A jogszabály mai napon ( 2020.04.06. ) hatályos állapota.
A jelek a bekezdések múltbeli és jövőbeli változásait jelölik.

 

246/2001. (XII. 15.) Korm. rendelet

a Magyar Köztársaság Kormánya és Románia Kormánya között a szezonális munkavállalók foglalkoztatásáról szóló, Budapesten, 2000. május hó 9. napján aláírt Egyezmény jóváhagyásáról és kihirdetéséről

(A jóváhagyásról szóló jegyzékváltás 2001. november 29. napján megtörtént.)

1. § A Kormány a Magyar Köztársaság Kormánya és Románia Kormánya között a szezonális munkavállalók foglalkoztatásáról szóló, Budapesten, 2000. május hó 9. napján aláírt Egyezményt e rendelettel kihirdeti.

2. § Az Egyezmény hiteles magyar szövege a következő:

„Egyezmény a Magyar Köztársaság Kormánya és Románia Kormánya között a szezonális munkavállalók foglalkoztatásáról

A Magyar Köztársaság Kormánya és Románia Kormánya (a továbbiakban: Szerződő Felek) azon szándékuktól vezérelve, hogy fejlesszék együttműködésüket a munkaerőpiac területén a szezonális munkavállalók kölcsönös foglalkoztatását illetően, az alábbiakban állapodtak meg:

1. Cikk

Jelen Egyezmény értelmében:

1. a végrehajtásért felelős szervek (a továbbiakban: Felelős Szervek):

- a Magyar Köztársaság esetében: a Szociális és Családügyi Minisztérium * ,

- Románia esetében: a Munkaügyi és Szociálisvédelmi Minisztérium;

2. a végrehajtással megbízott szervek (a továbbiakban: Megbízott Szervek):

- a Magyar Köztársaság esetében: az Országos Munkaügyi Kutató és Módszertani Központ *  a megyei (fővárosi) munkaügyi központok közreműködésével,

- Románia esetében: a Munkaügyi és Szociálisvédelmi Minisztérium Munkaerőpiaci Politika és Programok Főigazgatósága;

3. szezonális munkavállaló a Szerződő Felek országai egyikének állampolgára, aki munkaviszony keretében a másik Szerződő Fél országában egy naptári éven belül hat hónapot meg nem haladó időtartamú szezonális munkát vállal;

4. szezonális munka azt a foglalkoztatást jelenti, amely a munkáltatótól függetlenül fennálló, működési körön kívül eső okok miatt, évszakokhoz, idényhez és meghatározott eseményekhez kötődő feladatok elvégzésére irányul.

2. Cikk

Jelen Egyezmény hatálya nem érinti a két állam között jelenleg hatályos, az egyes Szerződő Felek állampolgárainak a másik Szerződő Fél államának területére való beutazásáról, tartózkodásáról, kiutazásáról és foglalkoztatásáról szóló kétoldalú megállapodások rendelkezéseit.

3. Cikk

1. A szezonális munkavállalók a két Szerződő Fél hatályos jogszabályai által korlátozott területek kivételével a gazdaság bármely területén vállalhatnak munkát.

2. A Szerződő Felek megfontolhatják, hogy a másik Szerződő Fél országából érkező szezonális munkavállalókat a számukra fontos gazdasági szektor, foglalkoztatási kategóriák, illetve képzettségi területek felé orientálják.

4. Cikk

1. A Szerződő Felek országainak területén a Megbízott Szervek naptári évenként legfeljebb 8000 munkavállalási engedélyt adhatnak ki a másik fél országából érkezett szezonális munkavállalóknak.

2. A jelen cikk 1. pontjában meghatározott munkavállalási engedélyszám módosításáról a Felelős Szervek levélváltás útján állapodhatnak meg.

3. A szezonális munkavállalók, akik a két Szerződő Fél valamelyikének állampolgárai, a fogadó Szerződő Fél országában saját maguk kötelesek munkahelyet keresni.

4. A Megbízott Szervek a jelen cikk 1. bekezdésében meghatározott kvóta erejéig segítenek a jelentkezők számára állást keresni.

5. A Megbízott Szervek egymásnak és az országaikból származó szezonális munkavállalók részére általános tájékoztatást nyújtanak a fogadó országról (a Magyar Köztársaságban magyar, Romániában román nyelven), az alábbiakról:

- jogszabályi és közigazgatási rendelkezések,

- a fogadó országba való beutazással, a tartózkodással, a foglalkoztatással, a munkavállalással és a társadalombiztosítással kapcsolatos rendelkezések,

- életkörülmények, illetve minden más olyan feltétel, amelyekre a fogadó Szerződő Fél országában a szezonális munkavállalók számíthatnak,

- konkrét információ a szezonális munkavállalók számára a munkaszerződésben szereplő feltételekről.

5. Cikk

A szezonális munkavállaló foglalkoztatása során azon Szerződő Fél államának jogszabályait kell alkalmazni, amelynek a területén a szezonális munkavállaló tevékenységét kifejti.

6. Cikk

1. A Megbízott Szervek a munkahelyek közvetítését díjmentesen végzik, illetve díjmentesen adják ki a szükséges munkavállalási engedélyt.

2. Minden egyéb okirat és engedély költségét és illetékét, amely a szezonális munkavállalónak a fogadó Szerződő Fél államának területén való tartózkodásával kapcsolatos, valamint a nemzeti jogszabályok alapján kiadandó engedélyekhez kapcsolódó illetékeket a szezonális munkavállaló viseli.

7. Cikk

1. A szezonális munka időtartama egy naptári évben legfeljebb 6 hónapra terjedhet ki, annak meghosszabbítására a fogadó Szerződő Fél államában hatályos törvények szerint nincs lehetőség. A fenti időszak lejártával a szezonális munkavállalónak el kell hagynia a fogadó ország területét.

2. A szezonális munkavállaló munkavállalási engedélyét a fogadó ország Megbízott Szervei a munkaerőpiac aktuális helyzetének vizsgálatára való tekintet nélkül - lehetőleg soron kívül - kiadják a jelen Egyezmény 4. Cikkének 1. bekezdésében meghatározott létszámkereten belül.

3. A szezonális munkavállaló azt a munkavállalási engedélyben meghatározott tevékenységet folytathatja, melyre a munkavállalási engedélyét kiállították.

4. Amennyiben a jelen cikk 1. bekezdésében meghatározott időtartam alatt a szezonális munkavállaló másik munkaadónál kíván dolgozni, számára új munkavállalási engedélyt kell kiadni.

5. Amennyiben egy munkaviszony a szezonális munkavállaló szándéka ellenére a tervezettnél korábban ér véget, a Megbízott Szerv számára segítséget nyújthat új munkahely keresésében.

6. A szezonális munkavállalók kötelesek tiszteletben tartani a fogadó ország jogszabályait, különösképpen azokat, melyek a külföldiek beutazásáról, tartózkodásáról, illetve kiutazásáról rendelkeznek.

7. A Szerződő Felek a külföldiek beutazására és tartózkodására vonatkozó nemzeti jogszabályok alkalmazásával lehetővé teszik a megfelelő engedélyek, utazási okmányok vagy egyéb szükséges dokumentumok beszerzését.

8. Cikk

Jelen Egyezmény 1. Cikkében meghatározott szezonális munkavállalókra a szociális biztonságról szóló, a két Szerződő Fél között érvényben lévő kétoldalú egyezmény rendelkezései az irányadók.

9. Cikk

1. A szezonális munkavállaló a fogadó Szerződő Fél munkavállalóival azonos bánásmódban részesül, a munkaviszonyra, a munkavédelemre, a járulékok fizetésére vonatkozó jogszabályokban meghatározott jogok gyakorlása és kötelezettségek teljesítése során, ideértve a személyes javak, jogok és érdekek jogi védelmét és a jogorvoslathoz való jogot.

2. Az azonos bánásmód a kettős adózás elkerülésére vonatkozó kétoldalú megállapodás rendelkezéseinek betartása mellett érvényes.

10. Cikk

A szezonális munkavállaló a fogadó Szerződő Fél államában folytatott tevékenységéből fakadó megtakarításait és javait a vonatkozó törvényekkel összhangban átutalhatja.

11. Cikk

1. A Felelős Szervek, a Megbízott Szervek bevonásával a jelen Egyezmény megvalósítására eljárásrendet dolgoznak ki.

2. Jelen Egyezmény végrehajtása során a Megbízott Szervek együttműködnek azzal a céllal, hogy a szezonális munkavállalók foglalkoztatását befolyásoló formaságok egyszerűsödjenek.

3. Abban az esetben, ha a jelen Egyezmény 4. Cikkének 1. bekezdésében meghatározott kvótát valamelyik Szerződő Fél nem használja fel teljes mértékben, a másik Szerződő Fél keretét ezen az alapon nem korlátozhatja. Az adott naptári évben fel nem használt kvótarész a következő évre nem vihető át.

12. Cikk

1. A Szerződő Felek képviselői rendszeresen találkoznak, az elért eredmények és a felmerült problémák elemzése, valamint olyan megoldások kimunkálása céljából, amelyek az Egyezmény alkalmazását hivatottak elősegíteni.

2. A Felelős Szervek kölcsönösen tájékoztatják egymást az Egyezmény célját szolgáló adminisztratív intézkedésekről, valamint a törvényi szabályozásról és annak módosításairól, amennyiben azok az Egyezményben foglaltak alkalmazását érintik.

3. A Szerződő Felek az Egyezményben foglaltak megvalósítása érdekében térítésmentesen segítséget nyújtanak egymásnak.

13. Cikk

Jelen Egyezmény az érvényességhez szükséges belső feltételek teljesítéséről küldött jegyzékváltás dátumát követő egy hónap eltelte utáni következő hónap első napján lép hatályba.

14. Cikk

1. Jelen Egyezményt a Szerződő Felek három évre kötik és annak hatálya évente automatikusan meghosszabbodik, hacsak azt a Szerződő Felek valamelyike legalább hat hónappal az Egyezmény lejárta előtt írásban fel nem mondja.

2. Az Egyezmény felmondása esetén a már kiadott munkavállalói engedélyek érvényességük lejártáig, valamint az azok alapján megszerzett és megszerzendő jogok, a jelen Egyezmény rendelkezéseinek megfelelően érvényben maradnak.

3. Jelen Egyezmény módosítása, a munkavállalási engedélyek számának változtatását kivéve, a Szerződő Felek közötti egyeztetéssel történik, és a 13. Cikkben foglalt eljárás szerint lép hatályba.

Jelen Egyezmény két, egyaránt hitelesnek tekintett példányban, magyar, román és angol nyelven, Budapest városban, 2000. május 9-én írták alá. Eltérő értelmezés esetén az angol nyelvű szöveg az irányadó.

(Aláírások)”

3. § Ez a rendelet a kihirdetése napján lép hatályba, rendelkezéseit 2002. január 1-jétől kell alkalmazni.


  Vissza az oldal tetejére