány leíró részei, és amelynek szerves részét képezik.

(4) Az (1)-(3) bekezdésekben megadott nyomtatványokat a III. Függeléknek megfelelően töltik ki. Kitölthetők és kinyomtathatók a Szerződő Felek illetékes hatóságok által elfogadott hivatalos nyelveinek egyikén.

Speciális rakományjegyzékek

7. Cikk

(1) Minden egyes ország illetékes hatóságai engedélyezhetik az I. Függelék 49. Cikkének előírásait kielégítő személyek számára olyan jegyzékek rakományjegyzékként való felhasználását, amelyek nem felelnek meg a III. Függelék minden előírásának.

(2) Az I. Függelék 62. Cikke (1) bekezdésének második albekezdése, továbbá a 62. Cikkének (2) és (3) bekezdései értelemszerűen érvényesek.

A T2L okmány kiállítása

8. Cikk

(1) A 19. Cikk rendelkezéseinek figyelembevételével *  a T2L okmányt egyetlen eredeti példányban állítják ki.

(2) Az érintett személy kérésére az illetékes hatóságok láttamozzák a T2L okmányt, és szükség esetén a felhasznált pótlapokat *  vagy rakományjegyzékeket. A láttamozásnak, amelyet lehetőség szerint az okmányok „C. Indulási hivatal” rovatában kell elhelyezni, a következő adatokat kell tartalmaznia:

a) T2L okmányok esetében az illetékes hivatal nevét és bélyegzőjét, az illetékes tisztségviselő aláírását, a láttamozás dátumát, és ha szükséges, akkor vagy a nyilvántartási számot vagy az árutovábbítás vagy a kiviteli nyilatkozat *  számát;

b) a pótlap *  vagy rakományjegyzék esetében a T2L okmány számát. Ezt a számot az illetékes hivatal nevével ellátott bélyegzővel tüntetik fel, vagy kézzel írják rá. Az utóbbi esetben a hivatal szolgálati bélyegzőjének használata is szükséges.

Ezeket az okmányokat az érdekelt visszakapja, amennyiben az áruk rendeltetési országba történő továbbításának formalitásai teljesültek.

2. Szakasz

KERESKEDELMI OKMÁNYOK

Számla és szállítási okmány

9. Cikk

(1) Az áruk közösségi jellegét az ilyen árukra vonatkozó, és e cikkben foglalt feltételeknek megfelelő számla vagy szállítási okmány benyújtásával kell igazolni.

(2) Az (1) bekezdés szerinti számlán vagy szállítási okmányon fel kell tüntetni minimálisan a feladó vagy exportőr teljes nevét és címét, vagy a nyilatkozatot adó személyét, amennyiben az nem azonos a feladóval vagy exportőrrel, továbbá a csomagok mennyiségét, fajtáját, jelét és számát, az árumegnevezést, bruttó tömegüket kilogrammban, és adott esetben a konténerek számait.

A bejelentőnek az említett okmányon jól láthatóan fel kell tüntetnie a „T2L”, vagy T2LF” szimbólumot aláírása kíséretében.

(3) Amennyiben a formalitásokat hivatali vagy magán adatfeldolgozó rendszer alkalmazásával végzik, az illetékes hatóságok kérelemre engedélyezhetik a (2) bekezdés szerinti aláírás helyettesítését valamilyen más összehasonlítható műszaki megoldással, esetenként kódokat alkalmazva, amely ugyanolyan joghatással bír, mint a saját kezű aláírás.

Az ilyen eszköz alkalmazása csak akkor engedélyezhető, ha az illetékes hatóságok által meghatározott technikai és eljárási feltételek teljesülnek.

(4) A bejelentő kérésére az illetékes hatóságok láttamozzák a megfelelően kitöltött és aláírt számlát vagy szállítási okmányt. A láttamozásnak tartalmaznia kell az illetékes hivatal nevét és bélyegzőjét, az illetékes tisztségviselő aláírását, a láttamozás dátumát, és szükség esetén vagy a nyilvántartási számot, vagy az árutovábbítás vagy a kiviteli nyilatkozat *  számát.

(5) E cikk rendelkezései csak akkor érvényesek, ha a számla vagy a szállítási okmány kizárólag közösségi árukra vonatkozik.

(6) Az Egyezmény értelmében a (2)-(5) bekezdésekben meghatározott feltételeknek és előírásoknak megfelelő számla vagy szállítási *  okmány a T2L okmánnyal egyenértékű.

(7) Az Egyezmény 9. Cikke (4) bekezdésének értelmében egy EFTA ország vámhivatala, a területére T2L okmánnyal egyenértékű számlával vagy szállítási okmánnyal érkező áruk esetében csatolhatja a számláról vagy a szállítási okmányról készült fénymásolatot vagy hiteles példányt az ezen árukhoz kiadott T2 vagy T2L okmányokhoz.

A hajózási társaság hajórakjegyzéke (manifeszt)

10. Cikk

(1) Az alább meghatározott feltételek függvényében az áruk közösségi jellegére vonatkozó bizonyíték szolgáltatható a hajózási vállalat árukra vonatkozó manifesztjének bemutatásával.

(2) A manifeszt legalább az alábbi információkat tartalmazza:

a) a hajózási vállalat neve és pontos címe;

b) a vízi jármű azonosítója;

c) a berakodás helye és időpontja;

d) a kirakodás helye.

Minden egyes szállítmányra a manifeszt tartalmazza, ezenfelül a következőket:

a) hivatkozást a bill of lading-re, vagy más kereskedelmi okmányra;

b) a csomagok mennyiségét, fajtáját, jelét, számát;

c) az áruk általános kereskedelmi leírását, ami kellően részletes ahhoz, hogy azokat azonosítani lehessen;

d) a bruttó tömeget kilogrammban megadva;

e) szükség esetén a konténer azonosító számait;

f) az áruk jellegének igazolása tekintetében a következő bejegyzéseket:

- a „C” (a „T2L” egyenértékű) vagy „F” (a „T2LF” egyenértékű) betűt olyan áruk esetén, amelyek közösségi jellege bizonyítható;

- minden más áru esetében az „N” betűt.

(3) A hajózási vállalat felkérésére az illetékes hatóságok láttamozzák az előbbi által megfelelően kitöltött és aláírt manifesztet. A láttamozásnak az illetékes hivatal nevét és bélyegzőjét, az illetékes tisztségviselő aláírását és a láttamozás dátumát kell tartalmaznia.

Egyszerűsített manifeszt

11. Cikk

Valahányszor az I. Függelék 112. Cikkében elrendelt egyszerűsített egységes árutovábbítási eljárást alkalmazzák, az áruk közösségi jellegét a „C” („T2L” egyenértékű), vagy „F” („T2LF” egyenértékű) betűkkel jelölik a manifeszt megfelelő tételei mellett.

3. Szakasz

BIZONYOS ELJÁRÁSOKRA JELLEMZŐ IGAZOLÁSOK

TIR vagy ATA igazolvánnyal történő szállítás

12. Cikk

(1) Ha az áruszállítások a TIR igazolvány fedezete alatt történnek a 2. Cikk (2) bekezdés b) pontjában megadott esetek valamelyikében, vagy ATA igazolvány fedezetével, a bejelentő az áruk közösségi jellegének igazolására, és a 2. Cikk rendelkezéseinek függvényében, jól láthatóan feltüntetheti, aláírásával igazolva a „T2L” vagy „T2LF” szimbólumot a felhasznált igazolvány érintett szelvényének az árumegnevezés céljára fenntartott rovataiba az indító hivatalnak láttamozásra történő benyújtás előtt. Minden egyes szelvényen, amelyen a „T2L” vagy „T2LF” szimbólum feltüntetésre került, azt az indító hivatal bélyegzőjével és az illetékes tisztségviselő aláírásával hitelesíti.

(2) Azokban az esetekben, amikor közösségi és nem közösségi árukat ugyanazzal a TIR vagy ATA igazolvánnyal szállítanak, mindkét árufajtát egymástól elkülönítve kell feltüntetni, és a „T2L” vagy a „T2LF” jelzést úgy kell beírni, hogy az egyértelműen csak a közösségi árukra vonatkozzék.

Útipoggyászként szállított áruk

13. Cikk

Amennyiben az utasforgalomban vagy útipoggyászként szállított áruknál a közösségi jelleget igazolni kell, akkor az áruk közösséginek minősülnek mindaddig, amíg nem kereskedelmi forgalomra szánják azokat, és:

a) a bejelentőben azt nyilatkozzák, hogy közösségi áruról van szó, és a nyilatkozat valóságtartamát illetően kétség nem merül fel; vagy

b) egyéb esetekben, ha azokat e Fejezet *  rendelkezéseivel összhangban kezelik.

4. Szakasz

ENGEDÉLYEZETT FELADÓ ÁLTAL ADOTT IGAZOLÁS AZ ÁRUK KÖZÖSSÉGI JELLEGÉRE VONATKOZÓAN

Engedélyezett feladó

14. Cikk

(1) Minden olyan személy számára - akit a továbbiakban „engedélyezett feladó” kifejezés jelöl -, aki az I. Függelék 49. Cikkében megadott előírásokat kielégíti, és a 6. Cikknek megfelelően a T2L okmány, vagy a 9-11. Cikkekben meghatározott okmányok valamelyikének alkalmazásával - amelyeket a továbbiakban a „kereskedelmi okmányok” kifejezés jelöl - áruk közösségi jellegét kívánja igazolni, minden ország illetékes hatóságai engedélyezhetik az ilyen okmányok használatát anélkül, hogy azokat láttamozásra be kellene mutatni az illetékes hivatalnál.

(2) Az I. Függelék 50-55. Cikkei értelemszerűen vonatkoznak az (1) bekezdésben megadott engedélyre.

Az engedély tartalma

15. Cikk

Az engedélynek konkrétan az alábbiakat kell tartalmaznia:

a) azt a hivatalt, amely a 16. Cikk (1) bekezdésének a) pontjában előírtak szerint az érintett okmányok kiállításánál használt nyomtatványokat előzetesen hitelesíti;

b) azt a nyilvántartási módot és eljárást, amely szerint az engedélyezett feladónak igazolnia kell ezen nyomtatványok felhasználását;

c) a tiltott árukategóriákat és árumozgásokat;

d) azt, hogy az engedélyezett feladó az áruk elindítása előtt milyen időszakon belül és milyen módon köteles értesíteni az illetékes hivatalt annak érdekében, hogy az utóbbi esetenként szükséges ellenőrzéseket végezhessen.

Előzetes kitöltés és formalitások az áruk indulásakor

16. Cikk

(1) Az engedélyben meghatározzák, hogy az érintett kereskedelmi okmányok előlapját, vagy a T2L okmányok kiszállításához használt nyomtatványok előlapján, vagy adott esetben a pótlapokon a „C. Indító vámhivatal” rovatot: * 

a) a 15. Cikk (1) bekezdésének a) pontjában megadott hivatal bélyegzőlenyomatával, és e hivatal egy tisztségviselője aláírásával előre ellátják; vagy

b) az illetékes hatóságok által engedélyezett és a III. Függelék C1. Mellékletében található mintának megfelelő különleges fémbélyegző lenyomatával látja el az engedélyezett feladó. A bélyegzőlenyomatot az ilyen tevékenységre engedélyt kapott nyomda már korábban is rányomtathatja a nyomtatványokra.

Az I. Függelék 68. Cikkének rendelkezései értelemszerűen érvényesek.

(2) Az engedélyezett feladónak a nyomtatványt legkésőbb az árutovábbítás megkezdésének időpontjáig ki kell töltenie, és alá kell írnia. Ezenfelül a használt kereskedelmi okmányon egy jól látható helyen, vagy a T2L okmány indító hivatal által végzett vizsgálat részére fenntartott rovatában fel kell tüntetnie az illetékes hivatal nevét, az okmány kiállításának dátumát, és az alábbi megjegyzések valamelyikét:

ES: Expedidor autorizado

DA: Godkendt afsender

DE: Zugelassener Versender

EL: * 

EN: Authorised consignor

FR: Expéditeur agréé

IT: Speditore autorizzato

NL: Toegelaten afzender

PT: Expedidor autorizado

FI: Valtuutettu lähettäjä

SV: Godkänd avsändare

CS: Schváleny odesílatel

HU: Engedélyezett feladó

IS: Vidurkenndur sendandi

NO: Autorisert avsender

PL: Upowazniony nadawca

SK: Schválenzy odosielatel’

Aláírási kötelezettség alóli mentesség

17. Cikk

(1) Az illetékes hatóságok engedélyezhetik az engedélyezett feladónak, hogy ne írja alá a T2L okmányokat, vagy azokat a kereskedelmi okmányokat, amelyeket a C1 Mellékletben megadott különleges bélyegzővel láttak el és amelyeket *  elektronikus, illetve automatikus adatfeldolgozó rendszerrel készítettek. Ez az engedély csak olyan feltétellel adható meg, amely szerint az engedélyezett feladó a fenti hivataloknak előzetesen be kell hogy nyújtson egy írásos kötelezettségvállalást, amelyben elismeri felelősségét a különleges bélyegzővel ellátott T2L okmányok vagy kereskedelmi okmányok jogi következményei vonatkozásában.

(2) Az (1) bekezdés szerint kiállított T2L okmányok vagy kereskedelmi okmányok az engedélyezett feladó aláírására fenntartott rovatban az alábbi megjegyzések valamelyikét tartalmazzák:

ES: Dispensa de firma

DA: Fritaget for underskrift

DE: Freistellung von der Unterschriftsleistung

EL: * 

EN: Signature waived

FR: Dispense de signature

IT: Dispensa dalla firma

NL: Van ondertekening vrijgesteld

PT: Dispensada a assinatura

FI: Vapautettu allekirjoituksesta

SV: Befriad fran underskrift

CS: Osvobození od podpisu

HU: Aláírás alóli mentesség

IS: Undanbegid undirskrift

NO: Fritatt for underskrift

PL: Zwolniony ze skladania podpisu

SK: Oslobodenie od podpisu

A hajózási cég elektronikus adatcsere útján továbbított manifesztje

18. Cikk

(1) Az országok illetékes hatóságai engedélyezhetik a hajózási vállalatok számára, hogy az áruk közösségi jellegének igazolására ne állítsanak ki manifesztet a vízi jármű indulását követő napig, és legkésőbb annak rendeltetési kikötőbe érkezéséig.

(2) Az (1) bekezdésben leírt engedély csak olyan nemzetközi hajózási vállalatoknak adható meg, amelyek:

a) teljesítik az I. Függelék 49. Cikkének feltételeit; a 49. Cikk (1) bekezdésének a) pontjától való eltérés útján a hajózási vállalatoknak nem szükséges egy Szerződő Félben letelepedettnek lenniük, *  amennyiben ott regionális kirendeltséget tartanak fenn; és

b) elektronikus adatcsere rendszert alkalmaznak az információk továbbítására az indító és rendeltetési kikötők között a Szerződő Felek területén; és

c) számos hajójáratot üzemeltetnek az országok között elismert útvonalakon.

(3) A kérelmek kézhezvételét követően a hajózási társaságok országainak illetékes hatóságai értesítik a többi olyan ország hatóságait, amelyek területén az indító kikötő és a rendeltetési kikötő találhatók.

Amennyiben az értesítés időpontjától számítva hatvan napon belül nem érkezik ellenvetés, az illetékes hatóságok engedélyezik a (4) bekezdésben leírt egyszerűsített eljárás alkalmazását.

Ez az engedély az érintett országokban érvényes, és kizárólag az érintett kikötők közötti egységes árutovábbítási eljárásokra vonatkozik.

(4) Az egyszerűsítést a következőképpen valósítják meg:

a) az indító kikötőre vonatkozó manifesztet a rendeltetési kikötőhöz továbbítják elektronikus adatcsere rendszer útján,

b) a hajózási társaság a manifeszten a 10. Cikk (2) bekezdésében megjelölt információkat tünteti fel,

c) az elektronikus adatcsere manifeszt nyomtatott változatát felkérés esetén bemutatják az indító kikötő szerint illetékes hatóságoknak legkésőbb a hajó elindulását követő munkanapon, de mindenképpen annak a rendeltetési kikötőbe érkezése előtt,

d) az elektronikus adatcsere manifeszt nyomtatott változatát bemutatják a rendeltetési kikötő szerint illetékes hatóságoknak,

e) az indító kikötő szerint illetékes hatóságok könyvvizsgálati *  ellenőrzést végeznek kockázatemelés alapján,

f) a rendeltetési kikötő szerint illetékes hatóságok könyvvizsgálati ellenörzést végeznek kockázatelemzés alapján, *  és szükség esetén hitelesítés céljából továbbítják a manifesztek lényeges adatait az indító kikötő szerint illetékes hatóságokhoz.

(5) Az I. Függelék IV. Címe rendelkezéseinek sérelme nélkül:

- a hajózási társaságnak értesítenie kell az illetékes hatóságokat minden jogszabálysértésről és szabálytalanságról,

- a rendeltetési kikötő szerint illetékes hatóságok a lehető leghamarabb értesítik az indító kikötő szerint illetékes hatóságokat és az engedélyt kiadó hatóságot minden jogszabálysértésről és szabálytalanságról.

Másolatkészítési kötelezettség

19. Cikk

Az engedélyezett feladó minden e Szakasz értelmében kiadott kereskedelmi okmányról, vagy T2L okmányról köteles másolatot készíteni. Az illetékes hatóságok határozzák meg a feltételeket, amelyek mellett a másolatot ellenőrzés céljára benyújtják, és legalább két évig megőrzik.

Az engedélyezett feladó ellenőrzése

20. Cikk

Az illetékes hatóságok bármilyen, általuk szükségesnek vélt ellenőrzést elvégezhetnek az engedélyezett feladók tekintetében. Az engedélyezett feladók kötelesek az ellenőrzés során közreműködni, és minden szükséges információt a hatósággal közölni.

III. Fejezet

KÖLCSÖNÖS SEGÍTSÉGNYÚJTÁS

21. Cikk

Az érintett országok illetékes hatóságai segítséget nyújtanak egymásnak az okmányok valódiságának és helyességének ellenőrzésében, továbbá annak igazolásában, hogy az e Fejezet rendelkezéseivel összhangban az áruk közösségi jellegének bizonyítására használt eljárásokat helyesen alkalmazták-e.

II. Cím
AZ EURÓRA VONATKOZÓ RENDELKEZÉSEK

22. Cikk

(1) Az Egyezményben megadott, euróban kifejezett összegek egyes országok nemzeti valutájában kifejezett értékét az október első munkanapján érvényes átváltási árfolyam alkalmazásával számítják ki, és ez a következő év január elsejétől lép hatályba.

Ha egy bizonyos valutára nincs átváltási árfolyam, akkor azon napi átváltási árfolyamot kell alkalmazni, amelyet október első munkanapját követően először tettek közzé. Amennyiben október első munkanapja után nem lett közzétéve árfolyam, úgy az ezen időpont előtti azon utolsó nap átváltási árfolyamát kell alkalmazni, amelyet közzétettek.

(2) Az euróhoz az (1) bekezdés alkalmazásában használt átváltási árfolyamként azon a napon érvényes árfolyamot használják, amelyiken az egyedi garanciajegy vagy garanciajegyek által fedezett egységes árutovábbítási nyilatkozatot az I. Függelék 14. Cikke (4) bekezdésének megfelelően nyilvántartásba vették.

C) MELLÉKLET

III. Függelék

TOVÁBBÍTÁSI BEJELENTŐ ÉS EGYÉB OKMÁNYOK
1. Cikk

E Függelék az árunyilatkozatok kiállítására és az egyéb, az egységes árutovábbítási eljárásban az I. és II. Függelékek előírásainak megfelelően használt okmányok elkészítésére vonatkozó rendelkezésekről, nyomtatványokról és mintákról szól.

I. Cím
A TOVÁBBÍTÁSI BEJELENTŐHÖZ VAGY AZ ÁRUK KÖZÖSSÉGI JELLEGÉT IGAZOLÓ OKMÁNYOKHOZ HASZNÁLT NYOMTATVÁNYOK

2. Cikk

(1) A továbbítási bejelentőként vagy az áruk közösségi jellegét igazoló okmányként használt nyomtatványok az e Függelék A1-A4. Mellékleteiben megadott mintáknak felelnek meg.

(2) A nyomtatványokon szereplő adatoknak a következő példányokon másodlatként kell megjelenniük:

a) az A1. és A3. Mellékletek esetében az A5. Mellékletben megjelölt példányokon;

b) az A2. és A4. Mellékletek esetében az A6. Mellékletben megjelölt példányokon.

(3) A nyomtatványokat az alábbiak szerint töltik ki és használják:

a) továbbítási bejelentőként, összhangban az A7. Melléklet útmutatóival;

b) az áruk közösségi jellegét igazoló okmányokként, összhangban az A8. Melléklet útmutatóival.

Mindkét esetben, ha szükséges, az A9. Mellékletben megadott kódokat kell használni.

3. Cikk

(1) A nyomtatványokat olyan önmásoló írópapírra kell nyomtatni, amelyek súlya legalább 40 g/m2. A papírnak olyan tulajdonságokkal kell rendelkeznie, hogy az előoldalon megadott adatok ne rontsák a hátoldali adatok olvashatóságát, továbbá megfelelően erősnek kell lennie ahhoz, hogy a normál használat során ne tépődjön, vagy ne gyűrődjön össze. Minden példány előállításához fehér papírt kell használni. Az árutovábbításokhoz használt példányokon (1., 4. és 5.) zöld háttérrel vannak ellátva az 1. (kivéve a rovat középső részét), 2., 3., 4., 5., 6., 8., 15., 17., 18., 19., 21., 25., 27., 31., 32., 33. (az első alrovat balra), 35., 38., 40., 44., 50., 51., 52., 53., 55. és 56. rovatok. A nyomtatványokat zöld színűre kell nyomtatni.

(2) A nyomtatványok egyes példányait a következő színekkel jelölik:

a) az A1. és A3. Mellékletekben megadott mintáknak megfelelő nyomtatványokon:

- az 1., 2., 3. és 5. példányok jobb szegélyét folytonos piros, zöld, sárga és kék csíkkal kell ellátni;

- a 4., 6., 7. és 8. példányok jobb szegélyét szaggatott kék, piros, zöld és sárga csíkkal kell ellátni;

b) az A2. és A4. Mellékletekben megadott mintáknak megfelelő nyomtatványoknál az 1/6., 2/7., 3/8. és 4/5. példányok jobb szegélyét folytonos, és ettől jobbra szaggatott piros, zöld, sárga és kék csíkkal kell ellátni.

A folytonos vonalak szélessége körülbelül 3 milliméter. A szaggatott vonal négyzetek sorozata, amelyek oldala 3 milliméter, és az azokat elválasztó tér is 3 milliméter hosszú.

(3) A nyomtatványok formátuma 210x297 milliméter, a hosszúságnál a megengedett eltérés -5 milliméter és +8 milliméter lehet.

(4) A Szerződő Felek előírhatják, hogy a nyomtatványokon legyen feltüntetve a nyomda neve és címe, vagy egy jelzés, ami által a nyomda azonosítható.

(5) Minden Szerződő Fél rányomhatja saját azonosító jelét a nyomtatvány bal felső sarkára. A nyomtatás során a „KÖZÖSSÉGI ÁRUTOVÁBBÍTÁSI ELJÁRÁS” kifejezés az „EGYSÉGES ÁRUTOVÁBBÍTÁSI ELJÁRÁS” kifejezéssel helyettesíthető. A fenti jellel vagy a kifejezések egyikével ellátott okmányokat a többi Szerződő Félnek el kell fogadnia.

4. Cikk

(1) Amennyiben a formalitások teljesítéséhez köz- vagy magán adatfeldolgozó rendszereket alkalmaznak, akkor az illetékes hatóságok kérelemre engedélyezhetik, hogy az érdekeltek kézírásos aláírásukat olyan hasonló hatású technikai eljárással helyettesítsék, amely adott esetben egy kód felhasználásán alapul, és azonos joghatással bír, mint a kézírással történő aláírás. Ezt az egyszerűsítést csak akkor engedélyezik, ha az illetékes hatóságok által megkövetelt technikai és eljárási feltételeket teljesítették.

(2) Amennyiben a formalitások teljesítéséhez olyan köz- vagy magán adatfeldolgozó rendszereket alkalmaznak, amely ki is nyomtatja a nyilatkozatokat, az illetékes hatóságok engedélyezhetik az így elkészített nyilatkozatok adott rendszerek általi közvetlen hitelesítését a vámhivatal bélyegzőjének és az illetékes tisztségviselő aláírásának kézi vagy mechanikus úton történő alkalmazása helyett.

II. Cím
AZ EGYSÉGES VÁMÁRU-NYILATKOZATTÓL ELTÉRŐ NYOMTATVÁNYOK

5. Cikk

Rakományjegyzékek

(1) A rakományjegyzékek kiállítására használt nyomtatványok az e Függelék A10. Mellékletében megadott mintának felelnek meg. Azokat az A11. Melléklet útmutatója alapján töltik ki.

(2) A nyomtatványokat írásra alkalmas bevonatú papírra nyomtatják, amely súlya legalább 40 g/m2, és megfelelően erős ahhoz, hogy a normál használat során ne tépődjön vagy ne gyűrődjön össze. A színét az érintett felek meghatározhatják.

(3) A nyomtatványok formátuma 210x297 milliméter, a hosszúságnál a megengedett eltérés -5 milliméter és +8 milliméter lehet.

6. Cikk

Határátlépési igazolás

(1) A határátlépési igazolások kiállítására használt nyomtatványok az A12. Mellékletben megadott mintának felelnek meg.

(2) A nyomtatványokat írásra alkalmas bevonatú papírra nyomtatják, amely súlya legalább 40 g/m2, és megfelelően erős ahhoz, hogy a normál használat során ne tépődjön vagy ne gyűrődjön össze. A papír fehér színű.

(3) A nyomtatványok formátuma 210x148 milliméter.

7. Cikk

Megérkezési igazolás

(1) A megérkezési igazolások *  kiállítására használt nyomtatványok az A13. Mellékletben megadott mintának felelnek meg.

(2) A nyomtatványokat írásra alkalmas bevonatú papírra nyomtatják, amely súlya legalább 40 g/m2, és megfelelően erős ahhoz, hogy a normál használat során ne tépődjön vagy ne gyűrődjön össze. A papír fehér színű.

(3) A nyomtatványok formátuma 148x105 milliméter.

8. Cikk

Egyedi garanciajegy

(1) Az egyedi garanciajegy nyomtatványok a B3. Mellékletben megadott mintának felelnek meg.

(2) A nyomtatványokat famentes írópapírra nyomtatják, amely súlya legalább 55 g/m2. Pirossal nyomtatott gilosmintás háttérrel van ellátva, így felfed minden mechanikai vagy vegyi eszközzel végrehajtott hamisítási kísérletet. *  A papír fehér színű.

(3) A nyomtatványok formátuma 148x105 milliméter.

(4) A nyomtatványokon fel kell tüntetni a nyomda nevét, címét vagy azonosító jelzését, továbbá a garanciajegy egyedi azonosító számát.

9. Cikk

Kezességi tanúsítvány és tanúsítvány a biztosítéknyújtás alóli mentességről

(1) A kezességi tanúsítvány és a tanúsítvány a biztosítéknyújtás alóli mentességről okmányok (a továbbiakban: „tanúsítványok”) kiállítására használt nyomtatványok a B5. és B6. Mellékletekben megadott mintáknak felelnek meg. Azokat a B7. Melléklet útmutatója alapján kell kitölteni.

(2) A nyomtatványokat famentes fehér írópapírra nyomtatják, amely súlya legalább 100 g/m2. Mindkét oldaluk nyomtatott gilosmintás háttérrel van ellátva, így felfednek minden mechanikai vagy vegyi eszközzel végrehajtott hamisítási kísérletet. A háttér:

- kezességi tanúsítvány esetében zöld;

- tanúsítvány a biztosítéknyújtás alóli mentességről esetén világoskék.

(3) A nyomtatványok formátuma 210x148 milliméter.

(4) A nyomtatványok nyomtatása vagy legyártása a Szerződő Felek feladata. Minden tanúsítvány egyedi azonosító sorozatszámmal van ellátva.

10. Cikk

A II. Címre vonatkozó közös rendelkezések

(1) A nyomtatványokat írógéppel, vagy más mechanográfiai vagy hasonló eljárással kell kitölteni. Az 5-7. Cikkekben megadott nyomtatványok szabályszerűen kitölthetők olvasható *  kézírással is, ez esetben a kitöltés tintával vagy golyóstollal történik, nyomtatott nagybetűket használva.

(2) A nyomtatványokat a Szerződő Felek olyan hivatalos nyelvei egyikén kell kitölteni, amelyet az indító ország illetékes hatóságai engedélyeztek. Ez a rendelkezés nem érvényes az egyedi garanciajegyekre.

(3) Azon másik ország illetékes hatóságai, ahol a nyomtatványokat be kell mutatni, szükség esetén megkövetelhetik azok lefordítását az ország hivatalos nyelvére vagy a hivatalos nyelvei egyikére.

(4) A kezességi tanúsítvány vagy a tanúsítvány a biztosítéknyújtás alóli mentességről kitöltéséhez használt nyelvet azon ország illetékes hatóságai határozhatják meg, amelyhez a kezességnyújtás helye szerinti hivatal tartozik.

(5) A nyomtatványokon nem lehet törlés vagy átírás. Javításokat a hibás bejegyzések áthúzásával, és szükség szerint a helyes adatok bejegyzésével lehet végezni. Minden javítást igazolnia kell a javítást végző személynek, az illetékes hatóságoknak pedig láttamozniuk kell azokat.

(6) A Szerződő Felek különleges intézkedéseket hozhatnak az e Címben megadott nyomtatványok kapcsán a biztonság fokozására való tekintettel, feltéve, hogy előzetesen megszerezték a többi Szerződő Fél hozzájárulását, és az intézkedések nem sértik az Egyezmény szabályszerű alkalmazását.

III. Cím
TOVÁBBÍTÁSI BEJELENTŐ ÉS EGYÉB NYOMTATVÁNYOK ELEKTRONIKUS ADATCSERE ALKALMAZÁSA ESETÉN

11. Cikk

Továbbítási bejelentő

Az I. Függelék 18. Cikkének (1) bekezdésében meghatározott továbbítási bejelentő szerkezetében és tartalmában a D1. Mellékletnek felel meg, és a D2. Mellékletben megadott kódokat alkalmazza.

12. Cikk

Továbbítási kísérő okmány

A továbbítási kísérő okmány a D3. Mellékletben megadott mintának és adatoknak felel meg. Kitöltését és használatát a D4. Melléklet útmutatója szabályozza.

13. Cikk

Tételjegyzék

A tételjegyzék a D5. Mellékletben megadott mintának és adatoknak felel meg. Kitöltését és használatát a D6. Melléklet útmutatója szabályozza.

A5. Melléklet

Az A1. és A3. Mellékletek nyomtatványaira beírandó azon adatok, amelyeknek másodlatként kell megjelenniük (beleértve az 1. példányt)

Rovatszám Példányszám Rovatszám Példányszám
I. AZ ÉRDEKELTEK ROVATAI
1 1-től 8-ig 32 1-től 8-ig
kivéve a középső alrovatot: 33 első alrovat balra:
1-től 3-ig 1-től 8-ig
2 1-től 5-ig  *  a többi:
3 1-től 8-ig 1-től 3-ig
4 1-től 8-ig 35 1-től 8-ig
5 1-től 8-ig 38 1-től 8-ig
6 1-től 8-ig 40 1-től 5-ig * 
8 1-től 5-ig  *  44 1-től 5-ig * 
15 1-től 8-ig 50 1-től 8-ig
17 1-től 8-ig 51 1-től 8-ig
18 1-től 5-ig  *  52 1-től 8-ig
19 1-től 5-ig  *  53 1-től 8-ig
21 1-től 5-ig  *  54 1-től 4-ig
25 1-től 5-ig  *  55 -
27 1-től 5-ig  *  56 -
31 1-től 8-ig
II. A HATÓSÁG ROVATAI
C 1-től 8-ig  *  G -
D/J 1-től 4-ig H -
E/J - I -
F -
A6. Melléklet

Az A2. és A4. Mellékletek nyomtatványaira beírandó azon adatok, amelyeknek másodlatként kell megjelenniük (beleértve az 1/6. példányt)

Rovatszám Példányszám Rovatszám Példányszám
I. AZ ÉRDEKELTEK ROVATAI
1 1-től 4-ig 32 1-től 4-ig
kivéve a középső alrovatot: 33 első alrovat balra:
1-től 3-ig 1-től 4-ig
2 1-től 4-ig a többi:
3 1-től 4-ig 1-től 3-ig
4 1-től 4-ig 35 1-től 4-ig
5 1-től 4-ig 38 1-től 4-ig
6 1-től 4-ig 40 1-től 4-ig
8 1-től 4-ig 44 1-től 4-ig
15 1-től 4-ig 50 1-től 4-ig
17 1-től 4-ig 51 1-től 4-ig
18 1-től 4-ig 52 1-től 4-ig
19 1-től 4-ig 53 1-től 4-ig
21 1-től 4-ig 54 1-től 4-ig
25 1-től 4-ig 55 -
27 1-től 4-ig 56 -
31 1-től 4-ig
II. A HATÓSÁG ROVATAI
C 1-től 4-ig G -
D/J 1-től 4-ig H -
E/J - I -
F -
A7. Melléklet

Útmutató a továbbítási bejelentő kitöltéséhez

I. Cím

ÁLTALÁNOS RENDELKEZÉSEK

A) Általános leírás

Amennyiben az Egyezmény másképp nem rendelkezik, az e Függelék A1-A4. Mellékleteiben megadott nyomtatványokat az áruk továbbítási eljárás alá vonására használják.

Az e Függelék A1. és A3. Mellékleteiben megadott nyomtatványok esetében csak az 1., 4. és 5. példányokat kell az alábbiak szerint felhasználni:

- az 1. példányt az indító ország illetékes hatóságai őrzik meg,

- a 4. példány az árukat kíséri, majd a rendeltetési ország illetékes hatóságai őrzik meg azt,

- az 5. példány az árukat kíséri, és ez visszaküldésre kerül az indító országnak.

E Függelék A2. és A4. Mellékleteiben megadott nyomtatványok ugyanúgy alkalmazhatók azokban az esetekben is, ha a nyilatkozatokat számítógépes rendszerrel dolgozzák fel. Ilyen esetekben két nyomtatványgarnitúrát kell használni, amelyek legalább az 1/6. és a 4/5. példányokból állnak, az első garnitúra felel meg a kért adatok tekintetében a korábban említett 1. és 4. példányoknak, a második garnitúra pedig az 5. példánynak.

Ebben az esetben mindegyik garnitúrában meg kell jelölni a használt példányok számait úgy, hogy a lapszélen kihúzza a nem használtak számait.

Mindegyik, a fentiekben megadott garnitúrát úgy kell elkészíteni, hogy a papír vegyi kezelése biztosítja a kívánt információ átmásolását a különböző példányokra.

Az érdekeltek, ha számukra az jobban megfelel, használhatnak az általuk kiválasztott típusoknak megfelelő egyénileg kinyomtatott garnitúrákat, feltéve, hogy a használt nyomtatvány megfelel a hivatalos mintának.

Amennyiben egy továbbítási bejelentőt az indító hivatalnál számítógépes rendszerrel dolgoznak fel, a nyilatkozat egy példányát ennél a hivatalnál kell bemutatni.

B) Kötelező adatok

Az érintett nyomtatványok tartalmazzák mindazokat az adatokat, amelyeket a különböző országok megkövetelnek. Bizonyos rovatokat minden esetben ki kell tölteni, míg másokat csak akkor, ha azt előírja az az ország, ahol a formaságokat intézik. Ezért különösen figyelembe kell venni ennek az útmutatónak a különböző rovatok használatát leíró szakaszát. Minden esetben ki kell tölteni a következő rovatokat:

1. (kivéve a második alrovatot), 2., 3., 4., 5., 6., 8., 15., 17., 18., 19., 21., 25., 27., 31., 32., 33. (első alrovat), 35., 38., 40., 44., 50., 51., 52., 53., 55., 56. (a zöld háttérrel ellátott rovatok).

C) Útmutatások a nyomtatvány kitöltéséhez

A nyomtatványokat írógéppel vagy mechanográfiai, illetve hasonló eljárással kell kitölteni. A nyomtatványokat olvasható, tintával vagy golyóstollal írt kézírással és nyomtatott nagybetűkkel *  is ki lehet tölteni. Írógép használata esetén a nyomtatvány helyes elrendezése érdekében azt úgy kell az írógépbe fűzni, hogy a 2. rovat bejegyzésének első betűje a rovat bal felső sarkában lévő helyzetjelző négyzetben jelenjen meg.

A nyomtatványokon tilos a törlés vagy átírás. Az I. Függelék 25. Cikke előírásainak függvényében javításokat a helytelen adatok kihúzásával és a kívánt adatok bejegyzésével lehet elvégezni. Minden ilyen változtatást köteles a javító igazolni, és az illetékes hatósággal láttamoztatni. Adott esetben az illetékes hatóság megkövetelheti egy új bejelentő benyújtását.

A fenti módszerek helyett alkalmazható automatikus reprodukciós eljárás is, vagy a nyomtatványokat elő lehet állítani és ki lehet tölteni ezzel az eljárással is, feltéve, hogy a mintára, papírra, méretre, használt nyelvre, olvashatóságra, törlések és javítások tilalmára vonatkozó rendelkezéseket szigorúan betartják.

Adott esetekben csak a számozott rovatokat kell kitölteni. A többi, nagybetűs rovatot kizárólag hivatali bejegyzések számára tartják fenn.

Az indító hivatalnál megőrzendő példányon a főkötelezett eredeti aláírásának kell szerepelnie.

Valahányszor a szabályok [különösen az Egyezmény 12. Cikke (1) bekezdésében és az I. Függelék 34. Cikke (3) bekezdésében foglaltak] a továbbítási bejelentő további példányainak bemutatását írják elő, a főkötelezett használhat pótlapokat vagy fénymásolatokat, a körülményektől függően.

Ezeket a főkötelezett köteles aláírni, majd benyújtani az illetékes hatóságoknak, amelyek kötelesek ezeket ugyanúgy láttamozni, mint ahogyan az egységes vámárunyilatkozatot is láttamozzák. Amennyiben a szabályok másképpen nem rendelkeznek, ezeket az okmányokat a „copy” (másolat) szóval kell megjelölni, és az illetékes hatóságok kötelesek azokat elfogadni ugyanúgy, mint az eredetieket, feltéve, hogy az említett hatóságok az okmányokat hitelesnek és szabályszerűnek tekintik.

II. Cím

MEGJEGYZÉSEK AZ EGYES ROVATOKHOZ

I. Formaságok az indító országban

1. rovat: Bejelentés

A harmadik alrovatba *  az alábbiakat kell beírni:

(1) ha az árukat T2 eljárással szállítják:

T2 vagy T2F jelzést;

(2) ha az árukat T1 eljárással szállítják:

T1 jelzést;

(3) az I. Függelék 19. Cikkében megadott szállítmányoknál:

T jelzést.

Ebben az esetben a T betűt követő helyet át kell húzni.

2. rovat: Feladó/exportőr

E rovat felhasználásáról a Szerződő Felek szabadon dönthetnek.

Ebben a rovatban az érintett feladó/exportőr teljes nevét és a pontos címét kell megadni. Az azonosító szám tekintetében a kitöltési útmutatót a Szerződő Felek kiegészíthetik (az azonosító szám az illetékes hatóságok által adózási, statisztikai vagy más célra kiadott szám).

Gyűjtőszállítmányok esetében a Szerződő Felek megengedhetik e rovatban az alábbi bejegyzések valamelyikének feltüntetését, és hogy a feladók listáját a bejelentőhöz csatolják:

- ES Varios

- DA Diverse

- DE Verschiedene

- EL * 

- EN Various

- FR Divers

- IT Vari

- NL Diverse

- PT Diversos

- FI Useita

- SV Flera

- CS Ruzní

- HU Többféle

- IS Ymis

- NO Diverse

- PL Rózne

- SK Rózni

3. rovat: Lapszám

Meg kell adni a felhasznált nyomtatványgarnitúrák és pótlapok össz-számát és sorszámát. Például, ha egy nyomtatványt és két pótlapot nyújtanak be, akkor a nyomtatványra 1/3-at, az első pótlapra 2/3-at és a második pótlapra 3/3-at kell írni.

Ha a bejelentő csak egy tételsorra vonatkozik (azaz, csak egyetlen „áru megjelölés” rovatot kell kitölteni), a 3. rovatban semmit nem kell megadni; azonban az 5. rovatba az 1 számjegyet kell beírni.

Ha két 4 példányos garnitúrát használ egy 8 példányos helyett, akkor a két 4 példányos garnitúra egy 8 példányosként kezelendő.

4. rovat: Rakományjegyzék

Meg kell adni a mellékelt rakományjegyzékek darabszámát, vagy az illetékes hatóságok által engedélyezett kereskedelemben szokásos listák darabszámát.

5. rovat: Tételszám

Meg kell adni a továbbítási nyilatkozatban a tételsorok számát.

6. rovat: Összes csomagszám

E rovat felhasználásáról a Szerződő Felek szabadon dönthetnek. Meg kell adni az érintett küldemény összes csomagjának darabszámát.

8. rovat: Címzett

Meg kell adni azoknak a személyeknek vagy vállalatoknak a teljes nevét és pontos címét, amelyeknek az árukat szállítják. Gyűjtőszállítmány esetén a Szerződő Felek elrendelhetik e rovatban a 2. rovatban megadott bejegyzések valamelyikének feltüntetését, és a címzettek listájának a továbbítási *  nyilatkozathoz csatolását.

A Szerződő Felek megengedhetik, hogy ezt a rovatot ne töltsék ki, ha a címzett a Szerződő Felek területén kívüli illetőségű.

Az azonosító szám megadása ebben az esetben fakultatív.

15. rovat: Indító/kiléptető ország

Azt az országot kell megadni, ahonnan az árukat indítják/kiléptetik.

17. rovat: Rendeltetési ország

Az érintett ország nevét kell megadni.

18. rovat: A szállítóeszköz rendszáma és honossága induláskor

Meg kell adni annak a szállítóeszköznek (tehergépkocsi, hajó, vasúti vagon, repülőgép) a rendszámát vagy nevét, amelyre az árukat közvetlenül az indító hivatalnál való bemutatásukat követően berakják, majd a szállítóeszköz honosságát (vagy több szállítóeszköz esetén a vontató, tolató honosságát) az e célra megállapított kódokat használva. Például különböző rendszámú vontató és félpótkocsi használata esetén írja be mind a vontató, mind a félpótkocsi rendszámát és a vontató honosságát.

Amennyiben az árukat helyhez kötött szállító berendezéssel szállítják, a rendszámhoz vagy a honossághoz e rovatban nem kell beírni semmit. Amennyiben az árukat vasúton szállítják, nem kell semmit írni a honossághoz.

A többi esetben a Szerződő Felek eldönthetik, hogy megkövetelik-e a honosság feltüntetését.

19. rovat: Konténer (KTR)

A rovat felhasználásáról a Szerződő Felek szabadon dönthetnek.

Az elrendelt kódok használatával meg kell adni az áruk egységes árutovábbítási eljárás alá vonásakor ismert feltételezett hely adatait annak a Szerződő Félnek a határán, amelynek területén a rendeltetési hivatal található. * 

21. rovat: A határt átlépő tényleges szállítóeszköz rendszáma és honossága

A rendszám megadás tekintetében a rovatot a Szerződő Felek szabadon felhasználhatják.

A honosság megadása kötelező.

Vasúti forgalomban vagy helyhez kötött szállító berendezéssel történő szállítás esetén nem kell a rendszámot vagy a honosságot megadni.

Az erre a célra előírt kód használatával meg kell adni annak a tényleges szállítóeszköznek (azaz a hajtóművet szolgáltató szállítóeszköznek) a típusát (tehergépkocsi, hajó, vasúti vagon, repülőgép stb.) és azonosításának módját (például rendszámát vagy nevét), amely feltételezhetően át fog lépni a határon kilépéskor abból a Szerződő Félből, ahol az indító hivatal található. Ezután fel kell tüntetni a szállítóeszköz honosságának kódját az áruk egységes árutovábbítási eljárás alá vonásának időpontjában ismert információk alapján.

Amennyiben kombinált fuvarozásról vagy több szállítóeszköz használatáról van szó, tényleges *  szállítóeszköz az, amely a hajtóművet szolgáltatja a teljes összetételhez. Például ha egy tehergépkocsi egy tengerjáró hajón van, a hajó számít tényleges szállítóeszköznek, és ha vontatót és félpótkocsit használnak, a vontató a tényleges szállítóeszköz.

25. rovat: Fuvarozási mód a határon

A rovat felhasználásáról a Szerződő Felek szabadon dönthetnek.

Az erre a célra elrendelt kódokat kell használni a feltételezett fuvarozási mód megadásához, amely tényleges szállítóeszközként fog szolgálni, amelyen az áruk elhagyják annak a Szerződő Félnek a területét, ahol az indító hivatal található.

27. rovat: Rakodás helye

A rovat felhasználásáról a Szerződő Felek szabadon dönthetnek.

Amennyiben erre kód meghatározásra került, annak használatával kell megadni azt a helyet, ahol az árukat berakják, arra a tényleges szállítóeszközre, amelyen azok áthaladnak annak a Szerződő Félnek a határán, ahol az áruk egységes árutovábbítási eljárás alá vonásakor ismert indító hivatala található.

31. rovat: Csomagok és áruk megjelölése; Jelek *  és számok, konténerszám, mennyiség és fajta

Fel kell tüntetni a csomagok jelét, számát, mennyiségét és fajtáját, vagy csomagolatlan áruk esetében, a továbbítási nyilatkozattal fedett áruk számát, vagy az alábbi kifejezések valamelyikét:

- ES A granel

- DA Bulk

- DE Lose

- EL * 

- EN Bulk

- FR Vrac

- IT Alla rinfusa

- NL Los gestort

- PT A granel

- FI Irtotavaraa

- SV Bulk

- CS Volne lozeno

- HU Ömlesztett

- IS Vara í lausu

- NO Bulk

- PL Luzem

- SK Vol’ne

Az áruk szokásos kereskedelmi megnevezését minden esetben be kell írni. E leírásnak tartalmaznia kell minden olyan adatot, ami az áruk azonosításához szükséges. Valahányszor a 33. rovatot (Vámtarifaszám) ki kell tölteni, a megjelölésnek olyan pontosnak kell lennie, hogy annak alapján az árukat egyértelműen be lehessen sorolni. E rovatban kell feltüntetni minden olyan adatot is, amit külön szabályok (például a jövedéki adókra vonatkozók) írnak elő. Konténerek használata esetén a konténerek azonosító számát is be kell írni e rovatba.

32. rovat: Tételsorszám

Meg kell adni az 5. rovatban szereplő tételjegyzékben feltüntetett tétel számát.

Ha a nyilatkozat csak egy tételt érint, a Szerződő Felek engedélyezhetik, hogy ide ne írjanak be semmit, hiszen az „1” szám már szerepel az 5. rovatban.

33. rovat: Vámtarifaszám

E rovatot akkor kell kitölteni, ha

- ugyanaz a személy a vámtarifaszámot tartalmazó vámáru-nyilatkozattal egy időpontban, vagy azután állítja ki a továbbítási nyilatkozatot, vagy

- a továbbítási nyilatkozat kiterjed az I. Függelék I. Mellékletének listájában felsorolt árukra.

Meg kell adni a pontos vámtarifaszámot.

Az EFTA országokban kiállított T2 és T2F továbbítási nyilatkozatok esetén ezt a rovatot csak akkor kell kitölteni, ha az előző továbbítási nyilatkozaton is megadtak egy vámtarifaszámot. Ebben az esetben ugyanazt a számot kell beírni, mint ami a vonatkozó előző nyilatkozatba bejegyzésre került.

Minden egyéb esetben e rovat használata nem kötelező.

35. rovat: Bruttó tömeg

A 31. rovatban feltüntetett áru bruttó tömegét kell megadni kilogrammban kifejezve. A bruttó tömeg az áruk összesített tömegét jelenti, beleszámítva a csomagolást, de nem számítva a szállítótartályok vagy más szállítóeszközök tömegét.

Amennyiben a nyilatkozat több fajta árura vonatkozik, elég beírni az összesített bruttó tömeget az első 35. rovatba, a többi 35. rovat üresen hagyható.

38. rovat: Nettó tömeg

A rovat felhasználásáról a Szerződő Felek szabadon dönthetnek.

Meg kell adni a kapcsolódó 31. rovatban leírt áruk nettó tömegét kilogrammban kifejezve. A nettó tömeg az áruk saját tömegét jelenti csomagolás nélkül.

40. rovat: Általános bejelentés/megelőző vámkezelés

Meg kell adni a hivatkozást a korábbi vámkezelésre, vagy vámügyileg jóváhagyott alkalmazásra, vagy bármely lényeges kapcsolódó vámügyi okmányra. Amennyiben egynél több hivatkozást kell megadni, a Szerződő Felek előírhatják a következők bejegyzését e rovatba, és azt, hogy a szóban forgó hivatkozások listáját csatolják a továbbítási nyilatkozathoz:

- ES Varios

- DA Diverse

- DE Verschiedene

- EL * 

- EN Various

- FR Divers

- IT Vari

- NL Diverse

- PT Diversos

- FI Useita

- SV Flera

- CS Ruzné

- HU Többféle

- IS Ymis

- NO Diverse

- PL Rózne

- SK Rőzne

44. rovat: Különleges megjegyzések/benyújtott okmányok, igazolások és engedélyek

Be kell írni az indító/kiléptető országában érvényes külön szabályok értelmében előírt adatokat, továbbá a nyilatkozat kíséretében kiállított okmányok hivatkozási számát (például a T5 ellenőrző példány sorozatszámát, az export engedély vagy igazolvány számát, az állat-egészségügyi vagy növény-egészségügyi rendeletek értelmében előírt adatokat, a hajóraklevél számát). Nem kell kitölteni a „Kiegészítő adatok kódja (AI)” alrovatot. * 

50. rovat: Főkötelezett (meghatalmazott képviselő, hely, dátum és aláírás)

Meg kell adni a főkötelezett (személy vagy vállalat) teljes nevét, pontos címét és az illetékes hatóságoktól kapott esetleges azonosító számát. Adott esetben annak a meghatalmazott képviselőnek (személy vagy vállalat) teljes nevét és pontos címét kell megadni, aki a főkötelezett nevében aláír.

A számítógépes rendszerek alkalmazására vonatkozó esetleges külön rendelkezések függvényében fel kell tüntetni az érintett személy saját kezű aláírását azon a példányon, amelyiket az indító hivatal megőriz. Amennyiben az érintett személy jogi személy, az aláíró személynek aláírása után meg kell adnia teljes nevét és hatáskörét, amelynek keretében az aláírásra jogosult.

51. rovat: Tervezett határátlépési helyek (és országok)

Meg kell adni minden Szerződő Fél azon tervezett beléptető vámhivatalait, amelyek területét érinteni fogják, vagy ha a szállítás során egy másik - Szerződő Felek területén kívüli - területet is érinteni fognak, akkor azon kiléptető vámhivatalokat, amelyen keresztül a szállítóeszköz elhagyja a Szerződő Felek területét. Az átléptető vámhivatalokat az „Árutovábbítási eljárás illetékes vámhivatalainak listájá”-ban sorolják fel. Az illetékes vámhivatalok adatait követően az érintett ország kódját *  is be kell írni.

52. rovat: Biztosíték

Meg kell adni az e célra megállapított kódok használatával az eljárás során alkalmazott kezesség vagy biztosítéknyújtás alóli mentesség típusát, majd a körülményektől függően a kezességi tanúsítvány, a tanúsítvány a biztosítéknyújtás alóli mentességről, vagy az egyedi garanciajegy számát és a kezességnyújtás helye szerinti hivatalt.

Amennyiben egy kezes által nyújtott összkezesség, biztosítéknyújtás alóli mentesség vagy egyedi biztosíték nem érvényes az összes Szerződő Félre, akkor a „nem érvényes” szöveg után az érintett Szerződő Felet vagy Feleket az erre a célra előírt kóddal feltünteti.

53. rovat: Rendeltetési hivatal (és ország)

Meg kell adni annak a vámhivatalnak a nevét, ahol az árukat be kell mutatni az árutovábbítási eljárás befejezése céljából. A rendeltetési hivatalok az „Árutovábbítási eljárás *  illetékes vámhivatalainak listáján” vannak megadva.

A vámhivatal neve után be kell írni az érintett ország kódját.

II. Formalitások szállítás alatt

Az áruk indító hivatalból való indítása és a rendeltetési hivatalba érkezése közötti időszakban előfordulhat, hogy bizonyos bejegyzéseket kell tenni a továbbítási nyilatkozat árukat kísérő 4. és 5. példányán. Ezek az adatok a továbbítási eljárásra vonatkoznak, és a továbbítási eljárás folyamán - akkor, amikor a bejegyzendő tevékenységek végrehajtásra kerülnek - annak a szállítónak kell ezeket beírnia, aki azért a szállítóeszközért felelős, amelyre az árukat közvetlenül felrakodták. Az adatok kézzel való beírása ebben az esetben megengedett, azonban azokat tintával vagy golyóstollal, olvashatóan és nyomtatott nagybetűkkel kell bejegyezni.

Ezek a bejegyzések a következő rovatokra és tevékenységekre vonatkoznak:

- Átrakodás: ki kell tölteni az 55. rovatot.

55. rovat: Átrakodás

A szállítónak kell kitöltenie a rovat első három sorát, abban az esetben, amikor az árut a kérdéses árutovábbítás során az egyik szállítóeszközről vagy konténerből átrakodják egy másik szállítóeszközre vagy konténerbe. * 

Fontos figyelmeztetés, hogy a szállítónak az átrakodáskor az illetékes hatóságokkal kapcsolatba kell lépnie, és az áruk csak azon ország illetékes hatóságainak engedélyével rakodhatók át, amelynek területén az átrakodásra sor kerül.

Ha az említett hatóságok úgy látják, hogy az adott árutovábbítási eljárás normál módon folytatódhat, akkor a szükséges lépések megtétele után láttamozzák a továbbítási nyilatkozat árukat kísérő 4. és 5. példányát.

- Egyéb események: ki kell tölteni az 56. rovatot.

56. rovat: Szállítás alatt történt egyéb események Részletek és foganatosított egyéb intézkedések

Ezt a rovatot a továbbítási eljárás kötelezettségeinek irányelvei szerint kell kitölteni.

Amennyiben az árukat egy nyergesvontató félpótkocsijára rakodták fel, és a szállítás alatt csak a vontató cseréje történik meg (anélkül, hogy az árukat mozgatnák, vagy átrakodnák), akkor ebbe a rovatba az új vontató rendszámát és honosságát kell beírni. Ilyen esetekben nem szükséges az illetékes hatóságok láttamozása.

III. Cím

MEGJEGYZÉSEK A PÓTLAPOKHOZ

A) Pótlapokat csak akkor lehet használni, ha egy nyilatkozat egynél több tételt érint (lásd az 5. rovatot). A pótlap nyomtatványokat az A1. vagy A2. Mellékleteknek megfelelő nyomtatvánnyal együtt kell benyújtani.

B) A fenti I. és II. Címben megadott útmutatások érvényesek a pótlapokra is.

Azonban:

- az 1. rovat harmadik alrovatába a „T1bi”, „T2bis” vagy „T2Fbis” jelzéseket kell beírni az érintett árukra érvényes egységes árutovábbítási eljárással összhangban,

- az A3. Melléklet szerinti pótlap 2. és 8. rovatának és az A4. Melléklet szerinti pótlap 2/8. rovatának használata a Szerződő Felekben nem kötelező, és azokban csak az érintett személy nevét és azonosító számát kell feltüntetni.

C) Pótlapok használata esetén,

- minden, az „árumegjelölés”-re szolgáló, fel nem használt rovatot át kell húzni a későbbi kitöltés megelőzése érdekében;

- a továbbítási bejelentő vagy a T2L formanyomtatvány 32. (Tételsorszám), 33. (Vámtarifaszám), 35. (Bruttó tömeg), 38. (Nettó tömeg), 44. (Különleges megjegyzések/benyújtott okmányok, igazolások és engedélyek) rovatait át kell húzni és a 31. (Csomagok és árumegjelölés; Jelek és számok, konténerszám, mennyiség és fajta) rovatban nem szabad a csomagok jelét, számát, mennyiségét, fajtáját vagy az árumegjelölést feltüntetni. A különböző pótlapok sorszámára és jelére való hivatkozást a továbbítási bejelentő vagy a T2L formanyomtatvány 31. (Csomagok és árumegjelölés; Jelek és számok, konténerszám, mennyiség és fajta) rovatában kell feltüntetni. * 

A8. Melléklet

Útmutató az áruk közösségi jellegét igazoló okmányok kitöltéséhez

A) ÁLTALÁNOS LEÍRÁS

(1) Amennyiben az Egyezmény értelmében áruk közösségi jellegét kell megállapítani, az e Függelék A1. Mellékletében megadott minta 4. példányának vagy az A2. Mellékletében megadott minta 4/5. számú példányának megfelelő nyomtatványokat kell használni. Szükség esetén e Függelék A3. és A4. Mellékleteiben foglalt minták 4. és 4/5. példányainak megfelelő pótlapokat kell használni.

(2) A bejelentőnek csak a nyomtatvány tetején lévő „Fontos tudnivalók” alatti rovatokat kell kitöltenie.

(3) A nyomtatványokat írógéppel vagy mechanográfiai, illetve hasonló eljárással kell kitölteni. Ki lehet tölteni még kézírással is, ez esetben a kitöltés tintával vagy golyóstollal történik, olvasható nyomtatott nagybetűket használva.

(4) A nyomtatványokon nem lehet törlés vagy átírás. A javításokat a helytelen adatok áthúzásával és a javított adatok bejegyzésével lehet végezni. Minden ilyen változtatást a javítást végző személy köteles igazolni, és az illetékes hatóságokkal láttamoztatni. Ezek a hatóságok szükség esetén megkövetelhetik egy új nyilatkozat benyújtását.

(5) A bejelentő személy által kitöltendő rovatokban a felhasználatlan helyeket át kell húzni, ezáltal megakadályozva az utólagos beírásokat.

B) A KÜLÖNBÖZŐ ROVATOKBA BEÍRANDÓ ADATOK

1. rovat: Bejelentés

A harmadik alrovatba a „T2L” vagy „T2LF” jelzést kell beírni.

Pótlap használata esetén az e célra használt nyomtatványok 1. rovatának harmadik alrovatába az eljárástól függően a „T2Lbis” vagy „T2LFbis” jelzést kell beírni.

2. rovat: Feladó/Exportőr

E rovat felhasználásáról a Szerződő Felek szabadon dönthetnek. Ebben a rovatban az érintett feladó/exportőr teljes nevét és a pontos címét kell megadni. Az azonosító szám tekintetében a kitöltési útmutatót a Szerződő Felek kiegészíthetik (az azonosító szám az illetékes hatóságok által adózási, statisztikai vagy más célra kiadott szám).

Gyűjtőszállítmányok esetében a Szerződő Felek megengedhetik e rovatban az alábbi bejegyzések valamelyikének feltüntetését azzal, hogy a feladók listáját a bejelentőhöz csatolják:

- ES Varios

- DA Diverse

- DE Verschiedene

- EL * 

- EN Various

- FR Divers

- IT Vari

- NL Diverse

- PT Diversos

- FI Useita

- SV Flera

- CS Ruzní

- HU Többféle

- IS Ymis

- NO Diverse

- PL Rózne

- SK Rőzni

3. rovat: Lapszám

Meg kell adnia a sorszámot az összes felhasznált nyomtatvány darabszámával együtt, például:

ha a T2L továbbítási okmányt csak egy nyomtatvány felhasználásával állítják ki, akkor 1/1 jelzést kell beírni; ha a T2L okmányhoz tartozik egy T2Lbis pótlap is, 1/2 jelzést kell a T2L okmányra és 2/2 jelzést kell a pótlapra beírni; ha a T2L okmányhoz két T2Lbis pótlap tartozik, 1/3 jelzést kell a T2L okmányra, 2/3 jelzést kell az első pótlapra és 3/3 jelzést kell a második pótlapra beírni.

4. rovat: Rakományjegyzék

Meg kell adni a csatolt rakományjegyzékek számát.

5. rovat: Tételszám

Meg kell adni a T2L okmányban felsorolt tételek számát.

14. rovat: Vámkezelést kérő/képviselő

Az érvényes rendelkezéseknek megfelelően be kell írni a vámkezelést kérő/képviselő teljes nevét és pontos címét. Amennyiben a vámkezelést kérő megegyezik a 2. rovatban megadott feladó/exportőrrel, az alábbi szavak egyikét írja be:

- ES Expedidor

- DA Afsender

- DE Versender

- EL * 

- EN Consignor

- FR Expéditeur

- IT Speditore

- NL Afzender

- PT Expedidor

- FI Lähettäjä

- SV Avsändare

- CS Odesílatel

- HU Feladó

- IS Sendandi

- NO Avsender

- PL Nadawca

- SK Odosielatel’

Az érintett országok az útmutatót kiegészíthetik azzal az előírással, hogy fel kell tüntetni az illetékes hatóságok által adózási, statisztikai vagy más célokra megjelölt azonosítási számot.

31. rovat: Csomagok és áru megjelölés; Jelek és számok - konténerszám - mennyiség és fajta

Fel kell tüntetni a csomagok jelét, számát, mennyiségét és fajtáját, vagy csomagolatlan áruk esetében, a továbbítási nyilatkozattal fedett áruk számát, vagy az alábbi kifejezések valamelyikét:

- ES A granel

- DA Bulk

- DE Lose

- EL * 

- EN Bulk

- FR Vrac

- IT Alla rinfusa

- NL Los gestort

- PT A granel

- FI Irtotavaraa

- SV Bulk

- CS Volne lozeno

- HU Ömlesztett

- IS Vara í lausu

- NO Bulk

- PL Luzem

- SK Vol’ne

Az áruk szokásos kereskedelmi megnevezését minden esetben be kell írni. E leírásnak tartalmaznia kell minden olyan adatot, ami az áruk azonosításához szükséges. Valahányszor a 33. rovatot (Vámtarifaszám) ki kell tölteni, a megjelölésnek olyan pontosnak kell lennie, hogy annak alapján az árukat be lehessen sorolni. E rovatban kell feltüntetni minden olyan adatot is, amit külön szabályok (például a jövedéki adókra vonatkozók) írnak elő. Konténerek használata esetén a konténerek számát is be kell írni e rovatba.

32. rovat: Tételsorszám

Meg kell adni az érintett tételsor számát az összes felhasznált T2L okmányon, a pótlapokon vagy rakományjegyzékeken bejelentett tételszámhoz viszonyítva (lásd az 5. rovat megjegyzését).

Ha a T2L okmány csak egy tételt érint, a Szerződő Feleknek nem kell előírniuk e rovat kitöltését, hiszen az „1” szám már szerepel az 5. rovatba.

33. rovat: Vámtarifaszám

Az EFTA országokban kiállított T2L okmányokon e rovat kitöltése csak akkor kötelező, ha a továbbítási nyilatkozat vagy előokmány tartalmaz vámtarifaszámot.

35. rovat: Bruttó tömeg

Meg kell adni a 31. rovatban feltüntetett áru bruttó tömegét kilogrammban kifejezve. A bruttó tömeg az áruk összesített tömegét jelenti, a csomagolással együtt, kivéve a tartályok vagy más szállítóeszközök tömegét.

Amennyiben egy T2L okmány több fajta árura vonatkozik, elég beírni a teljes bruttó tömeget az első 35. rovatba, a többi 35. rovatot nem kell kitölteni.

38. rovat: Nettó tömeg

Az EFTA országokban ezt a rovatot csak akkor kell kitölteni, ha a korábbi T2L okmányon is megadták a nettó tömeget. Meg kell adni a 31. rovatban feltüntetett áru nettó tömegét kilogrammban kifejezve. A nettó tömeg az áruk saját tömegét jelenti csomagolás nélkül.

40. rovat: Általános bejelentés/megelőző vámkezelés

Meg kell adni a T2L okmány kiállításához alapként használt nyilatkozat vagy előokmány típusát, számát, dátumát és a kiállító hivatalt.

44. rovat: Különleges megjegyzések/benyújtott okmányok, igazolások és engedélyek

Egy EFTA országban ezt a rovatot csak akkor kell kitölteni, ha a továbbítási nyilatkozat, vagy az előokmány megfelelő rovata is tartalmaz ilyen bejegyzést. Minden ilyen bejegyzést meg kell ismételni a T2L okmányon is.

54. rovat: Hely és dátum; A bejelentő/képviselő aláírása és neve

A számítógépes rendszerek alkalmazására vonatkozó esetleges külön rendelkezések függvényében a T2L okmánynak az érintett saját kezű aláírását, majd vezeték- és keresztnevét is tartalmaznia kell. Amennyiben az érintett személy jogi személy, az aláíró személynek aláírása után meg kell adnia teljes nevét és a cégen belüli beosztását.

A9. Melléklet

A továbbítási bejelentő nyomtatványok és az áruk közösségi jellegét igazoló okmányok kitöltéséhez használt kódok

19. rovat: Konténer

Az alábbi kódokat kell alkalmazni:

0: nem konténerben szállított áruk,

1: konténerben szállított áruk.

25. rovat: Fuvarozási mód a határon

A kódokat az alábbi lista tartalmazza:

Fuvarozási módokra, postai és egyéb szállítmányokra vonatkozó kódok

A) Egyjegyű kód (kötelező).

B) Kétjegyű kód (a második számjegy alkalmazása a Szerződő Felekre bízva).

A) B) Megnevezés
1 10 Tengeri szállítás
12 Vasúti vagon tengeri hajón
16 Saját meghajtású közúti jármű tengeri hajón
17 Pótkocsi vagy nyerges vontató tengeri hajón
18 Belvízi hajó tengeri hajón
2 20 Vasúti szállítás
23 Közúti jármű vasúti vagonon
3 30 Közúti szállítás
4 40 Légi szállítás
5 50 Postai küldemények
7 70 Helyhez kötött szállítási mód
8 80 Belvízi szállítás
9 90 Saját meghajtás

27. rovat: Rakodás helye/kirakodás helye

A kódokat a Szerződő Felek határozzák meg.

33. rovat: Vámtarifaszám

Első alrovat

Meg kell adni a HR kód legalább hat számjegyét tartalmazó vámtarifaszámot. Azonban valahányszor ezt egy közösségi rendelkezés előírja, a Kombinált nómenklatúra nyolc számjegyét kell megadni. * 

További alrovatok

A Szerződő Felek más különleges kódjainak felhasználásával kell kitölteni. (Az ilyen kódok beírását mindjárt az első alrovat után kell elkezdeni.)

51. rovat: Tervezett határátlépési helyek (és országok)

Országok kódjai

Ez az országkód az ISO alpha-2 kód (ISO 3166). Az alábbi kódokat kell alkalmazni:

Belgium ................................................................................................................................... BE
Dánia ....................................................................................................................................... DK
Németország ........................................................................................................................... DE
Görögország ............................................................................................................................ GR
Spanyolország ......................................................................................................................... ES
Franciaország ........................................................................................................................... FR
Írország .................................................................................................................................... IE
Olaszország ............................................................................................................................. IT
Luxemburg ............................................................................................................................... LU
Hollandia ................................................................................................................................. NL
Ausztria .................................................................................................................................. AT
Portugália ................................................................................................................................ PT
Finnország .............................................................................................................................. FI
Svédország .............................................................................................................................. SE
Egyesült Királyság .................................................................................................................. GB
Magyarország ......................................................................................................................... HU
Izland ...................................................................................................................................... IS
Norvégia .................................................................................................................................. NO
Lengyelország ......................................................................................................................... PL
Szlovákia ................................................................................................................................. SK
Svájc ........................................................................................................................................ CH
Cseh Köztársaság ................................................................................................................... CZ

52. rovat: Biztosítéknyújtás

A biztosítéknyújtás módjainak adata

Az alábbi kódokat kell alkalmazni:

Tényállás Kód Egyéb szükséges adat
Biztosítéknyújtás alóli mentesség (I. Függelék 57. Cikk) 0 - Tanúsítvány a biztosítéknyújtás alóli mentességről száma
Összkezesség 1 - Kezességi tanúsítvány száma - Kezességnyújtás helye szerinti hivatal
Kezes által nyújtott egyedi kezesség 2
Készpénzben nyújtott egyedi kezesség 3
Garanciajegyek formájában nyújtott egyedi kezesség 4 - Egyedi garanciajegyek száma
Biztosítéknyújtás alóli mentesség (I. Függelék 7. Cikk) 6
Mentesség a biztosítéknyújtás alól az indító hivatal és az átléptető vámhivatal közötti szakaszon [az Egyezmény 10. Cikke (2) bekezdésének b) pontja] 7
Egyedi kezesség (I. Függelék IV. Mellékletének 3. pontja) 9 - Hivatkozás a kezességi okmányra
- Kezességnyújtás helye szerinti hivatal

Országok kódjai:

Az 51. rovathoz elfogadott kódok érvényesek.

53. rovat: Rendeltetési hivatal (és ország)

Az 51. rovat számára megadott kódokat kell alkalmazni.

A10. Melléklet
RAKOMÁNYJEGYZÉK
Sorszám Jelek, számok, a csomagok fajtája, száma;
az áruk megnevezése
Feladó/kiléptető
ország
Bruttó tömeg
(kg)
A hivatal
megjegyzései
(aláírás)
A11. Melléklet

Útmutató a rakományjegyzék kitöltéséhez

I. Cím

ÁLTALÁNOS RENDELKEZÉSEK

1. Meghatározás

A III. Függelék 5. Cikkében megadott rakományjegyzék egy olyan kereskedelmi okmány, amely e Mellékletben leírt jellemzőkkel rendelkezik.

2. Rakományjegyzék nyomtatvány

2.1. A nyomtatványnak csak az előlapja használható rakományjegyzékként.

2.2. A rakományjegyzékeknek tartalmazniuk kell:

a) a „Rakományjegyzék” szöveget;

b) egy 70x55 milliméteres rovatot, amely egy 70x15 milliméteres felső és egy 70x40 milliméteres alsó részre van osztva;

c) oszlopokat a következő címekkel a megadott sorrendben:

- sorszám,

- jelek, számok, a csomagok fajtája száma; az áruk megnevezése,

- feladó/kiléptető ország,

- bruttó tömeg (kg),

- a hivatal megjegyzései.

A felhasználók saját igényeikhez igazíthatják az oszlopok szélességét. Mindazonáltal a „hivatal megjegyzései” című rovat szélessége legalább 30 milliméter kell hogy legyen. A felhasználók maguk határozhatják meg az a), b) és c) pontokon kívüli szabad helyek használatát is.

2.3. Közvetlenül az utolsó bejegyzés alá egy vízszintes vonalat kell húzni, és a fel nem használt területeket át kell húzni az utólagos kiegészítések megelőzése érdekében.

II. Cím

A KÜLÖNBÖZŐ ROVATOKBA BEÍRANDÓ ADATOK

1. Bekeretezett rovat

1.1. Felső rész

Amennyiben a rakományjegyzék egy továbbítási nyilatkozatot kísér, a főkötelezettnek a „T1”, „T2” vagy „T2F” jelzést kell beírnia a rovat felső részébe.

Amennyiben a rakományjegyzék egy T2L okmányt kísér, az érintett személynek a „T2L” vagy „T2LF” jelzést kell beírnia a rovat felső részébe.

1.2. Alsó rész

A rovatnak e részébe a III. Cím 4. bekezdésében felsorolt adatokat kell beírni.

2. Oszlopok

2.1. Sorszám

Minden egyes tételnek folyamatos sorszámot kell adni.

2.2. Jelek, számok, a csomagok fajtája, száma; az áruk megnevezése

Amennyiben a rakományjegyzék egy továbbítási nyilatkozatot kísér, az adatokat az A7. és A9. Mellékletek szerint kell beírni. A rakományjegyzéken szerepelnie kell a továbbítási nyilatkozat 31. (Csomagok és áru megjelölés), 44. (Különleges megjegyzések/benyújtott okmányok, igazolások és engedélyek) és az esettől függően a 33. (Vámtarifaszám) és 38. (Nettó tömeg) rovataiban megadott információknak.

Amennyiben a rakományjegyzék egy T2L okmányt kísér, az adatokat az A8. és A9. Mellékletek szerint kell beírni.

2.3. Feladó/kiléptető ország

Annak az országnak a nevét kell beírni, ahonnan az árukat feladják vagy exportálják. Az oszlopot nem kell használni, ha a rakományjegyzék egy T2L okmányt kísér.

2.4. Bruttó tömeg (kg)

Az Egységes Vámárunyilatkozat 35. rovatában megadott adatokat kell beírni (lásd a III. Függelék A7. és A8. Mellékleteit).

III. Cím

RAKOMÁNYJEGYZÉKEK HASZNÁLATA

(1) Egy továbbítási nyilatkozathoz nem kapcsolódhat egyszerre rakományjegyzék és egy vagy több pótlap is.

(2) Rakományjegyzék használata esetén a továbbítási nyilatkozat nyomatvány 15. (Indító/kiléptető ország), 32. (Tételsorszám), 33. (Vámtarifaszám), 35. (Bruttó tömeg (kg) és az esettől függően a 44. (Különleges megjegyzések/benyújtott okmányok, igazolások és engedélyek) rovatait át kell húzni, és a 31. rovat (Csomagok és áru megjelölés) nem használható jelzéseknek, számoknak, csomagok számának és természetének és az áruk leírásának feltüntetésére. A különböző rakományjegyzékek sorszámára és jelére való hivatkozást a továbbítási nyilatkozat nyomtatvány 31. (Csomagok és árumegjelölés) rovatában kell feltüntetni. * 

(3) A rakományjegyzéket ugyanannyi példányban kell kiállítani, mint azt a nyomtatványt, amelyhez kapcsolódik.

Ha egy indító hivatal a továbbítási nyilatkozatok kezelésére adatfeldolgozó rendszert használ, és ugyanezt a rendszert alkalmazza a kapcsolódó rakományjegyzék adatainak felvételére, az adott hivatalnál elég a rakományjegyzék egyetlen példányát bemutatni. Minden más esetben a rakományjegyzéket legalább három példányban kell benyújtani.

(4) Ha egy továbbítási nyilatkozat nyilvántartásba vétele megtörtént, a kapcsolódó rakományjegyzéket ugyanazzal a nyilvántartási számmal kell ellátni, mint a nyomtatványt, amelyre vonatkozik. Ezt a számot vagy olyan bélyegzővel kell feltüntetni, amelyen szerepel az indító hivatal neve, vagy kézzel. Kézzel való beírás esetén kötelező annak láttamozása az indító hivatal hivatalos bélyegzőjével.

A nyomtatványokat az indító hivatal tisztségviselőjének nem kötelező aláírnia.

(5) Amennyiben egy T1 vagy T2 eljárás céljára használt nyomtatványhoz több rakományjegyzéket csatoltak, a jegyzékeken fel kell tüntetni a főkötelezett által megadott folyamatos számot, és a csatolt rakományjegyzékek számát meg kell adni az említett nyomtatvány 4. (Rakományjegyzék) rovatában.

(6) A körülményektől függően az (1)-(5) bekezdések rendelkezései értelemszerűen érvényesek, ha egy rakományjegyzék T2L okmányhoz kerül csatolásra.

A12. Melléklet
TC 10 - HATÁRÁTLÉPÉSI IGAZOLÁS
A szállítóeszköz megnevezése .........................................................................................................................
TOVÁBBÍTÁSI NYILATKOZAT TERVEZETT ÁTLÉPTETŐ
Fajtája (T1, T2 vagy T2F) és száma Indító hivatal VÁMHIVATAL
(ÉS ORSZÁG)
CSAK A VÁMHIVATAL TÖLTHETI KI
A határátlépés kelte:
.......................................................
.......................................................
(aláírás)
Hatóság
bélyegzőjének
helye
A13. Melléklet
TC 11 - BEMUTATÁSI IGAZOLÁS
A rendeltetési hivatal igazolja, hogy az .................................................................................................... -án/én a ............................................................... hatóság által a ........................... számon
nyilvántartásba vett T1, T2, T2F okmány*
T5 ellenőrző példány*
átadásra került.
(Hely) ....................................................................................................... -n, 20.....-án/én
A hatóság
bélyegzőjének ..................................................................................................
helye (aláírás)
* A nem megfelelő kihúzandó.
B1. Melléklet

Egységes árutovábbítási eljárás/Közösségi árutovábbítási eljárás

Kezességvállalási okmány

Egyedi kezesség

I. Kezességi nyilatkozat

1. Alulírott *  .........................................................................................................................

Lakhely (székhely) *  ..........................................................................................................

az indító hivatalnál mint a kezességnyújtás helye szerinti hivatalnál .............................. maximum összegig készfizető kezességet nyújt az Európai Közösségnek, amelynek az alábbi országok a tagjai: a Belga Királyság, a Dán Királyság, a Német Szövetségi Köztársaság, a Görög Köztársaság, a Spanyol Királyság, a Francia Köztársaság, Írország, az Olasz Köztársaság, a Luxemburgi Nagyhercegség, a Holland Királyság, az Osztrák Köztársaság, a Portugál Köztársaság, a Finn Köztársaság, a Svéd Királyság, Nagy-Britannia Egyesült Királysága és Észak-Írország, valamint a Magyar Köztársaság, az Izlandi Köztársaság, a Norvég Királyság, a Lengyel Köztársaság, a Szlovák Köztársaság, a Svájci Államszövetség, a Cseh Köztársaság, az Andorrai Hercegség és a San Marino Köztársaság javára *  azokra az összegekre,

melyekkel a főkötelezett *  ................................................................................................ a nevezett országoknak tartozik, vagy tartozni fog olyan vámok és más illetékek, illetve a fő és melléktartozások, költségek és pótlékok tekintetében, kivéve a pénzbüntetést és pénzbírságot, amelyek az egységes/közösségi árutovábbítási eljárás során

az ........................................................................................................... indító hivataltól a ....................................................... rendeltetési hivatalig szállított alábbi árukat érinti.

Áruleírás: .........................................................................................................................

.........................................................................................................................................

2. Alulírott kötelezi magát, hogy az 1. pont alatt nevezett országok illetékes hatóságainak első írásos felszólítását követő harmincnapos határidőn belül a követelt összegeket halasztás nélkül megfizeti, amennyiben alulírott vagy egy másik érintett a határidő lejárta előtt nem bizonyította az illetékes hatóságoknak, hogy az eljárás befejeződött.

Az illetékes hatóságok jogos indokok alapján az érintett(ek) kérelme alapján az írásos felszólítás harmincnapos határidejét, melyen belül az aláíró(k)nak a követelt összeget ki kell fizetni, meghosszabbíthatják. Azok a költségek, kiváltképp a kamatok, melyek ebből a határidő-meghosszabbításból adódnak úgy számítandók ki, hogy megfeleljenek annak az összegnek, melyet a mindenkori hazai pénz- és tőkepiac követel meg.

3. Ez a kezességi nyilatkozat a kezességnyújtás helye szerinti hivatal által *  történő elfogadás napjától kötelező érvényű.

Aláíró(k) felel(nek) továbbá azon tartozás(ok) *  teljesítéséért, amelyek e kezességvállalással fedezett és a kezesség felmondásának hatálybalépése előtt megkezdett egységes/közösségi árutovábbítási eljárás keretében válnak esedékessé; ez érvényes akkor is, ha a fizetést csak később követelik.

4. Ezen kezességi nyilatkozat alapján alulírott létrehoz „meghagyott címeket”  *  az 1. pontban nevezett minden országban:

Ország Vezeték- és utónév, illetve cég és pontos cím

Alulírott elismeri, hogy minden formalitás vagy eljárási intézkedés, mely ezt a kezességi nyilatkozatot érinti és a meghagyott cím részére írott formában eljuttatják, különösen a postai küldemények és postai kézbesítések számára kötelező érvénnyel bírnak.

Alulírott elismeri a meghagyott cím székhelyének bíróságát illetékes bíróságként.

Alulírott kötelezi magát, hogy tartja magát az általa választott meghagyott címhez, vagy azt/azokat csak a kezességnyújtás helye szerinti hivatal *  előzetes tájékoztatása után változtatja meg.

............................................................ (város) .............................................. (dátum)

.................................................

(aláírás)  * 

II. Az indító hivatalnál történő elfogadás

Indító hivatal: ..................................................................................................................

A kezességi nyilatkozat elfogadva a következő számon .............................. és ................ (dátum)  *  az egységes/közösségi árutovábbítási eljárásra.

............................................

(aláírás, pecsét)

B2. Melléklet

Egységes/Közösségi árutovábbítási eljárás

Kezességvállalási okmány

Egyedi kezesség garanciajeggyel

I. Kezességi nyilatkozat

1. Alulírott *  ..........................................................................................................................

lakhely (székhely) *  ...........................................................................................................

ezennel a kezességnyújtás helye szerinti hivatalnál *  készfizető kezességet nyújt az Európai Közösségnek, amelynek az alábbi országok a tagjai: a Belga Királyság, a Dán Királyság, a Német Szövetségi Köztársaság, a Görög Köztársaság, a Spanyol Királyság, a Francia Köztársaság, Írország, az Olasz Köztársaság, a Luxemburgi Nagyhercegség, a Holland Királyság, az Osztrák Köztársaság, a Portugál Köztársaság, a Finn Köztársaság, a Svéd Királyság, Nagy-Britannia Egyesült Királysága és Észak-Írország, valamint a Magyar Köztársaság, az Izlandi Köztársaság, a Norvég Királyság, a Lengyel Köztársaság, a Szlovák Köztársaság, a Svájci Államszövetség, a Cseh Köztársaság, az Andorrai Hercegség és a San Marino Köztársaság *  javára, * 

melyekkel a főkötelezett

a nevezett országoknak tartozik, vagy tartozni fog olyan vámok és más illetékek, illetve a fő és melléktartozások, költségek és pótlékok tekintetében, kivéve a pénzbüntetést és pénzbírságot, amelyek az egységes/közösségi árutovábbítási eljárás során szállított olyan árukat érinti, amelyek tekintetében alulírott egyedi garanciajegyek kibocsátását vállalta garanciajegyenként 7000 EUR összegig.

2. Alulírott(ak) kötelezi(k) magát(magukat), hogy az 1. pont alatt nevezett országok illetékes hatóságainak első írásos felszólítását követő harmincnapos határidőn belül a követelt összegeket garanciajegyenként 7000 Euró összegig *  halasztás nélkül megfizeti(k), amennyiben ő(k) vagy egy másik érintett a határidő lejárta előtt nem bizonyította az illetékes hatóságoknak, hogy az eljárás befejeződött.

Az illetékes hatóságok jogos indokok alapján az érintett(ek) kérelme alapján az írásos felszólítás harmincnapos határidejét, melyen belül az aláíró(k)nak a követelt összeget ki kell fizetni, meghosszabbíthatják. Azok a költségek, kiváltképp a kamatok, melyek ebből a határidő-meghosszabbításból adódnak úgy számítandók ki, hogy megfeleljenek annak az összegnek, melyet a mindenkori hazai pénz- és tőkepiac követel meg.

3. Ez a kezességi nyilatkozat a kezességnyújtás helye szerinti hivatal által *  történő elfogadás napjától kötelező érvényű.

Aláíró(k) felel(nek) továbbá azon tartozás(ok) *  teljesítéséért, amelyek e kezességvállalással fedezett és a kezesség felmondásának hatálybalépése előtt megkezdett egységes/közösségi árutovábbítási eljárás keretében válnak esedékessé; ez érvényes akkor is, ha a fizetést csak később követelik.

4. Ezen kezességi nyilatkozat alapján alulírott létrehoz „meghagyott címeket” *  az 1. pontban nevezett minden országban:

Ország Vezeték- és utónév, illetve cég és pontos cím

Alulírott elismeri, hogy minden formalitás vagy eljárási intézkedés, mely ezt a kezességi nyilatkozatot érinti és a meghagyott cím részére írott formában eljuttatják, különösen a postai küldemények és postai kézbesítések számára kötelező érvénnyel bírnak.

Alulírott elismeri a meghagyott cím székhelyének bíróságát illetékes bíróságként.

Alulírott kötelezi magát, hogy tartja magát az általa választott meghagyott címhez, vagy azt/azokat csak a kezességnyújtás helye szerinti hivatal *  előzetes tájékoztatása után változtatja meg.

......................................... (város) ......................................... (dátum)

...................................................

(aláírás)  * 

II. A kezességnyújtás helye szerinti hivatalnál történő elfogadás

A kezességnyújtás helye szerinti hivatal: ........................................................................

A kezességi nyilatkozat elfogadva ..................................................................... (dátum)

...................................................

(aláírás, pecsét)

B3. Melléklet

(Előlap)

TC 32 - EGYEDI GARANCIAJEGY A 000 000
Kiállító: ..............................................................................................................................................................
............................................................................................................................................................................
(személy vagy cég neve és címe)
A kezességi nyilatkozat elfogadásának dátuma: ..................................................................................................
a következő kezességnyújtás helye szerinti hivatalnál: .......................................................................................
Ez a garanciajegy, ami ...................................... -án/én került kiállításra 7000 euró összeghatárig érvényes egy
Közösségi/egységes árutovábbítási eljárásra, ami legkésőbb .............................................-án/én megkezdődik,
és ennek során
.............................................................................................................................................................................
(személy vagy cég neve és címe)
mint főkötelezett lép fel.
............................................................................... .........................................................................
(főkötelezett aláírása)  *  (a kiállító aláírása és pecsétje)

(Hátlap)

Az indító hivatal tölti ki
Árutovábbítási eljárás, melynek végrehajtása T1, T2, T2F *  továbbítási okmánnyal történt nyilvántartásba véve 20...................................................................... a következő szám: ..................................................... alatt a ........................................................................................................................................ nevű hivatalban.
............................................................................... .........................................................................
(hivatalos bélyegzőlenyomat) aláírás
B4. Melléklet

Egységes/Közösségi árutovábbítási eljárás

Kezességvállalási okmány

Összkezesség

I. Kezességi nyilatkozat

1. Alulírott *  ............................................................................................................. lakhely

(székhely) *  ........................................................................................................................

...................................................................... a kezességnyújtás helye szerinti hivatalnál

..........................................................................................................................................

......................................................................................................... maximum összegig, ami a referenciaösszeg 100/50/30%-a, * 

készfizető kezességet nyújt az Európai Közösségnek, amelynek az alábbi országok a tagjai: a Belga Királyság, a Dán Királyság, a Német Szövetségi Köztársaság, a Görög Köztársaság, a Spanyol Királyság, a Francia Köztársaság, Írország, az Olasz Köztársaság, a Luxemburgi Nagyhercegség, a Holland Királyság, az Osztrák Köztársaság, a Portugál Köztársaság, a Finn Köztársaság, a Svéd Királyság, Nagy-Britannia Egyesült Királysága és Észak-Írország, valamint a Magyar Köztársaság, az Izlandi Köztársaság, a Norvég Királyság, a Lengyel Köztársaság, a Szlovák Köztársaság, a Svájci Államszövetség, a Cseh Köztársaság, az Andorrai Hercegség és a San Marino Köztársaság javára *  azokra az összegekre, melyekkel a főkötelezett *  ................................................................ a nevezett országoknak tartozik, vagy tartozni fog olyan vámok és más illetékek, illetve a fő és melléktartozások, költségek és pótlékok tekintetében, kivéve a pénzbüntetést és pénzbírságot, amelyek az egységes/közösségi árutovábbítási eljárás keretében szállított árukat érinti.

2. Alulírott kötelezettséget vállal, hogy az 1. pontban nevezett országok illetékes hatóságainak első írásbeli felszólítását követő harminc napon belül a követelt összeget a bejegyzett maximumösszeg erejéig haladéktalanul kifizeti, amennyiben ő vagy egy másik érdekelt ezen határidő lejárta előtt az illetékes hatóságoknak nem bizonyította, hogy az eljárás szabályszerűen befejeződött.

Az illetékes hatóságok jogos indokok alapján az érdekelt kérelmére az írásbeli felszólítást követő harmincnapos határidőt, amelyen belül alulírottnak a követelt összeget ki kell fizetnie, meghosszabbíthatják. A póthatáridő engedélyezéséből adódó költségeket, különösen a kamatokat, úgy kell kiszámítani, hogy azok azon összegnek feleljenek meg, amelyet ezért a mindenkori államok pénz- és tőkepiacán megkövetelnek.

Ez a maximumösszeg csak akkor csökkenthető azon összegekkel, amelyeket e kezességi nyilatkozat alapján már kifizettek, ha alulírottat az Egységes Árutovábbítási Eljárás/Közösségi Árutovábbítási Eljárás Egyezménye szerinti árutovábbítási eljárás keretében a tartozás teljesítésére felszólították, és ez az eljárás az előző fizetési felszólítás kézhezvétele előtt vagy a kézhezvételt követő harminc napon belül kezdődött meg.

3. Ez a kezességi nyilatkozat a kezességnyújtás helye szerinti hivatal által történő elfogadás napjától kötelező érvényű.

Aláíró(k) felel(nek) továbbá azon tartozás teljesítéséért, amelyek e kezességvállalással fedezett és a kezesség felmondásának hatálybalépése előtt megkezdett egységes/közösségi árutovábbítási eljárás keretében válnak esedékessé; ez érvényes akkor is, ha a fizetést csak később követelik.

4. Ezen kezességi nyilatkozat alapján alulírott létrehoz „meghagyott címeket” *  minden, az 1. pontban nevezett országban:

Ország Vezeték- és utónév, illetve cég és pontos cím

Alulírott elismeri, hogy minden formalitás vagy eljárási intézkedés, amely ezt a kezességi nyilatkozatot érinti, és amelyet a „meghagyott címek” egyikére írásban elküldenek, különös tekintettel a postai küldeményekre és kézbesítésekre, számára kötelező érvényűek.

Alulírott illetékesnek ismeri el a „meghagyott címnek” székhelyeinek bíróságát. * 

Alulírott kötelezettséget vállal, hogy fenntartja a „meghagyott címeket”, vagy ezen „meghagyott címek” közül egyet, vagy többet csak a kezességnyújtás helye szerinti hivatal *  előzetes tájékoztatása után változtat meg.

......................................... (város) ......................................... (dátum)

...................................................

(aláírás) * 

II. A kezességnyújtás helye szerinti hivatal által történő elfogadás

A kezességnyújtás helye szerinti hivatal: ........................................................................

A kezességi nyilatkozat elfogadva ...................................................-án/én

...................................................

(aláírás és bélyegző)

B5. Melléklet

(Előlap)

TC 31 - KEZESSÉGI TANÚSÍTVÁNY

1. Érvényes Nap Hónap Év 2. Száma
3. Főkötelezett
(Név és utónév, illetve cégnév, teljes cím és ország)
4. Kezes
(Név és utónév, illetve cégnév, teljes cím és ország)
5. Kezességnyújtás helye szerinti hivatal
(Megnevezés, teljes cím és ország)
6. Referenciaösszeg számmal: betűvel:
Pénznem kódja
7. A kezességnyújtás helye szerinti hivatal igazolja, hogy a fent nevezett főkötelezett gondoskodott olyan összkezességről, ami a közösségi/egységes árutovábbítási eljárásokra érvényes az alábbi országok közül azoknak a vámterületén, amelyeket nem húztak át.
EURÓPAI KÖZÖSSÉG, MAGYARORSZÁG, IZLAND, NORVÉGIA, LENGYEL KÖZTÁRSASÁG, SZLOVÁKIA, SVÁJC, CSEH KÖZTÁRSASÁG, ANDORRA * , SAN MARINO * 
8. Különleges megjegyzések
9. Az érvényességi időtartam meghosszabbítva
Nap Hónap Év
-ig Kelt: ..............................., ...............................-án/én
(Hely) (Dátum)
Kelt: ........................., .............................-án/én
(Hely) (Dátum)
(A kezességnyújtás helye szerinti hivatal aláírása és bélyegzője) (A kezességnyújtás helye szerinti hivatal aláírása és bélyegzője)

(Hátlap)

10. Személyek, akik jogosultak arra, hogy a közösségi/egységes továbbítási bejelentőt a főkötelezett nevében aláírják

11. A meghatalmazott személy teljes neve és aláírásmintája 12. A főkötelezett aláírása *  11. A meghatalmazott személy teljes neve és aláírásmintája 12. A főkötelezett aláírása * 
B6. Melléklet

(Előlap)

TC 33 - TANÚSÍTVÁNY A BIZTOSÍTÉKNYÚJTÁS ALÓLI MENTESSÉGRŐL

1. Érvényes Nap Hónap Év 2. Száma
3. Főkötelezett
(Név és utónév, illetve cégnév, teljes cím és ország)
4. Kezességnyújtás helye szerinti hivatal
(Megnevezés, teljes cím és ország)
5. Referenciaösszeg számmal: betűvel:
Pénznem kódja
6. A kezességnyújtás helye szerinti hivatal igazolja, hogy a fent nevezett főkötelezett gondoskodott olyan összkezességről, ami a közösségi/egységes árutovábbítási eljárásokra érvényes az alábbi országok közül azoknak a vámterületén, amelyeket nem húztak át.
EURÓPAI KÖZÖSSÉG, MAGYARORSZÁG, IZLAND, NORVÉGIA, LENGYEL KÖZTÁRSASÁG, SZLOVÁKIA, SVÁJC, CSEH KÖZTÁRSASÁG, ANDORRA * , SAN MARINO * 
7. Különleges megjegyzések
8. Az érvényességi időtartam meghosszabbítva
Nap Hónap Év
-ig Kelt: ..............................., ...............................-án/én
(Hely) (Dátum)
Kelt: ........................., .............................-án/én
(Hely) (Dátum)
(A kezességnyújtás helye szerinti hivatal aláírása és bélyegzője) (A kezességnyújtás helye szerinti hivatal aláírása és bélyegzője)

(Hátlap)

9. Személyek, akik jogosultak arra, hogy a közösségi/egységes továbbítási bejelentőt a főkötelezett nevében aláírják

10. A meghatalmazott személy teljes neve és aláírásmintája 11. A főkötelezett aláírása *  10. A meghatalmazott személy teljes neve és aláírásmintája 11. A főkötelezett aláírása * 
B7. Melléklet

Útmutató a kezességi tanúsítványok és a tanúsítvány a biztosítéknyújtás alóli mentességről okmányok kitöltéséhez

1. A tanúsítványok előlapjára beírandó adatok

A kezességi tanúsítvány 1-8. rovatainál, valamint a tanúsítvány a biztosítéknyújtás alóli mentességről 1-7. rovatainál a kibocsátás után nem lehet sem módosítást, sem kiegészítést, sem törlést végezni.

1.1. Pénznem kód

A kezességi tanúsítvány 6. rovatába és a tanúsítvány a biztosítéknyújtás alóli mentességről 5. rovatába az országok a használt pénznem ISO-ALPHA-3 (ISO 4217) kódját írják be.

1.2. Különleges megjegyzések

1.2.1. Amennyiben nem alkalmazható az összkezesség az I. Függelék I. Mellékletében felsorolt árukra, akkor az alábbiak valamelyikét kell beírni a tanúsítvány 8. rovatába:

ES: Validez limitada

DA: Begraenset gyldighed

DE: Beschränkte Geltung

EL: * 

EN: Limited validity

FR: Validita limitée

IT: Validita limitata

NL: Beperkte geldigheid

PT: Validade limitada

FI: Voimassa rajoitetusti

SV: Begränsad giltighet

CS: Omezená platnost’

HU: Korlátozott érvényű

IS: Takmarka gildissvi

NO: Begrenset gyldighet

PL: Ograniczona waznosc

SK: Obmedzená platnost’

1.2.2. Amennyiben egy főkötelezett vállalja, hogy összes továbbítási nyilatkozatát egy adott indító hivatalnál nyújtja be, a körülményektől függően a kezességi tanúsítvány 8. rovatába, vagy a tanúsítvány a biztosítéknyújtás alóli mentességről 7. rovatába az adott hivatal nevét kell beírni nagybetűkkel.

1.3. Hivatalok bejegyzései az érvényesség meghosszabbítása esetén

Amennyiben egy tanúsítvány érvényességét meghosszabbítják, a kezességnyújtás helye szerinti hivatal köteles megfelelően láttamozni a kezességi tanúsítvány 9. rovatát, vagy a tanúsítvány a biztosítéknyújtás alóli mentességről 8. rovatát.

2. A tanúsítvány hátlapjára beírandó adatok - a továbbítási nyilatkozat aláírására jogosult személyek

2.1. Egy tanúsítvány kiadásakor, illetve érvényessége alatt mindenkor a főkötelezett köteles megadni a hátlapon azoknak a személyeknek a nevét, akiket meghatalmaz a további bejelentő aláírására. *  E bejegyzések mindegyike a meghatalmazott személy vezeték- és keresztnevéből, aláírásuk egy mintájából áll, és a főkötelezett mindegyik bejegyzést láttamozza. A főkötelezett saját belátása szerint áthúzhat minden olyan rovatot, amit nem kíván használni.

2.2. A főkötelezett bármikor érvénytelenítheti a hátlapon adott engedélyét.

2.3. Minden olyan személy, akinek nevét az indító hivatalnál benyújtott tanúsítvány hátlapján feltüntették, a főkötelezett meghatalmazott képviselőjének számít.

3. Az összkezesség alkalmazásának megtiltása esetén használatos tanúsítvány alkalmazása.

Az eljárás tekintetében lásd az I. Függelék IV. Mellékletének 4. pontját.

C1. Melléklet

Különleges bélyegző

1. Az ország címere, egyéb jele vagy betűjele

2. Indító hivatal

3. Továbbítási nyilatkozat száma

4. Dátum

5. Engedélyezett feladó

6. Engedély

C2. Melléklet

Öntapadós piktogram
(továbbítás vasúti forgalomban)

Színe: zöld alapon fekete

D1. Melléklet

Útmutató a továbbítási nyilatkozatok használatához edi szabvány üzenetek alkalmazásával (edi továbbítási nyilatkozatok)

I. Cím

BEVEZETŐ

Az EDI továbbítási nyilatkozat alapjául az Egységes Vámáru-nyilatkozat (SAD) különböző rovataiba az A7. és A9. Mellékletek szerint beírt adatok szolgálnak, a kódok ezekhez kapcsolódnak, vagy ezeket helyettesítik, a körülményektől függően.

E Melléklet kizárólag azokat az alapvető külön előírásokat tartalmazza, amelyek a formaságok EDI szabvány üzenetek cseréjén keresztül történő teljesítésekor érvényesek. Ezen felül érvényesek a D2. Mellékletben felsorolt kódok. Az EDI továbbítási nyilatkozatokra az A7. és A9. Mellékletek vonatkoznak, hacsak e Melléklet vagy a D2. Melléklet másképpen nem rendelkezik.

Az EDI továbbítási nyilatkozatok részletes szerkezete és tartalma az illetékes hatóságok által közölt műszaki előírásoknak felel meg, amelyet a főkötelezetteknek juttatnak el a rendszer helyes működésének biztosítása érdekében. A műszaki leírások alapját e Melléklet előírásai képezik.

E Melléklet az információcsere szerkezetét írja le. A továbbítási nyilatkozat adatcsoportokra van felosztva, amelyek adat-attribútumokkal rendelkeznek. Az attribútumok úgy lettek csoportosítva, hogy koherens logikai blokkokat képezzenek az üzenet környezetében. Az adatcsoportok behúzása azt jelöli, hogy az adott adatcsoport egy kisebb behúzású adatcsoporttól függ.

Feltüntetésre kerül az Egységes Vámáru-nyilatkozat rovatszám is, ha van ilyen.

Az adatcsoportok leírásában a „szám” kifejezés azt jelzi, hogy az adott adatcsoport hányszor szerepelhet a továbbítási nyilatkozaton.

Az attribútumok leírásában a „típus/hossz” kifejezés az adattípusra és adathosszra vonatkozó előírásokat jelzi. Az adattípusok kódjai a következők:

a alfabetikus

n numerikus

an alfanumerikus

A kódot követő szám a megengedhető adathosszt jelzi. A következők érvényesek:

A választható két pont a hosszjelző előtt azt jelenti, hogy az adat nem rögzített hosszúságú, de legfeljebb egy bizonyos számú karakterből állhat, amelyet a hosszjelző jelöl meg. A vessző az adathossz megadása közben azt jelzi, hogy az attribútum képes tizedeseket tárolni. A vessző előtti szám az attribútum teljes hosszát jelzi, a vessző utáni pedig a tizedesvessző utáni számjegyek maximális számát.

II. Cím

AZ EDI TOVÁBBÍTÁSI NYILATKOZAT SZERKEZETE

A) Adatcsoportok táblázata

ÁRUTOVÁBBÍTÁSI ELJÁRÁS

KERESKEDŐ feladó

KERESKEDŐ címzett

ÁRUTÉTEL

- KERESKEDŐ feladó

- KERESKEDŐ címzett

- KONTÉNER

- ÉRZÉKENY ÁRUK KÓD (SGI KÓD)

- CSOMAGOK

- HIVATKOZÁS ELŐZŐ ELJÁRÁSRA

- BENYÚJTOTT OKMÁNYOK/IGAZOLÁSOK

- KÜLÖNLEGES JELZÉSEK

Indító HIVATAL

KERESKEDŐ főkötelezett

KÉPVISELŐ

Átléptető VÁMHIVATAL

Rendeltetési HIVATAL

KERESKEDŐ engedélyezett címzett

ELLENŐRZÉSI EREDMÉNY

VÁMZÁR INFO

- VÁMZÁR ID

BIZTOSÍTÉK

- BIZTOSÍTÉK JOGCÍME

= ÉRVÉNYESSÉG KORLÁTOZÁSA EU

= ÉRVÉNYESSÉG KORLÁTOZÁSA NEM EU

B) A továbbítási nyilatkozat adatainak jellemzői

ÁRUTOVÁBBÍTÁSI ELJÁRÁS

Szám: 1

Az adatcsoport használandó.

LRN

Típus/hossz: an ..22

Az LRN lokális hivatkozási szám használandó. Ezt nemzeti szinten határozzák meg, és a felhasználó jelöli ki az illetékes hatóságokkal egyeztetve az egyes nyilatkozatok azonosítására.

Bejelentés módja (1. rovat)

Típus/hossz: an ..5

Az attribútum használandó.

Rakományjegyzékek száma (4. rovat)

Típus/hossz: n ..5

Az attribútum használandó, ha vannak rakományjegyzékek. A rakományjegyzékek esetében az alábbi szabályok érvényesek:

- az „ÁRUTOVÁBBÍTÁSI ELJÁRÁS” adatcsoport „Indítási ország” *  kötelező attribútumának értéke ’--’,

- az „ÁRUTÉTEL” adatcsoport, és szükség esetén a „HIVATKOZÁS ELŐZŐ ELJÁRÁSRA”, „BENYÚJTOTT OKMÁNYOK/IGAZOLÁSOK” és „KÜLÖNLEGES JELZÉSEK” adatcsoportok csak egyszer fordulnak elő. Az „ÁRUTÉTEL” adatcsoport összes többi alcsoportja nem használható,

- az „Árumegnevezés” attribútum hivatkozást tartalmaz a csatolt rakományjegyzékekre, és az „Árumegnevezés_LNG” attribútum tartalmazza a hivatkozás nyelvének kódját.

A hivatkozás tartalma lehet:

- „Bejelentés módja” = „T1” esetén: „Lásd a rakományjegyzék(ek)et”,

- „Bejelentés módja” = „T2” esetén: „Lásd a rakományjegyzék(ek)et”,

- „Bejelentés módja” = „T2F” esetén: „Lásd a rakományjegyzék(ek)et”,

- „Bejelentés módja” = „T” esetén:

„T1: Lásd a ... -tól ... -ig rakományjegyzék(ek)et,”

„T2: Lásd a ... -tól ... -ig rakományjegyzék(ek)et,”

„T2F: Lásd a ... -tól ... -ig rakományjegyzék(ek)et,”

-a „Tételsorszám” attribútum értéke „--”,

- az „ÁRUTÉTEL” adatcsoport összes többi attribútuma nem használható.

Tételek összesen (5. rovat)

Típus/hossz: n ..5

Az attribútum használandó.

Csomagok összesen (6. rovat)

Típus/hossz: n ..7

Az attribútum akkor használandó, ha használták a „Rakományjegyzékek száma” attribútumot. Minden más esetben a használata nem kötelező. A csomagok száma egyenlő az összes „Csomagok száma”, összes „Darabszám” és minden bejelentett „ömlesztett” után „1” értékek összegével.

Indítási ország (15a. rovat)

Típus/hossz: a2

Az attribútum akkor használandó, ha csak egy indítási országot jelentettek be. A D2. Mellékletben megadott országkódok alkalmazandók. Ilyen esetben az „ÁRUTÉTEL” adatcsoport „Indítási ország” attribútuma nem használható. Ha egynél több indítási országot jelentettek be, akkor nem használható az „ÁRUTOVÁBBÍTÁSI ELJÁRÁS” adatcsoportnak ez az attribútuma. Ilyen esetben az „ÁRUTÉTEL” adatcsoport „Indítási ország” attribútuma használandó.

Rendeltetési ország (17a. rovat)

Típus/hossz: a2

Az attribútum akkor használandó, ha csak egy rendeltetési országot jelentettek be. A D2. Mellékletben megadott országkódok alkalmazandók. Ilyen esetben az „ÁRUTÉTEL” adatcsoport „Rendeltetési ország” attribútuma nem használható. Ha egynél több rendeltetési országot jelentettek be, akkor nem használható az „ÁRUTOVÁBBÍTÁSI ELJÁRÁS” adatcsoportnak ez az attribútuma. Ilyen esetben az „ÁRUTÉTEL” adatcsoport „Rendeltetési ország” attribútuma használandó.

Szállítóeszköz rendszáma induláskor (18. rovat)

Típus/hossz: an ..27

Az attribútum az A7. Mellékletnek megfelelően használandó.

Szállítóeszköz rendszáma induláskor_LNG

Típus/hossz: a2

A D2. Mellékletben megadott nyelvkódok alkalmazandók a nyelv (LNG) meghatározásához, amennyiben használták a megfelelő üres szövegmezőt.

Honosság induláskor (18. rovat)

Típus/hossz: a2

A D2. Mellékletben megadott országkódok alkalmazandók az A7. Mellékletnek megfelelően.

Konténer (19. rovat)

Típus/hossz: n1

Az alábbi kódok használandók:

0 = nem

1 = igen

Honosság határátlépéskor (21. rovat)

Típus/hossz: a2

A D2. Mellékletben megadott országkódok alkalmazandók az A7. Mellékletnek megfelelően.

Rendszám határátlépéskor (21. rovat)

Típus/hossz: an .. 27

Az attribútum A7. Mellékletnek megfelelő használata a Szerződő Felek esetében nem kötelező.

Rendszám határátlépéskor_LNG

Típus/hossz: a2

A D2. Mellékletben megadott nyelvkódok alkalmazandók a nyelv (LNG) meghatározásához, amennyiben használták a megfelelő üres szövegmezőt.

Szállítási mód határátlépéskor (21. rovat)

Típus/hossz: n ..2

Az attribútum A7. Mellékletnek megfelelő használata a Szerződő Felek esetében nem kötelező.

Fuvarozási mód a határon (25. rovat)

Típus/hossz: n ..2

Az attribútum A7. Mellékletnek megfelelő használata a Szerződő Felek esetében nem kötelező.

Fuvarozási mód belföldön (26. rovat)

Típus/hossz: n ..2

Az attribútum használata a Szerződő Felek esetében nem kötelező. A 25. rovatra vonatkozó, A9. Mellékletben megadott útmutatónak megfelelően használandó.

Rakodás helye (27. rovat)

Típus/hossz: an ..17

Az attribútum használata a Szerződő Felek esetében nem kötelező.

Megállapodott tárolási hely kódja (30. rovat)

Típus/hossz: an ..17

Ez az attribútum nem használható, ha az „ELLENŐRZÉSEK EREDMÉNYE” adatcsoportot használták. Ha az adatcsoportot nem használták, akkor az attribútum használata eldönthető. Az attribútum használata esetén kötelező kódolt formában pontosan feltüntetni azt a helyet, ahol az áruk megvizsgálhatók. Nem használhatók egyidejűleg a „Megállapodott tárolási hely”/„Megállapodott tárolási hely kódja”, „Engedélyezett tárolási hely” és a „Vámkirendeltség” attribútumok.

Megállapodott tárolási hely (30. rovat)

Típus/hossz: an ..35

Ez az attribútum nem használható, ha az „ELLENŐRZÉSEK EREDMÉNYE” adatcsoportot használták. Ha az adatcsoportot nem használták, akkor az attribútum használata eldönthető. Az attribútum használata esetén kötelező pontosan feltüntetni azt a helyet, ahol az áruk megvizsgálhatók. Nem használhatók egyidejűleg a „Megállapodott tárolási hely/”Megállapotott tárolási hely kódja”, „Engedélyezett tárolási hely” és a „Vámkirendeltség” attribútumok.

Megállapodott tárolási hely_LNG

Típus/hossz: a2

A D2. Mellékletben megadott nyelvkódok alkalmazandók a nyelv (LNG) meghatározásához, amennyiben használták a megfelelő üres szövegmezőt.

Engedélyezett tárolási hely (30. rovat)

Típus/hossz: an ..17

Ha az „ELLENŐRZÉSEK EREDMÉNYE” adatcsoportot használták, akkor az attribútum használata eldönthető. Az attribútum használata esetén kötelező pontosan feltüntetni azt a helyet, ahol az áruk megvizsgálhatók. Amennyiben nem használták az „ELLENŐRZÉSEK EREDMÉNYE” adatcsoportot, ez az attribútum sem használható. Nem használhatók egyidejűleg a „Megállapodott tárolási hely„/”Megállapodott tárolási hely kódja”, „Engedélyezett tárolási hely” és a „Vámkirendeltség” attribútumok.

Vámkirendeltség (30. rovat)

Típus/hossz: an ..17

Ez az attribútum nem használható, ha az „ELLENŐRZÉSEK EREDMÉNYE” adatcsoportot használták. Ha az adatcsoportot nem használták, akkor az attribútum használata eldönthető. Az attribútum használata esetén kötelező pontosan feltüntetni azt a helyet, ahol az áruk megvizsgálhatók. Nem használhatók egyidejűleg a „Megállapodott tárolási hely”/„Megállapodott tárolási hely kódja”, „Engedélyezett tárolási hely” és a „Vámkirendeltség” attribútumok.

Bruttó tömeg összesen (35. rovat)

Típus/hossz: n ..11,3

Az attribútum használandó.

NCTS kísérőokmány nyelvi kód

Típus/hossz: a2

A D2. Mellékletben megadott nyelvkódok alkalmazandók az árutovábbítási kísérő okmány nyelvének meghatározásához (NCTS kísérő okmány).

Párbeszédnyelv jelzése induláskor

Típus/hossz: a2

A D2. Mellékletben megadott nyelvkódok használata nem kötelező. Ha ezt az attribútumot nem alkalmazzák, a rendszer az indító hivatal alapértelmezett nyelvét használja.

Bejelentés dátuma (50. rovat)

Típus/hossz: n8

Az attribútum használandó.

Bejelentés helye (50. rovat)

Típus/hossz: an ..35

Az attribútum használandó.

Bejelentés_helye_LNG

Típus/hossz: a2

A D2. Mellékletben megadott nyelvkódok alkalmazandók a megfelelő üres szövegmező nyelvének (LNG) meghatározásához.

KERESKEDŐ feladó (2. rovat)

Szám: 1

Az adatcsoport akkor használandó, ha csak egy feladót jelentettek be. Ilyen esetben az „ÁRUTÉTEL” adatcsoport „KERESKEDŐ feladó” adatcsoportja nem használható.

Név (2. rovat)

Típus/hossz: an ..35

Az attribútum használandó.

Utca, házszám (2. rovat)

Típus/hossz: an ..35

Az attribútum használandó.

Ország (2. rovat)

Típus/hossz: a2

A D2. Mellékletben megadott országkódok alkalmazandók.

Irányítószám (2. rovat)

Típus/hossz: an ..9

Az attribútum használandó.

Város (2. rovat)

Típus/hossz: an ..35

Az attribútum használandó.

NAD_LNG

Típus/hossz: a2

A D2. Mellékletben megadott nyelvkódok alkalmazandók a Név és Cím nyelvének (NAD_LNG) meghatározásához.

TIN (adószám) (2. rovat)

Típus/hossz: an ..17

A TIN (adószám) megadására az attribútum használata a Szerződő Feleknek nem kötelező.

KERESKEDŐ címzett (8. rovat)

Szám: 1

Az adatcsoport akkor használandó, ha csak egy címzettet jelentettek be, és az „ÁRUTOVÁBBÍTÁSI ELJÁRÁS” adatcsoport „Rendeltetési ország” attribútuma tartalmaz egy „országot” az Egyezmény értelmezése szerint. Ilyen esetben az „ÁRUTÉTEL” adatcsoport „KERESKEDŐ címzett” adatcsoportja nem használható.

Név (8. rovat)

Típus/hossz: an ..35

Az attribútum használandó.

Utca, házszám (8. rovat)

Típus/hossz: an ..35

Az attribútum használandó.

Ország (8. rovat)

Típus/hossz: a2

A D2. Mellékletben megadott országkódok alkalmazandók.

Irányítószám (8. rovat)

Típus/hossz: an ..9

Az attribútum használandó.

Város (8. rovat)

Típus/hossz: an ..35

Az attribútum használandó.

NAD-LNG

Típus/hossz: a2

A D2. Mellékletben megadott nyelvkódok alkalmazandók a Név és Cím nyelvének (NAD_LNG) meghatározásához.

TIN (adószám) (8. rovat)

Típus/hossz: an ..17

A TIN (adószám) megadására az attribútum használata a Szerződő Feleknek nem kötelező.

ÁRUTÉTEL

Szám: 999

Az adatcsoport használandó. A rakományjegyzékek esetében az alábbi szabályok érvényesek:

- az ÁRUTOVÁBBÍTÁSI ELJÁRÁS adatcsoport „Indítási ország” *  kötelező attribútumának értéke „-”,

- az „ÁRUTÉTEL” adatcsoport, és szükség esetén a „HIVATKOZÁS ELŐZŐ ELJÁRÁSRA”, „BENYÚJTOTT OKMÁNYOK/IGAZOLÁSOK” és „KÜLÖNLEGES JELZÉSEK” adatcsoportok csak egyszer fordulnak elő. Az „ÁRUTÉTEL” adatcsoport összes többi alcsoportja nem használható,

- az „Árumegnevezés” attribútum hivatkozást tartalmaz a csatolt rakományjegyzékekre, és az „Árumegnevezés_LNG” attribútum tartalmazza a hivatkozás nyelvének kódját.

A hivatkozás tartalma lehet:

- „Bejelentés módja” = „T1” esetén: „Lásd a rakományjegyzék(ek)et”,
- „Bejelentés módja” = „T2” esetén: „Lásd a rakományjegyzék(ek)et”,
- „Bejelentés módja” = „T2F” esetén: „Lásd a rakományjegyzék(ek)et”,
- „Bejelentés módja” = „T” esetén:
„T1: Lásd a ... -tól ... -ig rakományjegyzék(ek)et,”
„T2: Lásd a ... -tól ... -ig rakományjegyzék(ek)et,”
„T2F: Lásd a ... -tól ... -ig rakományjegyzék(ek)et,”

- a „Tételsorszám” attribútum értéke „-”,

- az „ÁRUTÉTEL” adatcsoport összes többi attribútuma nem használható.

Bejelentés módja (ex 1. rovat)

Típus/hossz: an ..5

Az attribútum akkor használandó, ha az „ÁRUTOVÁBBÍTÁSI ELJÁRÁS” adatcsoport „Bejelentés módja” attribútumánál a „T-” kódot használták. Más esetekben ez az attribútum nem használható.

Indítási ország (ex 15a. rovat)

Típus/hossz: a2

Az attribútum akkor használandó, ha egynél több indítási országot jelentettek be. A D2. Mellékletben megadott országkódok alkalmazandók. Ilyen esetben az „ÁRUTOVÁBBÍTÁSI ELJÁRÁS” adatcsoport „Indítási ország” attribútuma nem használható. Ha csak egy indítási országot jelentettek be, akkor az „ÁRUTOVÁBBÍTÁSI ELJÁRÁS” adatcsoport megfelelő attribútuma használható.

Rendeltetési ország (ex 17a. rovat)

Típus/hossz: a2

Az attribútum akkor használandó, ha egynél több rendeltetési országot jelentettek be. A D2. Mellékletben megadott országkódok alkalmazandók. Az „ÁRUTOVÁBBÍTÁSI ELJÁRÁS” adatcsoport „Rendeltetési ország” attribútuma nem használható. Ha csak egy rendeltetési országot jelentettek be, akkor az „ÁRUTOVÁBBÍTÁSI ELJÁRÁS” adatcsoport megfelelő attribútuma használható.

Árumegnevezés (31. rovat)

Típus/hossz: an ..140

Az attribútum használandó.

Árumegnevezés_LNG

Típus/hossz: a2

A D2. Mellékletben megadott nyelvkódok alkalmazandók a megfelelő üres szövegmező nyelvének (LNG) meghatározásához.

Tételsorszám (32. rovat)

Típus/hossz: n ..5

Az attribútum akkor is használandó, ha az „ÁRUTOVÁBBÍTÁSI ELJÁRÁS” adatcsoport „Tételek összesen” attribútumánál az „1” számot írták be. Ilyen esetben ehhez az attribútumhoz is az „1” szám használandó. Minden tételsorszám egyedi a nyilatkozat vonatkozásában.

Vámtarifaszám (33. rovat)

Típus/hossz: n ..8

Az attribútum az A7. Mellékletnek megfelelően legalább 4 és legfeljebb 8 számjeggyel használandó.

Bruttó tömeg (35. rovat)

Típus/hossz: n ..11,3

Az attribútom nem kötelező, amennyiben egy nyilatkozat különböző típusú árukra terjed ki, és azok úgy vannak becsomagolva, hogy lehetetlen meghatározni az egyes árutípusok bruttó tömegét.

Nettó tömeg (38. rovat)

Típus/hossz: n ..11,3

Az attribútum használata a Szerződő Feleknek nem kötelező.

- KERESKEDŐ feladó (ex 2. rovat)

Szám: 1

A „KERESKEDŐ feladó” adatcsoport nem használható, ha csak egy feladót jelentettek be. Ilyen esetben a „KERESKEDŐ feladó” adatcsoport az „ÁRUTOVÁBBÍTÁSI ELJÁRÁS” adatcsoport szintjén használható.

Név (ex 2. rovat)

Típus/hossz: an ..35

Az attribútum használandó.

Utca és házszám (ex 2. rovat)

Típus/hossz: an ..35

Az attribútum használandó.

Ország (ex 2. rovat)

Típus/hossz: a2

A D2. Mellékletben megadott országkódok alkalmazandók.

Irányítószám (ex 2. rovat)

Típus/hossz: an ..9

Az attribútum használandó.

Város (ex 2. rovat)

Típus/hossz: an ..35

Az attribútum használandó.

NAD_LNG

Típus/hossz: a2

A D2. Mellékletben megadott nyelvkódok alkalmazandók a Név és Cím nyelvének (NAD_LNG) meghatározásához.

TIN (adószám) (ex 2. rovat)

Típus/hossz: an ..17

A TIN (adószám) megadására az attribútum használata a Szerződő Feleknek nem kötelező.

- KERESKEDŐ címzett (ex 8. rovat)

Szám: 1

Az adatcsoport akkor használandó, ha egynél több címzettet jelentettek be, és az „ÁRUTÉTEL” adatcsoport „Rendeltetési ország” attribútuma tartalmaz egy országot” az Egyezmény értelmezése szerint. Ha csak egy címzettet jelentettek be, az „ÁRUTÉTEL” adatcsoport „KERESKEDŐ címzett” adatcsoportja nem használható.

Név (ex 8. rovat)

Típus/hossz: an ..35

Az attribútum használandó.

Utca és házszám (ex 8. rovat)

Típus/hossz: an ..35

Az attribútum használandó.

Ország (ex 8. rovat)

Típus/hossz: a2

A D2. Mellékletben megadott országkódok alkalmazandók.

Irányítószám (ex 8. rovat)

Típus/hossz: an ..9

Az attribútum használandó.

Város (ex 8. rovat)

Típus/hossz: an ..35

Az attribútum használandó.

NAD_LNG

Típus/hossz: a2

A D2. Mellékletben megadott nyelvkódok alkalmazandók a Név és Cím nyelvének (NAD_LNG) meghatározásához.

TIN (adószám) (ex 8. rovat)

Típus/hossz: an ..17

A TIN (adószám) megadására az attribútum használata a Szerződő Feleknek nem kötelező.

- KONTÉNER (31. rovat)

Szám: 99

Ez az adatcsoport használandó akkor, ha az „ÁRUTOVÁBBÍTÁSI ELJÁRÁS” adatcsoport „Konténer” attribútumánál az „1” kódot írták be.

Konténer száma (31. rovat)

Típus/hossz: an ..11

Az attribútum használandó.

- ÉRZÉKENY ÁRUK KÓD (SGI KÓD) (31. rovat)

Szám: 9

Ez az adatcsoport használandó az „Érzékeny áruk azonosítójának (SGI) beillesztéséhez akkor, ha a továbbítási nyilatkozat az I. Függelék I. Mellékletében megadott árukat érinti.

Érzékeny áruk kódja (31. rovat)

Típus/hossz: n ..2

A D2. Mellékletben megadott kódok alkalmazandók, amennyiben a vámtarifaszám nem elegendő egy I. Függelék I. Mellékletéhez tartozó áru egyértelmű azonosításához.

Érzékeny mennyiség (31. rovat)

Típus/hossz: n ..11,3

Ez az attribútum használandó akkor, ha a továbbítási nyilatkozat az I. Függelék I. Mellékletéhez tartozó árukat érinti. * 

- CSOMAGOK (31. rovat)

Szám: 99

Ez az adatcsoport használandó.

Csomagok jelei és számai (31. rovat)

Típus/hossz: an ..42

Az attribútum akkor használandó, ha a „Csomagok fajtája” attribútum a D2. Mellékletben megadott kódok közül a tömegárukra (VQ, VG, VL, VY, VR vagy VO) vagy csomagolatlan árukra (NE) vonatkozóktól eltérő kódot tartalmaz. Az attribútum használata nem kötelező, amennyiben a „Csomagok fajtája” attribútum tartalmazza a fent említett kódok valamelyikét.

Csomagok_jelei_és_számai_LNG

Típus/hossz: a2

A D2. Mellékletben megadott nyelvkódok alkalmazandók a nyelv (LNG) meghatározásához, amennyiben használták a megfelelő üres szövegmezőt.

Csomagok fajtája (31. rovat)

Típus/hossz: a2

A D2. Mellékletben megadott csomagkódok alkalmazandók.

Csomagok száma (31. rovat)

Típus/hossz: n ..5

Az attribútum akkor használandó, ha a „Csomagok fajtája” attribútum a D2. Mellékletben megadott kódok közül a tömegárukra (VQ, VG, VL, VY, VR vagy VO) vagy csomagolatlan árukra (NE) vonatkozóktól eltérő kódot tartalmaz. Az attribútum nem használható, amennyiben a „Csomagok fajtája” attribútum tartalmazza a fent említett kódok valamelyikét.

Darabszám (31. rovat)

Típus/hossz: n ..5

Az attribútum akkor használandó, ha a „Csomagok fajtája” attribútum tartalmazza a D2. Mellékletben megadott kódok közül a „csomagolatlan” árukra (NE) vonatkozók valamelyikét. Más esetekben ez az attribútum nem használható.

- HIVATKOZÁS ELŐZŐ ELJÁRÁSRA (40. rovat)

Szám: 9

Ez az adatcsoport használandó, amennyiben az „ÁRUTOVÁBBÍTÁSI ELJÁRÁS”, vagy az „ÁRUTÉTEL” adatcsoport „Bejelentés módja” attribútuma tartalmazza a „T2”, vagy „T2F” kódot, és az indító hivatal országa EFTA ország az Egyezmény értelmezése szerint.

Előokmány fajtája (40. rovat)

Típus/hossz: an ..6

Az adatcsoport használata esetén a D2. Mellékletben megadott előokmány kódok közül legalább egy használandó.

Előokmányok jelzése (40. rovat)

Típus/hossz: an ..20

Az előokmányok jelzése használandó.

Előokmányok_jelzése_LNG

Típus/hossz: a2

A D2. Mellékletben megadott nyelvkódok alkalmazandók a megfelelő üres szövegmező nyelvének (LNG) meghatározásához.

Kiegészítő adatok (40. rovat)

Típus/hossz: an ..26

Az attribútum használata a Szerződő Feleknek nem kötelező.

Kiegészítő_adatok_LNG

Típus/hossz: a2

A D2. Mellékletben megadott nyelvkódok alkalmazandók a nyelv (LNG) meghatározásához, amennyiben használták a megfelelő üres szövegmezőt.

- BENYÚJTOTT OKMÁNYOK/IGAZOLÁSOK (44. rovat)

Szám: 99

Az adatcsoport használata a Szerződő Feleknek nem kötelező. Az adatcsoport használata esetén használandó az alábbi attribútumok közül legalább egy.

Okmány fajtája (44. rovat)

Típus/hossz: an ..3

A D2. Mellékletben megadott kódok használandók.

Okmány jele (44. rovat)

Típus/hossz: an ..20

Okmány_jele_LNG

Típus/hossz: a2

A D2. Mellékletben megadott nyelvkódok alkalmazandók a nyelv (LNG) meghatározásához, amennyiben használták a megfelelő üres szövegmezőt.

Kiegészítő adatok (44. rovat)

Típus/hossz: an ..26

Kiegészítő_adatok_LNG

Típus/hossz: a2

A D2. Mellékletben megadott nyelvkódok alkalmazandók a nyelv (LNG) meghatározásához, amennyiben használták a megfelelő üres szövegmezőt.

- KÜLÖNLEGES MEGJEGYZÉSEK (44. rovat)

Szám: 99

Az adatcsoport használata a Szerződő Feleknek nem kötelező. Az adatcsoport használata esetén használandó, vagy a „Kiegészítő adatok azonosító”, vagy a „Szöveg” attribútum.

Kiegészítő adatok azonosító (44. rovat)

Típus/hossz: an ..3

A D2. Mellékletben megadott kódok használandók a kiegészítő adatok azonosító (id) beillesztéséhez.

Kivitel EU-ból (44. rovat)

Típus/hossz: n1

Amennyiben a „Kiegészítő adatok azonosító” attribútum tartalmazza a „DG0”, vagy „DG1” kódot, használandó a „Kivitel EU-ból”, vagy a „Kivitel más országból” attribútum. A két attribútum egyszerre nem használható. Egyéb esetekben az attribútum nem használható. Az attribútum használata esetén az alábbi kódok alkalmazandók:

0 = nem

1 = igen

Kivitel más országból (44. rovat)

Típus/hossz: a2

Amennyiben a „Kiegészítő adatok azonosító” attribútum tartalmazza a „DG0”, vagy „DG1” kódot, használandó a „Kivitel EU-ból”, vagy a „Kivitel más országból” attribútum. A két attribútum egyszerre nem használható. Egyéb esetekben az attribútum nem használható. Az attribútum használata esetén a D2. Mellékletbeli országkódok alkalmazandók.

Szöveg: (44. rovat)

Típus/hossz: an ..70

Szöveg_LNG

Típus/hossz: a2

A D2. Mellékletben megadott nyelvkódok alkalmazandók a nyelv (LNG) meghatározásához, amennyiben használták a megfelelő üres szövegmezőt.

Indító HIVATAL (C. rovat)

Szám: 1

Az adatcsoport használandó.

Kódszám (C. rovat)

Típus/hossz: an8

A D2. Mellékletben megadott kódok alkalmazandók.

KERESKEDŐ főkötelezett (50. rovat)

Szám: 1

Az adatcsoport használandó.

TIN (adószám) (50. rovat)

Típus/hossz: an ..17

A TIN (adószám) megadására használandó, amennyiben az „ELLENŐRZÖTT EREDMÉNY” adatcsoport az „engedélyezett feladó” kódját (A3 kód) tartalmazza.

Név (50. rovat)

Típus/hossz: an ..35

Az attribútum akkor használandó, ha használták a „TIN” attribútumot, és ennek az adatcsoportnak más attribútumai még nem ismertek a rendszer számára.

Utca és házszám (50. rovat)

Típus/hossz: an ..35

Az attribútum akkor használandó, ha használták a „TIN” attribútumot, és ennek az adatcsoportnak más attribútumai még nem ismertek a rendszer számára.

Ország (50. rovat)

Típus/hossz: a2

A D2. Mellékletben megadott országkódok alkalmazandók, amennyiben használták a „TIN” attribútumot, és ennek az adatcsoportnak más attribútumai még nem ismertek a rendszer számára.

Irányítószám (50. rovat)

Típus/hossz: an ..9

Az attribútum akkor használandó, használták a „TIN” attribútumot, és ennek az adatcsoportnak más attribútumai még nem ismertek a rendszer számára.

Város (50. rovat)

Típus/hossz: an ..35

Az attribútum akkor használandó, ha használták a „TIN” attribútumot, és ennek az adatcsoportnak más attribútumai még nem ismertek a rendszer számára.

NAD_LNG

Típus/hossz: a2

A D2. Mellékletben megadott nyelvkódok alkalmazandók a Név és Cím nyelvének (NAD LNG) meghatározásához, amennyiben használták a megfelelő üres szövegmezőt.

KÉPVISELŐ (50. rovat)

Szám: 1

Az adatcsoport akkor használandó, ha a főkötelezett meghatalmazott képviselőt alkalmaz.

Név (50. rovat)

Típus/hossz: an ..35

Az attribútum használandó.

Képviselő jogosultsága (50. rovat)

Típus/hossz: a ..35

Az attribútum használata nem kötelező.

Képviselő-jogosultsága-LNG

Típus/hossz: a2

A D2. Mellékletben megadott nyelvkódok alkalmazandók a nyelv (LNG) meghatározásához, amennyiben használták a megfelelő üres szövegmezőt.

Átléptető VÁMHIVATAL (51. rovat)

Szám: 9

Az adatcsoportot akkor kell legalább egyszer használni, ha különböző Szerződő Feleket jelentettek be indító és rendeltetési helyként.

Kódszám (51. rovat)

Típus/hossz: an8

A D2. Mellékletben megadott kódok alkalmazandók.

Rendeltetési HIVATAL (53. rovat)

Szám: 1

Az adatcsoport használandó.

Kódszám (53. rovat)

Típus/hossz: an8

A D2. Mellékletben megadott kódok alkalmazandók.

KERESKEDŐ engedélyezett címzett (53. rovat)

Szám: 1

Az adatcsoport annak jelzésére használható, hogy az árukat engedélyezett címzett kapja.

KERESKEDŐ engedélyezett címzett adószáma (53. rovat)

Típus/hossz: an ..17

Az attribútum az adószám (TIN) megadására használandó.

ELLENŐRZÉSI EREDMÉNY (D. rovat)

Szám: 1

Az adatcsoport akkor használandó, ha a nyilatkozatot egy engedélyezett feladó nyújtja be.

Ellenőrzési eredmény kódja (D. rovat)

Típus/hossz: an2

Az A3 kódok alkalmazandók.

Határidő (D. rovat)

Típus/hossz: n8

Az attribútum használandó.

VÁMZÁR INFO (D. rovat)

Szám: 1

Az adatcsoport akkor használandó, ha egy engedélyezett feladó nyújtja be a nyilatkozatot, amelynél az engedély előírja a zár alkalmazását, vagy egy főkötelezettnek engedélyezik különleges zárak alkalmazását.

Vámzárak száma (D. rovat)

Típus/hossz: n ..4

Az attribútum használandó.

- VÁMZÁRAK AZONOSSÁGA (D. rovat)

Szám: 99

Az adatcsoport a vámzárak azonosítására (id) szolgál.

Vámzárszám (D. rovat)

Típus/hossz: an ..20

Az attribútum használandó.

Vámzárszám_LNG

Típus/hossz: a2

A D2. Mellékletben megadott nyelvkódok alkalmazandók.

BIZTOSÍTÉK

Szám: 9

Az adatcsoport használandó.

Biztosíték típusa (52. rovat)

Típus/hossz: n1

Az A9. Mellékletben megadott kódok alkalmazandók.

- BIZTOSÍTÉK JOGCÍME

Szám: 99

Az adatcsoport akkor használandó, ha a „Biztosíték típusa” attribútum a „0”, „1”, „4” vagy „9” kódot tartalmazza.

GRN (52. rovat)

Típus/hossz: an24

Az attribútum használandó a kezesség hivatkozási szám (GRN) beillesztésére, amennyiben a „Biztosíték típusa” attribútum a „0”, „1”, „4” vagy „9” kódot tartalmazza. Ilyen esetben az „Egyéb biztosíték jogcím” attribútum nem használható.

Egyéb biztosíték jogcím (52. rovat)

Típus/hossz: an ..35

Az attribútum akkor használandó, ha a „Biztosíték típusa” attribútum a „0”, „1”, „4” vagy „9” kódoktól eltérő kódot tartalmaz. Ilyen esetben a „GRN” attribútum nem használható.

Hozzáférési kód

Típus/hossz: an4

Ez a tájékoztatás a Szerződő Feleknek nem kötelező. Az attribútum használata esetén az információ akkor használandó, ha a „Biztosíték típusa” attribútum a „0”, „1”, „4” vagy „9” kódot tartalmazza.

= ÉRVÉNYESSÉG KORLÁTOZÁSA EU

Szám: 1

Nem érvényesek az EU-ra (52. rovat)

Típus/hossz: n1

Az alábbi kódok alkalmazandók:

0 = nem

1 = igen

= ÉRVÉNYESSÉG KORLÁTOZÁSA NEM EU

Szám: 99

Nem érvényes más Szerződő Felekre (52. rovat)

Típus/hossz: a2

A D2. Mellékletben megadott országkódok használandók a Szerződő Fél megjelölésére. Nem használhatók az Európai Közösség tagállamainak kódjai.

D2. Melléklet * 

Kiegészítő kódok a számítógépesített árutovábbítási eljáráshoz

1. ORSZÁGKÓDOK (CNT)

Mező Tartalom Mező típusa Példa
1. ISO-ALPHA-2 országkód Alfabetikus 2 IT

Az 1996. január elsejei ISO 3166 szerint meghatározott „ISO-ALPHA-2 Országkód”-ot kell használni.

2. NYELVI KÓD

Az ISO-ALPHA-2 szerinti kódokat kell alkalmazni az 1988-as ISO 639 szerint.

3. VÁMTARIFASZÁM (COM)

Mező Tartalom Mező típusa Példa
1. HR6 Numerikus 6 (balra igazítva) 010290

Az első hat jegy a világszerte használt Harmonizált Rendszer szerinti szabvány (HR6). Egyes országok kibővíthetik a vámtarifaszámot 8 jegyűre, de országok között csak a 6 első számjegy kerül átadásra.

4. ÉRZÉKENY ÁRUK KÓD (SGI KÓD)

Mező Tartalom Mező típusa Példa
1. Kiegészítő kód az érzékeny árukhoz Numerikus ..2 2 * 

Ez a kód a HR6 kód kiterjesztésére szolgál az I. Függelék I. Melléklete szerint, ha a HR6 kód nem elegendő az érzékeny áruk azonosításához.

5. CSOMAGKÓD

(UNECE 21/rev1 sz. Ajánlás - 1994. augusztus)

Szóróflakon AE
Ampulla, védtelen AM
Ampulla, védett AP
Pumpás palack AT
Zacskók BG
Bála, préselt BL
Bála, préseletlen BN
Ballon, védtelen BF
Ballon, védett BP
Rúd BR
(Olajos) hordó BA
Rudak, kötegben BZ
Kosár BK
Sörösláda CB
Faláda, dézsa BI
Deszka BD
Deszkák, kötegelve BY
Cséve, orsó, bobina BB
Vég (vászon) BT
Palack, védtelen, hengeres BO
Palack, védtelen, hasas BS
Palack, védett, hengeres BQ
Palack, védett, hasas BV
Palackláda, palackállvány BC
Láda BX
Veder BJ
Tömegáru, folyékony gáz (nem normális hőfok és nem normális nyomás mellett) VQ
Tömegáru, gáz (1031 mbar és 15 °C) VG
Folyékony tömegáru VL
Szilárd tömegáru, apró szemcsés („por”) VY
Szilárd tömegáru, granulátum VR
Szilárd tömegáru, darabos VO
Köteg BH
Nyaláb BE
Sörös (boros) hordó BU
Kalitka, ketrec, kas CG
Doboz, szögletes CA
Doboz, hengeres CX
Kanna (fém) CI
Vitorlavászon CZ
Palackkosár, védtelen CO
Palackkosár, védett CP
Karton CT
Láda CS
Hordó, fából („Cask”) CK
Láda CH
Tejeskanna CC
Pénzesláda CF
Koporsó CJ
Csőkígyó CL
Tubus TD
Fedőponyva CV
Rekesz CR
Fűzfakosár CE
Pohár CU
Henger CY
Demizson, védtelen DJ
Demizson, védett DP
Vashordó DR
Boríték EN
Csomagfilm FP
Kishordó FI
Lombik, lapos palack FL
Katonaláda FO
Keret FR
Keretes rekesz FD
Gyümölcsös rekesz FC
Gázpalack GB
T-gerenda GI
T-gerenda, kötegelve GZ
Fedeles kosár HR
Hordó, kb. 240 liter HG
Buga (ingot) IN
Buga (ingot), kötegben IZ
Befőzőüveg JR
Marmonkanna, szögletes JC
Marmonkanna, hengeres JY
Korsó JG
Jutazsák JT
Hordócska (heringes, ivóvizes) KG
Gerenda LG
Gerenda, kötegelve LZ
Tejesláda MC
Zsebes zsák MB
Többrétegű papírzsák MS
Gyékény-, szalma-, nádfonat MT
Gyufásdoboz MX
Fészekalja NS
Halászháló NT
Csomag PK
Kis csomag PA
Sajtár, puttony PL
Postai csomag PC
Csővezeték PI
Csővezeték kötegben PZ
Füleskorsó PH
Palló PN
Palló, kötegelve PZ
Tábla (üveg, fém) PG
Tábla, kötegelve PY
Fazék PT
Zacskó, táska PO
Raschel háló RT
Gombolyag, tekercs RL
Karika, abroncs RG
Huzal RD
Huzal, kötegelve RZ
Tekercs, vég RO
Illatszeres zacskó SH
Vászonzsák SA
Tengerészláda SE
Lapos rekesz SC
Tábla, ív, lemez ST
Bádoglemez SM
Táblák, ívek, lemezek, kötegelve SZ
Zsugorfólia SW
Rekesz SK
Csúszódeszka SL
Cséve, orsó SD
Kézibőrönd SU
Tartály, szögletes TK
Tartály, hengeres TY
Teásláda TC
Konzervdoboz TN
Tálca, szárítórács PU
Tálcás göngyöleg PU
Bőrönd TR
Nyaláb, tekercs TS
Dézsa, kishordó TB
Cső TU
Cső, összehajtható TD
Csövek kötegben TZ
Erjesztőkád TO
Csomagolatlan vagy kicsomagolatlan NE
Vákuumcsomagolt VP
Kád VA
Fiola VI
Fonatos palack WB

6. ELŐOKMÁNY KÓDJA

Az érvényes kódok a következők:

T2 = Egységes árutovábbítási eljárás EV (Egységes vámárunyilatkozat) okmánya közösségi árukhoz.

T2F = Egységes árutovábbítási eljárás EV okmánya közösségi árukhoz az EU olyan adott vámterületéről vagy vámterületére, ahol az EU ÁFA szabályai nem alkalmazhatóak.

T2CIM = Olyan áruk közösségi státusát igazolja, amelyeket egy CIM fuvarlevéllel vagy egy TR átadási jegyzékkel szállítanak.

T2TIR = Olyan áruk közösségi státusát igazolja, amelyeket egy TIR igazolvánnyal szállítanak.

T2ATA = Olyan áruk közösségi státusát igazolja, amelyeket egy ATA Carnet-val szállítanak.

T2L = Az áruk közösségi státusát igazoló EV okmány.

T2LF = Az áruk közösségi státusát igazoló EV okmány a Közösség olyan vámterületei között, ahol alkalmazhatóak, illetve nem alkalmazhatóak az EU ÁFA szabályai.

7. OKMÁNY/ÜZENET NEVE, KÓDJA

[Numerikus kódok az ENSZ igazgatásban, kereskedelemben és közlekedésben folytatott elektronikus adatcserére vonatkozó kézikönyve (EDIFACT) szerint; Kódok listája az 1001 adatelemeire, okmány/üzenet kódolt neve.]

Konformitás igazolása 2
Minőségi tanúsítvány 3
A. TR.1 áruforgalmi igazolás 18
Konténerjegyzék 235
Csomagjegyzék 271
Proforma számla 325
Kereskedelmi számla 380
Házi fuvarlevél 703
Gyűjtő hajófuvarlevél 704
Hajófuvarlevél 705
Házi hajófuvarlevél 714
SMGS-kísérőjegyzék 722
Teherautó fuvarlevél 730
Légi fuvarlevél 740
Légi fuvarlevél, amelyet a légitársaság állított ki (master air waybill) 741
Csomagkártya (postacsomag) 750
Multimodális/kombinált fuvarokmány (általános) 760
Cargo Manifest 785
Bordereau 787
T továbbítási okmány 820
T1 továbbítási okmány 821
T2 továbbítási okmány 822
T5 Ellenőrző példány 823
T2L továbbítási okmány 825
Kiviteli bejelentő 830
Növény-egészségügyi bizonyítvány 851
Élvezeti alkalmassági tanúsítvány 852
Állatorvosi egészségügyi bizonyítvány 853
Származási igazolás 861
Származási nyilatkozat 862
Preferenciális származás igazolása 864
GSP származási igazolás 865
Behozatali engedély 911
Szállítmány bejelentése (érkezés) 933
Kiviteli engedély embargós termékekre 941
TIF nyomtatvány 951
TIR igazolvány 952
EUR.1 származási bizonyítvány 954
ATA Carnet 955
Egyéb zzz

8. KIEGÉSZÍTŐ ADATOK/KÜLÖNLEGES JELZÉSEK KÓD

Az érvényes kódok a következők:

DG0 = Korlátozás alá eső kivitel egy EFTA országból vagy korlátozás alá eső kivitel az EU-ból.

DG1 = Vámköteles kivitel egy EFTA országból vagy vámköteles kivitel az EU-ból.

DG2 = Kivitel.

Nemzeti szinten meghatározhatóak további különleges jelzés kódok is.

9. HIVATALKÓD (COR)

Mező Tartalom Mező típusa Példa
1. Annak az országnak a kódja, ahol a vámhivatal található (lásd CNT) Alfabetikus 2 IT
2. A vámhivatal nemzeti kódszáma Alfanumerikus 6 0830AB

Az 1. mező a fenti magyarázat szerint.

A 2. mező szabadon meghatározható hatjegyű alfanumerikus kód, amely lehetőséget ad a Nemzeti Vámigazgatások számára, hogy szükség esetén a kódban kifejezzék a vámhivatalok hierarchiáját.

D3. Melléklet

Árutovábbítási eljárás kísérő okmánya

D4. Melléklet

Útmutató az adatok az árutovábbítási kísérő okmányhoz

A) ÚTMUTATÓ AZ ÁRUTOVÁBBÍTÁSI KÍSÉRŐ OKMÁNY KITÖLTÉSÉHEZ

Az árutovábbítási kísérő okmányt a továbbítási nyilatkozatból vett adatok alapján állítják ki, amelyeket esetenként a főkötelezett módosít és/vagy az indító hivatal hitelesít, és kiegészítik a következőkkel:

1. MRN (eljárás hivatkozási szám)

Az információt 18 alfanumerikus karakterrel adják meg a mintának megfelelően:

Mező Tartalom Mező típusa Példa
1. Az árutovábbítási eljárás formális elfogadási évének utolsó két számjegye (ÉÉ) Numerikus 2 97
2. Azon ország azonosítója, amelyből az eljárás indul (ISO-ALPHA-2 országkód) Alfabetikus 2 IT
3. Az árutovábbítási eljárás egyedi azonosítója / év és ország Alfanumerikus 13 9876AB
8890123
4. Ellenőrzőszám Alfanumerikus 1 5

Az 1. és 2. mezők magyarázata a fentiekben található.

A 3. mezőben az árutovábbítási eljárás azonosítóját kell megadni. A Nemzeti Vámigazgatások döntenek ennek a mezőnek a felhasználásáról, de az egy éven belül kezelt árutovábbítási eljárások mindegyikének egyedi azonosítója kell, hogy legyen. Ha a Nemzeti Vámigazgatás használni szeretné az MRN-ben megadott vámhivatal azonosító kódokat, ezt megteheti úgy, hogy maximum 6 karakteres nemzeti vámhivatal kódot használ.

Azok az országos közigazgatási szervek, amelyek az illetékes hatóságokra vonatkozó hivatal hivatkozási számát fel kívánják tüntetni az MRN-ben, felhasználhatják az első, legfeljebb 6 karaktert a hivatal országos szintű számának megadására.

A 4. mezőben egy értéket kell megadni, amely a teljes MRN ellenőrző számaként szolgál. Szerepe az MRN rögzítése során keletkező hibák jelzése.

2. 3. rovat:

- Első alrovat: az éppen kinyomtatott példány sorszáma.

- Második alrovat: a kinyomtatott összpéldányszám (tételjegyzékkel együtt).

- Nem használatos, ha csak egy tétel van.

3. A 8. rovattól jobbra lévő üres helyen:

Annak a vámhivatalnak a neve és címe, amelyikhez a kísérő okmány visszpéldányát vissza kell juttatni.

4. C. rovat:

- Indító hivatal neve.

- Indító hivatal kódszáma.

- A továbbítási bejelentő elfogadásának időpontja.

- Engedélyezett feladó neve és engedélyszáma (ha ilyen van).

5. D. rovat:

- Ellenőrzési eredmények.

- „Előírt útvonal” megjegyzés, ha szükséges.

Az árutovábbítási kísérő okmány nem módosítható, nem egészíthető ki és nem lehet abból törölni, hacsak az Egyezmény másképpen nem rendelkezik.

B) ÚTMUTATÓ A KINYOMTATÁSHOZ

A továbbítási kísérő okmány kinyomtatására a következő lehetőségek adottak:

1. A bejelentett rendeltetési hivatal bekapcsolódott a számítógépesített árutovábbítási rendszerbe, és nem használ rakományjegyzéket:

- csak az A példányt kell kinyomtatni (AccDoc).

2. A bejelentett rendeltetési hivatal bekapcsolódott a számítógépesített árutovábbítási rendszerbe, és használ rakományjegyzéket:

- ki kell nyomtatni az A példányt (AccDoc) és a

- B példányt (visszpéldány) is.

3. A bejelentett rendeltetési hivatal nem kapcsolódott be a számítógépesített árutovábbítási rendszerbe (függetlenül a rakományjegyzék használatától):

- ki kell nyomtatni az A példányt (AccDoc) és a

- B példányt (visszpéldány) is.

C) ÚTMUTATÓ AZ ELLENŐRZÉSI EREDMÉNY VISSZAKÜLDÉSÉHEZ A RENDELTETÉSI HIVATALTÓL

A rendeltetési hivatal által végzett ellenőrzések eredményének visszajelzésére a rendeltetési hivatalból az alábbi lehetőségek adottak:

1. A tényleges rendeltetési hivatal megegyezik a bejelentettel, és bekapcsolódott a számítógépesített árutovábbítási rendszerbe:

- Az ellenőrzés eredményeit elektronikus úton kell megküldeni az indító hivatalnak, ha nem használtak rakományjegyzéket.

- Az ellenőrzés eredményeit a kísérő okmány B példányának visszaküldésével (rakományjegyzékkel együtt) kell megküldeni az indító hivatalnak, amennyiben használtak rakományjegyzéket.

2. A tényleges rendeltetési hivatal megegyezik a bejelentettel, és nem kapcsolódott be a számítógépesített árutovábbítási rendszerbe:

- Az ellenőrzés eredményeit a kísérő okmány B példányának megküldésével (a rakományjegyzékkel vagy a tételjegyzékkel együtt, ha van) kell eljuttatni az indító hivatalhoz, függetlenül attól, hogy van-e rakományjegyzék vagy sem.

3. A bejelentett rendeltetési hivatal bekapcsolódott a számítógépesített árutovábbítási rendszerbe, de a tényleges rendeltetési hivatal nem (eltérés):

- Az ellenőrzés eredményeit a kísérő okmány A példánya fénymásolatának (adott esetben a tételjegyzékkel együtt) megküldésével kell eljuttatni az indító hivatalhoz, amennyiben nem használtak rakományjegyzéket.

- Az ellenőrzés eredményeit a kísérő okmány B példányának (rakományjegyzékkel együtt) megküldésével kell eljuttatni az indító hivatalhoz), amennyiben használtak rakományjegyzéket.

4. A bejelentett rendeltetési hivatal nem kapcsolódott be a számítógépesített árutovábbítási rendszerbe, de a tényleges rendeltetési hivatal kapcsolódott a számítógépesített árutovábbítási rendszerbe (eltérés):

- Az ellenőrzés eredményeit elektronikus úton kell továbbítani az indító hivatal részére, amennyiben nem használtak rakományjegyzéket.

- Az ellenőrzés eredményeit a kísérő okmány B példányának megküldésével (rakományjegyzékkel együtt) kell eljuttatni az indító hivatalnak, amennyiben használtak rakományjegyzéket.

D) ÚTMUTATÓ A RAKOMÁNYJEGYZÉKEK HASZNÁLATÁHOZ

Rakományjegyzékek használata esetén a kísérő okmány A és B példányait a rendszerből kell kinyomtatni. Ez esetben a következő adatokat kell megadni:

1. A rakományjegyzékek összes számának adatát (4. rovat) a tételjegyzék összes száma (3. rovat) helyett.

2. A 31. rovat „Árumegnevezés” tartalma csak az alábbi legyen:

- T1, T2 vagy T2F áruk esetén: „Lásd a rakományjegyzékeket”

- T1, T2 és T2F áruk esetén:

- „T1 áruk: Lásd rakományjegyzékek ...-tól ...-ig (szám)”

- „T2 áruk: Lásd rakományjegyzékek ...-tól ...-ig (szám)”

- „T2F áruk: Lásd rakományjegyzékek ...-tól ...-ig (szám)”

3. A „Különleges megjegyzések” rovat tartalmát is ki kell nyomtatni.

4. Bármilyen egyéb, árutétel szintű speciális adatot az árukra vonatkozóan a rakományjegyzéken kell megjelentetni, amelyet csatolni kell a kísérő okmányhoz.

D5. Melléklet

Tételjegyzék minta

Tételjegyzék Indító hivatal: MRN
Lap A Dátum:
Tételsorszám
(32)
Jelek/számok
(31.1.)
Szám/fajta
(31.2)
Konténerszám
(31.3)
Árumegnevezés
(31.4)
Eljáráskód
(1/3)
Vámtarifaszám
(33)
Érzékenység kód
(31.5)
Érzékeny mennyiség
(31.6)
Összegző bejelentés/előokmány
(40)
Indító/kiléptető
ország
(15)
Rendeltetési
ország
(17)
Bruttó tömeg
(kg)
(35)
Nettó tömeg
(kg)
(38)
Különleges
megjegyzések/benyújtott
okmányok/igazolások és
engedélyek (44)
Feladó/exportőr
(2)
Címzett
(8)
Tételjegyzék Indító hivatal: MRN
Lap B Dátum:
Tételsorszám
(32)
Jelek/számok
(31.1.)
Szám/fajta
(31.2)
Konténerszám
(31.3)
Árumegnevezés
(31.4)
Eljáráskód
(1/3)
Vámtarifaszám
(33)
Érzékenység kód
(31.5)
Érzékeny mennyiség
(31.6)
Összegző bejelentés/előokmány
(40)
Indító/kiléptető
ország
(15)
Rendeltetési
ország
(17)
Bruttó tömeg
(kg)
(35)
Nettó tömeg
(kg)
(38)
Különleges
megjegyzések/benyújtott
okmányok/igazolások és
engedélyek (44)
Feladó/exportőr
(2)
Címzett
(8)
D6. melléklet

Útmutató és adatok a tételjegyzékekhez

Amennyiben az árutovábbítás során több mint egy tétel továbbítására kerül sor, a tételjegyzék A lapját mindig ki kell nyomtatni a számítógépes rendszerből és hozzá kell csatolni a kísérő okmány A példányához.

Amennyiben a kísérő okmánynak mindkét példányát (A és B) kinyomtatják, akkor a tételjegyzék B lapját is ki kell nyomtatni és csatolni a kísérő okmány B példányához.

A tételjegyzék rovatai függőlegesen nagyíthatók.

Az alábbi adatokat kell kinyomtatni:

1. Az azonosító rovatban (bal felső sarok):

a) Tételjegyzék

b) A és B lap

c) az adott lap sorszáma és az összes lap száma (beleértve a kísérő okmányt is)

2. Indító hivatal - indító hivatal neve

3. Dátum - továbbítási bejelentő elfogadásának dátuma

4. MRN - az árutovábbítás hivatkozási száma a D4. melléklet szerint

5. A különböző rovatokban árutétel szinten a következő adatokat kell kinyomtatni:

a) Tételsorszám - az adott tétel sorszáma

b) Eljárás - ez a rovat nem használandó abban az esetben, ha a bejelentőben szereplő minden egyes áru státusza azonos

c) ha vegyes szállítmányról van szó, akkor az aktuális státuszt, T1-t, T2-t vagy T2F-t kell kinyomtatni

d) a fennmaradó rovatokat az A7. Melléklet szerint kell kitölteni, kódolt formában, amennyiben szükséges”

3. § (1) Ez a rendelet a kihirdetése napján lép hatályba, rendelkezéseit a 2. §-ban foglalt EK-EFTA vegyes bizottsági határozat 7. Cikke rendelkezéseinek figyelembevételével kell alkalmazni.

(2) E rendelet végrehajtásáról a pénzügyminiszter gondoskodik.


  Vissza az oldal tetejére