A jogszabály mai napon ( 2020.05.25. ) hatályos állapota.
A jelek a bekezdések múltbeli és jövőbeli változásait jelölik.

 

266/2001. (XII. 21.) Korm. rendelet

a Magyar Formatervezési Tanácsról

A magyar nemzetgazdaság versenyképességének a formatervezés eszközeivel történő erősítése, a hazai formatervezési kultúra fejlesztése, valamint a formatervező alkotók helyzetének javítása érdekében a Kormány a Magyar Formatervezési Tanács (a továbbiakban: MFT) feladatairól, szervezetéről és működéséről, továbbá megalakításáról a következőket rendeli el:

Az MFT feladatai

1. § (1) Az MFT a hazai formatervezés fejlesztésére irányuló kormányzati stratégia összehangolt kidolgozásáért felelős és annak végrehajtásában közreműködő - tanácsadó, illetve érdek- és véleményegyeztetésre szolgáló - testület.

(2) Az MFT a következő feladatokat látja el:

a) figyelemmel kíséri és értékeli a hazai formatervezés helyzetének, illetve gazdasági jelentőségének alakulását, a formatervezéssel kapcsolatos fogyasztói és vállalkozói ismeretekben, illetve elvárásokban és követelményekben bekövetkezett változásokat, valamint a formatervezés nemzetközi fejlődési irányait;

b) javaslatot tesz a Kormány középtávú, átfogó formatervezési politikájára, figyelemmel a gazdaságstratégiai, kutatás-fejlesztési, innovációs, tudomány- és technológiapolitikai, környezetpolitikai, illetve oktatási és kulturális politikai célkitűzésekre;

c) hozzájárul a b) pontban említett formatervezési politika végrehajtásának összehangolásához, ennek érdekében intézkedéseket kezdeményez az érintett kormányzati szerveknél vagy e szervek útján a Kormánynál;

d) közreműködik a formatervezés hazai intézményrendszerének fejlesztésében, elősegíti a formatervezők és a vállalkozások - különösen a kis- és középvállalkozások - kapcsolatteremtését, kölcsönös tájékozódását és együttműködését, megfelelő intézkedéseket kezdeményez a vállalkozások, illetve a fogyasztók igényeinek és a formatervezés választékának, illetve fejlődési irányainak hatékonyabb összeegyeztetése érdekében;

e) a formatervezési tevékenységet előmozdító programokat, pályázatokat, kiállításokat és más rendezvényeket kezdeményez, szervez vagy támogat;

f) gondoskodik a formatervezéssel kapcsolatos ismeretek összehangolt terjesztéséről, a hazai formatervezési kultúra fejlesztéséről, valamint a formatervezők iparjogvédelmi és szerzői jogi ismereteinek gyarapításáról;

g) elősegíti - különösen az adó- és pénzügyi szabályozás területén - olyan feltételek kialakítását, amelyek a vállalkozásokat arra ösztönzik, hogy az innovációs folyamatokban, a termékfejlesztésben, a gyártásban és a kereskedelemben nagyobb mértékben, hatékonyabban vegyék igénybe a formatervezés eszközeit;

h) állást foglal, javaslatot tesz és intézkedéseket kezdeményez az érintett kormányzati szerveknél és felsőoktatási intézményeknél a formatervezők képzésének kérdéseiben, elősegíti a formatervezés és az ergonómia szakmakultúrájának fejlődését;

i) előmozdítja a magyar formatervezés nemzetközi ismertségének és elismertségének javítását, valamint a hazai formatervezőknek a nemzetközi együttműködésbe való bekapcsolódását;

j) kialakítja és működteti a nemzeti formatervezési díjak adományozásának rendszerét, javaslatot tesz az erkölcsi és anyagi elismerés más formáira, valamint ösztöndíjak létesítésére.

(3) Az MFT a (2) bekezdés a) pontjában meghatározott feladatának teljesítése érdekében vizsgálatokat végeztet el és elemzéseket készíttet; a (2) bekezdés d) pontjában meghatározott feladatának teljesítése érdekében intézményalapítást vagy -átalakítást kezdeményezhet.

(4) Az MFT felkérésre véleményezi a formatervezést érintő jogszabály, illetve kormány-előterjesztés tervezetét.

(5) *  Az MFT javaslatot tesz a Vállalkozási Célelőirányzat és a Központi Műszaki Fejlesztési Alapprogram, valamint a Széchenyi Terv pályázati prioritásaival összhangban álló, a kis- és középvállalkozások formatervezési támogatását célzó évenkénti pályázatok kiírására és felkérésre részt vesz azok lebonyolításában.

(6) *  Az MFT javaslatára a nemzeti formatervezési díjak adományozásának rendjére vonatkozó szabályzatot az igazságügyért felelős miniszter (a továbbiakban: miniszter) hagyja jóvá.

Az MFT szervezete

2. § (1) Az MFT legfeljebb tizenöt tagú - a formatervezési tevékenységhez kötődő szakértelemmel rendelkező személyekből álló - testület. A kormányzati képviselők száma nem érheti el az MFT taglétszámának a felét.

(2) *  Az MFT-nek hivatalból tagja a Szellemi Tulajdon Nemzeti Hivatalának (a továbbiakban: Hivatal) elnöke.

(3) *  Az MFT egy-egy tagját - a Hivatal elnöke véleményének figyelembevételével - a miniszter, az iparügyekért felelős miniszter és az oktatásért felelős miniszter jelöli.

(4) *  Az MFT tagjainak kinevezésére a Hivatal elnöke tesz - a (3) bekezdésben foglaltak szerint jelöltekre is kiterjedő - javaslatot. A javaslat összeállításához véleményt kér az érintett szakmai és érdek-képviseleti szervezetektől.

(5) *  Az MFT tagjait a miniszter nevezi ki hároméves időtartamra. A kinevezés két alkalommal további három-három évre meghosszabbítható.

(6) A tagság megszűnik:

a) a határozott idő elteltével,

b) lemondással,

c) felmentéssel,

d) a képviselet ellátására jogosító tisztség megszűnésével,

e) a tag halálával.

3. § (1) *  Az MFT elnöke a Hivatal elnöke.

(2) Az MFT tagjai közül egy vagy több elnökhelyettest választhat.

(3) Az MFT a feladatai ellátása érdekében - szükség szerint - szakbizottságokat alakíthat. A szakbizottságok munkájában való részvételre - tagjain kívül - felkérhet formatervező alkotókat, illetve a formatervezés területén működő vállalkozókat, oktatókat és más szakembereket is.

Az MFT működése

4. § (1) Az MFT - a miniszter által jóváhagyott - három évre szóló program és éves munkatervek alapján látja el feladatait. Programját és éves munkaterveit az 1. § (2) bekezdésének b) pontjában említett formatervezési politikával összhangban alakítja ki.

(2) Az MFT a saját maga által megállapított és a miniszter által jóváhagyott ügyrend szerint működik.

(3) Az MFT évente legalább négyszer ülésezik. Üléseit az MFT elnöke hívja össze és vezeti.

(4) *  Az MFT elnöke évente beszámol az MFT tevékenységéről a miniszternek.

(5) Az MFT-t az elnök képviseli. A programot, az éves munkatervet és az ügyrendet, valamint az éves és a hároméves beszámolót az MFT elnöke terjeszti fel a miniszternek jóváhagyásra.

(6) *  Az MFT működésével kapcsolatos feladatokat a Hivatal szervezeti egységeként működő Iroda látja el. Az MFT és az Iroda működésével kapcsolatos költségeket a Hivatal költségvetése tartalmazza.

Záró rendelkezések

5. § (1) Ez a rendelet a kihirdetését követő 8. napon lép hatályba.

(2)-(3) * 


  Vissza az oldal tetejére