A jogszabály mai napon ( 2021.06.23. ) hatályos állapota.
A jelek a bekezdések múltbeli és jövőbeli változásait jelölik.

 

29/2001. (IX. 1.) KöViM rendelet

a hajózási hatósági eljárások díjairól

Az illetékekről szóló - többször módosított - 1990. évi XCIII. törvény (a továbbiakban: Itv.) 67. §-ának (2) bekezdésében, és a víziközlekedésről szóló 2000. évi XLII. törvény 88. §-a (2) bekezdésének u) pontjában kapott felhatalmazás alapján, figyelemmel a közlekedési és vízügyi miniszter feladat- és hatásköréről szóló 103/2000. (VI. 28.) Korm. rendelet 2. §-ának (3) bekezdésében foglaltakra is - a pénzügyminiszterrel egyetértésben - a következőket rendelem el:

1. § *  A hajózási hatóság eljárásáért

a) az úszólétesítményekkel, valamint a kikötőkkel kapcsolatos eljárások esetében e rendelet 1. számú mellékletében,

b) az úszólétesítmények lajstromozásával kapcsolatos eljárások esetében e rendelet 2. számú mellékletében,

c) az úszólétesítmények személyzetének képesítésével kapcsolatos eljárások esetében e rendelet 3. számú mellékletében

megállapított hatósági eljárási díjat (a továbbiakban: díj) kell fizetni.

2. § (1) *  Az eljárás díját az eljárás kezdeményezőjének - az (1a) bekezdésben foglaltak kivételével - az Innovációs és Technológiai Minisztérium Magyar Államkincstárnál vezetett 10032000-00290713-38100004 számú számlájára az eljárás kezdeményezésével, illetve a vizsgára jelentkezéssel egyidejűleg kell befizetni. A díj az Innovációs és Technológiai Minisztérium bevétele. A díjak beszedésére, kezelésére, nyilvántartására, elszámolására és visszatérítésére az államháztartás szervezetei beszámolási és könyvvezetési kötelezettségeinek sajátosságairól szóló kormányrendelet előírásait kell alkalmazni.

(1a) *  A 3. számú melléklet I. 1. pontjában, I. 2. a) és b) pontjaiban valamint a II. és IV. pontjában foglalt díjakat a vízi közlekedésről szóló törvényben meghatározott, a hajózási vizsgaközpont kijelöléséről szóló 247/2019. (X. 24.) Korm. rendelettel kijelölt hajózási vizsgaközpont (a továbbiakban: vizsgaközpont) OTP Bank Nyrt.-nél vezetett 11711003-21463062 számú számlájára történő átutalással kell megfizetni. A meghatározott díj átutaláson kívül csekken, illetőleg a vizsgaközpont által működtetett pénzkezelő helyen készpénzben is megfizethető. A jelen bekezdés szerint beszedett további díjak a vizsgaközpont bevételét képezik.

(1b) *  A vizsgaközpont számlájára, a hajózási vizsgáztatási tevékenységgel összefüggésben befizetett díj 53%-ára az Innovációs és Technológiai Minisztérium jogosult, melynek továbbítását a vizsgaközpont a (2a) bekezdésben nevesített számlára történő átutalással teljesíti.

(2) *  A hajózási hatósági eljárásokért fizetett díj az Innovációs és Technológiai Minisztérium bevétele. A díjak beszedésére, kezelésére, nyilvántartására, elszámolására és visszatérítésére az államháztartás szervezetei beszámolási és könyvvezetési kötelezettségeinek sajátosságairól szóló kormányrendelet *  előírásait kell alkalmazni.

(3) A díjak általános forgalmi adót nem tartalmaznak. A díjak számlázásánál az általános forgalmi adóról szóló törvény előírásait kell alkalmazni.

(4) * 

3. § (1)-(2) * 

(2a) *  Túlfizetés esetében a vizsgaközpont a díjtöbbletet hivatalból vagy az ügyfél kérelmére a kérelemben foglaltak megalapozottsága esetén a kérelem beérkezését követő, valamint a hivatalbóli megállapítás tényét követő harminc napon belül a kérelmező ügyfél részére, az általa írásban megjelölt számlaszámra vagy postai címre a postaköltséggel csökkentett összegben visszatéríti, ha a kérelem vagy a befizetést igazoló iratok alapján megállapítható, hogy a kérelmező az e rendeletben meghatározott mértéket meghaladó összegű díjat fizetett. A díj visszatérítési kérelemben meg kell jelölni a befizető nevét, születési dátumát, lakcímét, valamint a kérelem indokolását, továbbá a bankszámlaszámot, amennyiben a befizető a díj visszatérítését bankszámlára utalással kéri teljesíteni, illetve a pontos címet, amennyiben a díj visszatérítését készpénzkifizetés kézbesítésével kéri.

(2b)-(3) * 

4. § (1) *  Ha a hajózási hatóság a jogszabályban előírt hajózási hatósági eljárást műszaki okból kizárólag külföldön folytathatja le, vagy a hajózási hatósági eljárás lefolytatását a kérelmező külföldön kéri, a díjat a felmerült tényleges költségekkel megemelt összegben kell megfizetni.

(2) *  A külföldön lefolytatandó hatósági eljárás várható költségeiről a kérelmezőt tájékoztatni kell, amelynek összegét a kérelmezőnek a kérelem benyújtásától számított 5 napon belül meg kell előlegeznie. A hatósági eljárás befejezése után az eljáró hajózási hatóság a tényleges költségekkel növelt díjról számlát köteles kiállítani. A számla alapján a befizetett előleg és a ténylegesen elvégzett hatósági tevékenység díja közti különbözetet,

a) amennyiben az ügyfél által befizetett előleg összege több, a hatóság a határozat meghozatalát követő 15 napon belül az ügyfél részére visszautalja;

b) amennyiben az ügyfél által befizetett előleg összege kevesebb, az ügyfél a határozat meghozatalát követő 15 napon belül a hatóság részére befizeti.

(3) *  Ha a vizsgát a kérelmező a vizsgaközpont által meghirdetett helyeken és időpontokon kívül kívánja letenni, a vizsgaközpont az ezzel összefüggésben felmerülő költségekről tájékoztatni köteles a kérelmezőt. Ezeket a költségeket a kérelmezőnek a tájékoztató kézhezvételét követő 5 napon belül meg kell előlegeznie. A vizsga letételét követően a vizsgaközpont a tényleges költségekkel növelt vizsgadíjról állít ki számlát.

5. § *  Az e rendeletben meghatározott igazgatási szolgáltatási díjak tekintetében

a) a díjfizetési kötelezettségre az Itv. 28. § (2)-(3) bekezdésében foglaltakat,

b) a díjfizetésre kötelezettek körének megállapítására az Itv. 31. § (1) bekezdés első mondatában, valamint a 31. § (2) bekezdésében foglaltakat,

c) a mulasztási bírságra az Itv. 82. §-ában foglaltakat

kell alkalmazni azzal, hogy ahol az Itv. illetéket említ, azon e jogszabály tekintetében díjat kell érteni.

6. § (1) Ez a rendelet a kihirdetését követő 8. napon lép hatályba, rendelkezéseit a hatálybalépését követően kezdeményezett eljárásokra kell alkalmazni.

(2) a) *  Továbbá a szemlét kérőt terheli a szemlebizottság két szakértőjének díjazása, amelyet a szemle kérelem benyújtásakor előlegként a 4. § (2) a) és b) pontjának megfelelően kell megfizetni.

b) Amennyiben a hajózási hatóság a szemle lefolytatásához további szakértőket von be, ennek költsége a hajózási hatóságot terheli.

(3) *  E rendeletnek a hajózási hatósági eljárások díjairól szóló 29/2001. (IX. 1.) KöViM rendelet módosításáról szóló 27/2012. (V. 25.) NFM rendelettel (a továbbiakban: módosító rendelet) megállapított 5. §-át, valamint 1., 2. és 3. számú mellékletét a módosító rendelet hatálybalépését követően indult eljárásokra kell alkalmazni.

1. számú melléklet a 29/2001. (IX. 1.) KöViM rendelethez * 

A hajózási hatósági eljárások (szolgáltatások) díjai

A B
Eljárás Díj (Ft)
1. úszólétesítmények építési, átépítési tervének jóváhagyása
a) nagyhajónál, önjáró úszómunkagépnél, gépi üzemű kompnál, továbbá személyszállításra vagy nagyhajók továbbítására szolgáló kishajónál, illetve kereskedelmi célú úszóműveknél 154 000
b) gépnélküli nagyhajónál, nem önjáró kompnál, nem önjáró úszómunkagépnél, felépítménnyel rendelkező úszóműnél 136 000
c) az a) pontba nem tartozó - kishajónál, felépítmény nélküli úszóműnél 94 000
d) a hajó veszélyes áru szállítására, tárolására való alkalmasságát igazoló tervek jóváhagyása, amennyiben azokat külön eljárásban nyújtják be 91 000
2. a hajó egyes fő részeit érintő átépítési tervek jóváhagyása, valamint jóváhagyás nélkül átdolgozásra visszaküldött részlettervek ismételt felülvizsgálatának díja 83 000
3. úszólétesítmények üzembe helyezési, időszakos, önkéntes üzemképességi vizsgálata, vagy a hajónak vízből kiemelt, illetve partra vont állapotú vizsgálata
a) *  nagyhajónál, önjáró úszómunkagépnél, személyszállításra vagy nagyhajók továbbítására szolgáló kishajónál, valamint gazdasági célú úszóműveknél 151 000
b) *  gépnélküli nagyhajónál, nem önjáró úszómunkagépnél, felépítménnyel rendelkező úszóműnél 96 000
c) *  az a) pontba nem tartozó kishajónál, felépítmény nélküli úszóműnél, kompnál 65 000
d) kedvtelési célból üzemeltetett gépi vagy vitorlás meghajtású kishajónál, továbbá motoros vízi sporteszköznél, ha annak hajótesten mért hossza a 9 métert nem éri el 46 000
e) kedvtelési célból üzemeltetett gépi vagy vitorlás meghajtású kishajónál, ha annak hajótesten mért hossza a 9 métert eléri, azonban a 12 métert nem haladja meg 87 000
f) kedvtelési célból üzemeltetett gépi vagy vitorlás meghajtású kishajónál, ha annak hajótesten mért hossza a 12 métert meghaladja 111 000
g) a hajó veszélyes áru szállítására, tárolására történő alkalmasságának vizsgálata, amennyiben azokat külön eljárásban nyújtják be 151 000
4. tengeri hajó köbözéséért felszámítható díj
a) alapdíj 216 000
továbbá vegyes tonnatartalom minden regisztertonnája után 100
b) a felső fedélzet felett zárt helyiség és hajószemélyzet számára szolgáló helyiségek, valamint a géphelyiség felmérésének alapdíja 254 000
továbbá minden felmért regisztertonna után 40
c) a Szuezi-, a Sulina- és a Panama-csatorna használatához szükséges köbözés alapdíja 79 000
továbbá minden felmért regisztertonna után 100
5. belvízi hajó köbözése 83 000
6. a belvízi hajónál a centiméterenkénti terhelhetőség
a) megállapításának alapdíja 72 000
b) továbbá centiméterenként 150
7. hajóradar, fordulási szögsebesség mérő berendezések és AIS készülék vizsgálata, illetve tájoló kompenzálása amennyiben a vizsgálat nem esik egybe az üzemképességi vizsgálatokkal 77 000
8. kikötő létesítésének vagy a fennmaradásának engedélyezése
8/A. a kikötő létesítési terv felülvizsgálati, engedélyezési eljárásának alapdíja
a) nagyhajók fogadására alkalmas kikötő, valamint ferde pályás hajókiemelő berendezés, hajóállomás, úszóműves kikötőhely esetében 153 000
b) kishajók (csónakok) fogadására alkalmas kikötő esetében 80 000
8/B. az alapdíjon felül a kikötésre alkalmas part élének hossza, úszóműves kikötőhelynél az úszómű hosszának 2,5 szerese alapján méterenként
a) nagyhajók fogadására alkalmas kikötőnél 2 000
b) kishajók (csónakok) fogadására alkalmas kikötőnél 1 000
8/C. a kikötő fennmaradásának engedélyezési díja a 8/A.-8/B. pont és 12. pont a) alpontjában megállapított eljárási díj összegének kétszerese
8/D. a kikötő létesítési terv módosításának engedélyezési díja, illetve a létesítési engedély meghosszabbításának díja 89 000
9. komp- és révátkelőhely
a) létesítésének 138 000
b) fennmaradásának 203 000
engedélyezése
10. hajóhíd létesítésének használatba vételének engedélyezése, a létesítési vagy üzemben tartási engedély kiadása eljárásonként
a) nemzetközi vízi úton 164 000
b) egyéb belvizeken 155 000
11. hajózási létesítmény elhelyezésének elvi engedélyeztetési díja 80 000
12. a kikötő használatbavétele során
a) a használatbavétel engedélyezése
aa) a kikötő part élének hossza alapján 1 000
ab) úszóműves kikötőhelynél az úszómű hosszának 2,5-szerese alapján méterenként 1 000
b) hajózási létesítmény üzemelési szabályzat megállapítása 32 000
c) kikötőrend jóváhagyása 29 000
ca) medencés kikötő esetében 34 000
cb) egyéb kikötő, kikötőhely esetében 7 000
13. komp- és révátkelőhely használatba vételi eljárásának díja 140 000
14. kikötők üzemben tartásának engedélyezése a kikötők part élének hossza, úszóműves kikötőhelynél az úszómű hossza alapján méterenként 10 000
15. kikötő megszüntetésének eljárása 51 000
16. a komp- és révátkelőhely üzemben tartásának engedélyezése 141 000
17. komp- és révátkelés megszüntetése 139 000
18. hajózási engedély esetében
a) *  hajózási engedély kiadásának alapdíja 86 000
továbbá vízkiszorítási tonnánként 20
b) *  hajózási engedély meghosszabbításának alapdíja 3 000
továbbá vízkiszorítási tonnánként 20
c) *  a hajózási engedély módosításának alapdíja 83 000
továbbá vízkiszorítási tonnánként 20
d) harmadik országos/lobogós és kabotázs engedélyezéssel kapcsolatos eljárás megkezdett eljárásonként 152 000
e) elvi hajózási engedély kiállítása 10 000
f) különleges szállítás, valamint radioaktív anyag belvízi szállításának engedélyezése 87 000
g) üzemeltetési engedély kiadás korlátozás alá eső vízterületekre (hajózási engedélyköteles tevékenységhez) 41 000
h) üzemeltetési engedély kiadás korlátozás alá eső vízterületekre (sportegyesületek) 36 000
i) zsilipszabályzat jóváhagyása 38 000
j) rajnai hajózásban való részvételi jogosultságot igazoló okmány kiállítása 84 000
k) *  nyaralóhajó bérbeadására vonatkozó egyedi engedélyezés alapdíja, továbbá nyaralóhajónként 92 500
43 700
l) *  nyaralóhajó bérbeadására vonatkozó egyedi engedély módosításának alapdíja, továbbá a módosítással érintett nyaralóhajónként 88 000
43 700
19. a víziközlekedés irányítására szolgáló jelzések
a) elhelyezése (létesítés), üzembe helyezése, fennmaradása, üzemeltetése, valamint megszüntetése engedélyezésének alapdíja 54 000
b) jelenként/jelzésenként további (db) 2 000
20. *  víziúton vagy annak közelében munkavégzés
a) engedélyezése 50 000
b) továbbá ideiglenes rakodási tevékenység esetében megkezdett 100 tonnánként 600
c) engedély érvényességi idejének hosszabbítása 45 000
21. hajózási tevékenység
a) korlátozása nemzetközi vízi úton 58 000
b) korlátozása egyéb belvizeken 29 000
c) korlátozásával nem járó, de engedélyköteles vízi rendezvény engedélyezése 29 000
22. a hajóútban felakadt, elsüllyedt hajóval kapcsolatos szemle vagy felülvizsgálat díja alkalmanként (Ft/óra) 10 000
23. a hajóutat és a hajók forgalmát érintő jelzőállomás létesítésének használatba vételének és üzemben tartásának engedélyezése eljárásonként 116 000
24. a vízi sportpályák és vízi repülőterek létesítésének használatba vételének és üzemben tartásának engedélyezése eljárásonként 54 000
25. *  hajóokmányok és egyéb engedélyek pótlása, cseréje 10 000
26. nemzetközi, hajó és hajós, illetve tengerész okmányok (okmány-nyomtatványok árának térítése nélkül) díjai
a) nemzetközi, hajó és hajós, illetve tengerész okmányok kiállítása és kiegészítése tengeri nagyhajók esetében 47 000
b) nemzetközi, hajó és hajós, illetve tengerész okmányok érvényesítése tengeri nagyhajók esetében 47 000
c) tengeri hajók különböző nemzeti okmányai kiállítása szemlejegyzőkönyv alapján 26 000
d) hajónapló kiadása esetén 7 000
e) személyzeti jegyzék kiadása esetén 7 000
f) okmányok pótlása, cseréje (a 25. pontban foglaltak kivételével) 7 000
g) kártya formátumú biztonsági okmány kiállítása esetén 8 000
h) szolgálati könyv kiállítása esetén 7 000
i) fáradtolaj-, motor, tengeri olaj és hulladékkezelési napló kiadása esetén 7 000
j) gépnapló kiadása esetén 7 000
k) hajónapló, felszerelési füzet, személyzeti jegyzék kiadása kedvtelési célú kishajó esetében 7 000
l) képesítő okmány honosítása esetén 18 000
m) hajózási gyakorlati idő mérséklésének engedélyezése esetén 18 000
27. átmeneti hatósági rendelkezés közzététele kérelemre 17 000
28. *  a hatósági nyilvántartásban szereplő adatokban (kivéve lajstrom) bekövetkezett változások átvezetése (például tulajdonjog-változás, üzemeltetői jog, átalakulás, névváltozás) 10 000
29. az úszólétesítmény építés közben kérelemre lefolytatott szemléje 33 000
30. típus-jóváhagyási eljárás 26 000
31. a típus-jóváhagyási bizonyítvány érvényessége meghosszabbításának díja 21 000
32. *  úszólétesítmények előírttól eltérő feltételekkel közlekedésének, illetve igénybevételének ideiglenes engedélyezése 60 000
33. úszóműállás létesítési engedélyezése vagy időszakos szemléjének
a) alapdíja 3 000
b) továbbá a fő fedélzet területe szerint m?-ként 200
34. úszóműállás használatba vételének és üzemben tartásának engedélyezése eljárásonként 17 000
35. tengeri hajók előírt biztonsági dokumentumainak jóváhagyása (például riadóterv, rakománykezelési, tűzvédelmi, hajóelhagyási, stabilitási, biztonsági kézikönyvek) 67 000
36. megbízás kiadása hatósági szemle megtartására, kérelemre 18 000
37. hajósoknak, illetve tengerészeknek szóló hatósági tájékoztató kiadása kérelemre A/4-es oldalanként 40 000
38. adatszolgáltatás hatósági nyilvántartásban szereplő adatokról kérelemre A/4-es oldalanként 23 000
39. szakvélemény kiadása kérelemre A/4-es oldalanként 40 000
40. *  szakhatósági díj
a) 10 m2-nél kisebb alapterületű víziállás engedélyezésével, víziközlekedési korlátozással nem járó rendezvények engedélyezésével, fürdőhely kijelöléssel, továbbá telekalakítással kapcsolatos eljárás esetén 10 000
b) az a) pontban nem tartozó eljárás esetén 40 000
41. nemzetközi azonosítók (nominatív) kijelölése 19 000
42. szemlebizottság felkért tagjainak díjazása, óránként 10 000
43. üzemeltetési szabályzat jóváhagyása 45 000
44. *  az engedélyezés során szükségessé váló szemle, továbbá a helyszíni felülvizsgálat díja alkalmanként 27 000
45. *  úszólétesítmények üzemképességi vizsgálatához és tanúsításához, úszólétesítményeken alkalmazott felszerelések, berendezések alkalmasságának megállapításához szükséges külön vizsgálatok hatósági szemléje 46 500
46. szállítótartályokat gyártó és javító üzemek, próbaállomások jóváhagyása elismerése 125 000
47. konténer tervjóváhagyása 106 000
48. konténer szemléi (üzembe helyezés, időszakos, javítás utáni, illetve az engedélyezés során előírt) 106 000
49. szállítótartály okmánykiállítása CSC tábla érvényesítés 17 000
50. gyártó és javító üzemek jóváhagyása elismerése, időszakonkénti vizsgálata 79 000
51. *  a tengerész munkaközvetítő és a tengerész kölcsönbeadó nyilvántartásba vétele és a nyilvántartásba vételt tanúsító bizonyítvány kiállítása 153 700
52. *  A hajózási egészségi alkalmasság vizsgálatára jogosult orvos nyilvántartásba vétele 74 650

2. számú melléklet a 29/2001. (IX. 1.) KöViM rendelethez * 

Úszólétesítmények lajstromozásával kapcsolatos hatósági eljárások (szolgáltatások) díjai

A B
Eljárás Díj (Ft)
1. új úszólétesítmény lajstromozásakor vagy a tulajdonjogban bekövetkezett változás bejegyzésekor
a) *  tengeri hajó esetében a hajó minden bruttó tonnája után 300
b) *  belvízi nagyhajók és úszómunkagépeknél 50 000
c) belvízi kompok, gazdasági célból üzemeltetett úszóművek és kishajónál 5 000
d) kedvtelési célból üzemeltetett kishajó, úszómű és motoros vízi sporteszközöknél 31 000
2. a lajstromba bejegyezhető jogok, és feljegyezhető tények [198/2000. (XI. 29.) Korm. rendelet IV. és V. fejezet]; bejegyzésre kerülő jogonként és feljegyezhető tényenként, külön-külön be- vagy feljegyzési, módosítási és törlési eljárásonként, valamint bejegyzési ranghely előzetes biztosítási kérelemmel kapcsolatos eljárás díja
a) tengeri hajó esetében 128 000
b) *  belvízi nagyhajók és úszómunkagépeknél 31 000
c) *  belvízi kompok, gazdasági célból üzemeltetett úszóművek és kishajónál 15 000
d) kedvtelési célból üzemeltetett kishajó, úszómű és motoros vízi sporteszközöknél 31 000
3. ideiglenes lajstromba vétel 33 000
4. tulajdonilap igazolás kiadása úszólétesítményenként 33 000
5. lajstromozási okmány kiállítása 25 000
6. a lajstrom adataiban igazolt változás miatti módosítás, lajstromból és ideiglenes lajstromból történő törlés és a változás bejegyzésének tanúsítása 17 000

3. számú melléklet a 29/2001. (IX. 1.) KöViM rendelethez * 

Hajózási képesítő vizsgák vizsgadíjai

A B
Szolgáltatások Díj (Ft)
I. a képesítő vizsgák díjait a vizsga vizsgaelemeinek száma alapján kell megfizetni
1. egyes vizsgaelemek díjai:
a) teszt elem 7 000
b) írásbeli vagy szóbeli elem 8 000
c) gyakorlati elem 18 000
d) számítógépes vizsgaelem 6 000
e) eset tanulmány 15 000
2. egyéb eljárások
a) képesítő okmány kiállításának díja 3 000
b) kártya formátumú biztonsági okmányok kiállításának díja 13 000
c) szolgálati idő igazolása szolgálati könyvben hajónként 2 000
d) *  a hajózási hatóság nyilvántartásában szereplő adatok módosítása, igazolása 7 000
e) hatósági bejegyzés a szolgálati könyvbe 1 000
f) oktatási napló kiadása 3 000
g) képzés engedélyezésének alapdíja 84 000
továbbá tárgyanként 4 000
h) képzési engedély módosításának, kiegészítésének alapdíja 40 000
továbbá tárgyanként 4 000
i) tansegédlet jóváhagyásának alapdíja 65 000
továbbá A4 oldalanként 2 000
j) számítógépes képzési program jóváhagyásának alapdíja 32 000
továbbá minden megkezdett Megabájt 3 000
II. ha a vizsgát a kérelmező a hajózási hatóság által meghirdetett helyeken és időpontokon kívül kívánja, akkor a hajózási hatóság emiatt felmerülő költségeit megtéríteni köteles
III. a gyakorlati vizsgák díja a vizsgához szükséges hajó költségeit nem tartalmazza
IV. a felmentési kérelem eljárási díja megegyezik a vizsga elemenkénti díjával

4. számú melléklet a 29/2001. (IX. 1.) KöViM rendelethez * 

5. számú melléklet a 29/2001. (IX. 1.) KöViM rendelethez * 


  Vissza az oldal tetejére