A jogszabály mai napon ( 2022.06.29. ) hatályos állapota.
A jelek a bekezdések múltbeli és jövőbeli változásait jelölik.

 

2001. évi LXXXIV. törvény

a társadalombiztosítás pénzügyi alapjai 2000. évi költségvetésének végrehajtásáról * 

Az Országgyűlés az államháztartásról szóló 1992. évi XXXVIII. törvény 53. §-a alapján a társadalombiztosítás pénzügyi alapjai 2000. évi költségvetéséről szóló 1999. évi CIX. törvényben (a továbbiakban: KT.) meghatározott költségvetése végrehajtásáról a következő törvényt alkotja:

I. Fejezet

A társadalombiztosítási alrendszer bevételeinek és kiadásainak főösszege

1. § (1) Az Országgyűlés az államháztartás társadalombiztosítási alrendszerének a Nyugdíjbiztosítási Alap (a továbbiakban: Ny. Alap) és az Egészségbiztosítási Alap (a továbbiakban: E. Alap) költségvetése összegezéséből adódó 2000. évi költségvetése végrehajtását

a) 1 737 567,5 millió forint, azaz egymillió-hétszázharminchétezer-ötszázhatvanhét egész öttized millió forint bevételi főösszeggel,

b) 1 818 964,8 millió forint, azaz egymillió-nyolcszáztizennyolcezer-kilencszázhatvannégy egész nyolctized millió forint kiadási főösszeggel,

c) 81 397,3 millió forint, azaz nyolcvanegyezer-háromszázkilencvenhét egész háromtized millió forint hiánnyal

jóváhagyja.

(2) A 2. § c) pontjában és az 5. § (1) bekezdés c) pontjában szereplő hiány összegezéséből adódó, az 1. § (1) bekezdésének c) pontjában meghatározott hiány rendezésére az 5. § (2) bekezdésében, valamint a 13. § a) pontjában foglaltak figyelembevételével a központi költségvetés végrehajtásáról szóló törvényben kerül sor a Ny. Alapnál 16 656,6 millió forint összegben, az E. Alapnál 63 455,6 millió forint összegben.

(3) A társadalombiztosítási alrendszer 2000. évi összevont költségvetése végrehajtásának mérlegét az 1. számú melléklet tartalmazza.

II. Fejezet

A TÁRSADALOMBIZTOSÍTÁS PÉNZÜGYI ALAPJAI KÖLTSÉGVETÉSÉNEK VÉGREHAJTÁSA

A Nyugdíjbiztosítási Alap költségvetésének végrehajtása

2. § Az Országgyűlés az Ny. Alap 2000. évi költségvetésének végrehajtását

a) 1 003 459,6 millió forint, azaz egymillió-háromezer-négyszázötvenkilenc egész hattized millió forint bevételi főösszeggel,

b) 1 021 242,1 millió forint, azaz egymillió-huszonegyezer-kettőszáznegyvenkettő egész egytized millió forint kiadási főösszeggel,

c) 17 782,5 millió forint, azaz tizenhétezer-hétszáznyolcvankettő egész öttized millió forint hiánnyal

jóváhagyja.

3. § (1) Az Országgyűlés az Ny. Alap 2000. évi működési előirányzat-maradványát 1490,1 millió forint összegben jóváhagyja, amelyből az előző évi kötelezettségvállalással terhelt összeg 3,1 millió forint.

(2) Az Országgyűlés tudomásul veszi, hogy az Ny. Alap működési kiadásai 1975,9 millió forint előző évi előirányzat-maradványának felhasználását tartalmazzák.

(3) Az Országgyűlés elrendeli az (1) bekezdésben elismert előirányzat-maradvány összegéből

a) 21,4 millió forint kötelezettségvállalással nem terhelt előirányzat-maradvány befizetését az Ny. Alap részére 2001. december 31-ig,

b) 74,7 millió forint kötelezettségvállalással nem terhelt előirányzat-maradvány 2001. évi felhasználását a Fiumei úti ingatlan rekonstrukciójára,

c) 1394,0 millió forint kötelezettségvállalással terhelt előirányzat-maradvány 2001. évi felhasználását az Ny. Alap működési kiadásaira.

4. § Az Ny. Alap 2000. évi költségvetése végrehajtásának mérlegét a 2. számú melléklet tartalmazza.

Az Egészségbiztosítási Alap költségvetésének végrehajtása

5. § (1) Az Országgyűlés az E. Alap 2000. évi költségvetésének végrehajtását

a) 734 107,9 millió forint, azaz hétszázharmincnégyezer-százhét egész kilenctized millió forint bevételi főösszeggel,

b) 797 722,7 millió forint, azaz hétszázkilencvenhétezer-hétszázhuszonkettő egész héttized millió forint kiadási főösszeggel,

c) 63 614,8 millió forint, azaz hatvanháromezer-hatszáztizennégy egész nyolctized millió forint hiánnyal

jóváhagyja.

(2) Az (1) bekezdés c) pontjában meghatározott hiány összegéből 158,5 millió forintot az 1998. évi költségvetési tartalék igénybevétele, 0,7 millió forintot pedig az 1999. évi hiány rendezése során keletkezett túlfinanszírozás fedez.

6. § (1) Az Országgyűlés az E. Alap 2000. évi működési előirányzat-maradványát 2034,8 millió forint összegben jóváhagyja, amelyből az előző évi kötelezettségvállalással terhelt összeg 247,5 millió forint.

(2) Az Országgyűlés tudomásul veszi, hogy az E. Alap működési kiadásai 1342,7 millió forint előző évek előirányzat-maradványának felhasználását tartalmazzák, amelyből az E. Alap felé történő - a társadalombiztosítás pénzügyi alapjai 1999. évi költségvetésének végrehajtásáról szóló 2000. évi CXIX. törvény (a továbbiakban: ZTV.) 6. § (3) bekezdésének b) pontja szerinti - befizetési kötelezettség 133,3 millió forintban teljesült.

(3) Az Országgyűlés elrendeli az (1) bekezdésben elismert előirányzat-maradvány összegéből

a) 305,1 millió forint kötelezettségvállalással nem terhelt előirányzat-maradvány 2001. évi felhasználását a Fővárosi és Pest Megyei Egészségbiztosítási Pénztár elhelyezésével összefüggő kiadásokra,

b) 1729,7 millió forint összegű kötelezettségvállalással terhelt előirányzat-maradvány 2001. évi felhasználását az E. Alap működési kiadásaira.

7. § Az E. Alap 2000. évi költségvetése végrehajtásának mérlegét a 3. számú melléklet tartalmazza.

III. Fejezet

A társadalombiztosítás pénzügyi alapjai költségvetésének végrehajtásával kapcsolatos rendelkezések

8. § Az Országgyűlés tudomásul veszi, hogy a központi költségvetés a Magyar Köztársaság 2000. évi költségvetéséről szóló 1999. évi CXXV. törvény (a továbbiakban: Költségvetési Törvény) 29. §-ának (2) bekezdése alapján a Nyugdíjbiztosítási Alap részére a XXII. Pénzügyminisztérium fejezet, 26. cím, 1. alcím, 1. jogcím terhére a magánnyugdíjpénztárakba átlépők miatti járulékkiesés pótlására 63 231,0 millió forintot átutalt.

9. § Az Országgyűlés tudomásul veszi, hogy a Költségvetési Törvény XIV. Igazságügyi Minisztérium fejezetéből a fegyveres testületek kedvezményes nyugellátásainak kiadásaihoz hozzájárulás jogcímén

a) az Ny. Alapnak 1233,5 millió forint,

b) az E. Alapnak 107,9 millió forint

összeg átutalása történt meg.

10. § Az Országgyűlés jóváhagyja a társadalombiztosítási nyugellátásról szóló 1997. évi LXXX1. törvény 66. §-a és a KT. 9. §-a alapján a szociális rászorultságot is figyelembe vevő nyugdíj-megállapítás, illetve -emelés 600,0 millió forint összegének a nyugellátás címén történő felhasználását az Ny. Alapból és az E. Alapból finanszírozott nyugellátások részeként, továbbá az egyszeri szociális segély jogcímén a 380,8 millió forint kiadás teljesítését.

11. § Az Országgyűlés tudomásul veszi, hogy

a) az Ny. Alap a KT. 10. § (1) bekezdése alapján a 4. cím, 1. alcímen belül 358,6 millió forintot, a 2. alcímen belül 136,0 millió forintot adatszolgáltatási és nyilvántartási feladatokra fordított,

b) az E. Alap a KT. 10. § (2) bekezdésében foglaltak alapján az orvosszakértői minősítési rendszer átalakítására 70,8 millió forintot használt fel.

12. § Az Országgyűlés tudomásul veszi, hogy a KT. 11. § (1)-(2) bekezdésében foglaltak szerint a 4. cím, 3. alcím, 9. előirányzat-csoportnál az EU csatlakozás felkészüléséhez kapcsolódó kiadásokra az Ny. Alap 120,8 millió forintot, az E. Alap 33,5 millió forintot használt fel.

13. § Az Országgyűlés tudomásul veszi, hogy

a) az Ny. Alap a ZTV. 2. § (3) bekezdése alapján költségvetési tartaléka terhére visszautalta az 1999. évi 1125,9 millió forint többletét a központi költségvetés részére,

b) az Ny. Alap a ZTV. 10. § a) pontjában, a központi költségvetés a ZTV. 10. § b) pontjában, az E. Alap a ZTV. 19. §-ában foglaltakat teljesítette,

c) az Országos Nyugdíjbiztosítási Főigazgatóság a ZTV. 21. § c) pontjának rendelkezése szerint a korengedményes nyugdíjak fedezetére befizetett összegek és a nyugdíjemelést is tartalmazó korengedményes nyugdíj-kifizetések 1999. december 31-i 6993,0 millió forint különbözetét a további évekre befizetett összegek terhére elszámolta.

14. § Az Országgyűlés elrendeli, hogy

a) *  a KT. 13. § (1) bekezdésében meghatározott vagyonértékesítés a megmaradt vagyonelemek tekintetében - a b) pontban foglaltak, továbbá a társadalombiztosítás pénzügyi alapjai járulék - hozzájárulás - és egyéb követelései fejében kapott vagyona kivételével - az ÁPV Rt. útján kerüljön végrehajtásra 2013. december 31-ig valamint

b) az E. Alap befektetett eszközei állományában lévő képzőművészeti alkotások kerüljenek kincstári vagyoni körbe 2001. december 31-ig.

15. § Az Országgyűlés tudomásul veszi, hogy a KT. 16. §-a alapján a 2. cím, 4. alcím, 4. előirányzat-csoport, 2. kiemelt előirányzat postaköltségek és egyéb kiadások előirányzat terhére, pénzeszköz átadással az Ny. Alap 295,0 millió forintot, az E. Alap 105,0 millió forintot bocsátott az APEH rendelkezésére.

16. § Az Országgyűlés elrendeli, hogy 2001. december 31-i hatállyal a központi költségvetésből finanszírozott ellátások megtérítési különbözeteként

a) a központi költségvetés az Ny. Alapnak a Nem az Alapot terhelő ellátások, 10032000-00281461-00000000 számú számlájára a jövedelempótló és jövedelemkiegészítő szociális támogatások jogcímén 79,9 millió forintot térítsen meg,

b) az Ny. Alap a személyi kárpótlás alapján megállapított életjáradék visszatérítése jogcímén 23,0 millió forintot a központi költségvetésnek utaljon vissza, és

c) az E. Alap a családi támogatások és egyéb jogcímen 336,4 millió forintot a központi költségvetésnek utaljon vissza.

17. § Az Országgyűlés az Ny. Alap és az E. Alap mérlegét a 2. és a 3. számú melléklet szerint jóváhagyja.

18. § Az E. Alap befektetett eszközei állományának tételes kimutatását a 4. számú melléklet tartalmazza.

19. § A társadalombiztosítás pénzügyi alapjaival szemben fennálló tartozások fejében átvett vagyon alakulását az 5. számú melléklet részletezi.

IV. Fejezet

A társadalombiztosítás ellátásaira és a magánnyugdíjra jogosultakról, valamint e szolgáltatások fedezetéről szóló 1997. évi LXXX. törvény módosítása

20. § (1) * 

(2) * 

(3) * 

(4) * 

(5) * 

(6) * 

(7) * 

(8) * 

(9) * 

(10) * 

(11) * 

A társadalombiztosítási nyugellátásról szóló 1997. évi LXXXI. törvény módosítása

21. § (1) * 

(2) * 

A magánnyugdíjról és a magánnyugdíjpénztárakról szóló 1997. évi LXXXII. törvény módosítása

22. § (1) * 

(2) * 

(3) * 

(4) * 

(5) * 

(6) * 

(7) * 

(8) * 

(9) * 

(10) * 

(11) * 

(12) * 

(13) * 

(14) * 

(15) * 

(16) * 

(17) * 

(18) * 

(19) * 

(20) * 

(21) * 

(22) * 

(23) * 

(24) * 

(25) * 

(26) * 

Az Önkéntes Kölcsönös Biztosító Pénztárakról szóló 1993. évi XCVI. törvény módosítása

22/A. § (1) * 

(2) * 

(3) * 

(4) * 

(5) * 

(6) * 

(7) * 

(8) * 

(9) * 

(10) * 

(11) * 

(12) * 

(13) * 

(14) * 

(15) * 

(16) * 

(17) * 

(18) * 

(19) * 

(20) * 

(21) * 

(22) * 

(23) * 

(24) * 

(25) * 

(26) * 

(27) * 

(28) * 

(29) * 

(30) * 

(31) * 

A kötelező egészségbiztosítás ellátásairól szóló 1997. évi LXXXIII. törvény módosítása

23. § (1) * 

(2) * 

Az egészségügyi hozzájárulásról szóló 1998. évi LXVI. törvény módosítása

24. § (1) * 

(2) * 

V. Fejezet

Záró rendelkezések

25. § (1) E törvény rendelkezései a (2)-(4) és (6)-(10) bekezdésben, valamint a 20-24. §-okban foglaltak kivételével a kihirdetést követő 8. napon lépnek hatályba. A (2)-(4) és (6)-(10) bekezdésben foglalt, valamint az e törvény 20-24. §-aival megállapított rendelkezések 2002. január 1-jén, míg az e törvény 22. §-ának (13) bekezdésével és a 22/A. §-ának (21) bekezdésével megállapított rendelkezések 2002. július 1-jén, illetőleg a Tbj. 51. §-a (4) bekezdésének az e törvény 20. §-ának (11) bekezdésével megállapított c) pontja 2003. január 1-jén lépnek hatályba.

(2) Az illetményszámfejtő hely jogutódja a központosított illetmény-számfejtési körbe tartozó központi költségvetési szerv által létesített társadalombiztosítási kifizetőhelynek. Azon központi költségvetési szerv vonatkozásában, ahol társadalombiztosítási kifizetőhely nem működik, az illetményszámfejtő hely a kifizetőhelyi feladatokat 2003. január 1-jétől látja el.

(3) A társadalombiztosítás pénzügyi alapjairól és azok 1993. évi költségvetéséről szóló 1992. évi LXXXIV. törvény 11. § (1) bekezdésének d) pontja hatályát veszti, a 11/A. § (3) bekezdésében az „április 20-áig” szövegrész helyébe „május 5-éig” szövegrész lép.

(4) A társadalombiztosítás ellátásaira és a magánnyugdíjra jogosultakról, valamint e szolgáltatások fedezetéről szóló 1997. évi LXXX. törvény 4. §-a f) pontjának 1. alpontjában a zárójeles szövegrész az „Alkotóművészeti Közalapítványtól öregségi nyugdíjban,” felsorolás után kiegészül „a Magyarországon nyilvántartásba vett egyháztól, felekezettől nyugdíjban,” szövegrésszel, 4. §-a n) pontjának „Tagságra kötelezett pályakezdő” szövegrésze helyébe „Magánnyugdíjpénztárhoz csatlakozó (pályakezdő)” szövegrész lép, 51. §-a (1) bekezdésének második mondata a kezdő „A” betű után kiegészül a „központosított illetmény-számfejtési rendszerbe tartozó központi költségvetési és a” szövegrésszel, 52. §-a (1) bekezdésében a „TÁKISZ-t” szövegrész helyébe a „központosított illetményszámfejtő helyeket” szövegrész lép.

(5) * 

(6) 2002. január 1-jétől

a)

1. az 1997. évi LXXXII. törvény (a továbbiakban: Mpt.) 92. §-ának második mondatában a „0,3-0,5 százaléka” szövegrész helyébe a „0,4 százalékát nem haladhatja meg” szövegrész lép, illetőleg az Öpt. 48. §-a (4) bekezdésében a „nem minősül személyi jövedelemnek” szövegrész után kiegészül az „és illetékmentes” szövegrésszel, valamint az adókra, járulékokra és egyéb költségvetési befizetésekre vonatkozó egyes törvények módosításáról szóló 2000. évi CXIII. törvény 281. §-a (1) bekezdése utolsó mondatában „A 173., 175. és a 176. §-t 2002. január 1-jétől kell alkalmazni” szövegrész helyébe a „A 173. és a 176. §-t 2002. január 1-jétől, a 175. §-t pedig 2002. július 1-jétől kell alkalmazni” szövegrész lép.

2. * 

b) hatályát veszti:

1. a magánnyugdíjról és a magánnyugdíjpénztárakról szóló 1997. évi LXXXII. törvény (a továbbiakban: Mpt.) a 4. §-a (2) bekezdésének k) és l) pontja, a 9. §-ának első mondatában a „kötelezettek és” szövegrész, valamint a 22. §-ának (10) bekezdése, a 28. §-ának b) pontja, a 28. §-a c) pontjának utolsó mondata, a 30. §-ának (2) bekezdése, a 33. §-a (3) bekezdésének első mondatában a „amelynek rendszeresen, havonta kifizetett összege nem lehet kevesebb, mint amire a pénztár által történő nyugdíjszolgáltatás esetében az Alap garanciája kiterjed” szövegrész, a 33. §-ának (4) bekezdése, a 75. §-a (2) bekezdésének utolsó mondata, a 76. §-ának (6) bekezdése, a 89. §-a (1) bekezdésének b) pontja, a 89. §-a (3) bekezdésének b) pontja, a 134. §-a (1) bekezdésének j) pontja;

2. az Önkéntes Kölcsönös Biztosító Pénztárakról szóló 1993. évi XCVI. törvény (a továbbiakban: Öpt.) 63. §-ának (3) bekezdése, a 68. §-a (2) bekezdésének e) pontja.

(7) A kötelező egészségbiztosítás ellátásairól szóló 1997. évi LXXXIII. törvény 37. § (2) bekezdésében „A 35. § (5) bekezdése” szövegrész helyébe „A 35. § (6) bekezdése” szövegrész lép.

(8) * 

(9) A társadalombiztosítás pénzügyi alapjainak és a társadalombiztosítás szerveinek állami felügyeletéről szóló 1998. évi XXXIX. törvény 9. § (1) bekezdése „A központosított illetményszámfejtést végző illetményszámfejtő hely társadalombiztosítási kifizetőhelyként működik.” szövegrésszel egészül ki.

(10) * 

1. számú melléklet a 2001. évi LXXXIV. törvényhez

A társadalombiztosítás pénzügyi alapjainak 2000. évi költségvetési bevételei és kiadásai

Millió forintban

Funkció-
csoport
finansz.
mód
Cím Alcím Elő-
irányzat csoport-
szám
Kiemelt előirány-zat
szám
Bevételek (előirányzat neve) 2000. évi
előirányzat törvényi
módosított
előirányzat
teljesítés
1 Társadalombiztosítási ellátások fedezetéül szolgáló bevételek 1 701 956,3 1 733 898,3 1 721 791,3
F06.c 1 Társadalombiztosítási járulékbevételek 1 076 517,7 1 085 517,7 1 106 088,4
F06.c 2 Biztosítotti nyugdíj- és egészségbiztosítási járulékbevétel 243 169,0 246 169,0 230 379,3
1 Biztosított által fizetett nyugdíj- és egészségbiztosítási járulék (2% nélkül) 219 219,0 222 219,0 203 165,6
2 Magán-nyugdíjpénztári tag által fizetett nyugdíjjárulék (2%) 23 950,0 23 950,0 25 963,7
3 Magánnyugdíjpénztárak átutalásai 1 250,0
1 Rokkantsági transzfer
2 Pénztártagok visszalépéséből származó transzfer 1 250,0
3 Egyéb járulékok és hozzájárulások 36 267,8 36 267,8 37 012,2
F06.c 1 Baleseti járulék 559,0 559,0 873,3
F06.c 2 Megállapodás alapján fizetők járulékbevételei 1 091,9 1 091,9 1 272,9
F06.c 4 Munkáltatói táppénz hozzájárulás 13 382,0 13 382,0 13 386,8
F06.c 5 Közteherjegy után befolyt járulék 94,9 94,9 79,0
F06.c 8 Sorkatonai szolgálatot teljesítők után fizetett járulék 2 080,0 2 080,0 2 080,0
F06.b 9 Fegyveres testületek kedvezményes nyugellátásainak kiadásaihoz hozzájárulás 19 060,0 19 060,0 19 031,4
1 Honvédelmi Minisztérium fejezetből 8 920,0 8 920,0 8 920,0
2 Belügyminisztérium fejezetből 7 910,0 7 910,0 7 910,0
3 Igazságügyi Minisztérium fejezetből 1 370,0 1 370,0 1 341,4
4 Pénzügyminisztérium fejezetből 430,0 430,0 430,0
5 Miniszterelnökség fejezetből 430,0 430,0 430,0
F06.c 10 Egyházi személyek után fizetett nyugdíjjárulék és nyugdíjbiztosítási járulék 288,8
F06.c 4 Egészségügyi hozzájárulás 178 628,8 178 628,8 181 379,0
F06.c 5 Késedelmi pótlék, bírság 7 500,0 7 500,0 7 034,1
Járulékbevételek, hozzájárulások összesen 1 542 083,3 1 554 083,3 1 561 893,0
6 Központi költségvetési hozzájárulások 152 874,0 172 816,0 151 103,2
F05.e 1 Terhességmegszakítással kapcsolatos költségvetési térítés 900,0 900,0 900,0
F05.e 2 Egészségügyi feladatok ellátásával kapcsolatos központi költségvetési hozzájárulás 2 900,0 2 900,0 2 900,0
F05.e 3 GYES-ben, GYED-ben, GYET-ben részesülők utáni közp. költségv. térítés 17 000,0 17 000,0 17 000,0
F06.c 4 Magánnyugdíjpénztárba átlépők miatti járulékkiesés pótlására költségvetési tám. 69 074,0 69 074,0 63 231,0
F06.c 5 Központi költségvetésben tervezett pénzeszközátadás
F05.e 6 Központi költségvetésből pénzeszközátadás 26 700,0 46 642,0 46 572,2
F06.e 8 GYED-folyósítás kiadásainak térítése a központi költségvetésből 36 300,0 36 300,0 20 500,0
7 Társadalombiztosítási tevékenységgel kapcsolatos egyéb bevételek 6 999,0 6 999,0 8 795,1
F05.e 1 Terhességmegszakítás egyéni térítési díja 350,0 350,0 334,4
F05.e 2 Baleseti és egyéb kártérítési megtérítések 2 444,0 2 444,0 840,2
F06.c 3 Kifizetések megtérítése és egyéb bevételek 3 725,0 3 725,0 7 139,5
F05.a 4 Kórházi részleges adósságrendezésre átadott pénzeszk. visszatérülése (1996. évi CXX. tv.) 100,0 100,0 321,4
F05.a 5 Önkormányzati kórházak csődjével összefüggő tám. visszatérítése [1997. évi CLIII. tv. 11. § (6) bek.] 380,0 380,0 159,6
F05.e 7 Gyógyszertámogatás visszatérítése
3 Működési célú bevételek 2 817,0 2 817,0 5 729,2
F06.c 1 Központi hivatali szervek 2 711,3 2 711,3 4 877,5
1 Működési bevételek 2 711,3 2 711,3 3 336,1
1 Központi költségvetés működési célú térítése 2 410,0 2 410,0 2 565,3
2 Működési költségtérítés államháztartáson kívülről 65,0 65,0 65,8
3 Egyéb működési bevétel 236,3 236,3 705,0
2 Felhalmozási és tőke jellegű bevételek 1 541,4
1 Felhalmozási célú pénzeszközátvétel államháztartáson belülről 1 434,1
2 Egyéb felhalmozási és tőke jellegű bevételek 76,3
3 Felhalmozási célú kölcsön visszatérülése államháztartáson kívülről 31,0
F06.c 2 Igazgatási szervek 105,7 105,7 851,7
1 Működési bevételek 105,7 105,7 556,1
1 Központi költségvetés működési célú térítése 390,3
2 Működési költségtérítés államháztartáson kívülről 37,0 37,0 31,3
3 Egyéb működési bevétel 68,7 68,7 134,5
2 Felhalmozási és tőke jellegű bevételek 295,6
1 Felhalmozási célú pénzeszközátvétel államháztartáson belülről 90,7
2 Egyéb felhalmozási és tőke jellegű bevételek 204,8
3 Felhalmozási célú kölcsön visszatérülése államháztartáson kívülről 0,1
F06.c 3 Központi hivatali szervek által kezelt előirányzatok
5 Vagyongazdálkodással kapcsolatos bevételek 12 375,7 12 375,7 10 047,0
F01.b 1 Ellátások fedezetére szolgáló vagyongazdálkodási bevételek 12 375,7 12 375,7 10 047,0
1 Járuléktartozás fejében átvett vagyon értékesítéséből származó bevétel 105,8
2 Egyéb vagyonértékesítésből (ingyenes vagyonjuttatás stb.) származó bevétel 12 375,7 12 375,7 9 538,4
3 Vagyongazdálkodás hozambevételei 402,8
Társadalombiztosítási alapok bevételei összesen: 1 717 149,0 1 749 091,0 1 737 567,5
2 Társadalombiztosítási ellátások kiadásai 1 723 767,7 1 755 709,7 1 779 280,9
1 Nyugellátások 1 096 942,0 1 096 942,0 1 124 556,1
F06.b 1 Öregségi nyugdíj 669 118,0 669 118,0 692 067,9
2 Rokkantsági és baleseti rokkantsági nyugdíj 283 870,0 283 870,0 287 928,3
F06.b 1 Korhatár feletti rokkantsági nyugellátás (I-II. rokkantsági csoport) 18 962,0 18 962,0 18 722,7
F06.b 2 Korhatár feletti rokkantsági nyugellátás (III. rokkantsági csoport) 111 679,0 111 679,0 111 829,9
F06.a 3 Korhatár alatti rokkantsági nyugellátás (I-II. rokkantsági csoport) 30 709,0 30 709,0 30 378,7
F06.a 4 Korhatár alatti rokkantsági nyugellátás (III. rokkantsági csoport) 120 874,0 120 874,0 122 587,0
F06.b 5 Korhatár feletti baleseti rokkantsági nyugellátás (I-II. rokkantsági csoport) 533,8
F06.b 6 Korhatár feletti baleseti rokkantsági nyugellátás (III. rokkantsági csoport) 1 755,1
F06.a 7 Korhatár alatti baleseti rokkantsági nyugellátás (I-II. rokkantsági csoport) 522,6
F06.a 8 Korhatár alatti baleseti rokkantsági nyugellátás (III. rokkantsági csoport) 1 646,0 1 646,0 1 598,5
F06.b 3 Hozzátartozói nyugellátás 142 974,0 142 974,0 144 179,1
F06.b 4 Egyösszegű méltányossági kifizetések 980,0 980,0 380,8
1 Méltányossági alapon megállapításra kerülő nyugellátás 600,0 600,0
2 Egyszeri szociális segély 380,0 380,0 380,8
2 Egészségbiztosítás pénzbeli ellátásai 98 542,0 98 542,0 92 371,9
F06.a 1 Terhességi-gyermekágyi segély 7 053,0 7 053,0 10 046,9
F06.a 2 Táppénz 50 731,0 50 731,0 56 139,6
1 Táppénz 45 151,0 45 151,0 50 035,4
2 Gyermekápolási táppénz 2 080,0 2 080,0 1 929,9
3 Baleseti táppénz 3 500,0 3 500,0 4 174,3
F06.g 3 Betegséggel kapcsolatos segélyek 1 169,0 1 169,0 1 244,9
1 Külföldi gyógykezelés 478,0 478,0 578,5
2 Külföldi sürgősségi gyógykezelés 128,0 128,0 111,1
3 Nemzetközi egyezményekből eredő kiadások 191,0 191,0 182,2
4 Méltányossági támogatások 372,0 372,0 373,1
F06.c 4 Kártérítési járadék 1 059,0 1 059,0 1 006,1
F06.c 5 Baleseti járadék 2 230,0 2 230,0 3 553,9
F06.e 6 GYED-folyósítás kiadásai 36 300,0 36 300,0 20 380,5
3 Természetbeni ellátások 523 021,4 554 963,4 556 016,4
1 Gyógyító-megelőző ellátás 358 803,4 373 745,4 376 068,9
F05.b 1 Háziorvosi, háziorvosi ügyeleti ellátás 36 742,0 36 742,0 36 608,1
F05.c 2 Védőnői szolg., anya-, gyermek- és ifjúságvédelem 8 638,0 8 638,0 8 334,3
F05.c 3 Fogászati ellátás 10 411,0 10 411,0 10 410,2
F05.a 4 Gondozóintézeti gondozás 7 662,0 7 662,0 8 156,7
F05.a 5 Betegszállítás és orvosi rendelvényű halottszállítás 3 687,0 3 687,0 3 687,0
F05.c 6 Járóbeteg-szakellátás 51 757,0 51 757,0 51 620,1
F05.a 7 CT, MRI 7 270,0 7 270,0 7 057,7
F05.c 8 Művesekezelés 10 143,0 10 143,0 10 143,0
F05.e 9 Házi szakápolás 1 324,0 1 324,0 1 274,4
F05.a 10 Fekvőbeteg-szakellátás 219 268,0 219 268,0 222 795,5
F05.e 11 Működési költségelőleg 360,4 360,4 0,0
F05.e 12 Felmentéssel, végkielégítéssel járó kiadások céltartaléka 600,0 600,0 475,0
F05.e 13 Célelőirányzatok 941,0 941,0 706,0
F05.e 14 Egyszeri keresetkiegészítés 14 942,0 14 800,9
F05.e 2 Gyógyfürdő-szolgáltatás 2 400,0 2 400,0 3 105,1
F05.e 3 Anyatejellátás 203,0 203,0 130,2
F05.e 4 Gyógyszertámogatás 135 000,0 152 000,0 150 753,1
F05.e 5 Gyógyászati segédeszköz támogatás 23 951,0 23 951,0 22 667,9
F06.g 6 Utazási költségtérítés 2 664,0 2 664,0 3 291,2
4 Egyéb kiadások 5 262,3 5 262,3 6 336,5
F06.c 4 Egyéb kiadások 5 262,3 5 262,3 6 336,5
1 Kifizetőhelyeket megillető költségtérítés 500,0 500,0 688,2
2 Postaköltségek és egyéb kiadások 4 762,3 4 762,3 5 648,3
4 Működésre fordított kiadások 33 477,3 33 477,3 36 372,7
F06.c 1 Központi hivatali szervek 16 914,5 16 914,5 23 670,9
1 Működési kiadások 16 502,6 16 502,6 16 683,5
1 Személyi juttatások 7 692,8 7 692,8 7 516,4
2 Munkaadókat terhelő járulékok 3 057,0 3 057,0 2 880,9
3 Dologi kiadások 5 691,8 5 691,8 5 788,8
4 Egyéb működési célú támogatások, kiadások 61,0 61,0 62,4
5 Ellátottak pénzbeli juttatásai
6 Kamatfizetések 435,0
2 Felhalmozási kiadások 411,9 411,9 6 457,4
1 Intézményi beruházási kiadások 355,0 355,0 6 334,3
2 Felújítás 56,9 56,9 117,1
3 Felhalmozási célú támogatások, kiadások 6,0
3 Kölcsönök 530,0
F06.c 2 Igazgatási szervek 11 933,7 11 933,7 12 701,8
1 Működési kiadások 11 358,7 11 358,7 11 735,5
1 Személyi juttatások 6 101,5 6 101,5 6 550,9
2 Munkaadókat terhelő járulékok 2 362,6 2 362,6 2 463,9
3 Dologi kiadások 2 894,6 2 894,6 2 720,7
4 Egyéb működési célú támogatások, kiadások
5 Ellátottak pénzbeli juttatásai
6 Kamatfizetések
2 Felhalmozási kiadások 575,0 575,0 966,2
1 Intézményi beruházási kiadások 275,0 275,0 443,6
2 Felújítás 300,0 300,0 517,4
3 Felhalmozási célú támogatások, kiadások 5,2
3 Kölcsönök 0,1
F06.c 3 Központi hivatali szervek által kezelt előirányzatok 4 629,1 4 629,1 0,0
1 Felhalmozási és fejlesztési kiadások 4 379,1 4 379,1 0,0
1 Világbanki kölcsön kamat- és tőketörlesztése 890,0 890,0 0,0
2 Fejlesztési kiadások 3 489,1 3 489,1 0,0
9 EU csatlakozás felkészülési kiadása 250,0 250,0 0,0
6 Vagyongazdálkodás kiadásai 2 215,0 2 215,0 3 311,2
F01.b 1 Az ellátások fedezetére szolgáló vagyongazdálkodás kiadásai 2 215,0 2 215,0 3 311,2
1 Felújítás
2 Egyéb vagyongazdálkodással kapcsolatos kiadások 335,0 335,0 1 310,0
3 Postabank garanciális kötelezettségének teljesítése 1 880,0 1 880,0 2 001,2
Társadalombiztosítási alapok kiadásai összesen: 1 759 460,0 1 791 402,0 1 818 964,8
Egyenleg: -42 311,0 -42 311,0 -81 397,3
GFS egyenleg: -42 311,0 -42 311,0 -81 397,3

2. számú melléklet a 2001. évi LXXXIV. törvényhez

A Nyugdíjbiztosítási Alap 2000. évi költségvetési bevételei és kiadásai

Millió forintban

Funkció-
csoport
finansz.
mód
Cím Alcím Elő-
irányzat csoport-
szám
Kiemelt előirány-zat
szám
Bevételek (előirányzat neve) 2000. évi
előirányzat törvényi
módosított
előirányzat
teljesítés
1 Nyugdíj-biztosítási ellátások fedezetéül szolgáló bevételek 982 604,0 982 604,0 994 569,2
F06.c 1 Munkáltatói nyugdíj-biztosítási járulék 708 694,0 708 694,0 734 455,8
F06.c 2 Biztosítotti nyugdíjjárulék 160 980,0 160 980,0 149 065,2
1 Biztosított által fizetett nyugdíjjárulék (2% nélkül) 137 030,0 137 030,0 121 851,5
2 Magán-nyugdíjpénztári tag által fizetett nyugdíjjárulék (2%) 23 950,0 23 950,0 25 963,7
3 Magánnyugdíjpénztárak átutalásai 1 250,0
1 Rokkantsági transzfer
2 Pénztártagok visszalépéséből származó transzfer 1 250,0
3 Egyéb járulékok és hozzájárulások 20 168,0 20 168,0 20 643,3
F06.c 2 Megállapodás alapján fizetők járulékbevételei 543,0 543,0 763,1
F06.c 5 Közteherjegy után befolyt járulék 55,0 55,0 47,9
F06.c 8 Sorkatonai szolgálatot teljesítők utáni nyugdíj-biztosítási és nyugdíjjárulék 1 520,0 1 520,0 1 520,0
F06.b 9 Fegyveres testületek kedvezményes nyugellátásainak kiadásaihoz hozzájárulás 18 050,0 18 050,0 18 023,5
1 Honvédelmi Minisztérium fejezetből 8 720,0 8 720,0 8 720,0
2 Belügyminisztérium fejezetből 7 240,0 7 240,0 7 240,0
3 Igazságügyi Minisztérium fejezetből 1 260,0 1 260,0 1 233,5
4 Pénzügyminisztérium fejezetből 410,0 410,0 410,0
5 Miniszterelnökség fejezetből 420,0 420,0 420,0
F06.c 10 Egyházi személyek után fizetett nyugdíjjárulék és nyugdíj-biztosítási járulék 288,8
F06.c 5 Késedelmi pótlék, bírság 4 311,0 4 311,0 4 014,1
Járulékbevételek, hozzájárulások összesen: 894 153,0 894 153,0 908 178,4
6 Központi költségvetési hozzájárulások 86 074,0 86 074,0 80 231,0
F06.e 3 GYES-ben, GYED-ben, GYET-ben részesülők utáni közp. költségv. térítés 17 000,0 17 000,0 17 000,0
F06.c 4 Magánnyugdíjpénztárba átlépők miatti járulékkiesés pótlására költségvetési támogatás 69 074,0 69 074,0 63 231,0
F06.c 5 Központi költségvetésben tervezett pénzeszközátadás 0,0 0,0 0,0
7 Nyugdíj-biztosítási tevékenységgel kapcsolatos egyéb bevételek 2 377,0 2 377,0 6 159,8
F06.c 3 Kifizetések visszatérülése és egyéb bevételek 2 377,0 2 377,0 6 159,8
3 Működési célú bevételek 1 017,0 1 017,0 2 728,8
F06.c 1 Központi hivatali szerv 930,0 930,0 2 377,5
1 Működési bevételek 930,0 930,0 986,8
1 Működési költségtérítés államháztartáson belülről 860,0 860,0 893,5
2 Működési költségtérítés államháztartáson kívülről 65,0 65,0 65,8
3 Egyéb működési bevétel 5,0 5,0 27,5
2 Felhalmozási és tőke jellegű bevételek 1 390,7
1 Felhalmozási célú pénzeszközátvétel államháztartáson belülről 1 360,5
2 Egyéb felhalmozási és tőke jellegű bevételek 30,2
F06.c 2 Igazgatási szervek 87,0 87,0 351,3
1 Működési bevételek 87,0 87,0 147,0
1 Működési költségtérítés államháztartáson belülről
2 Működési költségtérítés államháztartáson kívülről 37,0 37,0 31,3
3 Egyéb működési bevétel 50,0 50,0 115,7
2 Felhalmozási és tőke jellegű bevételek 204,3
1 Felhalmozási célú pénzeszközátvétel államháztartáson belülről
2 Egyéb felhalmozási és tőke jellegű bevételek 204,3
F06.c 3 Központi hivatali szerv által kezelt előirányzatok
5 Vagyongazdálkodással kapcsolatos bevételek 8 787,0 8 787,0 6 161,6
F01.b 1 Ellátások fedezetére szolgáló vagyongazdálkodási bevételek 8 787,0 8 787,0 6 161,6
1 Járuléktartozás fejében átvett vagyon értékesítéséből származó bevétel 49,4
2 Egyéb vagyonértékesítésből (ingyenes vagyonjuttatás stb.) származó bevétel 8 787,0 8 787,0 6 104,3
3 Vagyongazdálkodás hozambevételei 7,9
Nyugdíj-biztosítási Alap bevételei összesen: 992 408,0 992 408,0 1 003 459,6
2 Nyugdíj-biztosítási ellátások kiadásai 974 000,0 974 000,0 1 000 300,5
1 Nyugellátások 970 261,0 970 261,0 995 867,3
F06.b 1 Öregségi nyugdíj 669 118,0 669 118,0 692 067,9
2 Rokkantsági és baleseti rokkantsági nyugdíj 161 350,0 161 350,0 163 742,8
F06.b 1 Korhatár feletti rokkantsági nyugellátás (I-II. rokkantsági csoport) 18 962,0 18 962,0 18 722,7
F06.b 2 Korhatár feletti rokkantsági nyugellátás (III. rokkantsági csoport) 111 679,0 111 679,0 111 829,9
F06.a 3 Korhatár alatti rokkantsági nyugellátás (I-II. rokkantsági csop.) 30 709,0 30 709,0 30 378,7
F06.b 5 Korhatár feletti baleseti rokkantsági nyugellátás (I-II. rokkantsági csoport) 533,8
F06.b 6 Korhatár feletti baleseti rokkantsági nyugellátás (III. rokkantsági csoport) 1 755,1
F06.a 7 Korhatár alatti baleseti rokkantsági nyugellátás (I-II. rokkantsági csoport) 522,6
F06.b 3 Hozzátartozói nyugellátás 138 813,0 138 813,0 139 675,8
F06.b 4 Egyösszegű méltányossági kifizetések 980,0 980,0 380,8
1 Méltányossági alapon megállapításra kerülő nyugellátás 600,0 600,0
2 Egyszeri szociális segély 380,0 380,0 380,8
4 Egyéb kiadások 3 739,0 3 739,0 4 433,2
F06.c 4 Egyéb kiadások 3 739,0 3 739,0 4 433,2
2 Postaköltségek és egyéb kiadások 3 739,0 3 739,0 4 433,2
4 Működésre fordított kiadások 16 818,0 16 818,0 19 017,5
F06.c 1 Központi hivatali szerv 3 152,2 3 152,2 8 042,0
1 Működési kiadások 2 997,2 2 997,2 2 665,3
1 Személyi juttatások 977,5 977,5 772,7
2 Munkaadókat terhelő járulékok 341,7 341,7 270,9
3 Dologi kiadások 1 663,0 1 663,0 1 414,4
4 Egyéb működési célú támogatások és kiadások 15,0 15,0 36,7
5 Ellátottak pénzbeli juttatásai
6 Kamatfizetések 170,6
2 Felhalmozási kiadások 155,0 155,0 5 248,0
1 Intézményi beruházási kiadások 155,0 155,0 5 248,0
2 Felújítás
3 Felhalmozási célú támogatások, kiadások
3 Kölcsönök 128,7
F06.c 2 Igazgatási szervek 10 611,7 10 611,7 10 975,5
1 Működési kiadások 10 036,7 10 036,7 10 079,4
1 Személyi juttatások 5 302,6 5 302,6 5 647,2
2 Munkaadókat terhelő járulékok 2 044,9 2 044,9 2 120,1
3 Dologi kiadások 2 689,2 2 689,2 2 312,1
4 Egyéb működési célú támogatások és kiadások
5 Ellátottak pénzbeli juttatásai
6 Kamatfizetések
2 Felhalmozási kiadások 575,0 575,0 896,1
1 Intézményi beruházási kiadások 275,0 275,0 377,3
2 Felújítás 300,0 300,0 513,6
3 Felhalmozási célú támogatások, kiadások 5,2
F06.c 3 Központi hivatali szerv által kezelt előirányzatok 3 054,1 3 054,1 0,0
1 Felhalmozási és fejlesztési kiadások 2 929,1 2 929,1
1 Világbanki kölcsön kamat- és tőketörlesztése 340,0 340,0
2 Fejlesztési kiadások 2 589,1 2 589,1
9 EU csatlakozás felkészülési kiadása 125,0 125,0
6 Vagyongazdálkodás kiadásai 1 590,0 1 590,0 1 924,1
F01.b 1 Ellátások fedezetére szolgáló vagyongazdálkodás kiadásai 1 590,0 1 590,0 1 924,1
1 Felújítás
2 Egyéb vagyongazdálkodással kapcsolatos kiadások 240,0 240,0 494,6
3 Postabank garanciális kötelezettségének teljesítése 1 350,0 1 350,0 1 429,5
Nyugdíjbiztosítási Alap kiadásai összesen: 992 408,0 992 408,0 1 021 242,1
Egyenleg: 0,0 0,0 -17 782,5
GFS egyenleg: 0,0 0,0 -17 782,5

3. számú melléklet a 2001. évi LXXXIV. törvényhez

Az Egészségbiztosítási Alap 2000. évi költségvetési bevételei és kiadásai

Millió forintban

Funkció-
csoport
finansz.
mód
Cím Alcím Elő-
irányzat csoport-
szám
Kiemelt előirány-zat
szám
Bevételek (előirányzat neve) 2000. évi
előirányzat törvényi
módosított
előirányzat
teljesítés
1 Egészségbiztosítási ellátások fedezetéül szolgáló bevételek 719 352,3 751 294,3 727 222,1
F06.c 1 Munkáltatói egészségbiztosítási járulék 367 823,7 376 823,7 371 632,6
F06.c 2 Biztosítotti egészségbiztosítási járulék 82 189,0 85 189,0 81 314,1
1 Biztosított által fizetett egészségbiztosítási járulék 82 189,0 85 189,0 81 314,1
3 Egyéb járulékok és hozzájárulások 16 099,8 16 099,8 16 368,9
F06.c 1 Baleseti járulék 559,0 559,0 873,3
F06.c 2 Megállapodás alapján fizetők járulékbevételei 548,9 548,9 509,8
F06.c 4 Munkáltatói táppénz hozzájárulás 13 382,0 13 382,0 13 386,8
F06.c 5 Közteherjegy után befolyt járulék 39,9 39,9 31,1
F06.c 8 Sorkatonai szolgálatot teljesítők után fizetett egészségbiztosítási járulék 560,0 560,0 560,0
F06.b 9 Fegyveres testületek kedvezményes nyugellátásainak kiadásaihoz hozzájárulás 1 010,0 1 010,0 1 007,9
1 Honvédelmi Minisztérium fejezettől 200,0 200,0 200,0
2 Belügyminisztérium fejezettől 670,0 670,0 670,0
3 Igazságügyi Minisztérium fejezettől 110,0 110,0 107,9
4 Pénzügyminisztérium fejezettől 20,0 20,0 20,0
5 Miniszterelnökség fejezettől 10,0 10,0 10,0
F06.c 4 Egészségügyi hozzájárulás 178 628,8 178 628,8 181 379,0
F06.c 5 Késedelmi pótlék, bírság 3 189,0 3 189,0 3 020,0
Járulékbevételek, hozzájárulások összesen 647 930,3 659 930,3 653 714,6
6 Központi költségvetési hozzájárulások 66 800,0 86 742,0 70 872,2
F05.e 1 Terhességmegszakítással kapcsolatos költségvetési térítés 900,0 900,0 900,0
F05.e 2 Egészségügyi feladatok ellátásával kapcsolatos közp. költségvetési hozzájárulás 2 900,0 2 900,0 2 900,0
F05.e 6 Központi költségvetésből pénzeszközátadás 26 700,0 46 642,0 46 572,2
F06.e 8 GYED-folyósítás kiadásainak megtérítése a központi költségvetésből 36 300,0 36 300,0 20 500,0
7 Egészségbiztosítási tevékenységgel kapcsolatos egyéb bevételek 4 622,0 4 622,0 2 635,3
F05.e 1 Terhességmegszakítás egyéni térítési díja 350,0 350,0 334,4
F05.e 2 Baleseti és egyéb kártérítési megtérítések 2 444,0 2 444,0 840,2
F06.c 3 Kifizetések visszatérülése és egyéb bevételek 1 348,0 1 348,0 979,7
F05.a 4 Kórházi részl. adósságrendezésre átadott pénzeszk. visszatérülése (1996. évi CXX. tv.) 100,0 100,0 321,4
F05.a 5 Önkorm. kórházak csődjével összefüggő tám. visszatérítés [1997. évi CLIII. tv. 11. § (6) bek.] 380,0 380,0 159,6
F05.e 7 Gyógyszertámogatás visszatérítése
3 Működési célú bevételek 1 800,0 1 800,0 3 000,4
F06.c 1 Központi hivatali szerv 1 781,3 1 781,3 2 500,0
1 Működési bevételek 1 781,3 1 781,3 2 349,3
1 Működési költségtérítés államháztartáson belül 1 550,0 1 550,0 1 671,8
2 Működési költségtérítés államháztartáson kívül
3 Egyéb működési bevétel 231,3 231,3 677,5
2 Felhalmozási és tőke jellegű bevételek 150,7
1 Felhalmozási célú pénzeszközátvétel államháztartáson belülről 73,6
2 Egyéb felhalmozási és tőke jellegű bevételek 46,1
Felhalmozási célú kölcsön visszatérülése államháztartáson kívülről 31,0
F06.c 2 Igazgatási szervek 18,7 18,7 500,4
1 Működési bevételek 18,7 18,7 409,1
1 Működési költségtérítés államháztartáson belülről 390,3
2 Működési költségtérítés államháztartáson kívülről
3 Egyéb működési bevétel 18,7 18,7 18,8
2 Felhalmozási és tőke jellegű bevételek 91,3
1 Felhalmozási célú pénzeszközátvétel államháztartáson belülről 90,7
2 Egyéb felhalmozási és tőke jellegű bevételek 0,5
Felhalmozási célú kölcsön visszatérülése államháztartáson kívülről 0,1
F06.c 3 Központi hivatali szerv által kezelt előirányzatok 0
5 Vagyongazdálkodással kapcsolatos bevételek 3 588,7 3 588,7 3 885,4
F01.b 1 Ellátások fedezetére szolgáló vagyongazdálkodási bevételek 3 588,7 3 588,7 3 885,4
1 Járuléktartozás fejében átvett vagyon értékesítéséből származó bevétel 56,4
2 Egyéb vagyonértékesítésből (ingyenes vagyonjuttatás stb.) származó bevétel 3 588,7 3 588,7 3 434,1
3 Vagyongazdálkodás hozambevételei 394,9
Egészségbiztosítási Alap bevételei összesen: 724 741,0 756 683,0 734 107,9
2 Egészségbiztosítási ellátások kiadásai 749 767,7 781 709,7 778 980,4
1 Nyugellátások 126 681,0 126 681,0 128 688,8
F06.a 2 Rokkantsági és baleseti rokkantsági nyugdíj 122 520,0 122 520,0 124 185,5
4 Korhatár alatti rokkantsági nyugellátás (III. rokkantsági csoport) 120 874,0 120 874,0 122 587,0
8 Korhatár alatti baleseti rokkantsági nyugellátás (III. rokkantsági csoport) 1 646,0 1 646,0 1 598,5
F06.b 3 Hozzátartozói nyugellátás 4 161,0 4 161,0 4 503,3
2 Egészségbiztosítás pénzbeli ellátásai 98 542,0 98 542,0 92 371,9
F06.a 1 Terhességi-gyermekágyi segély 7 053,0 7 053,0 10 046,9
F06.a 2 Táppénz 50 731,0 50 731,0 56 139,6
1 Táppénz 45 151,0 45 151,0 50 035,4
2 Gyermekápolási táppénz 2 080,0 2 080,0 1 929,9
3 Baleseti táppénz 3 500,0 3 500,0 4 174,3
F06.g 3 Betegséggel kapcsolatos segélyek 1 169,0 1 169,0 1 244,9
1 Külföldi gyógykezelés 478,0 478,0 578,5
2 Külföldi sürgősségi gyógykezelés 128,0 128,0 111,1
3 Nemzetközi egyezményekből eredő kiadások 191,0 191,0 182,2
4 Méltányossági támogatások 372,0 372,0 373,1
F06.c 4 Kártérítési járadék 1 059,0 1 059,0 1 006,1
F06.c 5 Baleseti járadék 2 230,0 2 230,0 3 553,9
F06.e 6 GYED-folyósítás kiadásai 36 300,0 36 300,0 20 380,5
3 Természetbeni ellátások 523 021,4 554 963,4 556 016,4
1 Gyógyító-megelőző ellátás 358 803,4 373 745,4 376 068,9
F05.b 1 Háziorvosi, háziorvosi ügyeleti ellátás 36 742,0 36 742,0 36 608,1
F05.c 2 Védőnői szolg., anya-, gyermek- és ifjúságvédelem 8 638,0 8 638,0 8 334,3
F05.c 3 Fogászati ellátás 10 411,0 10 411,0 10 410,2
F05.a 4 Gondozóintézeti gondozás 7 662,0 7 662,0 8 156,7
F05.a 5 Betegszállítás és orvosi rendelvényű halottszállítás 3 687,0 3 687,0 3 687,0
F05.c 6 Járóbeteg-szakellátás 51 757,0 51 757,0 51 620,1
F05.a 7 CT, MRI 7 270,0 7 270,0 7 057,7
F05.c 8 Művesekezelés 10 143,0 10 143,0 10 143,0
F05.e 9 Házi szakápolás 1 324,0 1 324,0 1 274,4
F05.a 10 Fekvőbeteg-szakellátás 219 268,0 219 268,0 222 795,5
F05.e 11 Működési költségelőleg 360,4 360,4 0,0
F05.e 12 Felmentéssel, végkielégítéssel járó kiadások céltartaléka 600,0 600,0 475,0
F05.e 13 Célelőirányzatok 941,0 941,0 706,0
F05.e 14 Egyszeri keresetkiegészítés 14 942,0 14 800,9
F05.e 2 Gyógyfürdő-szolgáltatás 2 400,0 2 400,0 3 105,1
F05.e 3 Anyatejellátás 203,0 203,0 130,2
F05.e 4 Gyógyszertámogatás 135 000,0 152 000,0 150 753,1
F05.e 5 Gyógyászati segédeszköz támogatás 23 951,0 23 951,0 22 667,9
F06.g 6 Utazási költségtérítés 2 664,0 2 664,0 3 291,2
4 Egyéb kiadások 1 523,3 1 523,3 1 903,3
F06.c 4 Egyéb kiadások 1 523,3 1 523,3 1 903,3
1 Kifizetőhelyeket megillető költségtérítés 500,0 500,0 688,2
2 Postaköltségek és egyéb kiadások 1 023,3 1 023,3 1 215,1
4 Működésre fordított kiadások 16 659,3 16 659,3 17 355,2
F06.c 1 Központi hivatali szerv 13 762,3 13 762,3 15 628,9
1 Működési kiadások 13 505,4 13 505,4 14 018,2
1 Személyi juttatások 6 715,3 6 715,3 6 743,7
2 Munkaadókat terhelő járulékok 2 715,3 2 715,3 2 610,0
3 Dologi kiadások 4 028,8 4 028,8 4 374,4
4 Egyéb működési célú támogatások, kiadások 46,0 46,0 25,7
5 Ellátottak pénzbeli juttatásai
6 Kamatfizetések 264,4
2 Felhalmozási kiadások 256,9 256,9 1 209,4
1 Intézményi beruházási kiadások 200,0 200,0 1 086,3
2 Felújítás 56,9 56,9 117,1
3 Felhalmozási célú támogatások, kiadások 6,0
3 Kölcsönök 401,3
F06.c 2 Igazgatási szervek 1 322,0 1 322,0 1 726,3
1 Működési kiadások 1 322,0 1 322,0 1 656,1
1 Személyi juttatások 798,9 798,9 903,7
2 Munkaadókat terhelő járulékok 317,7 317,7 343,8
3 Dologi kiadások 205,4 205,4 408,6
4 Egyéb működési célú támogatások, kiadások 0,0
5 Ellátottak pénzbeli juttatásai
6 Kamatfizetések
2 Felhalmozási kiadások 70,1
1 Intézményi beruházási kiadások 66,3
2 Felújítás 3,8
3 Felhalmozási célú támogatások, kiadások
3 Kölcsönök 0,1
F06.c 3 Központi hivatali szerv által kezelt előirányzatok 1 575,0 1 575,0 0,0
1 Felhalmozási és fejlesztési kiadások 1 450,0 1 450,0 0,0
1 Világbanki kölcsön kamat- és tőketörlesztése 550,0 550,0 0
2 Fejlesztési kiadások 900,0 900,0 0
9 EU csatlakozás felkészülési kiadása 125,0 125,0 0
6 Vagyongazdálkodás kiadásai 625,0 625,0 1 387,1
F01.b 1 Ellátások fedezetére szolgáló vagyongazdálkodás kiadásai 625,0 625,0 1 387,1
1 Felújítás
2 Egyéb vagyongazdálkodással kapcsolatos kiadások 95,0 95,0 815,4
3 Postabank garanciális kötelezettségének teljesítése 530,0 530,0 571,7
Egészségbiztosítási Alap kiadásai összesen: 767 052,0 798 994,0 797 722,7
Egyenleg: -42 311,0 -42 311,0 -63 614,8
GFS egyenleg: -42 311,0 -42 311,0 -63 614,8

4. számú melléklet a 2001. évi LXXXIV. törvényhez

Befektetett eszközök állományának tételes kimutatása

Egészségbiztosítási Alap

Megnevezés Nyitóállomány (2000. 01. 01.) Állomány-növekedés Áll. csökk. értékesítésből Áll. csökk. értékvesztésből, értékcsökkenés Állomány-csökkenés Átsorolás
a forgóeszközök közé
Záróállomány (2000. 12. 31.)
Ingatlanok
Ingyenesből származtatott
Wesselényi utcai telek 89,0 **89,0 89,0 0
Wesselényi épület 2 016,3 2 016,3 2 016,3 0
Ingatlanok összesen: 2 105,3 2 105,3 2 105,3 0
Gépek, berendezések
Betegkocsi 0,0 0,0 0,0 0
Oxigénkoncentrátum 0,2 0,2 0,2 0
Gépek, berendezések összesen: 0,2 -0,2 0,2 0
Vásárolt részesedések
Club Aliga Vagyonkezelő Rt. 10,0 * 10,0 10,0 0
Ingyenes vagyonjuttatásból származó
Club Aliga Rt 86,6 *86,6 86,6 0
Részesedések összesen: 96,6 96,6 96,6 0
Adott kölcsönök: 11,1 11,1
Üzemeltetésre, kezelésre átadott eszközök
Club Aliga telek 1 033,7 * 1033,7 1 033,7 0
épület 816,3 * 816,3 816,3 0
építmény 175,2 * 175,2 175,2 0
képzőművészeti alkotás 2,6 2,6
Üzemeltetésre, kezelésre átadott eszközök összesen: 2 027,8 2 025,2 2 025,2
Befektetett eszközök összesen: 4 229,9 11,1 4 227,1 0,2 4 227,3 13,7

Az *-gal jelzett tételek ingyenesen kerültek átadásra az Egészségügyi Minisztériumhoz.

A **-gal jelzett ingatlanok ingyenesen kerültek át a Nemzeti Kulturális Örökség Minisztériumához.

5. számú melléklet a 2001. évi LXXXIV. törvényhez

A társadalombiztosítás pénzügyi alapjaival szemben fennálló tartozások fejében átvett vagyon alakulása

Millió forintban

Sorszám Megnevezés Összesen Nyugdíjbiztosítási Alapot megillető hányad* Egészségbiztosítási Alapot megillető hányad
1. Nyitóállomány (2000. évi CXIX. törvény 9. számú melléklet, 5. sor) 991,0 400,0 591,0
2. Vagyonátvétel és egyéb növekedés 143,0 98,0 45,0
3. Vagyonelemek értékesítése, megtérülése -150,0 -80,0 -70,0
4. Vagyonelemek értékvesztése, értékcsökkenése -318,0 -79,0 -239,0
5. 2000. évi záróállomány 666,0 339,0 327,0

* A Nyugdíj Alapot megillető vagyonhányad magában foglalja a járuléktartozás és korengedményes nyugdíjtartozás fejében átvett vagyon összegét is.


  Vissza az oldal tetejére