A jogszabály mai napon ( 2020.05.25. ) hatályos állapota.
A jelek a bekezdések múltbeli és jövőbeli változásait jelölik.

 

4/2002. (V. 8.) ISM rendelet

az állami sportinformációs rendszerből teljesített adatszolgáltatás igazgatási szolgáltatási díjairól

Az illetékekről szóló 1990. évi XCIII. törvény 67. §-ának (2) bekezdésében (a továbbiakban: Itv.) kapott felhatalmazás alapján - a pénzügyminiszterrel egyetértésben - a következőket rendelem el: * 

1. § A rendelet hatálya azokra a magánszemélyekre, jogi személyekre, valamint jogi személyiséggel nem rendelkező szervezetekre (a továbbiakban együtt: kérelmezők) terjed ki, akik az állami sportinformációs rendszerből (a továbbiakban: ÁSR) adatszolgáltatást igényelnek.

2. § (1) Az ÁSR-ből történő adatigénylésért igazgatási szolgáltatási díjat (a továbbiakban: díj) kell fizetni.

(2) *  Az adatszolgáltatás iránti kérelmet (a továbbiakban: kérelem) a 2. számú mellékletben foglalt nyomtatványon az Önkormányzati és Területfejlesztési Minisztériumhoz (a továbbiakban: ÖTM) kell benyújtani.

(3)-(4) * 

A díj mértéke

3. § *  A díj összegét - az adatszolgáltatással érintett adatszolgáltatók számától függően az 1. számú melléklet alapján - az ÖTM határozza meg. A díj az általános forgalmi adót tartalmazza.

A díj esedékessége és megfizetésének módja

4. § (1) *  A díjfizetési kötelezettséget az ÖTM 10023002-01451014-00000000 számú előirányzat-felhasználási keretszámlájára - eljárási díj megjelöléssel - átutalási megbízással vagy készpénz-átutalási megbízással kell teljesíteni.

(2) A díjat - a (3) bekezdésben meghatározott kivétellel - a kérelem benyújtásakor kell megfizetni.

(3) Csoportképző ismérvek alapján történő adatszolgáltatás esetén:

a) a kérelem benyújtásakor a díj legkisebb összegét (3000 Ft-ot),

b) a kérelem benyújtását követő nyolc napon belül a fizetendő díj összege és a díj legkisebb összege közötti különbözetet

kell megfizetni. A kérelemben foglalt adatokat a díj teljes megfizetését követően kell szolgáltatni.

(4) *  A díjat az ÖTM bevételként számolja el, továbbá köteles azt - a külön jogszabályban meghatározottak szerint - kezelni és nyilvántartani.

5. § A díjat akkor is meg kell fizetni, ha

a) az adatszolgáltatás sikertelen (az adatszolgáltatónak a kérelem által érintett adatai az ÁSR-ben megadott ismérvek alapján nem találhatók); illetve

b) a teljesített adatszolgáltatást az igénylő felhívás ellenére nem vette át.

6. § A rendeletben meghatározott díjak tekintetében a díjfizetési kötelezettségre az Itv. 28. §-ának (2)-(3) bekezdésében foglaltakat kell alkalmazni azzal, hogy ahol az Itv. illetéket említ, azon a rendelet alkalmazásában díjat kell érteni.

7. § (1) Ez a rendelet a kihirdetését követő 15. napon lép hatályba.

(2) E rendelet alkalmazásában csoportképző ismérv alapján történő adatigénylésnek minősül, ha a kérelmező több adatszolgáltató meghatározott szempontok szerint csoportosított adatát igényli.

1. számú melléklet a 4/2002. (V. 8.) ISM rendelethez

1. Egy eljárásban kért, egy adatszolgáltató adatait tartalmazó adatszolgáltatás díjának összege 1500 Ft.

2. Csoportképző ismérvek alapján egy eljárásban történő adatszolgáltatás esetén fizetendő díj összege a tételszám és a díjtétel szorzata, de legalább 3000 Ft.

Tételszámövezet Ft/tétel
1-5 000 40
5 000-20 000 30
20 000-50 000 25
50 000-től 20

2. számú melléklet a 4/2002. (V. 8.) ISM rendelethez

Adatszolgáltatást kérő lap

I. A kérelmező neve: .....................................................................................................................

címe: .............................................................................................................................................

képviselőjének neve: .....................................................................................................................

II. A kért adatkör meghatározása egyedi adatszolgáltatás esetén: ...................................................

III. A kért adatkör meghatározása csoportos adatszolgáltatás esetén (csoportismérvek): ................

IV. Az adatigénylés tárgyát azonosító adatok: ...............................................................................

V. Az adatfelhasználás célja: .........................................................................................................

Kelt: ......................., ......... év ....................... hó ..... nap

..........................

aláírás

P. H.

Érkezett:

Ikt. szám:

Továbbítva:

Címzett:


  Vissza az oldal tetejére