A jogszabály mai napon ( 2022.08.10. ) hatályos állapota.
A jelek a bekezdések múltbeli és jövőbeli változásait jelölik.

 

319/2001. (XII. 29.) Korm. rendelet

a szomszédos államokban élő magyarokról szóló 2001. évi LXII. törvény hatálya alá tartozó személyek diákkedvezményeiről

I. Fejezet

A kedvezményekre való jogosultság megállapítása * 

A Kormány a szomszédos államokban élő magyarokról szóló 2001. évi LXII. törvény (a továbbiakban: Szátv.) 28. §-ának (1) bekezdés c) pontjában kapott felhatalmazás alapján a következőket rendeli el:

1. § *  (1) *  A Szátv. 10. §-ának hatálya alá tartozó személyek (a továbbiakban: határon túli tanuló, hallgató) Magyarország területén diákkedvezményekre jogosultak. A kedvezményekre való jogosultságot a „Magyar igazolványba”, a „Magyar hozzátartozói igazolványba” (a továbbiakban: „Magyar igazolványba”), illetve a pótfüzetbe történő bejegyzés igazolja.

(1a) *  A Szátv. 10. §-ában biztosított kedvezmények nemzetközi szerződés alapján megilletik azt a személyt is, aki a szomszédos állam alap- vagy középfokú oktatási intézményével tanulói jogviszonyban áll és magyar nyelven tanul, továbbá azt a hallgatót, aki a szomszédos állam felsőoktatási intézményében magyar nyelven vagy magyar kultúra tárgyában tanulmányokat folytat. A magyar kultúra tárgykörét külön jogszabály határozza meg.

(2) *  A diákkedvezményekre való jogosultság megállapításával összefüggő hatósági ügyekben az e rendelet melléklete szerint illetékes köznevelési feladatkörében eljáró fővárosi és megyei kormányhivatal (a továbbiakban: kormányhivatal), illetve a kérelmező lakóhelye szerinti államban működő, erre kijelölt magyar diplomáciai és konzuli képviselet (a továbbiakban: külképviselet) jár el (a továbbiakban együtt: eljáró hatóság).

(3) *  Az eljáró hatóság hatósági jogkörében eljárva:

a) dönt a diákkedvezményekre való jogosultság megállapításáról, illetve a kérelem elutasításáról, a jogosultság megállapításának visszavonásáról;

b) értesíti a diákkedvezményekre való jogosultság nyilvántartását (a továbbiakban: nyilvántartás) vezető Oktatási Hivatalt (a továbbiakban: Hivatal) a jogosultság megállapításáról, a kérelem elutasításáról, illetve a jogosultság megállapításának visszavonásáról;

c) *  értesíti a „Magyar igazolvány”-nyal és a „Magyar hozzátartozói igazolvány”-nyal kapcsolatos nyilvántartási feladatokat ellátó e-közigazgatásért felelős minisztert a kérelem benyújtásáról, továbbá a kérelem sorszámáról.

2. § * 

3. § *  A diákkedvezményekre való jogosultság esetén igénybe vehető kedvezmények:

a) külön jogszabály szerint utazási kedvezmények,

b) a diákkedvezményekre való jogosultsághoz kapcsolt, de az állam által nem garantált kereskedelmi kedvezmények.

4. § * 

5. § *  (1) *  A diákkedvezményekre való jogosultság megállapítására irányuló eljárás kérelemre indul. A kérelmet a határon túli tanuló, hallgató személyesen, postai úton, valamint elektronikus úton vagy meghatalmazott útján, a külképviseleten vagy a kormányhivatalnál nyújthatja be.

(2)-(4) * 

(5) Az eljárás megindításának feltétele, hogy a kérelmező már rendelkezzen „Magyar igazolvánnyal”, vagy arra egyébként jogosult legyen. A diákkedvezményekre való jogosultság megállapítása iránti kérelem a „Magyar igazolvány” iránti kérelemmel együtt is benyújtható.

(6) A tanulói, hallgatói jogviszonyt különösen az alábbi okiratokkal lehet igazolni:

a) a felsőoktatási intézmény hallgatója esetében leckekönyvvel, vagy

b) az oktatási intézménybe való beíratkozást tanúsító igazolással.

(7) *  A kérelemnek tartalmaznia kell:

a) *  a kérelmező természetes személyazonosító adatait, aláírását,

b) a „Magyar igazolvány” vagy az erre irányuló kérelem számát,

c) *  a kérelem kiállításának helyét és idejét,

d) az oktatási intézmény nevét és címét, mellyel a kérelmező hallgatói, tanulói jogviszonyban áll; felsőoktatási intézmény esetén a tagozat megjelölését is,

e) *  a kérelmező nyilatkozatát arról, hogy a diákkedvezmények igénybevétele céljából hozzájárul a személyes adatainak az eljárásban részt vevő szervek által történő kezeléséhez, illetve ezen adatoknak a Hivatal részére történő továbbításához, valamint a Hivatal által történő nyilvántartásához a jogosultság fennállása alatt, illetve a jogosultság megszűnésétől számított öt évig.

(8) *  Az eljáró hatóság a határon túli tanuló, hallgató által rendelkezésre bocsátott telefonos elérhetőségen vagy elektronikus levélcímen is értesíti a kérelmezőt

a) a kérelemmel kapcsolatos döntésről,

b) a hiánypótlási felhívásról, valamint

c) a kedvezményre való jogosultság bejegyzését tartalmazó „Magyar igazolvány” vagy pótfüzet postára adásáról.

6. § *  (1) *  Az eljáró hatóság a kérelmet elutasítja, ha

a) a kérelmező a Szátv. 10. §-a alapján nem jogosult a diákkedvezményekre,

b) a kérelmező már rendelkezik érvényes bejegyzéssel,

c) a kérelmező nem rendelkezik „Magyar igazolvánnyal” vagy arra nem jogosult.

(2) * 

(3) *  Az eljáró hatóság a kérelemhez a „Magyar Igazolvány” iránti kérelem adatait átveheti, továbbá az (1) bekezdés c) pontjában meghatározott elutasítási ok fennállásának ellenőrzéséhez a Szátv. 21. § (7) bekezdése szerinti nyilvántartásokból igényelhet adatokat.

7. § *  (1) A Hivatal vezeti a diákkedvezményekre való jogosultsággal összefüggő, a (2) bekezdésben meghatározott adatok közhiteles nyilvántartását, amelyből kérelemre adatszolgáltatást teljesít.

(2) A Hivatal által vezetett nyilvántartás tartalmazza

a) a kérelem sorszámát;

b) a döntést hozó eljáró hatóság megnevezését;

c) a jogosultság megállapításának idejét;

d) az érvényesítés tényét igazoló érvényesítő matrica sorszámát; és

e) az igénylő „Magyar igazolványának” számát.

(3) Az eljáró hatóság a diákkedvezményekre való jogosultság megállapításáról, valamint a jogosultság megállapításának visszavonásáról szóló döntését közli a Hivatallal. A közlés tartalmazza a döntés alapjául szolgáló kérelem sorszámát, az érvényesítés tényét igazoló érvényesítő matrica sorszámát és a „Magyar igazolvány” számát is.

(4) A Hivatal a diákkedvezményekre való jogosultságot a közlést követő három munkanapon belül a nyilvántartásába bejegyzi, valamint a jogosultság megszűnését követően haladéktalanul törli a nyilvántartásából.

(5) A Hivatal a jogosultságnak a nyilvántartásból való törlését követően a diákkedvezményekre való jogosultsághoz kapcsolódó, a (2) bekezdésben meghatározott adatokat öt évig megőrzi.

8. § *  A diákkedvezményekre való jogosultság megállapítását az eljáró hatóság visszavonja, ha

a) az adott személy „Magyar igazolványát” visszavonták,

b) a kérelmet el kellett volna utasítani,

c) a jogosult ezt maga kéri.

9-11. § * 

12. § *  (1) A jogosultság megszűnik, ha

a) *  az eljáró hatóság a jogosultság megállapítását visszavonta;

b) a Magyar igazolványt a tulajdonosa másra átruházta, és jogosulatlanul felhasználták.

(2) * 

13. § * 

14. § *  A diákkedvezményekre való jogosultságot igazoló bejegyzés a tanév befejezését követő október hó 31. napjáig érvényes. A bejegyzés a diákkedvezményekre való jogosultság kérelemre történő ismételt megállapításával évente, további egy évre meghosszabbítható.

14/A. § * 

II. Fejezet

A kedvezményekre való jogosultság bejegyzésének eljárási szabályai * 

15. § * 

16. § *  A jogosultságot igazoló érvényesítő matricákat a Hivatal biztosítja az érvényesítést végző szervek részére.

17-18. § * 

19. § * 

20. § * 

21. § *  A kedvezményekre való jogosultság megállapítását követően az eljáró hatóság jegyzi be a kedvezményekre való jogosultságot az érvényesítő matricának a kérelmező „Magyar igazolványába”, illetve annak pótfüzetébe történő beragasztásával és a „Magyar igazolvány” vagy pótfüzet lebélyegzésével. A bejegyzés érdekében az eljáró hatóság előtt a tanuló, illetve a hallgató személyesen, törvényes képviselője vagy meghatalmazottja útján járhat el. Az eljárás során a „Magyar igazolvány” vagy pótfüzet postai úton is megküldhető az eljáró hatóságnak.

22-23. § * 

24. § Ez a rendelet 2002. január 1-jén lép hatályba.

25. § *  E rendeletnek a szomszédos államokban élő magyarokról szóló 2001. évi LXII. törvény hatálya alá tartozó személyek diákkedvezményeiről szóló 319/2001. (XII. 29.) Korm. rendelet és a szomszédos államokban élő magyarokról szóló 2001. évi LXII. törvény pedagógusokat és oktatókat érintő rendelkezéseinek végrehajtásáról szóló 206/2003. (XII. 10.) Korm. rendelet módosításáról szóló 294/2012. (X. 16.) Korm. rendelet (a továbbiakban: R.) 1. és 2. §-ával, 3. § (2) bekezdésével, valamint 4-6. §-ával megállapított rendelkezéseit - az R. hatályba lépésekor folyamatban lévő eljárásokban is alkalmazni kell.

26. § *  E rendeletnek az egységes elektronikus ügyintézési rendszer kialakításával összefüggésben egyes kormányrendeletek módosításáról szóló 477/2016. (XII. 27.) Korm. rendelettel megállapított 5. § (1) bekezdését 2017. december 31-ig csak akkor kell alkalmazni, ha az érintett szerv az elektronikus ügyintézést az elektronikus ügyintézés és a bizalmi szolgáltatások általános szabályairól szóló 2015. évi CCXXII. törvény 108. § (2) bekezdése szerint 2018. január 1-jét megelőzően vállalta. Ezen vállalás hiányában 2017. december 31-ig az érintett szerv vonatkozásában az elektronikus kapcsolattartásra e rendelet 2016. december 31-én hatályos rendelkezéseit kell alkalmazni.

Melléklet a 319/2001. (XII. 29.) Korm. rendelethez * 

A Kormánynak a diákkedvezmények megállapítását végző területi államigazgatási szervei

A B C
1 *  A fővárosi és megyei kormányhivatal megnevezése Székhelye Érintett kör
2 *  Győr-Moson-Sopron Megyei Kormányhivatal Győr A Szlovák Köztársaságban lakóhellyel rendelkező jogosultak
3 *  Baranya Megyei Kormányhivatal Pécs A Horvát Köztársaságban, a Szerb Köztársaságban és a Szlovén Köztársaságban lakóhellyel rendelkező jogosultak
4 *  Csongrád-Csanád Megyei Kormányhivatal Szeged A Szerb Köztársaságban és Romániában lakóhellyel rendelkező jogosultak
5 Borsod-Abaúj-Zemplén Megyei Kormányhivatal Miskolc A Szlovák Köztársaságban lakóhellyel rendelkező jogosultak
6 Fővárosi Kormányhivatal Budapest Jogosultak a lakóhelyüktől függetlenül
7 Szabolcs-Szatmár-Bereg Megyei Kormányhivatal Nyíregyháza Ukrajnában és Romániában lakóhellyel rendelkező jogosultak
8 Hajdú-Bihar Megyei Kormányhivatal Debrecen Romániában lakóhellyel rendelkező jogosultak
9 Békés Megyei Kormányhivatal Békéscsaba Romániában lakóhellyel rendelkező jogosultak
10 Nógrád Megyei Kormányhivatal Salgótarján A Szlovák Köztársaságban lakóhellyel rendelkező jogosultak
11 Zala Megyei Kormányhivatal Zalaegerszeg A Szlovén Köztársaságban és a Horvát Köztársaságban lakóhellyel rendelkező jogosultak
12 Somogy Megyei Kormányhivatal Kaposvár A Szerb Köztársaságban és a Horvát Köztársaságban lakóhellyel rendelkező jogosultak
13 Komárom-Esztergom Megyei Kormányhivatal Tatabánya A Szlovák Köztársaságban lakóhellyel rendelkező jogosultak
14 Bács-Kiskun Megyei Kormányhivatal Kecskemét A Szerb Köztársaságban lakóhellyel rendelkező jogosultak

  Vissza az oldal tetejére