A jogszabály mai napon ( 2020.05.30. ) hatályos állapota.
A jelek a bekezdések múltbeli és jövőbeli változásait jelölik.

 

8/2002. (I. 28.) Korm. rendelet

a Magyar Köztársaság Kormánya és a Svájci Szövetségi Tanács között a bűnözés elleni harcban való együttműködésről szóló, Budapesten, 1999. február 5-én aláírt Megállapodás kihirdetéséről

(A Megállapodás jóváhagyásáról szóló jegyzékváltás 2001. szeptember 14. napján megtörtént.)

1. § A Kormány a Magyar Köztársaság Kormánya és a Svájci Szövetségi Tanács között a bűnözés elleni harcban való együttműködésről szóló, Budapesten, 1999. február 5-én aláírt Megállapodást e rendelettel kihirdeti.

2. § A Megállapodás magyar nyelvű szövege a következő:

„Megállapodás
a Magyar Köztársaság Kormánya és a Svájci Szövetségi Tanács között a bűnözés elleni harcban való együttműködésről

A Magyar Köztársaság Kormánya és a Svájci Szövetségi Tanács (a továbbiakban: Szerződő Felek)

- attól a szándéktól vezérelve, hogy hozzájáruljanak a kétoldalú kapcsolatok fejlődéséhez,

- abban a meggyőződésben, hogy az együttműködés a bűnözés, különösen a szervezett bűnözés, az illegális kábítószer-kereskedelem, a gazdasági bűnözés, embercsempészet és a terrorizmus elleni harcban és ezek megakadályozásában lényeges jelentőséggel bír,

- tiszteletben tartva mindkét állam szuverenitását és függetlenségét, polgárainak jogait és kötelezettségeit,

- a nemzetközi kötelezettségek és a nemzeti jogszabályok figyelembevételével,

az alábbiakban állapodtak meg:

I. ÁLTALÁNOS RENDELKEZÉSEK

1. Cikk

Együttműködés

1. A Szerződő Felek kötelezettséget vállalnak az együttműködésre a bűnözés, különösen a szervezett bűnözés, az illegális kábítószer-kereskedelem, a gazdasági bűnözés, a pénzmosás, a terrorizmus és más súlyos köztörvényes bűncselekmények megelőzésére, leküzdésére, mint amilyen például:

a) fegyverek, lőszerek, robbanó- és mérgező anyagok, valamint radioaktív anyagok illegális kereskedelme,

b) hamis vagy hamisított okmányok és értékpapírok, valamint hamis pénz előállítása és forgalomba hozatala,

c) kultúrtörténeti értékek és műtárgyak elleni bűncselekmények,

d) atom-, biológiai, vegyi technológiával kapcsolatos bűncselekmények,

e) embercsempészettel összefüggő bűncselekmények,

f) gépjárművekkel összefüggő bűncselekmények.

2. A Szerződő Felek támogatják egymást továbbá:

a) kriminalisztikai, különösen bűnügyi statisztikai, bűnügyi technikai, valamint kriminológiai információk cseréjével,

b) a jogi szabályozásokról szóló információkkal és tapasztalatokkal, amelyek a jelen Megállapodás tárgyát képezik,

c) a bűncselekményekből származó haszonról szóló információkkal, és

d) a szakmai és nyelvi képzés területén.

2. Cikk

Az együttműködés kizárása

1. A Szerződő Felek meghatalmazott szervei között a jelen Megállapodás alapján nem kerül sor együttműködésre politikai és pénzügyi jellegű ügyekben.

2. Ha a megkeresett Szerződő Fél véleménye szerint a megkeresés teljesítése sérti szuverenitását, veszélyeztetheti biztonságát vagy hatályos jogszabályba ütközik, a kérés teljesítését elutasítja. Ha egy megkeresést teljesen vagy részlegesen elutasítanak, a megkeresett Szerződő Fél erről írásban, röviden tájékoztatja a megkereső Szerződő Felet az okok tömör közlésével.

3. Cikk

Az alkalmazható jog

Az együttműködés, valamint a végrehajtás során a Szerződő Felek nemzeti joguk alapján járnak el.

II. RÉSZLETES EGYÜTTMŰKÖDÉS

4. Cikk

Terrorizmus

A terrorizmus megakadályozása és az ellene folytatott harc keretében a Szerződő Felek információkat és adatokat cserélnek:

a) a tervezett és végrehajtott terrorakciókról, a részt vevő személyekről, a végrehajtásról és az ennek során alkalmazott technikai eszközökről,

b) a terrorista csoportokról és azok tagjairól, akik a bűncselekményeiket az egyik Szerződő Fél területén a másik Szerződő Fél hátrányára tervezik, hajtják végre vagy végrehajtották,

c) a szükséges intézkedésekről azon bűncselekmények elhárítása érdekében, amelyek a közbiztonságra nézve nagy veszélyt jelentenek.

5. Cikk

Kábítószer-kereskedelem

A kábítószerek, pszichotróp anyagok, valamint prekurzorok tiltott előállítása, kinyerése, behozatala, kivitele és átszállítása, továbbá illegális kereskedelme ellen folytatott harcban a Szerződő Felek az alábbiak szerint támogatják egymást:

a) a részt vevő személyek személyi adataira, továbbá az eljárásra, elkövetési módszerekre, szállítóeszközökre, származási és rendeltetési helyekre vonatkozó adatok közlésével,

b) az illegális nemzetközi kereskedelem szokásos módszereire vonatkozó információk átadásával,

c) kriminalisztikai-kriminológiai kutatási eredmények, a legális kereskedelem ellenőrzésével kapcsolatos tapasztalatok kicserélésével, valamint kérelemre a kábítószerek és a növényi vagy szintetikus eredetű pszichotróp anyagok mintáinak átadásával,

d) közösen egyeztetett rendőri intézkedésekkel.

6. Cikk

A bűnözés egyéb formái

A Szerződő Felek támogatást nyújtanak egymásnak a bűnözés egyéb formái, különösen a szervezett bűnözés és a gazdasági bűnözés elleni harcban, valamint ezek megakadályozásában oly módon, hogy

a) közlik egymással a részt vevő személyek adatait, a tettesek kapcsolataira vonatkozó adatokat, a tettes-kapcsolatok struktúrájára vonatkozó adatokat, valamint a típusos tettes- és csoportmagatartást, az elkövetés módját, a megtett intézkedéseket, valamint a megsértett jogszabályokat,

b) kicserélik a kriminalisztikai-kriminológiai kutatási eredményeket, az elkövetési módszerekről és a nemzetközi bűnözés új formáival kapcsolatos adatokat és tapasztalatokat,

c) mintákat vagy információkat cserélnek azokról a tárgyakról, amelyek bűncselekményekből származnak, vagy amelyekkel bűncselekményt követtek el,

d) egyeztetik egymással rendőri intézkedéseiket.

7. Cikk

Képzés

A képzés az alábbi területeket foglalja magában:

a) szakemberek cseréje,

b) közös kiképző és továbbképző tanfolyamok lebonyolítása,

c) a bűnügyi technika legújabb eredményeinek cseréje,

d) az informatika alkalmazása,

e) a bűnözés elleni harc és a bűnözés megakadályozásának munkamódszereiről szóló információk.

III. ADATVÉDELEM ÉS AZ ADATOK HARMADIK ÁLLAMOKNAK VALÓ TOVÁBBADÁSA

8. Cikk

Adatvédelem

A személyes adatok védelmére az alábbi rendelkezések érvényesek:

a) A fogadó Fél az adatokat csak az átadó Fél által megadott célra és az általa közölt feltételekkel használhatja fel.

b) Az átadó Fél kérésére a fogadó Fél tájékoztatást nyújt az átadott adatok felhasználásáról, valamint az ezáltal elért eredményekről.

c) Az adatokat kizárólag a bűnözés elleni harcot folytató hatóságoknak szabad átadni. Az adatoknak más hatóságokhoz való továbbításához az átadó Fél előzetes egyetértésére van szükség.

d) Az átadó Fél köteles az átadandó adatok helyességéről meggyőződni, valamint arról, hogy az átadás szükséges és arányban áll az átadás céljával. Amennyiben helytelen vagy jogosulatlanul beszerzett adatok kerülnek átadásra, akkor ezt haladéktalanul közölni kell a fogadó Féllel. Ez köteles az adatokat helyesbíteni vagy megsemmisíteni.

e) A felvilágosítási, helyesbítési vagy megsemmisítési jog az átadó Fél nemzeti jogához igazodik.

f) Az átadó Fél az átadáskor közli a saját jogrendjében érvényes adattörlési határidőket.

g) A Szerződő Felek kötelesek az adatok átadásáról, átvételéről és törléséről nyilvántartást vezetni.

h) A Szerződő Felek kötelesek az átadott adatokat hatásosan védeni az illetéktelen hozzáférés, megváltoztatás és nyilvánosságra hozatal ellen.

9. Cikk

Harmadik államoknak való továbbadás

1. Az adatot szolgáltató hatóság titokvédelemre vonatkozó rendelkezései kötelezőek a fogadó Fél számára.

2. A jelen Megállapodás alapján átadott adatok és tárgyak harmadik államok részére való továbbadásához az átadó Fél előzetes engedélye szükséges.

IV. ZÁRÓ RENDELKEZÉSEK

10. Cikk

Végrehajtó szervek és a kapcsolattartás nyelve

1. A Szerződő Felek meghatalmazott szervei - a Magyar Köztársaság részéről a Belügyminisztérium, az Egészségügyi Minisztérium, a Pénzügyminisztérium, a Polgári nemzetbiztonsági szolgálatokat irányító tárca nélküli miniszter Hivatala, a Svájci Államszövetség részéről a Szövetségi Igazság- és Rendőrségi Minisztérium, valamint a Szövetségi Pénzügyminisztérium - kijelölik a végrehajtásban illetékes szerveket, amelyek illetékességüknek megfelelően közvetlenül és operatív módon együttműködnek.

A kijelölt szervekről diplomáciai úton tájékoztatják egymást. A meghatalmazott szervek kölcsönösen, írásban rögzíthetik a jelen Megállapodás végrehajtásával kapcsolatos együttműködés módját.

2. Eltérő megállapodás hiányában az információk cseréje német nyelven történik.

11. Cikk

Vegyes Bizottság

1. A jelen Megállapodásban szabályozott együttműködés elősegítésére és értékelésére a Szerződő Felek 3-3 főből álló Vegyes Bizottságot alakítanak. A Szerződő Felek diplomáciai úton tájékoztatják egymást a Vegyes Bizottság összetételéről.

2. A Vegyes Bizottság kétévente legalább egy ülést tart, felváltva a Magyar Köztársaságban, illetve Svájcban. A Vegyes Bizottság szükség szerint további ülések megtartásáról is határozhat.

12. Cikk

Egyéb megállapodások

A jelen Megállapodás nem érinti a Magyar Köztársaság és a Svájci Államszövetség által kötött egyéb két- vagy többoldalú nemzetközi szerződésekben foglalt kötelezettségeket.

13. Cikk

Hatálybalépés és felmondás

1. A jelen Megállapodás attól az időponttól számított 30. napon lép hatályba, amikor a Szerződő Felek írásban, diplomáciai úton közölték egymással, hogy a Megállapodás hatálybalépéséhez szükséges belső jogszabályi feltételeknek eleget tettek.

2. A jelen Megállapodást írásban, diplomáciai úton bármelyik Szerződő Fél bármikor felmondhatja. A Megállapodás a közlés kézhezvételétől számított 6. hónap elteltével hatályát veszti.

Készült Budapesten, 1999. február 5. napján, két eredeti példányban, magyar és német nyelven, mindkét nyelvű szöveg egyaránt hiteles.

Aláírások”

3. § (1) E rendelet a kihirdetését követő 8. napon lép hatályba, rendelkezéseit azonban 2001. október 14. napjától kell alkalmazni.

(2) *  E rendelet végrehajtásáról a rendészetért felelős miniszter, az adópolitikáért felelős miniszter, az egészségügyért felelős miniszter, valamint a polgári nemzetbiztonsági szolgálatok irányításáért felelős miniszter gondoskodik.


  Vissza az oldal tetejére