A jogszabály mai napon ( 2021.09.17. ) hatályos állapota.
A jelek a bekezdések múltbeli és jövőbeli változásait jelölik.

 

8/2001. (IV. 27.) IM rendelet

a bírósági végrehajtási eljárásban felszámítandó általános költségátalány megfizetésének szabályairól

A bírósági végrehajtásról szóló 1994. évi LIII. törvény (a továbbiakban: Vht.) 307. §-a (2) bekezdésének k) pontjában kapott felhatalmazás alapján a következőket rendelem:

1. § *  Az önálló bírósági végrehajtó (a továbbiakban: végrehajtó) hatáskörébe tartozó és általa lefolytatott eredményes végrehajtási eljárásban a Magyar Bírósági Végrehajtói Kart (a továbbiakban: Kar) és az Igazságügyi Minisztériumot a Vht. 34/A. §-a alapján általános költségátalány illeti meg.

2. § (1) *  Az általános költségátalányt az adós (kötelezett) viseli, a végrehajtó azt tőle az egyéb végrehajtási költségekkel együtt hajtja be, majd fizeti meg a Karnak.

(2) Ha az adós a végrehajtási eljárás során közvetlenül a végrehajtást kérőnek fizette meg a követelés összegét, a végrehajtást kérőnek kell az általános költségátalányt megfizetnie a végrehajtónak. Ennek elmulasztása esetén az adós és a végrehajtást kérő egyetemlegesen felel az általános költségátalány megfizetéséért.

3. § (1) Az általános költségátalány összegét a Vht. 34/A. §-ának (3) bekezdése alapján kell megállapítani.

(2) Az általános költségátalány számításának alapjául a végrehajtható okirat végrehajtóhoz történő érkezésének napja szerint számított végrehajtási ügyérték szolgál.

4. § Ha a meghatározott cselekmény végrehajtása során a kötelezettől pénzkövetelés is behajtásra kerül, az általános költségátalány számításának alapját a behajtandó pénzkövetelésnek és járulékainak összege jelenti.

4/A. § *  Az általános költségátalányt az egyetemlegesen felelős adósok ellen egyidejűleg elrendelt, ugyanazon végrehajtó által foganatosított végrehajtási ügyekben egyszer kell felszámítani.

5. § A végrehajtó az általános költségátalány összegét az első érdemi intézkedése során állapítja meg, és írásban közli a felekkel. A továbbiakban ezen összeget hajtja be az adóstól.

6. § * 

7. § (1) *  A végrehajtó az eredményes végrehajtás során befolyt és a bírósági végrehajtói díjszabásról szóló IM rendelet szerint elszámolt általános költségátalány összegét a 8. § (1) bekezdésében megállapított határidőt követő 15 napon belül átutalja a Kar fizetési számlájára.

(2) *  A végrehajtó az általános költségátalány összegét a Kar részére történő megfizetésig a letéti számláján köteles kezelni.

8. § (1) *  A végrehajtó az általános költségátalány megfizetéséről minden hónap 15. napjáig összesítve, írásban értesíti a Kart.

(2) *  Az összesítés tételesen tartalmazza az ügyszámokat, a végrehajtási ügyértékeket, az adósok neveit és a megküldése előtti hónapban megfizetett általános költségátalány összegét.

(3) *  A Kar a befizetéstől, a végrehajtó a végrehajtási ügy befejezésétől számított 5 évig köteles a (2) bekezdés szerinti összesítéseket megőrizni.

9. § *  A Kar az általános költségátalány elszámolását és megfizetését bármikor ellenőrizheti, arról a végrehajtótól tájékoztatást kérhet, és a végrehajtási ügyek irataiba, a végrehajtó nyilvántartásaiba, összesítéseibe e célból betekinthet.

10. § (1) Ez a rendelet a kihirdetését követő 3. napon lép hatályba.

(2) A rendeletet a folyamatban lévő ügyekben is alkalmazni kell azzal, hogy azokban az 5. § szerinti első érdemi intézkedésnek a rendelet hatálybalépése utáni első érdemi intézkedés minősül.

(3) *  E rendelet alkalmazása szempontjából akkor eredményes a végrehajtási eljárás, ha annak során a végrehajtható okirat kiállítását követően pénzösszeg folyt be, vagy teljesítés (részteljesítés) történt. Az adózás rendjéről szóló 1990. évi XCI. törvény 32. §-ának (4) bekezdése szerinti, az adóhatóság visszatartási jogának gyakorlásából eredő követeléscsökkenés e rendelet alkalmazása szempontjából nem minősül behajtásnak (teljesítésnek), ha a követelés csökkenéséről az adóhatóság tájékoztatja a végrehajtót.

(4) *  E rendeletnek a Magyar Bírósági Végrehajtói Kar egyes feladatairól, valamint egyes igazságügyi tárgyú miniszteri rendeletek módosításáról szóló 5/2016. (III. 8.) IM rendelettel (a továbbiakban: Módr.) megállapított rendelkezéseit a Módr. hatálybalépését követően elrendelt végrehajtási ügyek vonatkozásában kell alkalmazni.


  Vissza az oldal tetejére