A jogszabály mai napon ( 2020.06.05. ) hatályos állapota.
A jelek a bekezdések múltbeli és jövőbeli változásait jelölik.

 

306/2001. (XII. 27.) Korm. rendelet

a Magyar Köztársaság Kormánya és a Cseh Köztársaság Kormánya között a nemzetközi kombinált árufuvarozásról szóló Egyezmény kihirdetéséről

(Az Egyezmény jóváhagyásáról szóló jegyzékváltás 2001. október 12. napján megtörtént.)

1. § A Kormány a Magyar Köztársaság Kormánya és a Cseh Köztársaság Kormánya között a nemzetközi kombinált árufuvarozásról szóló, Prágában, 2001. június 27-én aláírt Egyezményt e rendelettel kihirdeti.

2. § Az Egyezmény hiteles magyar nyelvű szövege a következő:

„Egyezmény a Magyar Köztársaság Kormánya és a Cseh Köztársaság Kormánya között a nemzetközi kombinált árufuvarozásról

A Magyar Köztársaság Kormánya és a Cseh Köztársaság Kormánya (a továbbiakban: Szerződő Felek),

annak tudatában, hogy az árucseréhez elengedhetetlen a teljesítőképes nemzetközi árufuvarozás,

felismerve, hogy környezetvédelmi okokból és a közúti forgalom korlátozott kapacitása miatt vasúton és vízi úton korszerű fuvarozási rendszert kell kialakítani a közúti áruforgalom gazdasági és környezetvédelmi szempontból is elfogadható alternatíváinak megteremtése érdekében,

abban a meggyőződésben, hogy a kombinált árufuvarozás rendszere nagy lehetőség a nemzetközi áruforgalom gondjainak megoldásában,

figyelembe véve azokat a környezet- és természetvédelmi nemzetközi egyezményeket, amelyeknek mindkét Szerződő Fél részese, valamint az erre vonatkozó nemzeti jogszabályokat,

hivatkozva a kombinált árufuvarozásra vonatkozó azon nemzetközi egyezményekre, amelyeknek mindkét Szerződő Fél részese,

törekedve a nemzetközi kombinált árufuvarozás terén történő kölcsönös együttműködésre,

az alábbiakban állapodnak meg:

1. Cikk

Fogalommeghatározások

Jelen Egyezmény alkalmazásában:

a) „Nemzetközi kombinált árufuvarozás”: olyan fuvarozás, amelynek során a gépjármű vagy a gépjármű által fuvarozott intermodális fuvarozási egység az útvonal egy részét vasúton vagy belvízi úton az egyik Szerződő Fél államából közvetlenül a másik Szerződő Fél államába vagy annak területén keresztül teszi meg, miközben ennek hossza legalább 100 km - s amelynek folyamán a gépjármű vagy az intermodális fuvarozási egység a közutat a feladási vagy a rendeltetési hely és a legközelebbi kombiterminál vagy kikötő között veszi igénybe.

b) „Intermodális fuvarozási egység”: konténer (legalább 6 m hosszú), csereszekrény, továbbá a kombinált árufuvarozásban alkalmazott daruzható és nem daruzható félpótkocsi vagy pótkocsi.

c) „Gépjármű”: az egyik Szerződő Fél államában bejegyzett, árufuvarozásra kiépített és használt gépi meghajtású jármű, továbbá bármilyen vontatóból és pótkocsiból, vagy vontatóból és félpótkocsiból álló közúti járműszerelvény, amelynél a gépjármű az egyik Szerződő Fél államában van bejegyezve. Nem szükséges, hogy a pótkocsi, illetve a félpótkocsi bejegyzése ugyanazon Szerződő Fél államában legyen.

d) „Kísért kombinált árufuvarozás”: gépjárműveknek vasúton vagy belvízi úton történő továbbítása, miközben a gépjárművezető együtt utazik a gépjárművel.

e) „Nem kísért kombinált árufuvarozás”: intermodális fuvarozási egységek vasúton vagy belvízi úton történő továbbítása.

f) „Elő- és utánfuvarozás”: gépjármű által fuvarozott intermodális fuvarozási egységeknek és/vagy gépjárműveknek a határátlépés helyétől vagy az áru feladási helyétől az útirány szerinti legközelebbi kombiterminálig vagy belvízi kikötőig, illetve kombitermináltól vagy a belvízi kikötőtől az útirány szerinti legközelebbi határátlépési helyig, vagy az áru rendeltetési helyéig történő közúti fuvarozása, illetőleg közlekedése.

g) „Kombiterminál”: intermodális fuvarozási egységeknek és/vagy gépjárműveknek az egyik fuvarozási módról a másikra történő átrakóhelye.

h) „Közúti fuvarozási engedély„: a Szerződő Felek közötti nemzetközi közúti fuvarozásról szóló egyezmény szerinti közúti fuvarozási engedély.

i) „Jutalomengedély”: a kísért kombinált árufuvarozás igénybevétele esetén járó közúti fuvarozási engedély, amely

- magyar részről: gépjárműadó mentes,

- cseh részről: úthasználati-adó mentes.

2. Cikk

Alkalmazási terület

Jelen Egyezmény hatálya kiterjed a nemzetközi kombinált árufuvarozásra, amely a két Szerződő Fél államának területe között, vagy az egyik vagy mindkét Szerződő Fél államának területén keresztül történik.

3. Cikk

Az Egyezmény végrehajtása

A jelen Egyezmény végrehajtásáról

magyar részről: a Közlekedési és Vízügyi Minisztérium,

cseh részről: a Közlekedési és Hírközlési Minisztérium, mint a Szerződő Felek illetékes hatóságai gondoskodnak.

4. Cikk

Együttműködés a kombinált árufuvarozás elősegítésére

A Szerződő Felek

a) ösztönzik a vasúti, a hajózási és kombitársaságokat arra, hogy a kombinált árufuvarozás elősegítése céljából hatékony egyeztetett intézkedéseket tegyenek,

b) elősegítik - lehetőség szerint - a kombinált árufuvarozás fejlesztése céljából a saját vasútjaik, kombitermináljaik és kikötőik infrastrukturális beruházásait,

c) törekednek arra, hogy a közúti árufuvarozás minél nagyobb mértékben kombinált árufuvarozás formájában bonyolódjék le,

d) törekednek a kombinált árufuvarozáshoz kapcsolódó elő- és utánfuvarozásnak a hétvégi és ünnepnapi közlekedési korlátozási tilalom alól való mentesítésére a Szerződő Felek államában érvényes jogszabályoknak megfelelően,

e) illetékes szerveik útján törekednek arra, hogy - lehetőség szerint - az elő- és utánfuvarozáshoz a 44 tonna össztömegű gépjárművek továbbításának feltételeit megteremtsék,

f) illetékes szerveik útján törekednek arra, hogy - lehetőség szerint - a kombinált árufuvarozás keretében feladott rakományegységek vámkezelésének feltételeit a kombiterminálokon teremtsék meg,

g) elősegítik - lehetőség szerint - a közös nemzetközi kombinált árufuvarozási társaságok létesítését, együttműködését,

h) kölcsönösen tájékoztatják egymást azokról az intézkedésekről, amelyek elősegítik a nemzetközi kombinált árufuvarozás minőségének és a szolgáltatások színvonalának növelését.

5. Cikk

Jutalomengedélyek

(1) A Szerződő Felek államából, államába vagy államán keresztül történő kísért kombinált árufuvarozás igénybevétele esetén a Szerződő Felek illetékes hatóságai közúti jutalomengedélyek kölcsönös kiadásában állapodnak meg.

(2) A közúti jutalomengedélyek mértékét, számát és érvényességi idejét a Kombinált Árufuvarozási Vegyesbizottság javaslatára a Közúti Fuvarozási Vegyesbizottság állapítja meg a Szerződő Felek közötti nemzetközi közúti árufuvarozásról érvényben levő Egyezmény alapján.

(3) A jutalomengedélyeket a Szerződő Felek illetékes hatóságai adják át egymás részére.

6. Cikk

Mentességek

(1) A Szerződő Felek kölcsönösség alapján a kombinált árufuvarozás során a közúti elő- és utánfuvarozás számára légvonalban mért 70 km-es körzethatáron belül

- magyar részről: gépjárműadó mentességet,

- cseh részről: úthasználati-adó mentességet biztosítanak a másik Szerződő Fél fuvarozói részére.

(2) A jelen cikk 1. bekezdésének alkalmazása esetén közúti fuvarozási engedélyt nem kell felhasználni. Ebben az esetben a fuvarozó köteles igazolni az ellenőrző szervek előtt a kombinált árufuvarozás igénybevételét vasúti fuvarlevéllel vagy hajófuvarlevéllel.

7. Cikk

A rendelkezések megszegése

(1) A fuvarozó, valamint annak tagja, alkalmazottja köteles megtartani a másik Szerződő Fél államában hatályos jogszabályokat.

(2) Minden olyan esetben, amelyet a jelen Egyezmény vagy a Szerződő Feleket érintő nemzetközi egyezmények rendelkezései nem szabályoznak, a Szerződő Felek jogszabályait kell alkalmazni.

(3) Ha valamely fuvarozó vagy annak tagja, alkalmazottja megszegi a másik Szerződő Fél államában hatályos jogszabályokat és egyéb előírásokat, vagy a jelen Egyezmény rendelkezéseit, a gépjármű forgalmi engedélyét kiadó Szerződő Fél illetékes hatósága - azon Szerződő Fél illetékes hatóságainak kérésére, amelyben a jogsértés történt - az alábbi intézkedéseket hozhatja:

- az érintett fuvarozó felszólítása az érvényben lévő előírások megtartására;

- az érintett fuvarozó részére a jutalomengedélyek kiadásának leállítása, vagy a már kiadott jutalomengedély visszavonása arra az időszakra, amelyre a másik Szerződő Fél illetékes hatósága kizárta őt a forgalomból.

(4) A Szerződő Felek illetékes hatóságai értesítik egymást a megtett intézkedésekről.

8. Cikk

Adatvédelem

A Szerződő Felek kötelezettséget vállalnak arra, hogy a jelen Egyezménnyel összefüggő minden adatot és információt - kivéve a nyilvánosan közzétett statisztikai adatokat és kimutatásokat - a saját államuk jogszabályaival összhangban harmadik féllel szemben védeni fognak.

9. Cikk

Rendkívüli helyzet

A Szerződő Felek kötelezik magukat arra, hogy a kombinált árufuvarozásban vis maior, műszaki zavar vagy egyéb akadály miatt bekövetkező, huszonnégy órát meghaladó üzemszünet esetén külön egyeztetett, sürgős intézkedéseket tesznek a nemzetközi kombinált árufuvarozás zavartalanságának biztosítása érdekében.

10. Cikk

Vegyesbizottság

(1) A Szerződő Felek illetékes hatóságai Kombinált Árufuvarozási Vegyesbizottságot hoznak létre az Egyezmény végrehajtása során felmerülő kérdések rendezése céljából. A Kombinált Árufuvarozási Vegyesbizottság jogosult a jelen Egyezmény módosítását és kiegészítését kezdeményezni.

(2) A Kombinált Árufuvarozási Vegyesbizottság saját hatáskörében ügyrendben állapítja meg az összetételével és munkájával kapcsolatos feladatokat.

(3) A Vegyesbizottság szükség szerint ülésezik és üléseit a Szerződő Felek államaiban felváltva tartja, bármelyik Szerződő Fél illetékes hatóságának kérésére.

11. Cikk

Vitás kérdések rendezése

Jelen Egyezmény értelmezése, valamint alkalmazása során felmerülő vitás kérdéseket a Szerződő Felek illetékes hatóságai közötti tárgyalásokkal kell rendezni. Ha ezen az úton nem jön létre megegyezés, a Szerződő Felek a vitás kérdéseket diplomáciai úton rendezik.

12. Cikk

Záró rendelkezések

(1) Jelen Egyezményt a Szerződő Felek államainak belső jogszabályai szerint jóvá kell hagyni. Az Egyezmény a jóváhagyásról szóló, későbbi diplomáciai értesítés kézhezvételét követő harmincadik napon lép hatályba.

(2) Jelen Egyezményt a Szerződő Felek határozatlan időre kötik.

(3) Jelen Egyezményt bármelyik Szerződő Fél diplomáciai úton írásban felmondhatja. Az Egyezmény a felmondásról szóló értesítésnek a másik Szerződő Fél általi kézhezvételét követő hat hónap elteltével hatályát veszti.

Készült Prágában, a 2001. év június hó 27. napján, két eredeti példányban, magyar és cseh nyelven, mindkét szöveg egyaránt hiteles.

(Aláírások)”

3. § (1) Ez a rendelet a kihirdetését követő 8. napon lép hatályba, az Egyezmény rendelkezéseit azonban 2001. november 11. napjától kell alkalmazni.

(2) E rendelet végrehajtásáról a közlekedési és vízügyi miniszter gondoskodik.


  Vissza az oldal tetejére