A jogszabály mai napon ( 2023.06.09. ) hatályos állapota.
A jelek a bekezdések múltbeli és jövőbeli változásait jelölik.

 

12/2002. (III. 14.) GM-KöViM-KöM együttes rendelet

az új személygépkocsik üzemanyag-gazdaságossági és szén-dioxid-kibocsátási adatainak közzétételéről

A belkereskedelemről szóló 1978. évi I. törvény 40. §-ában foglalt felhatalmazás alapján - a fogyasztóvédelemről szóló 1997. évi CLV. törvényben (a továbbiakban: Fgytv.) meghatározott, a fogyasztók megfelelő tájékoztatásához fűződő érdek érvényre juttatása céljából - a következőket rendeljük el:

Általános rendelkezések

1. § E rendelet alkalmazásában:

a) személygépkocsi: a közúti járművek műszaki megvizsgálásáról szóló 5/1990. (IV. 12.) KöHÉM rendelet (a továbbiakban: ER.) A. függelék A/2. számú melléklete szerinti M1 kategóriájú gépkocsi, amelyre értelmezhető a közúti járművek forgalomba helyezésének és forgalomban tartásának műszaki feltételeiről szóló 6/1990. (IV. 12.) KöHÉM rendelet (a továbbiakban: MR.) „A” függelék A/39. számú melléklete. Nem tartoznak ide az ER. „B” függelék hatálya alá tartozó járművek, valamint az „A” függelék 4. cikk (1) bekezdés a/2. pontjának hatálya alá tartozó különleges rendeltetésű járműtípusok;

b) új személygépkocsi: az ER. 2. § (4) bekezdés d) pontjában foglaltaknak megfelelő személygépkocsi;

c) *  forgalmazó: az eladási hely üzemeltetője;

d) *  írott reklámanyag: minden, a személygépkocsi gyártója, forgalmazója által készített vagy készíttetett nyomtatott tájékoztatás, amely új személygépkocsi reklámozását, megismertetését, értékesítését szolgálja, így különösen a műszaki útmutató, tájékoztató füzet, nyomtatott sajtóban közzétett hirdetés és a plakát;

e) *  elektronikus reklámanyag: minden olyan elektronikus úton [az elektronikus kereskedelmi szolgáltatások, valamint az információs társadalommal összefüggő szolgáltatások egyes kérdéseiről szóló 2001. évi CVIII. törvény 2. § b) pontja] terjesztett tájékoztatás, amely új személygépkocsi reklámozását, megismertetését, értékesítését szolgálja, ideértve az új személygépkocsit értékesítő gazdálkodó szervezetek jogi ellenőrzése alatt álló, továbbá az új személygépkocsik bemutatását szolgáló kereskedelmi vásárok internetes oldalain megjelenő szöveget és képet. Nem tartozik az elektronikus reklámanyagok körébe a nyilvános rádió- és televízióadás;

f) *  elektronikus adathordozó: bárki számára hozzáférhető információk elektronikus, mágneses vagy optikai rögzítésére és lejátszására alkalmas tájékoztatási eszköz, így különösen a videokazetta, DVD, CD-ROM;

g) *  megfelelőségi nyilatkozat: az ER. A/9. számú mellékletében meghatározott megfelelőségi nyilatkozat, amelyet a gyártó minden jóváhagyott típusnak megfelelően gyártott gépjárműhöz állít ki;

h) *  típusjóváhagyás: az ER. A. függelék 2. cikkének a) pontjában meghatározott eljárás;

i) *  eladási hely: minden olyan árusítóhely - különösen üzlet, bemutatóterem -, ahol az új személygépkocsikat bemutatják, illetve értékesítésre, tartós bérletre, lízingelésre felajánlják, beleértve a kereskedelmi kiállításokat is;

j) *  kereskedelmi forgalomba hozatal: új személygépkocsik értékesítése, beleértve tartós bérletbe adását, lízingelését;

k) *  hivatalos üzemanyag-fogyasztás: a közlekedési hatóság által a típusjóváhagyás során megállapított, a megfelelőségi nyilatkozatban feltüntetett üzemanyag-fogyasztás. Ha több típusváltozatot vagy kivitelt egy csoportba sorolnak, annak a csoportnak az üzemanyag-fogyasztását a csoporton belüli legmagasabb hivatalos üzemanyag-fogyasztású típusváltozat vagy kivitel alapján kell megadni;

l) *  hivatalos fajlagos CO2-kibocsátás: a közlekedési hatóság által a típusjóváhagyás során megállapított, a megfelelőségi nyilatkozatban feltüntetett CO2-kibocsátás. Ha több típusváltozatot vagy kivitelt egy csoportba sorolnak, annak a csoportnak a CO2-értékét a csoporton belüli legmagasabb hivatalos CO2-kibocsátású típusváltozat vagy kivitel alapján kell megadni;

m) *  üzemanyag-gazdaságossági címke: tájékoztató lap, amely az új személygépkocsi hivatalos üzemanyag-fogyasztására és a hivatalos CO2-kibocsátására vonatkozó fogyasztói tájékoztatást tartalmazza;

n) *  üzemanyag-gazdaságossági ismertető: kiadvány, amely a kereskedelmi forgalomba hozott összes új személygépkocsi hivatalos üzemanyag-fogyasztási és a hivatalos CO2-kibocsátási adatait tartalmazza;

o) *  gyártmány: a gyártó kereskedelmi megnevezése, amely a típusjóváhagyási dokumentációban és a megfelelőségi nyilatkozatban szerepel;

p) *  típus, típusváltozat, kivitel: az ER. A. függelék A/2. számú mellékletének II. részében meghatározott leírás;

r) * 

s) *  fogyasztóvédelmi hatóság: a fogyasztóvédelmi hatóság kijelöléséről szóló kormányrendeletben meghatározott hatóság.

2. § (1) E rendelet hatálya kiterjed az új személygépkocsik Magyar Köztársaság területén történő kereskedelmi forgalomba hozatalára.

(2) E rendelet vonatkozásában a fogyasztóvédelmi előírásokat a Fgytv., a reklámra vonatkozó előírásokat pedig a gazdasági reklámtevékenységről szóló 1997. évi LVIII. törvény (a továbbiakban: Grtv.) szabályaival összhangban kell alkalmazni.

3. § (1) Az új személygépkocsik üzemanyag-fogyasztására és CO2-kibocsátására vonatkozó adatairól a fogyasztókat üzemanyag-gazdaságossági címkével, üzemanyag-gazdaságossági ismertetővel és e rendelet szerinti egyéb módon kell tájékoztatni (a továbbiakban együtt: tájékoztatás).

(2) Az (1) bekezdésben meghatározott tájékoztatások adatainak egymással összhangban kell állni.

(3) Tilos az (1) bekezdésben meghatározott tájékoztatásokon olyan más jelzést, szimbólumot vagy feliratot elhelyezni, amely az e rendeletben foglaltaknak nem felel meg és alkalmas a fogyasztók megtévesztésére.

Üzemanyag-gazdaságossági címke

4. § (1) A forgalmazó köteles a (2) bekezdésben meghatározott üzemanyag-gazdaságossági címkét a bemutatás céljára kiállított új személygépkocsi külsején vagy annak közelében jól láthatóan, takarásmentesen elhelyezni.

(2) Az üzemanyag-gazdaságossági címke tartalmát és kialakítását a rendelet 1. számú melléklete határozza meg.

Üzemanyag-gazdaságossági ismertető

5. § *  (1) A közlekedési hatóság kiadvány formájában legalább évente egyszer közzéteszi az új személygépkocsik hivatalos üzemanyag-fogyasztási és CO2-kibocsátási adatait tartalmazó - a közúti közlekedésről szóló 1988. évi I. törvény 28. §-ának (3) bekezdése szerint megállapított - ismertetőt.

(2) *  A közlekedési hatóság minden év október 1. napjáig átadja a nyomtatott éves ismertető 3 példányát a fogyasztóvédelmi hatóságnak, valamint 50 példányát a Magyar Gépjárműimportőrök Egyesületének a generálimportőrök ellátása érdekében.

(3) Az ismertetőt a közlekedési hatóság interneten is közzéteszi, szabadon letölthető formában. Az ismertető adattartalmát a közlekedési hatóság minden páratlan hónap 5. napjáig kiegészíti a megjelenő új típusokkal.

(4) Az üzemanyag-gazdaságossági ismertetőt a fogyasztó részére ingyenes betekintésre rendelkezésére kell bocsátani minden eladási helyen, valamint a fogyasztóvédelmi hatóságnál.

(5) Az ismertetővel szemben támasztott részletes alaki és tartalmi követelményeket e rendelet 2. számú melléklete tartalmazza.

A fogyasztók tájékoztatásának egyéb módjai

6. § *  (1) A forgalmazó köteles gondoskodni az eladási helyen olyan plakát vagy kijelző (számítógép monitor, illetve más optikai, elektronikus, mágneses kijelző) kiállításáról, amely tartalmazza minden általa forgalmazott új személygépkocsi-típus (típusváltozat, kivitel) hivatalos üzemanyag-fogyasztási és a hivatalos CO2-kibocsátási adatait.

(2) A plakátot, illetőleg a kijelzőt jól látható helyen kell elhelyezni úgy, hogy az azon feltüntetett adatok könnyen olvashatók legyenek.

(3) A plakátot legalább hat hónaponként, kijelzőn történő bemutatás esetén az adatokat legalább három havonta aktualizálni kell.

(4) Az eladási helyen kiállítandó plakát, illetve kijelző alaki és tartalmi követelményeit a rendelet 3. számú melléklete határozza meg.

7. § *  (1) A gyártó, illetve a forgalmazó köteles gondoskodni arról, hogy az általa gyártott, illetve forgalmazott személygépkocsi-típussal (típusváltozattal, kivitellel) kapcsolatos írott reklámanyag tartalmazza az adott típus (típusváltozat, kivitel) hivatalos üzemanyag-fogyasztási és hivatalos CO2-kibocsátási adatait.

(2) A hivatalos üzemanyag-fogyasztási és CO2-kibocsátási adatoknak az írott reklámanyagban történő megjelenítésével kapcsolatos minimális követelmények:

a) legyen könnyen olvasható és ne legyen kevésbé feltűnő, mint az írott reklámanyag által közölt fő információkat tartalmazó rész,

b) legyen könnyen érthető még egyszerű rátekintésre is,

c) tartalmazza a hivatalos üzemanyag-fogyasztási és CO2-kibocsátási adatokat minden az írott reklámanyagban található személygépkocsi-típusra (típusváltozatra, kivitelre vagy azokat csoportba foglalva az 1. § i) és j) pontja szerint).

(3) A hivatalos üzemanyag-fogyasztási és CO2-kibocsátási adatokat nem kell megadni:

a) gyártmány írott vagy elektronikus reklámanyagban, illetve elektronikus adathordozón történő reklámozása esetén,

b) több személygépkocsi-típus (típusváltozat, kivitel) írott vagy elektronikus reklámanyagban, illetve elektronikus adathordozón történő reklámozása esetén, ha az írott vagy elektronikus reklámanyag, illetve elektronikus adathordozó a személygépkocsi-típusra (típusváltozatra, kivitelre) vonatkozó műszaki adatot nem tartalmaz.

8. § *  (1) *  Az új személygépkocsira vonatkozó elektronikus reklámanyagnak, továbbá az új személygépkocsi reklámozását, megismerését, értékesítését szolgáló elektronikus adathordozónak tartalmaznia kell a következő tájékoztatást: „Az új személygépkocsi fajlagos üzemanyag-fogyasztási és CO2-kibocsátási adatai megtalálhatóak az üzemanyag-gazdaságossági ismertetőben, amely ingyenesen hozzáférhető minden eladási helyen és a fogyasztóvédelmi hatóságnál”, vagy tartalmazzon arra vonatkozó tájékoztatást, hogy az új személygépkocsi fajlagos üzemanyag-fogyasztási és CO2-kibocsátási adatai megtalálhatóak a közlekedési hatóság internet honlapján, és tartalmazzon Internet hivatkozást („link”-et), amelyen keresztül közvetlenül elérhetők a hivatkozott adatok.

(2) Ha az (1) bekezdés szerinti elektronikus reklámanyag vagy elektronikus adathordozó meghatározott új személygépkocsi-típusra (típusváltozatra vagy kivitelre) vonatkozik, tartalmaznia kell legalább a kombinált ciklus szerinti hivatalos üzemanyag-fogyasztási és hivatalos fajlagos CO2-kibocsátási adatot az 1. számú melléklet 1. pont c) és d) alpontjainak megfelelően.

(3) Az (1) és (2) bekezdés szerinti tájékoztatás az elektronikus reklámanyagban és az elektronikus adathordozón megadható képi vagy szóbeli formában. A képi megjelenítés egyszerű rátekintésre is közérthető legyen, és legalább annyira feltűnőnek kell lennie, mint az adott személygépkocsi-típus (típusváltozat, kivitel) egyéb műszaki adataira vonatkozó tájékoztatás. Biztosítani kell, hogy az elektronikus reklámanyag megtekintője az információt automatikusan megkapja, amint számára a reklám hozzáférhetővé válik.

Hatósági feladatok

9. § *  Az e rendeletben foglaltak teljesítését a fogyasztóvédelmi hatóság ellenőrzi.

Záró rendelkezések

10. § *  Ez a rendelet 2002. július 1. napján lép hatályba.

11. § *  Ez a rendelet a Magyar Köztársaság és az Európai Közösségek és azok tagállamai között társulás létesítéséről szóló, Brüsszelben, 1991. december 16-án aláírt Európai Megállapodás tárgykörében, a megállapodást kihirdető 1994. évi I. törvény 3. §-ával összhangban összeegyeztethető szabályozást tartalmaz az Európai Parlament és a Tanács az új személygépkocsik forgalmazása alkalmával a tüzelőanyag-fogyasztásról és CO2-kibocsátásról szóló vásárlói információk rendelkezésre állásáról szóló 1999/94/EK irányelvével, valamint az azt módosító 2003/73/EK bizottsági irányelvvel.

1. számú melléklet a 12/2002. (III. 14.) GM-KöViM-KöM együttes rendelethez

Az üzemanyag-gazdaságossági címke leírása

Mérete: 297 mm x 210 mm

A címkének a következő információkat kell tartalmaznia:

1. A gyártó neve vagy kereskedelmi jele:

2. A személygépkocsi

a) típusa (típusváltozata, kivitele):

b) üzemanyaga:

c) hivatalos üzemanyag-fogyasztása:

(liter/100 km-ben, egy tizedesjegy pontossággal)

d) hivatalos fajlagos CO2-kibocsátása:

(g/km-ben kifejezve, egész számra kerekítve)

3. Az üzemanyag-gazdaságossági ismertetőre vonatkozó tájékoztatás:

„Minden eladási helyen a fogyasztók rendelkezésére áll betekintésre díjmentesen egy olyan üzemanyag-gazdaságossági ismertető kiadvány, amely az összes új személygépkocsi üzemanyag-fogyasztási és CO2-kibocsátási adatát tartalmazza.”

4. Az általános tájékoztatás:

„A gépkocsi üzemanyag-gazdaságossági jellemzői mellett a vezető magatartása, valamint további nem műszaki tényezők is szerepet játszanak a gépkocsi üzemanyag-fogyasztásában és CO2-kibocsátásában. A CO2 a globális felmelegedést okozó legfontosabb üvegház hatású gáz.”

2. számú melléklet a 12/2002. (III. 14.) GM-KöViM-KöM együttes rendelethez

Az üzemanyag-gazdaságossági ismertető kiadvány minimális tartalmi követelményei

Az üzemanyag-gazdaságossági ismertető kiadványnak tartalmaznia kell a következő információkat:

1. A kereskedelmi forgalomba hozott összes új személygépkocsi-típus (típusváltozat, kivitel) felsorolása éves alapon, gyártmány szerint csoportosítva ábécé sorrendben.

2. Az ismertetőben szereplő típus (típusváltozat, kivitel)

a) üzemanyaga:

b) hivatalos üzemanyag-fogyasztása:

(liter/100 km-ben, egy tizedesjegy pontossággal)

c) hivatalos fajlagos CO2-kibocsátása:

(g/km-ben kifejezve, egész számra kerekítve)

3. Üzemanyagfajtánként kiemelt lista a tíz legjobb üzemanyag-fogyasztású új személygépkocsi-típusról (típusváltozatról, kivitelről).

[Minden üzemanyagfajtán belül a típusokat (típusváltozatokat, kiviteleket) a fajlagos CO2-kibocsátás növekvő sorrendjében rangsorolva. A listának tartalmaznia kell a típust (típusváltozatot, kivitelt), a hivatalos üzemanyag-fogyasztás és a hivatalos CO2-kibocsátás számszerű értékét.]

4. Tanácsok, ajánlások a vezetők részére a gépjármű szakszerű használatára és a rendszeres karbantartására, valamint a vezetői magatartásra, így különösen, hogy az agresszív vezetés kerülése, az alacsonyabb sebességgel való közlekedés, az előrelátó fékezés, a gumiabroncsok helyes nyomásának beállítása, az üresjárati szakaszok csökkentése, a nagyobb terhek szállításának mellőzése javítja a személygépkocsi üzemanyag-fogyasztását és csökkenti a CO2-kibocsátását.

5. Magyarázat az üvegház hatású gázok és a potenciális globális éghajlatváltozás hatásának a gépjárművek e téren mutatkozó jelentőségéről, valamint utalás a fogyasztók rendelkezésére álló üzemanyagfajtákról és azok környezeti hatásairól a legújabb tudományos bizonyítékok és jogi követelmények alapján.

6. Ismertetés az Európai Közösségnek az új személygépkocsik átlagos CO2-kibocsátására vonatkozó célkitűzéseiről és a cél elérésének tervezett dátumáról.

7. Utalás az Európai Bizottságnak az Interneten elérhető üzemanyag-gazdaságossági és CO2-kibocsátási ismertetőjére (amikor az elérhető lesz).

3. számú melléklet a 12/2002. (III. 14.) GM-KöViM-KöM együttes rendelethez * 

Az eladási helyen kiállítandó plakátra, illetve kijelzőre vonatkozó követelmények

1. A plakát, illetve kijelző mérete a számítógép monitor kivételével: legalább 70 x 50 cm. Számítógép monitoron kijelzett információ esetében a képernyő mérete legalább 25 x 32 cm (17"). Az adatok megfelelő betűméretű kijelzése érdekében görgető sáv technika alkalmazható.

2. Számítógép-monitor alkalmazása esetén az eladási helyen feltűnően elhelyezett, legalább 50 x 70 cm méretű táblán vagy egyéb kijelzőn kell felhívni a figyelmet a következőkre:

„Ebben a bemutatóteremben elektronikus kijelző található, mely minden kiállított, ezen a helyen vagy ezen keresztül eladásra vagy lízingre felkínált új személygépkocsi típusra tartalmazza a hivatalos üzemanyag-fogyasztási és CO2-kibocsátási adatokat.”

3. A tájékoztató legyen könnyen olvasható.

4. A plakátnak, illetve kijelzőnek a következő tájékoztatást kell tartalmaznia.

4.1. A személygépkocsi-típusok (típusváltozatok, kivitelek) felsorolása üzemanyag fajtánként (pl. benzin, gázolaj stb.) csoportosítva.

[Az üzemanyagfajtákon belül a típusokat (típusváltozatokat, kiviteleket) a fajlagos CO2-kibocsátás növekvő sorrendjében rangsorolva, a legalacsonyabb hivatalos üzemanyag-fogyasztású típust a lista tetején szerepeltetve.]

4.2. A listában szereplő típus (típusváltozat, kivitel)

a) gyártmánya,

b) hivatalos üzemanyag-fogyasztása (liter/100 km-ben, egy tizedesjegy pontossággal),

c) hivatalos fajlagos CO2-kibocsátása (g/km-ben kifejezve, egész számra kerekítve).

4.3. A plakát vagy a kijelző tartalmazza az alábbi üzemanyag gazdaságosságra és CO2-kibocsátásra vonatkozó szöveget:

„Minden eladási helyen a fogyasztók rendelkezésére áll betekintésre díjmentesen egy az összes új személygépkocsi üzemanyag-fogyasztási és CO2-kibocsátási adatát tartalmazó kiadvány.”

Elektronikus képernyő esetében ennek a tájékoztatásnak állandóan láthatónak kell lenni.

4.4. A plakát vagy a kijelző tartalmazza az alábbi általános tájékoztató szöveget:

„A gépkocsi üzemanyag-gazdaságossági jellemzői mellett a vezető magatartása, valamint további nem műszaki tényezők is szerepet játszanak a gépkocsi üzemanyag-fogyasztásában és CO2-kibocsátásában. A CO2 a globális felmelegedést okozó legfontosabb üvegházhatású gáz.”

5. A javasolt minta az 5.2. pont szerinti adatok megjelenítésére:

Üzemanyagfajta Rangsor Típus CO2-kibocsátás *  Üzemanyag-fogyasztás * 
Benzin 1
2
...
Gázolaj 1
2
...
Egyéb *