A jogszabály mai napon ( 2022.09.27. ) hatályos állapota.
A jelek a bekezdések múltbeli és jövőbeli változásait jelölik.

 

2002. évi V. törvény

a Magyar Köztársaság és a Litván Köztársaság között a katasztrófák és súlyos balesetek esetén történő együttműködésről és kölcsönös segítségnyújtásról szóló, Vilniusban, 2001. május 4-én aláírt Megállapodás kihirdetéséről * 

1. § Az Országgyűlés a Magyar Köztársaság és a Litván Köztársaság között Vilniusban, 2001. május 4-én aláírt együttműködési Megállapodást e törvénnyel kihirdeti.

(A Megállapodás megerősítéséről szóló jegyzékváltás 2001. december 10-én megtörtént, erre tekintettel a Megállapodás - 17. Cikke értelmében - 2002. január 9. napján hatályba lépett.)

2. § A Megállapodás magyar nyelvű szövege a következő:

„Együttműködési Megállapodás a Magyar Köztársaság és a Litván Köztársaság között a katasztrófák és súlyos balesetek esetén történő együttműködésről és kölcsönös segítségnyújtásról

A Magyar Köztársaság és a Litván Köztársaság (a továbbiakban: Szerződő Felek)

figyelemmel a Magyar Köztársaság és a Litván Köztársaság között a baráti kapcsolatok és együttműködés alapjairól szóló, Vilniusban, 1992. augusztus 8-án aláírt Szerződésre,

figyelembe véve az ENSZ és más nemzetközi szervezeteknek a katasztrófák és súlyos balesetek megelőzése és következményeinek felszámolása terén betöltött szerepét, tiszteletben tartva e nemzetközi szervezetek keretében létrejött, a jelen Megállapodás tárgykörére vonatkozó nemzetközi szerződéseket,

tekintettel az ENSZ keretében, Helsinkiben, 1992. március 17-én létrejött, az ipari balesetek országhatárokon túli hatásairól szóló Egyezményre,

tekintettel az Európai Biztonsági és Együttműködési Értekezlet bécsi, 1989. január 19. napján elfogadott, 3. Állandó Ülésének Zárónyilatkozatában és az 1992. július 10-i, Helsinki Záróokmányban foglaltakra,

felismerve a katasztrófák és súlyos balesetek bekövetkezésének lehetőségét,

tudatában annak, hogy a katasztrófák megelőzése és elhárítása területén a tudományos és műszaki információk cseréje közös érdek,

meggyőződve a Szerződő Felek közötti együttműködés szükségességéről, melynek célja a kölcsönös segítségnyújtás megkönnyítése, valamint a segélycsapatok és felszerelések továbbításának gyorsítása katasztrófák és súlyos balesetek esetén,

az alábbiakban állapodtak meg:

1. Cikk

A fogalmak meghatározása

A jelen Megállapodásban használt fogalmak jelentése a következő:

(1) „Segítséget kérő Szerződő Fél” - az a Szerződő Fél, amelynek illetékes szerve - a jelen Megállapodás keretében - megkereséssel fordul a másik Szerződő Félhez segítségkérés céljából.

(2) „Segítséget nyújtó Szerződő Fél” - az a Szerződő Fél, amely eleget tesz a másik Szerződő Fél segítségnyújtásra vonatkozó kérésének.

(3) „Tranzit állam” - azon Szerződő Fél állama, amelynek területén a segélycsapatok áthaladnak, illetve amelynek területén keresztül harmadik állam számára segítségnyújtás céljából segélyszállítmányokat vagy felszerelést szállítanak.

(4) „Katasztrófák és súlyos balesetek” (a továbbiakban: katasztrófa) - olyan esemény, amely pusztító természeti erők vagy emberi tevékenység, illetve mulasztás következtében jött létre, és amely az ember életét, egészségét, az anyagi javakat vagy a környezetet súlyosan veszélyezteti és/vagy károsítja.

(5) „Segítségnyújtás” - a jelen Megállapodás alapján a segítséget nyújtó Szerződő Fél által a segítséget kérő Szerződő Félnek a katasztrófák következményeinek felszámolásához, illetve a mentéshez nyújtott segítség, a segélycsapatok és egyéni szakértők, felszerelések és/vagy segélyszállítmányok küldése révén.

(6) „Mentés” - azon tevékenységek összessége, amelyek célja a katasztrófák bekövetkezése esetén az emberi élet megóvása, a lakosság egészségének védelme, a környezeti, a kulturális és az anyagi veszteségek, valamint a másodlagos hatások csökkentése.

(7) „Felszerelések” - a segítségnyújtáshoz szükséges anyagok, műszaki és közlekedési eszközök, a segélycsapatok mentési felszerelései, valamint az azok működéséhez szükséges anyagok, mentőkutyák, illetve a segítségnyújtásban résztvevők személyes szükségletei kielégítését szolgáló anyagi javak.

(8) „Segélyszállítmányok” - mindazon elsődleges fontosságú anyagi javak, beleértve gyógyszereket és gyógyszerkészítményeket, köztük a kábítószereket és pszichotróp anyagokat tartalmazó gyógyszerkészítményeket is, amelyek a katasztrófák következményeinek csökkentésére szolgálnak, és amelyeket a katasztrófa sújtotta lakosság között térítésmentes átadásra szánnak.

(9) „Segélycsapatok és egyéni szakértők” - a segítséget nyújtó Szerződő Fél szakértői vagy azok csoportja, akiket a segítséget nyújtó Szerződő Fél a segítségnyújtásra kijelölt és megfelelő felkészültséggel és felszereléssel rendelkeznek.

2. Cikk

A Megállapodás célja és tárgya

(1) A jelen Megállapodás célja, hogy a Szerződő Felek a rendelkezésükre álló lehetőségekkel összhangban kölcsönösen segítséget nyújtsanak egymásnak katasztrófák esetén, amelyeket a segítséget kérő Szerződő Fél nem képes egyedül teljeskörűen elhárítani vagy következményeit felszámolni.

(2) A jelen Megállapodás szabályozza a segítséget kérő Szerződő Fél megkeresése alapján nyújtott önkéntes segítségnyújtás feltételeit, valamint az együttműködés egyéb formáit.

3. Cikk

Illetékes szervek

(1) A Szerződő Felek részéről a segítség kérésére és nyújtására az alábbi szervek (a továbbiakban: illetékes szervek) jogosultak:

1. a Magyar Köztársaság részéről:

- a Belügyminisztérium,

2. a Litván Köztársaság részéről:

- a Belügyminisztérium vagy

- a Védelmi Minisztérium.

(2) A jelen Megállapodásban foglaltak végrehajtásáért az alábbi illetékes szervek felelősek:

1. a Magyar Köztársaság részéről:

- a Belügyminisztérium,

2. a Litván Köztársaság részéről:

- a Belügyminisztérium és

- a Védelmi Minisztérium

feladat- és hatáskörükkel összhangban.

(3) A Szerződő Felek illetékes szervei tájékoztatják egymást a további kapcsolatfelvételre kijelölt szervezetekről és személyekről, legkésőbb a jelen Egyezmény hatálybalépését követő 30 napon belül.

(4) Az illetékes szervek a jelen Megállapodás végrehajtása során közvetlen kapcsolatba léphetnek egymással, e célból kölcsönösen tájékoztatják egymást a kapcsolattartás pontos adatairól, különösen címükről, távközlési adataikról.

(5) A Szerződő Felek biztosítják az illetékes szervek és a kapcsolatfelvételre kijelölt szervezetek folyamatos működését. A Szerződő Felek az illetékes szervekben és a kapcsolatfelvételre kijelölt szervezetekben bekövetkezett változásról írásban, 30 napon belül értesítik egymást.

4. Cikk

A segítségnyújtás kérése és az információcsere

(1) A segítségnyújtásra írásbeli, rendkívül sürgős esetben szóbeli megkeresés alapján kerül sor. A szóbeli megkeresést a lehető legrövidebb időn belül írásban meg kell erősíteni. A segítséget kérő Szerződő Félnek a megkeresésében tájékoztatást kell adnia a katasztrófa helyéről, idejéről, jellegéről, mértékéről és mindenkori állapotjellemzőiről; a már megtett és tervezett intézkedésekről, valamint az igényelt támogatásról, továbbá a segítségnyújtás elsődleges szempontjairól.

(2) A segítséget nyújtó Szerződő Fél illetékes szerve/szervei a lehető legrövidebb időn belül dönt/döntenek a segítségnyújtásról és tájékoztatja/tájékoztatják a segítséget kérő Szerződő Felet az azonnali lehetőségeiről, a segítségnyújtás feltételeiről és mértékéről.

5. Cikk

A segítségnyújtás formái, összehangolása és irányítása

(1) A segítségnyújtás megvalósulhat segélycsapatok, egyéni szakértők, segélyszállítmányok küldésével vagy a szükséges információk és tapasztalatok átadásával.

(2) A mentést és a segítségnyújtást minden esetben a segítséget kérő Szerződő Fél illetékes szerve/szervei hangolják össze.

(3) A segítséget nyújtó Szerződő Fél segélycsapatai számára utasítást kizárólag a segélycsapat vezetőjén keresztül lehet adni.

(4) A segítséget kérő Szerződő Fél illetékes szerve/szervei vagy erre felhatalmazott más szerve tájékoztatja a segélycsapatok vezetőit/egyéni szakértőket a katasztrófa területén a helyzet alakulásáról, meghatározza a tevékenység rendjét, és amennyiben szükséges, ellátja ezen segélycsapatokat tolmácsokkal, továbbá az egyéb szükséges szolgáltatásokkal, eszközökkel.

(5) A segítséget kérő Szerződő Fél gondoskodik a segélycsapatok és egyéni szakértők biztonságáról, biztosítja az ingyenes, halaszthatatlan orvosi ellátást, az étkezést és a szállást, valamint az alapvető szükségleti cikkeket, amennyiben a segélycsapatok, illetve az egyéni szakértők saját készletei elfogytak.

(6) A segítséget kérő Szerződő Fél biztosítja a segélyszállítmányok akadálytalan fogadását és gondoskodik arról, hogy az kizárólag a katasztrófával érintett népesség között ingyenes elosztásra kerüljön.

(7) A Szerződő Felek kötelezettséget vállalnak arra, hogy megkeresés alapján, a jelen Megállapodásban foglaltak szerint elősegítik és biztosítják a segélycsapatok és az egyéni szakértők, a felszerelések és a segélyszállítmányok saját államterületükön való akadálytalan áthaladását, ha a Szerződő Felek bármelyike tranzit állam.

6. Cikk

Az államhatár átlépése

(1) A segítségnyújtás gyorsaságának és hatékonyságának biztosítása érdekében a Szerződő Felek a határátlépési eljárás formaságait a lehetséges legkisebb mértékre korlátozzák.

(2) A segélycsapatok és az egyéni szakértők sürgős esetben a segítséget kérő Szerződő Fél államhatárát a nemzetközi forgalom számára megnyitott határátkelőhelyen, úti okmányok és tartózkodási engedély nélkül, fényképes szolgálati igazolvánnyal vagy bármilyen, a személyazonosságot igazoló okmánnyal soron kívül átléphetik, és a segítséget kérő Szerződő Fél államterületén tartózkodhatnak.

(3) Rendkívül sürgős esetekben a határátkelőhelyeken kívül is át lehet lépni az államhatárt. Ebben az esetben a segítséget kérő Szerződő Fél illetékes szervét előzetesen értesíteni kell.

(4) A segélycsapatok vezetőjének és az egyéni szakértőknek rendelkezni kell a segítséget nyújtó Szerződő Fél illetékes szerve vagy erre felhatalmazott más szerve által kiállított megbízólevéllel. Segélycsapatok esetében a segélycsapat minden tagját fel kell tüntetni a megbízólevélben. A megbízólevél mintapéldányát a jelen Megállapodás melléklete tartalmazza.

(5) A segélycsapatok és egyéni szakértők a segítségnyújtás ideje alatt kötelesek tiszteletben tartani a segítséget kérő Szerződő Fél jogszabályait.

(6) A segélycsapatok tagjai jogosultak a segítséget kérő Szerződő Fél államterületén egyenruha viselésére, amennyiben ez a segítséget nyújtó Szerződő Fél államában a szokásos felszerelésükhöz tartozik. A Szerződő Felek nem korlátozzák a segítséget nyújtó Szerződő Fél segélycsapatainak gépjárművein a megkülönböztető jelzések használatát.

(7) A Szerződő Felek az (1)-(5) bekezdésekben foglaltakat abban az esetben is biztosítják, ha az egyik Szerződő Fél tranzit állam. Az illetékes szervek időben értesítik egymást arról, ha felmerül a tranzit szükségessége, és megállapodnak a végrehajtás rendjében és módjában, valamint - amennyiben szükséges - a segélycsapatok áthaladásához hivatalos kíséretet biztosítanak.

7. Cikk

A segítségnyújtáshoz szükséges felszerelések és segélyszállítmányok kivitele, behozatala és átszállítása az államhatáron

(1) A Szerződő Felek megkönnyítik a felszerelések és segélyszállítmányok kivitelét, behozatalát és átszállítását az államhatáron keresztül.

(2) A segélycsapat vezetőjének a határátlépéskor a segítséget kérő Szerződő Fél illetékes vámhatóságának külön jegyzéket kell átnyújtania a segélycsapat feladata ellátásához szükséges felszerelésekről és külön jegyzéket a segélyszállítmányként magukkal hozott javakról. A jegyzékek a megbízólevél részét képezik, amelyek mintapéldányait a jelen Megállapodás melléklete tartalmazza. Amennyiben rendkívül sürgős esetben a határátlépés a határátkelőhelyen kívül történik, ezeket a jegyzékeket az első adandó alkalommal, de legkésőbb a határátlépéstől számított 30 napon belül át kell adni az illetékes vámhatóságnak. A kábítószereket, illetve pszichotróp anyagokat tartalmazó gyógyszerkészítményekről a jegyzéket minden esetben azonnal be kell mutatni a vámhatóságnak.

(3) A segítségnyújtás során a segélycsapatok az úti holmin kívül csak a feladat ellátásához szükséges felszerelést és a segélyszállítmányt hozhatják be, vihetik ki és szállíthatják át.

(4) A Szerződő Felek az államhatáron keresztül szállított felszerelésre és segélyszállítmányra nem alkalmazzák az áruforgalomra vonatkozó tilalmakat és korlátozásokat. Segélyszállítmányként azonban csak érvényes szavatossági idejű készítmények vehetők igénybe. A segélyszállítmányok és felszerelések - a rendeltetésszerű felhasználás igazolása esetén - mentesek a vám, az adók és a kivitel és behozatal esetén alkalmazott valamennyi pénzügyi teher (beleértve a vámbiztosítékot is) megfizetése alól.

(5) A segélycsapatok által használt és a segélyszállítmányokat szállító gépjárművek esetében a Szerződő Felek nem követelik meg a nemzetközi közúti szállítási engedélyeket, és mentesek a gépjárműveket terhelő fizetési kötelezettség alól, kivéve a gépjárművek kötelező biztosítását.

(6) A fel nem használt segélyszállítmányt, illetve a felszerelést, amely nem semmisült meg vagy nem került felhasználásra, legkésőbb a segítségnyújtást követő 30 napon belül vissza kell szállítani a segítséget nyújtó Szerződő Fél államterületére, vagy egyéb megállapodás esetén átszállítani harmadik állam területére. Kivitelkor be kell mutatni a segítséget kérő Szerződő Fél illetékes vámhatóságának a behozatalkor kezelt jegyzékét.

(7) Amennyiben a felszerelési tárgyak a segítséget kérő Szerződő Fél államterületén segélyszállítmányként maradnak vissza, akkor ezt a tényt, a visszamaradt tárgyak mennyiségének, fajtájának, feltalálási helyének megjelölésével, haladéktalanul be kell jelenteni a segítséget kérő Szerződő Fél illetékes vámhatóságának, és ezzel egyidejűleg a segítséget kérő Szerződő Fél illetékes szervét is tájékoztatni kell. A segítséget kérő Szerződő Fél államterületén így visszamaradt felszerelési tárgyak tekintetében a segítséget kérő Szerződő Fél hatályos belső jogszabályai az irányadóak.

(8) A segítséget kérő Szerződő Fél államterületére tilos a fegyverek, lőszerek és robbanóanyagok behozatala a segítségnyújtáshoz szükséges ipari robbanóanyagok kivételével.

(9) A segítséget kérő Szerződő Fél illetékes hatóságai ellenőrizhetik a jelen Cikk (3)-(7) bekezdésében említett felszerelések, továbbá a 8. Cikkben meghatározott kábítószereket és pszichotróp anyagokat tartalmazó gyógyszerkészítmények felhasználását és tárolását.

(10) A jelen Cikk (1)-(8) bekezdésében, továbbá a 8. Cikkben foglaltakat a tranzitszállítmányok esetén is alkalmazni kell.

(11) A segítséget kérő Szerződő Fél lehetővé teszi a felszerelések vegyi és sugármentesítését, fertőtlenítését. Amennyiben ezt nem lehet elvégezni, akkor a felszerelést a segítséget kérő Szerződő Fél államterületén hagyják.

8. Cikk

Kábítószereket és pszichotróp anyagokat tartalmazó gyógyszerkészítmények alkalmazása

(1) Ha a segélyszállítmány, illetve a felszerelés része kábítószert és pszichotróp anyagot tartalmazó gyógyszerkészítmény (a továbbiakban: gyógyszerkészítmény), azokról külön tételes jegyzéket kell készíteni. A jegyzéket az ENSZ Nemzetközi Kábítószer Ellenőrző Szerve *  által nyilvántartott nemzeti hatóságnak meg kell küldeni. A Szerződő Felek hatóságai az ENSZ Egészségügyi Világszervezete *  vonatkozó ajánlása *  szerint járnak el, és közvetlenül tájékoztatják egymást a kivitt gyógyszerkészítményekről; katasztrófahelyzetből adódó akadályoztatás esetén az ENSZ Nemzetközi Kábítószer Ellenőrző Szervét tájékoztatják.

(2) Amennyiben a segítségnyújtás keretében a segítséget kérő Szerződő Fél államterületére gyógyszerkészítményeket is szállítanak, az alábbi rendelkezéseket kell alkalmazni:

a) A 7. Cikk (2) és (4)-(7) bekezdésének rendelkezéseit megfelelően alkalmazni kell a gyógyszerkészítmények esetében is.

b) Ezeket a készítményeket csak sürgős orvosi szükséglet szerinti mennyiségben vihetnek magukkal a segélycsapatok, és csak szakképzett egészségügyi személyzet alkalmazhatja a segítséget nyújtó Szerződő Fél vonatkozó egészségügyi előírásai szerint.

c) A felhasználásra került gyógyszerkészítmények esetében a segítséget kérő Szerződő Fél vámhatóságának be kell mutatni a felhasználást igazoló dokumentumot, amelyet a segélycsapatok orvos tagja írt alá, és amelyet a segítséget kérő Szerződő Fél illetékes hatóságának képviselője igazolt.

d) Ezen készítmények behozatalát és kivitelét a Szerződő Felek nem tekintik a kábítószerekről és a pszichotróp anyagokról szóló, a Szerződő Feleket kötelező nemzetközi szerződések szerinti áruk behozatalának és kivitelének.

9. Cikk

Légi járművek alkalmazása

(1) Bármelyik Szerződő Fél a jelen Megállapodás 5. Cikk (1) bekezdésében meghatározott segítségnyújtás céljából és a jelen Cikk (2) bekezdésében meghatározottak szerint engedélyezheti a másik Szerződő Fél légi járműveinek használatát és átrepülését, valamint azoknak a saját felségterületén való fel- és leszállását, a jelen Megállapodás 6. és 7. Cikkeiben foglalt rendelkezések értelemszerű alkalmazásával.

(2) A segítséget nyújtó Szerződő Fél illetékes szerve tájékoztatja a segítséget kérő Szerződő Fél illetékes szervét arról, hogy légi járművet alkalmaznak a segítség nyújtásához, megjelölve:

- a légi jármű adatait, típusát,

- a lajstromozó országot és a lajstromjelet,

- a hajózó személyzet tagjainak számát és az utasok listáját,

- a szállítmány jellegét (felszerelések és segélyszállítmányok feltüntetésével),

- a repülés várható útvonalát, a leszállás tervezett helyét, valamint a repülés adatait.

(3) Amennyiben a jelen Megállapodás másként nem rendelkezik, a segítségnyújtás során a Nemzetközi Polgári Repülési Szervezet (ICAO) szabványai és ajánlott eljárásai, valamint a Szerződő Felek légiközlekedési szabályai szerint lehet a repüléseket végrehajtani.

10. Cikk

A segítségnyújtás költségei

(1) Amennyiben a Szerződő Felek másként nem állapodnak meg, figyelemmel a jelen Megállapodás rendelkezéseire is, a segítségnyújtás ingyenes.

(2) A segítséget nyújtó Szerződő Fél mentesül a segítséget nyújtó légi jármű átrepülése, leszállása, várakozása, felszállása és a számára nyújtott navigációs szolgáltatások után járó díjak megfizetése alól.

(3) A Szerződő Felek illetékes szervei a segítségnyújtást biztosító légi járművek alkalmazása esetén a légi jármű üzemanyag-ellátásra és karbantartási szolgáltatásaira vonatkozó költségtérítésről minden egyes esetben külön megállapodnak.

11. Cikk

Kártérítés és kártalanítás

(1) A Szerződő Felek egymással szemben lemondanak minden őket megillető kártérítési igényről olyan vagyoni kár esetében, beleértve a környezetben bekövetkező kárt is, amelyet a jelen Megállapodás végrehajtásával összefüggő megbízatása teljesítése közben a segélycsapat tagja vagy az egyéni szakértő okozott, továbbá minden olyan kártérítési igényről, amely a segélycsapat valamely tagjának vagy az egyéni szakértőnek az egészségkárosodásából vagy a halálából adódik, abban az esetben, ha az a jelen Megállapodás feladatainak végrehajtása során, azzal összefüggésben következett be.

(2) Abban az esetben, ha a segítséget nyújtó Szerződő Fél segélycsapatának tagja vagy az egyéni szakértő a jelen Megállapodás végrehajtásával összefüggő feladat végzése közben a segítséget kérő Szerződő Fél államának területén harmadik személy sérelmére kárt okoz, úgy a felelősség a segítséget kérő Szerződő Felet terheli a saját segélycsapata által okozott károkra vonatkozó belső jogszabályai szerint.

(3) A jelen Cikk (1)-(2) bekezdésének rendelkezései nem alkalmazhatók abban az esetben, ha a kárt szándékosan vagy súlyos gondatlansággal okozták.

(4) A jelen Cikkben meghatározott kártérítési felelősség a segélycsapatok vagy az egyéni szakértők által okozott azon károk tekintetében áll fenn, amelyek a segítséget kérő Szerződő Fél államterületére történő belépéstől az annak elhagyásáig terjedő időszakban keletkeztek.

(5) Az illetékes szervek szorosan együttműködnek a kártérítési igények elbírálásának megkönnyítése érdekében. Ebből a célból kicserélik a károkozás körülményeire vonatkozó valamennyi rendelkezésükre álló információt.

(6) A Szerződő Felek a jelen Cikk rendelkezéseit megfelelően alkalmazzák abban az esetben is, ha bármelyik Szerződő Fél tranzit állam.

12. Cikk

Az együttműködés egyéb formái

(1) A jelen Megállapodás keretében történő együttműködés az alábbiakra terjed ki:

- katasztrófák előrejelzése, megelőzése, értékelése és következményeinek felszámolása;

- katasztrófák okainak kivizsgálása, következményeinek felmérése;

- a környezetet és a lakosságot fenyegető, a katasztrófák által okozott lehetséges környezetszennyezés kockázatának értékelése;

- kölcsönös segítségnyújtás a technikai felszerelések és helyszínek rendelkezésre bocsátásával, a katasztrófa megelőzéshez és elhárításhoz kapcsolódó közös gyakorlatok tervezése és végrehajtása;

- a lakosság számára a katasztrófahelyzetben követendő magatartással, az elsősegélynyújtással kapcsolatos képzés;

- konferenciák, tanulmányutak, tudományos programok és szakmai tanfolyamok rendezése, oktatási és tudományos intézmények együttműködése;

- információcsere, szaklapok, módszertani útmutatók vagy egyéb kiadványok, video- vagy fotóanyagok, továbbá technológiák cseréje;

- szakemberek képzése a másik Szerződő Fél oktatási és szakképző intézményeiben, oktatók, hallgatók, kutatók és más szakértők cseréje;

- a Szerződő Felek illetékes szerveinek vagy az azok által kijelölt más szervezetek tanácskozása.

(2) A jelen Cikkben meghatározott együttműködési területek végrehajtása során a Szerződő Felek a jelen Megállapodás rendelkezéseit - a 6. Cikk (1)-(3) bekezdései kivételével - megfelelően alkalmazzák.

13. Cikk

Együttműködés nemzetközi és hazai szervezetekkel

A Szerződő Felek felkérhetik és minden rendelkezésükre álló eszközzel segítik az katasztrófák megelőzése és elhárítása terén tevékenykedő érdekelt nemzetközi és hazai szervezeteket, intézményeket, valamint ezek együttműködését.

14. Cikk

Az információk felhasználása

A jelen Megállapodás alapján végzett tevékenység eredményeként szerzett információk harmadik személynek csak az információt átadó Szerződő Fél előzetes hozzájárulása alapján adhatók át, figyelemmel a Szerződő Felek hatályos belső jogszabályaiban foglaltakra, és csak akkor hozhatók nyilvánosságra, ha erről a Szerződő Felek illetékes szervei előzetesen írásban megállapodtak.

15. Cikk

A viták rendezése

A jelen Megállapodás értelmezéséből vagy alkalmazásából eredő esetleges vitákat a Szerződő Felek illetékes szervei tárgyalások útján rendezik. Ennek eredménytelensége esetén a vitát diplomáciai úton rendezik.

16. Cikk

Más nemzetközi szerződések rendelkezései

A jelen Megállapodás nem érinti a Szerződő Felek más nemzetközi szerződésekben meghatározott jogait vagy kötelezettségeit.

17. Cikk

Záró rendelkezések

(1) A jelen Megállapodás azon utolsó diplomáciai jegyzék kézhezvételét követő harmincadik napon lép hatályba, amikor a Szerződő Felek értesítik egymást arról, hogy eleget tettek a Megállapodás hatálybalépéséhez szükséges belső jogi előírásaiknak.

(2) A jelen Megállapodás határozatlan időre szól. A Megállapodást bármelyik Szerződő Fél írásban, diplomáciai úton felmondhatja. A Megállapodás a felmondásról szóló diplomáciai jegyzéknek a másik Szerződő Fél által történt kézhezvételétől számított hat hónap elteltével veszti hatályát.

(3) A jelen Megállapodást a Szerződő Felek kölcsönös megegyezéssel bármikor módosíthatják. A jelen Megállapodás mellékletét a Szerződő Felek illetékes szervei megállapodással módosíthatják.

(4) A jelen Megállapodás megszűnése, amennyiben a Szerződő Felek másként nem állapodtak meg, a Megállapodás fennállása alatt érvényesen vállalt kötelezettségekért való helytállást nem érinti.

Készült Vilniusban, 2001. év május hónap 4. napján, két eredeti példányban, magyar, litván és angol nyelven, mindhárom nyelvű szöveg egyaránt hiteles. Eltérő értelmezés esetén az angol nyelvű szöveg az irányadó.

Melléklet a Megállapodás 6-8. Cikkeihez

MINTA

1. lap

MEGBÍZÓLEVÉL * 

................................................................................ ................................................................................
A kiállító illetékes szerv megnevezése A kiállítás helye és időpontja

A jelen okiratban tanúsítjuk, hogy .............................................. (név, születési idő, állampolgárság) a ............................................. területén végrehajtandó segítségnyújtásban részt vevő magyar/litván *  segélycsapat vezetője/egyéni szakértő.

A Magyar Köztársaság és a Litván Köztársaság között a katasztrófák és súlyos balesetek esetén történő együttműködésről és kölcsönös segítségnyújtásról szóló Megállapodás értelmében a jelen okirat alapján a segélycsapat:

- átlépheti az államhatárt, és tartózkodhat a Magyar Köztársaság/Litván Köztársaság *  területén,

- átutazhat a Magyar Köztársaság/Litván Köztársaság *  területén.

A magyar/litván *  segélycsapat ................................... személyből áll.

A segélycsapat tagjai a következők:

1. .................................................................................... (név, születési idő, állampolgárság)

.....

.....

.....

...........................................................

aláírás * 

A megbízólevél .......... év ......................... hónap ...... napig érvényes.

MINTA

2. lap * 

JEGYZÉK *  A FELSZERELÉSEK BEHOZATALÁRA, KIVITELÉRE ÉS ÁTSZÁLLÍTÁSÁRA

......................................................................... .........................................................................
A kiállító szervezet megnevezése A kiállítás helye és időpontja

1. A segélycsapat felszerelése az alábbiakat tartalmazza:

A felszerelés elemeinek megnevezése Fajta Típus Darabszám
1. ..........
.....
.....

2. Útvonal, határátkelőhelyek a dátum és az időpont megnevezésével, célország: ...........................

3. Tranzit esetén az érintett országok megnevezése: .......................................................................

4. A jármű típusa és forgalmi rendszáma: ......................................................................................

.....................................................

aláírás * 

Az engedélyezés időpontja: ............. év .......................... hónap ....... nap.

A jegyzék ........... év ........................ hónap ........ napig érvényes.

Megjegyzés: A segélyszállítmányként visszamaradt felszerelést záradékként fel kell tüntetni a jegyzéken!
[Megállapodás 7. Cikk (6) és (7) bekezdés.]

MINTA

3. lap * 

JEGYZÉK *  A SEGÉLYSZÁLLÍTMÁNYOK BEHOZATALÁRA, KIVITELÉRE ÉS ÁTSZÁLLÍTÁSÁRA

.......................................................................... ...................................................................
A kiállító szervezet megnevezése A kiállítás helye és időpontja

1. A segélyszállítmány az alábbiakat tartalmazza:

A segélyszállítmány elemeinek megnevezése Fajta Típus Darabszám
1. .....
....
....

2. Útvonal, határátkelőhelyek a dátum és az időpont megnevezésével, célország: .........................

3. Tranzit esetén az érintett országok megnevezése: .....................................................................

4. A jármű típusa és forgalmi rendszáma: .....................................................................................

...................................................

aláírás * 

Az engedélyezés időpontja: ......... év ..................... hónap ........ nap.

A jegyzék .......... év .................... hónap ......... napig érvényes.

Megjegyzés: A fel nem használt segélyszállítmányt záradékként fel kell tüntetni a jegyzéken!
[Megállapodás 7. Cikk (6) bekezdés.]

3. § (1) E törvény a kihirdetését követő 8. napon lép hatályba. A Megállapodás rendelkezéseit 2002. január 9. napjától kell alkalmazni.

(2) *  A törvény végrehajtásáról a katasztrófák elleni védekezésért felelős miniszter, az adópolitikáért felelős miniszter, az egészségügyért felelős miniszter és a külpolitikáért felelős miniszter gondoskodik.


  Vissza az oldal tetejére