A jogszabály mai napon ( 2020.05.29. ) hatályos állapota.
A jelek a bekezdések múltbeli és jövőbeli változásait jelölik.

 

1/2001. (I. 16.) Korm. rendelet

a Magyar Köztársaság Kormánya és Kuvait Állam Kormánya között a szervezett bűnözés elleni harcban történő együttműködésről szóló, Kuvaitban, 2000. év április hó 15. napján aláírt Megállapodás kihirdetéséről

(A Megállapodás jóváhagyásáról szóló jegyzékváltás a 2000. év szeptember hó 16. napján megtörtént.)

1. § A Kormány a Magyar Köztársaság Kormánya és Kuvait Állam Kormánya között a szervezett bűnözés elleni harcban történő együttműködésről szóló, Kuvaitban, 2000. év április hó 15. napján aláírt Megállapodást e rendelettel kihirdeti.

2. § A Megállapodás magyar nyelvű szövege a következő:

„Megállapodás a Magyar Köztársaság Kormánya és Kuvait Állam Kormánya között a szervezett bűnözés elleni harcban történő együttműködésről

A Magyar Köztársaság Kormánya és Kuvait Állam Kormánya (a továbbiakban: Felek),

attól a törekvéstől vezérelve, hogy hozzájáruljanak kétoldalú kapcsolataik fejlődéséhez,

azzal a szándékkal, hogy megszilárdítsák országaik együttműködését a belbiztonság területén,

abban a meggyőződésben, hogy együttműködésük a bűnözés, különösen a szervezett bűnözés, beleértve a nemzetközi terrorizmust, a kábítószerekkel folytatott bűnözés, az embercsempészet, a hamis úti okmányok használata, megelőzése és leküzdése területén lényeges jelentőséggel bír,

aggodalommal a kábítószerekkel és pszichotróp anyagokkal folytatott visszaélés és illegális kereskedelem világszerte tapasztalt jelentős növekedése miatt,

figyelembe véve nemzetközi kötelezettségeiket,

az alábbiakban állapodtak meg:

1. Cikk

(1) A Felek, nemzeti jogszabályaik keretei között, együttműködnek a kábítószerek és pszichotróp anyagok illegális forgalmazása, a terrorizmus, valamint a szervezett bűnözés megelőzésében és üldözésében.

(2) A Felek különösen olyan bűncselekmények megelőzésében és leküzdésében működnek együtt, amikor azok vagy előkészületeik bármelyik Fél felségterületén valósulnak meg, s azzal a feltétellel, hogy mindegyik Fél közli a másikkal az ezen bűncselekményekkel összefüggő valamennyi információt.

2. Cikk

A Felek - nemzeti jogszabályaik keretei között és a jelen Megállapodás rendelkezéseinek megfelelően - együttműködnek a kábítószerek és pszichotróp anyagok, valamint prekurzoraik tiltott termesztésének, előállításának, termelésének, kinyerésének, behozatalának, kivitelének és átszállításának, továbbá jogellenes forgalmazásának, csempészésének megakadályozásában, különösen:

(1) a kábítószerek illegális termelésével és forgalmazásával gyanúsított személyekről, azok rejtekhelyeiről, elkövetési módszereikről, valamint a kábítószerek és pszichotróp anyagok szállításának módjáról, azok származásáról és rendeltetési helyéről szóló információk kölcsönös átadásával, valamint az ezen bűncselekményekkel kapcsolatos bármilyen részletes információ továbbításával;

(2) a kábítószerek nemzetközi illegális forgalmazása során alkalmazott módszerekről szóló és az ehhez kapcsolódó egyéb információ kölcsönös átadásával;

(3) a kábítószer-kereskedelemmel és a kábítószerrel való visszaéléssel kapcsolatos szakmai és tudományos kutatási eredményeik kölcsönös átadásával;

(4) a kábítószerek és pszichotróp anyagok csempészésének megakadályozására irányuló rendőri intézkedések és az ellenőrzött szállítás összehangolásával.

3. Cikk

A Felek - nemzeti jogszabályaik keretei között - együttműködnek a bűnözés, különösen a szervezett bűnözés felderítésében, megakadályozásában az alábbiak alkalmazásával:

(1) a jelen Megállapodásban foglalt bűncselekmények elkövetésében részt vevő személyekről, kapcsolataikról, a bűnöző szervezetekről és csoportokról, az elkövetők és csoportjaik jellegzetes módszereiről, magatartásukról és az általuk elkövetett cselekmények tényállásáról, az elkövetés időpontjáról, helyszínéről és módszeréről, valamint a megtámadott létesítményekről, a megsértett jogszabályok meghatározásáról és az ezzel kapcsolatban megtett intézkedésekről szóló információk és minden ezzel összefüggő egyéb adat kölcsönös átadása;

(2) megkeresésre rendőri intézkedések foganatosítása, a megkeresett Fél nemzeti jogszabályai szerint engedélyezett módon;

(3) a nyomozás során a jelen Megállapodás rendelkezéseinek és nemzeti jogszabályaiknak megfelelő, összehangolt intézkedések foganatosítása, személyzettel, eszközökkel és szervezéssel támogatott együttműködés;

(4) a nemzetközi szervezett bűnözés új eszközeivel és formáival kapcsolatos információk, adatok és tapasztalatok kölcsönös átadása;

(5) kriminológiai, valamint egyéb bűnügyi kutatások eredményeinek kölcsönös átadása. A Felek tájékoztatják egymást a nyomozások gyakorlatáról, munkamódszereik és eszközeik alkalmazásáról, a megszerzett tapasztalatokról azok továbbfejlesztése érdekében;

(6) megkeresésre információt és mintákat bocsátanak egymás rendelkezésére a bűncselekményekből származó, illetve az elkövetés során használt tárgyakról;

(7) a szervezett bűnözés elleni küzdelem elősegítése érdekében - a dolgozók képzettségének, gyakorlati tapasztalati szintjének javítása érdekében - szakembereket küldenek egymáshoz képzésre vagy továbbképzésre, ilyen továbbképzést közösen is szerveznek; kölcsönösen átadják egymásnak a bűncselekmények felderítése során alkalmazott bűnügyi technikával, valamint az eszközök és módszerek fejlődésével kapcsolatos tanulmányokat.

4. Cikk

A Felek közötti együttműködés kiterjed továbbá az alábbiakra:

(1) a jelen Megállapodás tárgyát képező bűncselekményekkel kapcsolatos jogi szabályozásról szóló információk kölcsönös átadása;

(2) a bűncselekménnyel szerzett haszonnal kapcsolatos információk cseréje;

(3) a nemzetközileg ellenőrzött termékek és technológiák jogellenes forgalmának felderítése, megelőzése és megakadályozása érdekében információk kölcsönös cseréje;

(4) haditechnikai eszközök és szolgáltatások jogellenes forgalmának felderítése, megelőzése és megakadályozása érdekében információk kölcsönös cseréje;

(5) a külföldiekkel és a bevándorlással kapcsolatos jogi szabályozás és tapasztalatok kölcsönös átadása;

(6) az illegális bevándorlás és a munkaerővel való tiltott kereskedelem leküzdéséről szóló információk kölcsönös átadása.

5. Cikk

Az együttműködés során átadott személyes adatok védelme érdekében, figyelembe véve a Felek hatályos nemzeti jogszabályait, az alábbi rendelkezéseket kell alkalmazni:

(1) A fogadó Fél az adatokat csak az átadó Fél által megadott célra és feltételek mellett használhatja fel.

(2) Az adatokat átadó Fél kérésére a fogadó Fél tájékoztatást nyújt az átadott adatok felhasználásáról és a segítségével elért eredményekről.

(3) A személyes adatok kizárólag a bűnüldöző hatóságoknak, valamint a kábítószer és a szervezett bűnözés elleni harcban illetékes hatóságoknak adhatók át. Más hatóságnak az adatok az átadó Fél előzetes hozzájárulásával továbbíthatók.

(4) Az adatokat átadó Félnek meg kell győződnie az átadandó adatok pontosságáról, az átadás szükségességéről, valamint arról, hogy megfelelnek-e a rendeltetési céljuknak. Ezen túlmenően be kell tartania a másik Fél nemzeti jogszabályai szabta korlátozásokat. Amennyiben bebizonyosodik, hogy téves vagy át nem adható adatok is átadásra kerültek, akkor arról a fogadó Felet haladéktalanul értesíteni kell, aki köteles az adatokat helyesbíteni, illetve az át nem adható adatokat megsemmisíteni.

(5) A jogosult személy számára, kérésére, a Felek tájékoztatást adnak a személyes adatai kezeléséről és ezen nyilvántartás tervezett felhasználásáról. Ez a tájékoztatási kötelezettség nem áll fenn, ha az érintett ország nemzeti jogszabályai ezt nem teszik kötelezővé. A személyes adatokról történő felvilágosítás esetében az átadó Fél országának nemzeti jogszabályai az irányadóak.

(6) Az adatok átadásakor az átadó Félnek fel kell tüntetnie az adatok törlési határidejét nemzeti jogszabályainak megfelelően. Az átadott személyes adatokat törölni kell rendeltetésének megszűnésekor. Mindegyik Fél haladéktalanul értesíti a másik Felet az átadott adatok törléséről és annak okairól. Az adatokat a jelen Megállapodás megszűnésekor is törölni kell.

(7) Mindegyik Fél nyilvántartást vezet az átadott információkról, amely tételesen tartalmazza a személyes adatok átadását, átvételét és törlését.

(8) A Felek kötelesek az átvett személyes adatok hatékony védelmét biztosítani az illetéktelen hozzáférés, a megváltoztatás és nyilvánosságra hozatal ellen.

6. Cikk

(1) A Felek biztosítják bármelyikük által bizalmasnak minősített adatok titkosságát, amennyiben azok az átadó Fél országának nemzeti jogszabályai értelmében titkosnak minősülnek.

(2) A jelen Megállapodás alapján a Felek által a másik Félnek átadott anyagok, adatok, technikai eszközök és felszerelések harmadik Fél részére bármilyen formában történő továbbadása nem megengedett, az csak az átadó Fél előzetes hozzájárulásával lehetséges.

7. Cikk

(1) A Felek a jelen Megállapodásban szabályozott együttműködés végrehajtásának irányítása, megszilárdítása és elősegítése érdekében vegyes bizottságot hoznak létre. Mindkét Fél diplomáciai úton közli a másik Féllel a vegyes bizottság tagjainak nevét.

(2) A vegyes bizottság üléseire szükség szerint kerülhet sor, és bármelyik Fél jogosult a bizottságot összehívni. A bizottság a Magyar Köztársaságban és Kuvait Államban felváltva tartja üléseit.

(3) A fogadó Fél viseli az ülések költségeit, a küldő Fél pedig viseli a nemzetközi utazási költségeket.

(4) A jelen Megállapodás végrehajtásának koordinálásáért a Felek belügyminisztériumai a felelősek.

(5) A Felek az információcsere során igénybe veszik a bűnügyi rendőrség nemzetközi szervezetének (O.I.P.C. INTERPOL) nemzeti irodáit, amelyek a többi illetékes bűnüldöző szerv bevonásával közvetlenül együttműködnek.

8. Cikk

(1) Bármelyik Fél a megkeresés teljesítését, illetve az együttműködést egészben vagy részben megtagadhatja, amennyiben az sérti nemzeti szuverenitását, veszélyezteti biztonságát vagy más lényeges érdekeit, illetőleg sérti közrendjét vagy nemzeti jogszabályait.

(2) E Megállapodás rendelkezései nem érintik a Felek között aláírt két- vagy többoldalú nemzetközi szerződések alkalmazását.

9. Cikk

(1) Ez a Megállapodás azon a napon lép hatályba, amikor a Felek diplomáciai úton, írásban értesítik egymást arról, hogy eleget tettek a hatálybalépéshez szükséges belső jogszabályi előírásoknak.

(2) Ez a Megállapodás határozatlan időre szól, és bármelyik Fél jogosult azt diplomáciai úton felmondani. A felmondás az erről szóló értesítésnek a másik Fél által történt átvételétől számított harmadik hónap elteltével lép hatályba.

Készült a 2000. év április hónap 15. napján, két eredeti példányban, magyar, arab és angol nyelven, mindhárom nyelvű szöveg egyaránt hiteles. Eltérő értelmezés esetén az angol nyelvű szöveg az irányadó.

(Aláírások)”

3. § (1) Ez a rendelet a kihirdetését követő 8. napon lép hatályba, a Megállapodás rendelkezéseit azonban a 2000. évi szeptember hó 16. napjától kell alkalmazni.

(2) *  E rendelet végrehajtásáról a rendészetért felelős miniszter és az adópolitikáért felelős miniszter gondoskodik.


  Vissza az oldal tetejére