A jogszabály mai napon ( 2020.02.28. ) hatályos állapota.
A jelek a bekezdések múltbeli és jövőbeli változásait jelölik.

 

245/2001. (XII. 15.) Korm. rendelet

a Magyar Köztársaság Kormánya és Románia Kormánya között a szakmai gyakornokok cseréjéről szóló, Budapesten, 2000. május 9. napján aláírt Egyezmény jóváhagyásáról és kihirdetéséről

(A jóváhagyásról szóló jegyzékváltás 2001. november 29. napján megtörtént.)

1. § A Kormány a Magyar Köztársaság Kormánya és Románia Kormánya között a szakmai gyakornokok cseréjéről szóló, Budapesten, 2000. május hó 9. napján aláírt Egyezményt e rendelettel kihirdeti.

2. § Az Egyezmény hiteles magyar szövege a következő:

„Egyezmény
a Magyar Köztársaság Kormánya
és Románia Kormánya között
a gyakornokok cseréjéről

A Magyar Köztársaság Kormánya és Románia Kormánya (a továbbiakban: Szerződő Felek) azon szándékuktól vezérelve, hogy a gazdasági és társadalmi élet minden területén együttműködést alakítsanak ki a két állam között, törekedve a fiatal munkavállalók szakképzettségének, nyelvi ismereteinek és kulturális értékeinek gazdagítására, az alábbiakban állapodnak meg:

1. Cikk

A jelen Egyezmény értelmében:

1. a végrehajtásért felelős szervek (a továbbiakban: Felelős Szervek):

- a Magyar Köztársaság esetében: a Szociális és Családügyi Minisztérium * ,

- Románia esetében: a Munkaügyi és Szociálisvédelmi Minisztérium;

2. a végrehajtással megbízott szervek (a továbbiakban: Megbízott Szervek):

- a Magyar Köztársaság esetében: az Országos Munkaügyi Kutató és Módszertani Központ *  a megyei (fővárosi) munkaügyi központok közreműködésével,

- Románia esetében: a Munkaügyi és Szociálisvédelmi Minisztérium Munkaerőpiaci Politika és Programok Főigazgatósága;

3. a gyakornok a Szerződő Felek egyikének 18-35 év közötti életkorú állampolgára, aki szakmai végzettségét minimum kétéves képzés keretében szerezte meg, és a másik Szerződő Fél országában munkaviszony keretében munkát vállal annak érdekében, hogy szakmai tudását bővítse, kulturális és nyelvi ismereteit fejlessze és javítsa.

2. Cikk

1. A Szerződő Felek megállapodnak abban, hogy elősegítik a fiatal, szakképzettséggel rendelkező állampolgáraik időleges, gyakornokként történő foglalkoztatását a másik Szerződő Fél államának területén.

2. Jelen Egyezmény hatálya nem érinti a két állam között jelenleg hatályos, az egyes Szerződő Felek állampolgárainak a másik Szerződő Fél államának területére való beutazásáról, ott-tartózkodásáról, kiutazásáról és foglalkoztatásáról szóló kétoldalú megállapodások rendelkezéseit.

3. Cikk

1. A gyakornokok a két Szerződő Fél hatályos jogszabályai által korlátozott területek kivételével, a gazdaság bármely területén vállalhatnak munkát.

2. A Szerződő Felek megfontolhatják, hogy a másik Szerződő Fél országából érkező gyakornokokat, a számukra fontos gazdasági szektor, foglalkoztatási kategóriák, illetve képzettségi területek felé orientálják.

4. Cikk

1. A Szerződő Felek országainak területén a Megbízott Szervek naptári évenként legfeljebb 700 munkavállalási engedélyt adnak ki, a munkát vállaló gyakornokoknak.

2. Jelen cikk 1. pontjában meghatározott munkavállalási engedélyszám módosításáról a Felelős Szervek levélváltás útján állapodnak meg.

3. A gyakornokok, akik a két Szerződő Fél valamelyikének állampolgárai, a fogadó Szerződő Fél országában maguk kötelesek munkahelyet keresni.

4. A Megbízott Szervek a jelen cikk 1. bekezdésében meghatározott kvóta erejéig segíthetnek a jelentkezők számára állást keresni.

5. A Megbízott Szervek egymásnak és az országaikból származó gyakornokok részére általános tájékoztatást nyújtanak a fogadó országról (a Magyar Köztársaságban magyar, Romániában román nyelven), az alábbiakról:

- jogszabályi és közigazgatási rendelkezések,

- a fogadó országba való beutazással, a tartózkodással, a foglalkoztatással, a munkavállalással és a társadalombiztosítással kapcsolatos rendelkezések,

- életkörülmények, illetve minden más olyan feltétel, amelyre a fogadó Szerződő Fél országában a gyakornokok számíthatnak,

- konkrét információ a gyakornokok számára a munkaszerződésben szereplő feltételekről.

5. Cikk

A gyakornokok foglalkoztatása során azon Szerződő Fél államának jogszabályait kell alkalmazni, amely a területén a gyakornok tevékenységét kifejti.

6. Cikk

1. A Megbízott Szervek a munkahelyek közvetítését díjmentesen végzik, illetve díjmentesen adják ki a szükséges munkavállalási engedélyt.

2. Minden egyéb okirat és engedély költségét és illetékét, amely a gyakornoknak a fogadó Szerződő Fél államának területén való tartózkodással kapcsolatos, valamint a nemzeti jogszabályok alapján kiadandó engedélyekhez kapcsolódó illetéket a gyakornok viseli.

7. Cikk

1. A gyakornok foglalkoztatása legfeljebb 12 hónapra engedélyezhető. A munkavállalási engedély további 6 hónappal meghosszabbítható. Ezen időszak lejártával a gyakornoknak el kell hagynia a fogadó ország területét.

2. A gyakornok munkavállalási engedélyét fogadó ország Megbízott Szervei, a munkaerőpiac aktuális helyzetének vizsgálata nélkül - lehetőleg soron kívül - állítják ki a jelen Egyezmény 4. Cikkének 1. bekezdésében meghatározott létszámkereten belül.

3. A gyakornok azt a munkavállalási engedélyben meghatározott tevékenységet folytathatja, amelyre a munkavállalási engedélyt kiállították.

4. A munkavállalási engedély jelen cikk 1. bekezdésében megjelölt meghosszabbítását nem kell beszámítani a jelen Egyezmény 4. Cikk 1. bekezdésében meghatározott létszámkeretbe.

5. Amennyiben a jelen cikk 1. bekezdésében meghatározott időtartam alatt a gyakornok más munkáltatónál kíván dolgozni, számára új munkavállalási engedélyt kell kiadni.

6. Amennyiben egy munkaviszony a gyakornok szándéka ellenére a tervezettnél korábban ér véget, a Megbízott Szerv számára segítséget nyújt az új munkahely keresésében.

7. A gyakornok köteles tiszteletben tartani a fogadó ország jogszabályait, különösképpen azokat, amelyek a külföldiek beutazásáról, tartózkodásról, illetve kiutazásáról rendelkeznek.

8. A Szerződő Felek a külföldiek beutazására és tartózkodására vonatkozó nemzeti jogszabályok alkalmazásával lehetővé teszik a gyakornokok számára a megfelelő engedélyek, utazási okmányok vagy egyéb szükséges dokumentumok beszerzését.

8. Cikk

Jelen Egyezmény 1. Cikkében meghatározott gyakornokokra a szociális biztonságról szóló, a két Szerződő Fél között érvényben lévő kétoldalú egyezmény rendelkezései az irányadóak.

9. Cikk

1. A gyakornok a fogadó Szerződő Fél munkavállalóival azonos bánásmódban részesül, a munkaviszonyra, a munkavédelemre, a járulékok fizetésére vonatkozó jogszabályokban meghatározott jogok gyakorlása és kötelezettségek teljesítése során, ideértve a személyes javak, jogok és érdekek jogi védelmét és a jogorvoslathoz való jogot.

2. Az azonos bánásmód, a kettős adózás elkerülésére vonatkozó kétoldalú megállapodás rendelkezéseinek betartása mellett érvényes.

10. Cikk

A gyakornok a fogadó Szerződő Fél államában folytatott tevékenységéből fakadó megtakarításait és javait a vonatkozó törvényekkel összhangban átutalhatja.

11. Cikk

1. A Felelős Szervek a Megbízott Szervek bevonásával a jelen Egyezmény megvalósítására eljárásrendet dolgoznak ki.

2. A Megbízott Szervek együttműködnek azzal a céllal, hogy a gyakornokok foglalkoztatását befolyásoló formaságok egyszerűsödjenek.

3. Abban az esetben, ha a jelen Egyezmény 4. Cikkének 1. bekezdésében meghatározott kvótát valamelyik Szerződő Fél nem használja fel teljes mértékben, a másik Szerződő Fél keretét ezen az alapon nem korlátozhatja. Az adott naptári évben fel nem használt kvótarész a következő évre nem vihető át.

12. Cikk

1. A Szerződő Felek képviselői rendszeresen találkoznak, az elért eredmények és a felmerült problémák elemzése, valamint olyan megoldások kimunkálása céljából, amelyek az Egyezmény alkalmazását hivatottak elősegíteni.

2. A Felelős Szervek kölcsönösen tájékoztatják egymást az Egyezmény célját szolgáló adminisztratív intézkedésekről, valamint a törvényi szabályozásról és annak módosításairól, amennyiben azok az Egyezményben foglaltak alkalmazását érintik.

3. A Szerződő Felek az Egyezményben foglaltak megvalósítása érdekében térítésmentes segítséget nyújtanak egymásnak.

13. Cikk

Jelen Egyezmény az érvényességéhez szükséges belső feltételek teljesítéséről küldött jegyzékváltás dátumát követő egy hónap eltelte után következő hónap első napján lép hatályba.

14. Cikk

1. Jelen Egyezményt a Szerződő Felek három évre kötik és annak hatálya évente automatikusan meghosszabbodik, hacsak azt a Szerződő Felek valamelyike legalább hat hónappal az Egyezmény lejárta előtt írásban fel nem mondja.

2. Az Egyezmény felmondása esetén a már kiadott munkavállalói engedélyek érvényességük lejártáig, valamint az azok alapján már megszerzett és még megszerzendő jogok, a jelen Egyezmény rendelkezéseinek megfelelően érvényben maradnak.

3. Jelen Egyezmény módosítása, a munkavállalási engedélyek számának változtatását kivéve, a Szerződő Felek közötti egyeztetéssel történik, és a 13. Cikkben foglalt eljárás szerint lép hatályba.

Jelen Egyezményt két, egyaránt hitelesnek tekintett példányban, magyar, román és angol nyelven, Budapest városban, 2000. május 9-én írták alá. Eltérő értelmezés esetén az angol nyelvű szöveg az irányadó.

(Aláírások)”

3. § Ez a rendelet a kihirdetése napján lép hatályba, rendelkezéseit 2002. január 1-jétől kell alkalmazni.


  Vissza az oldal tetejére