A jogszabály mai napon ( 2020.05.28. ) hatályos állapota.
A jelek a bekezdések múltbeli és jövőbeli változásait jelölik.

 

127/2001. (VII. 11.) Korm. rendelet

a Magyar Köztársaság Kormánya és a Szlovén Köztársaság Kormánya között a Magyar Köztársaság és a Szlovén Köztársaság között a közúti és a vasúti határforgalom ellenőrzéséről szóló Egyezménynek a vasúti határforgalomban történő végrehajtásáról szóló, Budapesten, 2000. október 12-én aláírt Megállapodás kihirdetéséről

(A Megállapodás 2001. március 29. napján hatályba lépett.)

1. § A Kormány a Magyar Köztársaság Kormánya és a Szlovén Köztársaság Kormánya között a Magyar Köztársaság és a Szlovén Köztársaság között a közúti és a vasúti határforgalom ellenőrzéséről szóló Egyezménynek a vasúti határforgalomban történő végrehajtásáról szóló, Budapesten, 2000. október 12-én aláírt Megállapodást e rendelettel kihirdeti.

2. § A Megállapodás szövege a következő:

„Megállapodás
a Magyar Köztársaság Kormánya és a Szlovén Köztársaság Kormánya között a Magyar Köztársaság és a Szlovén Köztársaság között a közúti és a vasúti határforgalom ellenőrzéséről szóló Egyezménynek a vasúti határforgalomban történő végrehajtásáról

A Magyar Köztársaság és a Szlovén Köztársaság között a közúti és vasúti határforgalom ellenőrzéséről szóló, Budapesten, 2000. év október hó 12. napján aláírt Egyezmény (a továbbiakban: Egyezmény) 2. Cikk (4) bekezdésében foglaltak alapján a Magyar Köztársaság Kormánya és a Szlovén Köztársaság Kormánya (a továbbiakban: Felek) az alábbiak szerint állapodnak meg:

1. Cikk

(1) Hodos közös vasúti határállomáson a Szlovén Köztársaság államterületén kihelyezett magyar határforgalom ellenőrző szolgálati hely létesül.

(2) A nyitvatartási idő 00.00 órától 24.00 óráig került megállapításra.

(3) A közös vasúti határállomás nyitvatartási idejének átmeneti korlátozásáról a Felek határforgalom-ellenőrzést végző illetékes szerveinek vezetői állapodnak meg.

2. Cikk

(1) A magyar és szlovén be- és kilépő nemzetközi személy- és áruforgalom ellenőrzését a Felek a hodosi közös vasúti határállomáson helyben, illetve a személyforgalom ellenőrzését a szükségleteknek és a célszerűségnek megfelelően a Zalalövő és Murska Sobota (Muraszombat) pályaudvarok között a személyszállító vonatokon menet közben végzik el.

(2) A határforgalom-ellenőrzés - a Felek államának belső jogszabályai szerint - a vonatokon menet közben kiterjed a személyekre és az általuk hozott személyi poggyászra, valamint más javakra.

(3) A határforgalom-ellenőrző szervek az Egyezmény 6-7. Cikkében foglaltakra figyelemmel, a határforgalom ellenőrzésének gyorsítása érdekében, intézkedéseiket összehangolják és erről az Egyezmény 8. Cikk (5) bekezdésében foglaltakra is tekintettel, kölcsönös egyetértéssel közvetlenül megállapodnak.

3. Cikk

(1) A magyar szolgálati személyek működési területe, figyelemmel az Egyezmény 3. Cikk (2) bekezdésében foglaltakra, Hodos közös vasúti határállomáson az alábbiakra terjed ki:

- a határállomás épületének alagsorában lévő vámszolgálati raktárra,

- a határállomás épületének földszintjén a Szlovén Köztársaság irányában 3 hivatali helyiségre, a Magyar Köztársaság irányában 4 hivatali helyiségre,

- a határállomás épületének tetőterében 4-4 szociális helyiségre a vám- és határőrség részére, a növény- és állat-egészségügyi szolgálat tevékenységére 6 helyiségre,

- a pályaudvaron a nemzetközi személy- és áruforgalmat lebonyolító vasúti vágányokra, a vonatkozó peronokra és a váróteremre.

(2) Egyebekben a pályaudvaron az álló helyzetben és a menet közbeni határforgalom-ellenőrzésnél a szomszéd állam szolgálati személyei részére a személyszállító vonatok tekintendők működési területnek a vasútvonalaknak a területi államban a jelen Megállapodás 2. Cikkében meghatározott szakaszán.

(3) A magyar határforgalom-ellenőrzést végző hatóságok szolgálati személyei számára a szlovén Fél Murska Sobota (Muraszombat) személypályaudvaron a következő helyiséget biztosítja:

- a pályaudvar épületében a szlovén Fél vasútja részéről kijelölt 1 hivatali helyiséget.

(4) A szlovén határforgalom-ellenőrzést végző hatóságok szolgálati személyei számára a magyar Fél Zalalövő személypályaudvaron a következő helyiséget biztosítja:

- a pályaudvar épületében a magyar Fél vasútja által kijelölt 1 hivatali helyiséget.

(5) A működési terület a (3) és (4) bekezdésben megjelölt személyforgalmat lebonyolító pályaudvarokon azon vonatokra terjed ki, ahol a szolgálati személyek a nemzetközi személyforgalom ellenőrzését végzik, továbbá a peronokra.

4. Cikk

A menet közbeni ellenőrzés során a feltételezett rejtekhelyek ellenőrzését mindkét Fél szolgálati személyei közösen is végezhetik. A konkrét ellenőrzések bevezetéséről és azok módjáról a határforgalom-ellenőrző szervek helyi illetékes vezetői állapodnak meg.

5. Cikk

A közös vasúti határátkelőhely, valamint Murska Sobota (Muraszombat) vasúti pályaudvar határrendjére vonatkozó szabályokat a szlovén Fél erre felhatalmazott illetékes szerve állapítja meg a határforgalom ellenőrzésében illetékes magyar szervekkel egyetértésben; Zalalövő vasúti pályaudvar határrendjére vonatkozó szabályokat a magyar Fél erre felhatalmazott illetékes szerve állapítja meg a határforgalom ellenőrzésében illetékes szlovén szervekkel egyetértésben.

6. Cikk

(1) A jelen Megállapodás 2. Cikkében meghatározott azon személyszállító vonatokat, amelyeken a határforgalom-ellenőrzést menet közben végzik, a Felek határforgalom-ellenőrző szervei és vasúti szervei a Magyar Köztársaság Kormánya és a Szlovén Köztársaság Kormánya között aláírt, a vasúti határforgalomról szóló Egyezmény *  24. Cikkében meghatározott Vasúti Határforgalmi Vegyes Bizottság keretében határozzák meg.

(2) Az (1) bekezdés szerinti vegyes bizottsági döntést minden évben a vasúti menetrend hatálybalépése előtt legalább 60 nappal korábban kell meghozni.

(3) A határforgalom-ellenőrző szervek minden évben a vasúti menetrend szerkesztése előtt legalább 15 nappal korábban határozzák meg azokat a vonatokat, amelyeken a határforgalom-ellenőrzést menet közben végzik.

7. Cikk

Jelen Megállapodás végrehajtása során a szolgálati személyek között a kapcsolattartás nyelve a magyar és a szlovén nyelv.

8. Cikk

Jelen Megállapodás alkalmazását nemzetközi szerződésben vállalt, és egyéb nemzetközi jogi kötelezettség teljesítése, valamint közrendi, közbiztonsági vagy közegészségügyi okból bármelyik Fél egészében vagy részben, átmenetileg felfüggesztheti. Ilyen intézkedés bevezetéséről és visszavonásáról a másik Felet diplomáciai úton haladéktalanul értesíteni kell. A felfüggesztés bevezetése, illetve visszavonása halaszthatatlan intézkedést igénylő esetekben a diplomáciai jegyzék kézhezvételével, egyéb esetekben a diplomáciai jegyzék kézhezvételét követő tizenötödik napon veszi kezdetét.

9. Cikk

(1) Ez a Megállapodás jóváhagyásra szorul, és a Felek diplomáciai úton értesítik egymást a jóváhagyás megtörténtéről.

(2) A jelen Megállapodás az Egyezménnyel egyidejűleg lép hatályba.

(3) A Felek jelen Megállapodást határozatlan időre kötik. A Megállapodást bármely Fél diplomáciai úton, írásban felmondhatja. A Megállapodás a felmondásról szóló értesítés keltének napját követő hatvanadik napon veszti hatályát.

(4) A (3) bekezdésben meghatározottaktól függetlenül hatályát veszti a jelen Megállapodás akkor is, ha az Egyezmény megszűnik.

Készült Budapesten, 2000. év október hó 12. napján, két eredeti példányban, magyar és szlovén nyelven, mindkét nyelvű szöveg egyaránt hiteles.

Aláírások”

3. § (1) Ez a rendelet a kihirdetését követő 8. napon lép hatályba, a Megállapodás rendelkezéseit azonban 2001. év március hó 29. napjától kell alkalmazni.

(2) *  E rendelet végrehajtásáról a határrendészetért felelős miniszter, az adópolitikáért felelős miniszter, az állategészségügyért felelős miniszter és a növényegészségügyért felelős miniszter gondoskodik.


  Vissza az oldal tetejére