A jogszabály mai napon ( 2020.05.29. ) hatályos állapota.
A jelek a bekezdések múltbeli és jövőbeli változásait jelölik.

 

200/2001. (X. 20.) Korm. rendelet

a Magyar Köztársaság Kormánya és a Szlovák Köztársaság Kormánya között a helyi önkormányzatok és közigazgatási szervek határon átívelő együttműködéséről szóló, Budapesten, 2001. április 23-án aláírt Egyezmény kihirdetéséről

(Az Egyezmény jóváhagyásáról szóló jegyzékváltás 2001. év szeptember hó 28. napján megtörtént.)

1. § A Kormány a Magyar Köztársaság Kormánya és a Szlovák Köztársaság Kormánya között a helyi önkormányzatok és közigazgatási szervek határon átívelő együttműködéséről szóló, Budapesten, 2001. április 23-án aláírt Egyezményt e rendelettel kihirdeti.

2. § Az Egyezmény magyar nyelvű szövege a következő:

„EGYEZMÉNY
a Magyar Köztársaság Kormánya és a Szlovák Köztársaság Kormánya között a helyi önkormányzatok és közigazgatási szervek határon átívelő együttműködéséről

A Magyar Köztársaság Kormánya és a Szlovák Köztársaság Kormánya (a továbbiakban: Szerződő Felek)

azzal a szándékkal, hogy elősegítsék a Magyar Köztársaság és a Szlovák Köztársaság között Párizsban, 1995. március 19-én aláírt, a jószomszédi kapcsolatokról és a baráti együttműködésről szóló Szerződésben meghatározott célkitűzések megvalósítását,

tudatában annak, hogy szükséges a közép-európai országok közötti együttműködés megerősítése,

meggyőződve arról, hogy a határokon átívelő együttműködés fejlesztése hozzájárul a Magyar Köztársaság és a Szlovák Köztársaság közötti jószomszédi kapcsolatok, a kölcsönös megértés erősítéséhez,

kifejezve szándékukat, hogy kedvező feltételeket teremtsenek az egymással szomszédos határ menti területek, városok, községek és azok szövetségei együttműködésének fejlesztéséhez,

tekintettel a határ menti térségek közös kulturális és természeti öröksége megőrzésének szükségességére,

figyelemmel a Területi Önkormányzatok és Közigazgatási Szervek Határ Menti Együttműködéséről szóló, 1980. május 21-én, Madridban aláírt Európai Keretegyezményre,

az alábbiakban állapodtak meg:

1. Cikk

A jelen Egyezményben használt fogalmak jelentése a következő:

(1) „határon átívelő együttműködés”: minden olyan közös tevékenység, amely a helyi és területi önkormányzatok és közigazgatási szervek, valamint az ehhez kapcsolódó egyéb szervek közötti jószomszédi kapcsolatok erősítésére és továbbfejlesztésére irányul.

(2) A helyi és területi önkormányzatok és közigazgatási szervek a következők:

a magyar Szerződő Fél részéről

a) helyi önkormányzatok:

- a települési önkormányzatok: a község, a város, a főváros és a fővárosi kerületek önkormányzatai, ideértve a helyi, fővárosi és fővárosi kerületi kisebbségi önkormányzatot is,

- a területi önkormányzatok: a megyei önkormányzat,

b) közigazgatási szervek: a fővárosi, illetve a megyei közigazgatási hivatal;

a szlovák Szerződő Fél részéről:

a) helyi és területi önkormányzat: a települések és a magasabb területi egységek,

b) a közigazgatás egyéb szervei: az államigazgatás helyi szervei és egyéb szervek, amelyek a belső jogszabályok alapján helyi és regionális szintű feladatokat látnak el (pl. járási és kerületi hivatalok).

2. Cikk

(1) A Szerződő Felek tájékoztatják a helyi és területi önkormányzatokat és a közigazgatás egyéb szerveit és résztvevőit (a továbbiakban: az együttműködés résztvevői) a határon átívelő együttműködési lehetőségekről és segítséget nyújtanak azok eredményes megvalósításához.

(2) A Szerződő Felek támogatják és ösztönzik az együttműködés résztvevőinek mindazon kezdeményezését, amelyek a jelen Egyezményben meghatározott célok megvalósítását szolgálják.

(3) A Szerződő Felek rendszeresen tájékoztatják egymást az együttműködés résztvevőivel kapcsolatos lényeges belső - főként szervezeti és hatáskörükben történt - jogszabályi változásokról.

3. Cikk

(1) A Szerződő Felek mindent megtesznek annak érdekében, hogy felszámolják az együttműködés kialakítását, fejlesztését, valamint megvalósítását hátráltató jogi, illetve technikai akadályokat. Ennek érdekében, bármelyik Szerződő Fél kezdeményezésére megbeszéléseket és találkozókat tartanak.

(2) A Szerződő Felek kölcsönös egyeztetés útján arra törekednek, hogy a jelen Egyezmény végrehajtásához az együttműködés résztvevői számára a szükséges erőforrásokat biztosítsák.

4. Cikk

A Szerződő Felek törekednek arra, hogy az együttműködés résztvevői számára ugyanolyan feltételeket biztosítsanak, mint amelyekkel az országon belüli együttműködésük során rendelkeznek. A Szerződő Felek kiemelten támogatják az együttműködés résztvevőit a hazai és nemzetközi programokban és pályázatokban való részvételük során.

5. Cikk

(1) A határon átívelő együttműködés különösen az alábbi területekre terjed ki:

a) település- és regionális fejlesztés, különösen az Európai Unió regionális politikájához való illeszkedés elősegítése; a regionális együttműködésben rejlő kölcsönös előnyök vizsgálata, ezen térségek, köztük a kistérségek és a határ menti települések összehangolt fejlesztésének elősegítése, a határ menti vállalkozási övezetek, ipari parkok, euro-régiók kialakítása, fejlesztésük támogatása;

b) a határ menti térség természeti-tájvédelmi feltételeinek feltárása, értékelése, ökoturisztikai hasznosítás céljából;

c) közlekedési infrastruktúra fejlesztése;

d) a környezet és természet alakítása és védelme;

e) gazdasági vállalkozások, beruházások, munkahelyteremtés elősegítése;

f) mezőgazdasági fejlesztés, amely megfelel a környezet-, természet- és tájvédelmi követelményeknek;

g) idegenforgalom, különös tekintettel a természetkímélő turizmus, az agroturizmus és a kultúrtörténeti emlékek látogatottságának fejlesztésére;

h) a közszolgáltatások összehangolt fejlesztése, a meglévő szolgáltatások különbségeinek mérséklése, különösen az ivóvízellátás, a szennyvíz elvezetése és tisztítása, a hulladék elhelyezése;

i) egészségügy, különösen az egészségügyi intézmények kihasználása a szomszédos térségben élő lakosság számára, összhangban az egészségügy területén lévő belső jogi előírásokkal;

j) az oktatás és képzés, a művelődés, a kultúra, a szabadidő és sport terén;

k) foglalkoztatáspolitika;

l) a nemzeti kisebbségi nyelvű oktatás fejlesztése, kultúra ápolása, testvériskolák együttműködésének támogatása;

m) partnerkapcsolat kialakítása azokkal a helyi és területi önkormányzatokkal, amelyek területén jelentős számban él magyar, illetve szlovák nemzeti kisebbség;

n) kölcsönös együttműködés és információcsere katasztrófák és más balesetek esetén, illetve azok megelőzése érdekében;

o) a bűnmegelőzés, a közrend és a közbiztonság érdekében.

6. Cikk

A Szerződő Felek a jelen Egyezményben meghatározott célok elérése érdekében különösen támogatják:

a) az országos, helyi és területi önkormányzati érdek-képviseleti szervek együttműködését,

b) az alapítványokat és egyéb közhasznú tevékenységet végző jogi személyeket,

c) a civil szervezeteket és nonprofit szervezeteket,

d) a gazdasági vállalkozásokat és a költségvetési intézményeket, figyelemmel ezen szervezetek működésére vonatkozó belső jogszabályokban foglaltakra.

7. Cikk

Az együttműködés résztvevői saját hatáskörükben önállóan tervezik és szervezik az együttműködésüket, és annak megvalósítása érdekében egymással közvetlen kapcsolatot építenek ki, tartanak fenn és megfelelő szerződéseket köthetnek.

8. Cikk

(1) A Szerződő Felek a jelen Egyezmény végrehajtása érdekében „Határon átívelő együttműködést szolgáló Magyar-Szlovák Kormányközi Vegyes Bizottságot” (a továbbiakban: Vegyes Bizottság) hoznak létre.

(2) A Vegyes Bizottság a Magyar Köztársaság Külügyminisztériuma és a Szlovák Köztársaság Külügyminisztériuma között, a Magyar Köztársaság és a Szlovák Köztársaság között Párizsban, 1995. március 19-én aláírt, a jószomszédi kapcsolatokról és a baráti együttműködésről szóló Szerződés teljesítésének elősegítését szolgáló mechanizmus létrehozásáról szóló, Pozsonyban, 1998. november 24-én aláírt Jegyzőkönyv alapján létrehozott mechanizmus részeként fejti ki tevékenységét.

(3) A Vegyes Bizottságban a Szerződő Felek biztosítják az egyenlő képviseletet. A Vegyes Bizottságban az önkormányzatok képviselőiket érdek-képviseleti szerveik útján jelölik.

(4) A Vegyes Bizottság kidolgozza az alapszabályzatát és az ügyrendjét.

9. Cikk

A jelen Egyezmény értelmezéséből vagy alkalmazásából eredő vitákat a Szerződő Felek a Vegyes Bizottság útján rendezik, amennyiben a Vegyes Bizottságban nem állapodnak meg, a vitát diplomáciai úton rendezik.

10. Cikk

A jelen Egyezmény nem érinti a Szerződő Felek által kötött más nemzetközi szerződéseket és az ezekből eredő jogokat és kötelezettségeket.

11. Cikk

(1) A Szerződő Felek kölcsönösen értesítik egymást arról, hogy eleget tettek a jelen Egyezmény hatálybalépéséhez szükséges belső jogi előírásaiknak. Az Egyezmény az erről szóló későbbi diplomáciai jegyzék átvételét követő harmincadik (30) napon lép hatályba.

(2) A Szerződő Felek a jelen Egyezményt határozatlan időre kötik, és azt bármelyik Szerződő Fél diplomáciai úton, írásban felmondhatja. Ez esetben a jelen Egyezmény a felmondásról szóló értesítés kézhezvételétől számított hat (6) hónap elteltével hatályát veszti.

(3) A jelen Egyezmény hatálya alatt érvényesen vállalt kötelezettségek teljesítését az Egyezmény megszűnése nem érinti, a kötelezettségek teljesítéséig az Egyezményben foglaltak az irányadók.

(4) A jelen Egyezményt a Szerződő Felek kölcsönös egyetértéssel, diplomáciai úton írásban módosíthatják vagy kiegészíthetik.

Készült Budapesten, 2001. április hónap 23. napján, két eredeti példányban, magyar és szlovák nyelven, mindkét nyelvű szöveg egyaránt hiteles.

(Aláírások)”

3. § (1) Ez a rendelet a kihirdetését követő 8. napon lép hatályba, rendelkezéseit azonban 2001. év október hó 28. napjától kell alkalmazni.

(2) *  E rendelet végrehajtásáról a helyi önkormányzatokért felelős miniszter és a közigazgatás-szervezésért felelős miniszter gondoskodik.


  Vissza az oldal tetejére