A jogszabály mai napon ( 2020.02.28. ) hatályos állapota.
A jelek a bekezdések múltbeli és jövőbeli változásait jelölik.

 

137/2001. (VII. 27.) Korm. rendelet

a Magyar Köztársaság Kormánya és a Marokkói Királyság Kormánya között a nemzetközi szervezett bűnözés és a kábítószerek illegális forgalmazása elleni harcban történő együttműködésről szóló, Rabatban, 1999. május 12-én aláírt Megállapodás kihirdetéséről

(A Megállapodás jóváhagyásáról szóló jegyzékváltás 2001. április 12. napján megtörtént.)

1. § A Kormány a Magyar Köztársaság Kormánya és a Marokkói Királyság Kormánya között a nemzetközi szervezett bűnözés és a kábítószerek illegális forgalmazása elleni harcban történő együttműködésről szóló, Rabatban, 1999. május 12-én aláírt Megállapodást e rendelettel kihirdeti.

2. § A Megállapodás magyar nyelvű szövege a következő:

„Megállapodás a Magyar Köztársaság Kormánya és a Marokkói Királyság Kormánya között a nemzetközi szervezett bűnözés és a kábítószerek illegális forgalmazása elleni harcban történő együttműködésről

A Magyar Köztársaság Kormánya és a Marokkói Királyság Kormánya, amelyeket a belügyminiszterek képviselnek (a továbbiakban: a Felek)

- tekintettel arra, hogy a nemzetközi szervezett bűnözés veszélyezteti a biztonságot,

- tudatában annak a veszélynek, amit a kábítószerek illegális forgalmazása jelent a két ország állampolgáraira nézve, és az ebből eredő, a közbiztonságra gyakorolt súlyos következményeire,

- attól a szándéktól vezetve, hogy tovább erősítsék a kétoldalú együttműködésüket a nemzetközi szervezett bűnözés és a kábítószerek illegális forgalmazása elleni harc terén,

- hangsúlyozva annak szükségességét, hogy a nemzetközi szervezett bűnözés és a kábítószerek illegális forgalmazása elleni hatékony harc érdekében a kétoldalú együttműködést fejlesszék,

tiszteletben tartva mindkét ország belső jogszabályait, az alábbiakban állapodnak meg:

1. Cikk

A nemzetközi szervezett bűnözés

(1) A két Fél, államaik hatályos jogszabályaira figyelemmel, kötelezettséget vállal arra, hogy együttműködnek a nemzetközi szervezett bűnözés megelőzése és üldözése terén.

(2) Ez az együttműködés magában foglalja:

- a szervezett bűnözés különböző megjelenési formáira vonatkozó információk cseréjét;

- a bűnöző csoportokra vonatkozó információk cseréjét;

- a bűnöző csoportok elkövetési módszereire, illetőleg operatív technikára vonatkozó információk cseréjét;

- a fegyverek, nukleáris és radioaktív anyagok, a robbanó- vagy mérgező anyagok illegális gyártására és kereskedelmére vonatkozó információk cseréjét;

- a pénz- és értékpapírok hamisításával, illegális előállításával kapcsolatos információk cseréjét;

- a lopott járművek csempészetével kapcsolatos információk cseréjét;

- a hamis vagy meghamisított okmányokkal kapcsolatos információk cseréjét;

- a pénzmosás megelőzéséhez szükséges intézkedések kidolgozását, végrehajtását;

- a légi, tengeri és vasúti szállítás biztonságára vonatkozó tapasztalatok és technikai ismeretek kicserélését a repülőterek, kikötők és pályaudvarok biztonsági intézkedéseinek állandó javítása érdekében;

- a nemzetközi szervezett bűnözés elleni harccal kapcsolatos információk és tapasztalatok cseréjét;

- a közös érdekű nyomozati cselekmények esetén - a két állam hatályos jogszabályi rendelkezéseivel összhangban - szakemberek és szakértők fogadását.

2. Cikk

Kábítószerek illegális forgalma

(1) A jelen Megállapodás alapján mindegyik Fél kötelezettséget vállal arra, hogy együttműködik a másik Féllel belső jogszabályai és az Egyesült Nemzetek Szervezetének keretében létrejött nemzetközi egyezmények rendelkezéseinek megfelelően, különös tekintettel a Felek országai által ratifikált, az Egyesült Nemzetek Szervezetének a Kábítószerek és pszichotróp anyagok tiltott forgalmazása elleni, Bécsben, 1988. december 20-án kelt Egyezményére.

(2) Ezen együttműködés magában foglalja:

- a kábítószerek illegális forgalmazására vonatkozó információk cseréjét;

- az együttműködés fejlesztését a kábítószercsempészek felkutatása és azonosítása érdekében;

- a kábítószerek illegális forgalmazására, különösen a kábítószer csempészésére vonatkozó naprakész ismeretek és információk kölcsönös cseréjét;

- a kábítószerek illegális kereskedelme elleni harc módszereire vonatkozó tapasztalatcserét.

3. Cikk

Mindegyik Fél fenntartja magának a jogot, hogy a jelen Megállapodásban szabályozott együttműködésre vonatkozó megkeresés teljesítését, illetve az együttműködési intézkedést részben vagy egészben megtagadja, ha az ellentétes jogszabályaival, veszélyeztetné biztonságát avagy más lényeges érdekeit.

4. Cikk

A jelen Megállapodás végrehajtása során személyes adatok továbbítására és felhasználására csak a Felek hatályos jogszabályi rendelkezéseivel összhangban kerülhet sor.

Az átadott adatokat a fogadó csak a kölcsönösen meghatározott felhasználási feltételekkel és olyan célból használhatja fel, amelyre az átadás vonatkozott.

5. Cikk

(1) A Felek kötelezettséget vállalnak a személyes adatok védelmére, különös tekintettel azokra az adatokra, melyeknek bizalmas kezelését az átadó Fél kéri.

(2) A jelen Megállapodás 4. Cikke alapján átadott személyes adat harmadik Fél részére nem adható át. Amennyiben harmadik Fél az átadott adatokról tájékoztatást kér, a megkeresett Félnek azon hatósághoz kell utasítania, ahonnan a személyes adatok származnak.

(3) A jelen Megállapodás keretében átadott személyes adatok törlése az adatokat átadó Fél jogszabályai alapján meghatározottak szerint történik.

6. Cikk

(1) A Felek biztosítják a bármelyik Fél által minősített információk titkosságát, amennyiben azok az átadó ország jogszabályai értelmében titkosnak minősülnek.

(2) A jelen Megállapodás értelmében átadott anyagok, információk és technikai eszközök harmadik ország részére történő továbbadása csak az átadó Fél illetékes szervének hozzájárulásával lehetséges.

7. Cikk

(1) A két Fél a jelen Megállapodásban szabályozott együttműködés elősegítésére és értékelésére Vegyes Bizottságot hoz létre 5-5 fővel. A Felek a Vegyes Bizottság összetételéről, valamint a jelen Megállapodás végrehajtására kijelölt szervekről diplomáciai úton tájékoztatják egymást.

(2) A Vegyes Bizottság kétévente tartja üléseit. Az ülések megtartását bármely Fél kezdeményezheti. Az üléseket Magyarországon és Marokkóban felváltva tartják.

(3) Szükség esetén a Vegyes Bizottság szakosított munkacsoportokat hozhat létre.

8. Cikk

A jelen Megállapodás értelmezéséből és alkalmazásából származó vitákat a nemzetközi jog alapelveinek megfelelően, diplomáciai úton rendezik.

9. Cikk

(1) A jelen Megállapodás akkor lép hatályba, amikor a Felek diplomáciai úton értesítik egymást arról, hogy a Megállapodás hatálybalépéséhez szükséges belső jogi előírásoknak eleget tettek.

(2) A jelen Megállapodást a két Fél határozatlan időre köti. A jelen Megállapodás mindaddig hatályban marad, ameddig azt bármelyik Fél diplomáciai úton fel nem mondja. A Megállapodás a felmondásról szóló értesítés kézhezvételétől számított hat hónap elteltével megszűnik.

Készült Rabatban, 1999. május 12-én, két eredeti példányban, mindegyik magyar, arab és francia nyelven. Mindhárom nyelvű szöveg egyaránt hiteles. Eltérés esetén a francia nyelvű szöveg az irányadó.

(Aláírások)”

3. § (1) Ez a rendelet a kihirdetését követő 8. napon lép hatályba, rendelkezéseit azonban 2001. április 12. napjától kell alkalmazni.

(2) *  E rendelet végrehajtásáról a rendészetért felelős miniszter, az adópolitikáért felelős miniszter, az egészségügyért felelős miniszter, a kábítószer-megelőzésért és a kábítószerügyi koordinációs feladatokért felelős miniszter, a honvédelemért felelős miniszter, valamint a polgári nemzetbiztonsági szolgálatok irányításáért felelős miniszter gondoskodik.


  Vissza az oldal tetejére