A jogszabály mai napon ( 2023.12.04. ) hatályos állapota.
A jelek a bekezdések múltbeli és jövőbeli változásait jelölik.

 

23/2001. (XII. 27.) KüM rendelet

a diplomáciai vagy a nemzetközi jogon alapuló egyéb kiváltságot és mentességet élvező személyek be- és kiutazása, magyarországi tartózkodása egyes szabályainak megállapításáról

A külföldiek beutazásáról és tartózkodásáról szóló 2001. évi XXXIX. törvény (a továbbiakban: Tv.) 94. § (3) bekezdésében kapott felhatalmazás alapján - a belügyminiszterrel egyetértésben - az alábbiakat rendelem el:

1. § E rendelet hatálya kiterjed a diplomáciai vagy a nemzetközi jogon alapuló egyéb kiváltságot és mentességet élvező külföldi személyekre és családtagjaikra, a magyarországi diplomáciai vagy konzuli képviseletek, nemzetközi szervezetek tagjaihoz látogatás céljából beutazókra, valamint az olyan külföldi személyekre, akiknek a beutazásához, illetőleg tartózkodásához külpolitikai érdek fűződik.

2. § *  Az e rendelet hatálya alá tartozó külföldi Magyarországra - ha nemzetközi szerződés másként nem rendelkezik - a külpolitikáért felelős miniszter által vezetett minisztérium (a továbbiakban: minisztérium) vagy Magyarország diplomáciai vagy konzuli képviselete (a továbbiakban: külképviselet) által kiadott vízummal utazhat be, illetve a minisztérium által kiadott tartózkodási engedéllyel tartózkodhat Magyarországon.

3. § A külföldi állam diplomáciai képviselete diplomáciai személyzete tagja, a külföldi állam konzuli tisztviselője, a nemzetközi jogi kiváltságokkal és mentességekkel rendelkező nemzetközi szervezet (nemzetközi szervezet) diplomáciai mentességre jogosult tisztségviselője és családtagja részére,

a) ha Magyarországon teljesít szolgálatot, beutazásához díjmentesen diplomáciai láttamozású hivatalos vízum,

b) ha külföldön teljesít szolgálatot, a küldő államból a szolgálati helyére, vagy a szolgálati helyéről a küldő államba való utazása során Magyarországon történő átutazáshoz díjmentesen diplomáciai láttamozású hivatalos vízum,

c) *  ha magáncélból utazik Magyarországra, utazásához díjmentesen diplomáciai láttamozású magáncélú vízum

adható.

4. § A külföldi állam diplomáciai képviselete igazgatási, műszaki és kisegítő személyzete tagja, konzuli alkalmazottja, konzuli képviselete kisegítő személyzete tagja és a nemzetközi szervezet személyzete velük azonos mentességben részesülő tagja és családtagja részére,

a) ha Magyarországon teljesít szolgálatot, beutazásához díjmentesen szolgálati láttamozású hivatalos vízum,

b) ha külföldön teljesít szolgálatot, a küldő államból szolgálati helyére, vagy a szolgálati helyéről a küldő államba való utazása során Magyarországon történő átutazásához díjmentesen szolgálati láttamozású hivatalos vízum,

c) *  ha magáncélból utazik Magyarországra, utazásához díjmentesen szolgálati láttamozású magáncélú vízum

adható.

5. § *  A 3. § a) pontjában és a 4. § a) pontjában meghatározott személyek háztartásában, illetőleg kizárólagos magánszolgálatára alkalmazott személy viszonosságtól függően díjmentesen hivatalos vízumot kaphat. A viszonosságról a minisztérium konzuli feladatot ellátó szervezeti egységének vezetője nyilatkozik.

6. § *  A 3. § a) pontjában és a 4. § a) pontjában meghatározott személyhez magáncélból utazó vízumkötelezett külföldi részére a minisztérium vagy - a minisztérium engedélyével - a külképviselet udvariassági láttamozású magáncélú vízumot adhat ki. E személy részére a vízum kiadása a viszonosságtól függően díjmentes. A viszonosság kérdésében a minisztérium konzuli feladatot ellátó szervezeti egységének vezetője nyilatkozik.

7. § *  A külföldi állam vagy a nemzetközi szervezet megbízásából ad hoc diplomáciai megbízással Magyarországra utazó személy és családtagja - útiokmánya típusától függően - diplomáciai vagy szolgálati láttamozású hivatalos díjmentes vízumot kaphat.

8. § *  Az olyan vízumkötelezett és családtagja részére, akinek a magyarországi be- és kiutazásához, valamint tartózkodásához külpolitikai érdek fűződik, a minisztérium vagy - a minisztérium engedélyével - a külképviselet adhat ki díjmentesen udvariassági láttamozású vízumot.

9. § A vízumban meghatározott időn túli magyarországi tartózkodásra a 3. § a), 4. § a), 5. § és 7. §-ban meghatározott külföldiek részére díjmentesen adható tartózkodásra jogosító engedély, mely többszöri ki- és beutazásra jogosít.

10. § (1) A rendelet 3-5. §-aiban és 7. §-ában meghatározott külföldiek részére a vízum kiadására a küldő állam, külképviselete vagy a nemzetközi szervezet szóbeli jegyzéke alapján kerül sor.

(2) A rendelet 6. §-ában meghatározott külföldi részére a vízum kiadására a látogatót fogadó külképviselet vagy annak küldő állama szóbeli jegyzékében előterjesztett kérelmére kerül sor.

(3) *  A rendelet 8. §-ában meghatározott külföldiek részére a vízum kiadására a minisztérium illetékes osztályának vagy a külképviseletnek a javaslata alapján kerül sor.

(4) Az (1) és (2) bekezdésben meghatározott szóbeli jegyzék, valamint a (3) bekezdésben szereplő javaslat a Tv. 4. § (1) bekezdése d) pontja szerinti feltételek igazolását pótolja.

11. § (1) A rendelet hatálya alá tartozók tekintetében a Tv. 4. § (1) bekezdésének d) pontjában írt feltételeket a vízum, illetőleg a tartózkodási engedély igazolja.

(2) *  Ha a rendelet hatálya alá tartozó személy a határon jelentkezik vízum felvételére, a határon működő idegenrendészeti hatóság közreműködőként vesz részt az eljárásban. A kérelmet a minisztériumhoz továbbítja, majd a minisztérium döntése alapján adja ki a külföldi részére a vízumot.

12. § *  Ha a rendelet hatálya alá tartozó külföldi tartózkodási ügyében a minisztérium a kérelmet elutasítja, erről diplomáciai úton értesíti a küldő állam külképviseletét vagy a nemzetközi szervezetet.

13. § *  Ha a rendelet 6. és 8. §-ai hatálya alá tartozó külföldivel szemben a magyarországi tartózkodása alatt beutazási és tartózkodási tilalmat rendelnek el, erről a tényről a minisztériumot értesíteni kell. Amennyiben vele szemben idegenrendészeti kiutasítás, idegenrendészeti őrizet, kijelölt helyen való tartózkodás vagy kitoloncolás elrendelésének lenne helye, az eljárásban a minisztérium véleményét előzetesen be kell szerezni.

14. § A rendelet hatálya alá tartozó külföldi mentesül a szálláshelye bejelentésének kötelezettsége alól.

15. § A rendelet 3-5. §-aiban és 7. §-ában írt külföldiekkel szemben a Tv. 61. § (3) bekezdésében, továbbá a rendelet 6. §-ában és 8. §-ában szereplő külföldivel szemben a Tv. 61. § (2)-(5) bekezdésében meghatározott ellenőrző intézkedésnek van helye.

16. § *  A rendelet hatálya alá tartozó külföldi az útlevele elvesztését, megsemmisülését a minisztériumnak jelenti be.

17. § *  A minisztérium az e rendelet alapján általa és a külképviseletek által kiadott vízumokról a Tv. 79. § (1) bekezdésében meghatározott adatok közlésével tájékoztatja a központi adatkezelő szervet. A kiadott tartózkodásra jogosító engedélyekről a Tv. 81. § (1) bekezdésében meghatározott adatokkal értesíti a központi adatkezelő szervet.

18. § *  A minisztérium konzuli feladatot ellátó szervezeti egysége jár el a rendelet hatálya alá tartozó külföldiek beutazását és tartózkodását érintő engedélyezési ügyekben, ha e rendelet másként nem rendelkezik.

19. § Ez a rendelet 2002. január 1. napján lép hatályba. Egyidejűleg hatályát veszíti a diplomáciai vagy a nemzetközi jogon alapuló egyéb kiváltságot és mentességet élvező személyek be- és kiutazása, magyarországi tartózkodása egyes szabályainak megállapításáról szóló 1/1994. (V. 13.) KüM rendelet.