A jogszabály mai napon ( 2020.05.30. ) hatályos állapota.
A jelek a bekezdések múltbeli és jövőbeli változásait jelölik.

 

15/2001. (VII. 5.) BM rendelet

az úti okmányok központi nyilvántartásából teljesített adatszolgáltatás igazgatási szolgáltatási díjáról

A külföldre utazásról szóló 1998. évi XII. törvény (a továbbiakban: Utv.) 41. §-a (2) bekezdésének e) pontjában, valamint az illetékekről szóló 1990. évi XCIII. törvény 67. §-ának (2) bekezdésében kapott felhatalmazás alapján - a pénzügyminiszterrel egyetértésben - a következőket rendelem el:

1. § *  E rendelet hatálya kiterjed azokra a magánszemélyekre, jogi személyekre, valamint jogi személyiséggel nem rendelkező szervezetekre, akik, illetve amelyek az úti okmányok központi nyilvántartásából - a diplomata és a külügyi szolgálati útlevelek adatainak kivételével - adatszolgáltatást igényelnek.

2. § (1) Az adatszolgáltatásért igazgatási szolgáltatási díjat (a továbbiakban: díj) kell fizetni.

(2) *  Mentesek a díjfizetési kötelezettség alól a települési önkormányzatok jegyzői, a közjegyzők, továbbá azon költségvetési szervek, amelyek az általuk kérelmezett szolgálati és hajós szolgálati útlevél, illetve határátlépési igazolvány adatairól igényelnek adatszolgáltatást.

3. § (1) *  A díj összegét - az adatszolgáltatással érintett személyek (illetve egy személy esetében az okmánytípusok) számától függően - az e rendelet melléklete alapján az általános hatáskörű útlevélhatóság határozza meg.

(2)-(3) * 

4. § A díjat akkor is meg kell fizetni, ha

a) az adatszolgáltatás sikertelen (a keresett személy vagy az úti okmány adatai az igénylő által megadott ismérvek alapján a nyilvántartásban nem találhatóak),

b) az adatszolgáltatásban közölt személyi adatok, illetőleg úti okmány adatok megegyeznek az igénylő által ismert adatokkal,

c) az elkészült szolgáltatást az igénylő felhívás ellenére sem vette át.

5. § (1) *  A díjfizetési kötelezettség az általános hatáskörű útlevélhatóság pénztárába történő készpénzbefizetéssel vagy az általa megjelölt előirányzat-felhasználási keretszámla javára történő átutalási megbízással, illetőleg készpénz-átutalási megbízással való megfizetéssel teljesíthető.

(2) * 

(3) *  A díjat az általános hatáskörű útlevélhatóság bevételként számolja el, továbbá köteles azt a költségvetési gazdálkodási rend szerint működő szervek részére előírt könyvvezetési és beszámolási kötelezettségekről szóló kormányrendeletben meghatározottak szerint kezelni, nyilvántartani és visszatéríteni.

(4) * 

6. § *  Az Itv. 32. §-át a díj visszatérítésére, az Itv. 34. §-ának (2) és (4) bekezdését, 82. §-át, 84. §-ának (1) és (2) bekezdését, 85. §-ának (1) és (3) bekezdését a mulasztási bírságra és a jegyzőkönyvkészítésre, az Itv. 35. §-át a külföldre történő adatszolgáltatás díjának beszedésére, az Itv. 88. §-át a behajtásra kell alkalmazni azzal az eltéréssel, hogy az ott nevesített illetékhivatal helyett az általános hatáskörű útlevélhatóságot, illeték helyett díjat, lelet helyett jegyzőkönyvet kell érteni.

7. § Ez a rendelet a kihirdetését követő 8. napon lép hatályba.

Melléklet a 15/2001. (VII. 5.) BM rendelethez * 

1. Egyedi adatszolgáltatás - egy eljárásban kért, egy főre vagy egy úti okmányra vonatkozó adatokat tartalmazó adatszolgáltatás - díja:
1.1. Annak tényéről, hogy az érintett személy rendelkezik-e érvényes úti okmánnyal 2000 Ft/adattétel
1.2. *  Az úti okmány birtokosának családi és utónevéről (ideértve a születési családi és utónevet is) 2000 Ft/adattétel
1.3. *  Az úti okmány elvesztésének, eltulajdonításának, megsemmisülésének, illetőleg megkerülésének tényéről 2000 Ft/adattétel
2. Az egy eljárásban kért legalább 20 főre vagy úti okmányra vonatkozó adatot tartalmazó adatszolgáltatás díja az 1.1., 1.2., 1.3. pontok esetében 730 Ft/adattétel
3. Az érintett személy arcképmásáról vagy saját kezű aláírásáról szolgáltatott adat 2750 Ft/adattétel
4. * 

  Vissza az oldal tetejére