A jogszabály mai napon ( 2020.05.31. ) hatályos állapota.
A jelek a bekezdések múltbeli és jövőbeli változásait jelölik.

 

12/2002. (I. 31.) Korm. rendelet

a Magyar Köztársaság Kormánya és a Francia Köztársaság Kormánya között a szakmai gyakornokok cseréjéről szóló, Budapesten, 2000. május 4. napján aláírt Egyezmény kihirdetéséről

(A jóváhagyásról szóló jegyzékváltás 2001. december 1. napján megtörtént.)

1. § A Kormány a Magyar Köztársaság Kormánya és a Francia Köztársaság Kormánya között a szakmai gyakornokok cseréjéről, Budapesten, 2000. május 4. napján aláírt Egyezményt e rendelettel kihirdeti.

2. § Az Egyezmény hiteles magyar nyelvű szövege a következő:

„Egyezmény
a Magyar Köztársaság Kormánya és a Francia Köztársaság Kormánya között a szakmai gyakornokok cseréjéről

A Magyar Köztársaság Kormánya és a Francia Köztársaság Kormánya (a továbbiakban: Szerződő Felek)

annak tudatában, hogy azoknak a fiatal szakmai gyakornokoknak a cseréje, akik a másik állam területén a két fél számára megfelelő, de 18 hónapnál nem hosszabb időtartamú bérfizetéssel járó szakmai tevékenységet folytatnak, ami a két ország között a kölcsönös megértés és együttműködés szempontjából rendkívül hasznosnak minősül

az alábbi rendelkezésekben állapodnak meg:

1. Cikk

Jelen Egyezmény rendelkezései azokra a szakmájukat már gyakorló magyar vagy francia állampolgárokra vonatkoznak, akik a fogadó országba szakismereteik elmélyítése, az életkörülmények megismerése, nyelvi ismereteik tökéletesítése és szakmai pályafutásuk bővítése céljából utaznak. A fogadó ország területén e célkitűzéseknek egy egészségügyi, oktatási vagy szociális jellegű intézménynél, illetve mezőgazdasági, kisipari, kézműipari, ipari vagy kereskedelmi vállalatnál végzendő fizetett munka keretében szerzendő tapasztalatok alapján tehetnek eleget.

Ezen, a továbbiak során „gyakornokként” megnevezett állampolgároknak joguk van arra, hogy egy adott munkakört, a jelen Egyezményben rögzített feltételek szerint lássanak el anélkül, hogy a fogadó ország munkaerőpiacát a szóban forgó szakma tekintetében figyelembe vennék. A külön szabályozás alá tartozó szakmák esetében azonban a gyakornokok sem kaphatnak felmentést.

2. Cikk

A gyakornokok korhatára 18-35 év. E személyeknek a fogadó ország nyelvének a munkakör ellátásához szükséges megfelelő szintű ismerete mellett rendelkezniük kell a munkakör ellátásához megkívánt, a szakképzettséget tanúsító oklevéllel vagy pedig az adott tevékenység területén elvárt szakmai gyakorlattal.

3. Cikk

A gyakornoki munka általában egy évre engedélyezhető, és ez az időtartam azonos munkáltató esetében egy alkalommal, hat hónappal meghosszabbítható.

A gyakornokcserében részt vevő francia és magyar állampolgároknak saját hazájukból való kiutazásuk előtt kötelezettséget kell vállalniuk arra, hogy a fentebb engedélyezett időszak lejárta után, a fogadó országban tovább nem tartózkodnak és a belépés feltételei szerint megjelölt munkához képest más munkát nem vállalnak.

4. Cikk

A gyakornokcsere magyar és francia résztvevőinek száma éves szinten egyik fél részéről sem haladhatja meg a 300 főt.

Azok a gyakornokok, akik a jelen Egyezmény alapján már a másik ország területén tartózkodnak, nem számítanak bele a jelen Egyezmény jelen Cikke 1. bekezdésében foglalt létszámkeretbe. A fenti létszámkeret attól függetlenül kerül alkalmazásra, hogy az engedélyeket mely időszakra adták ki és mely időszakban használták fel.

Amennyiben a jelen Cikk 1. bekezdésében meghatározott létszámkeretet az adott év folyamán a Szerződő Felek egyikének gyakornokai esetében nem használták fel, ez a körülmény nem csökkentheti a másik Szerződő Fél gyakornokai számára kiadható munkavállalási engedélyek számát, a létszámkeret fel nem használt része pedig a következő naptári évre nem vihető át.

A jelen Egyezményben érintett gyakornokcsere résztvevői létszámkerete felhasználásának összesítésére az Egyezmény hatálybalépésétől számított első év december 31-éig kerül sor. Az ezt követő évek összesítő értékelése pedig a tárgyév január 1. és december 31. közötti időszakára vonatkozik.

Jelen cikk 1. bekezdésében megjelölt létszámkeret bármely módosítása a Szerződő Felek illetékes hatóságai közötti egyszerű levélváltás útján történik. Annak érdekében, hogy e módosítás a következő naptári évben érvénybe léphessen, szükséges, hogy a fent idézett levélváltásra még az előző év december 31-éig sor kerüljön.

5. Cikk

A gyakornokok a fogadó országban felmerülő költségeik fedezéséhez elégséges bért kapnak a munkaadótól, amely legalább olyan értékű, mint a fogadó ország azonos körülmények között dolgozó állampolgárainak bére.

A kettős adóztatás elkerülésére hivatott hatályos rendelkezések fenntartása mellett, a gyakornokok azon jövedelmének adóztatása, amelyet a fogadó államban végzett fizetett tevékenységük után kapnak, ezen állam adózási törvényei szerint történik.

A gyakornokok azonos bánásmódot élveznek a fogadó ország állampolgáraival, a munkafeltételek és a munkaegészségügyre vonatkozó törvények, jogszabályok és bevett szokások alkalmazása terén. A fogadó állam hatályos társadalombiztosítási törvényeinek rendelkezései a gyakornokra és munkaadóikra egyaránt vonatkoznak.

Az utazási költségek - a fogadó vállalattal való eltérő megállapodás hiányában - a gyakornokokat terhelik.

6. Cikk

A gyakornok családtagjai (házastárs és gyermekek) nem lehetnek a családegyesítési eljárás kedvezményezettjei. A családtagok nem kaphatnak engedélyt arra sem, hogy a gyakornoki időtartam alatt a fogadó országban munkát vállaljanak.

7. Cikk

Jelen Egyezmény végrehajtásával meghatalmazott kormányszervek:

a magyar fél részéről: a Szociális és Családügyi Minisztérium * 

a francia fél részéről: a Foglalkoztatási és Szolidaritási Minisztérium

Jelen Egyezmény rendelkezéseinek kedvezményeit igénylő gyakornokoknak saját államukban kérelemmel kell fordulniuk a gyakornokok kérelmeinek összegyűjtésével és továbbításával megbízott szervekhez. A fentiek végrehajtása céljából kijelölt szervek;

magyar részről: az Országos Munkaügyi Kutató és Módszertani Központ * 

a megyei és fővárosi munkaügyi központokkal együttműködve

francia részről: a Nemzetközi Migrációs Hivatal

A gyakornokok kötelesek kérelmükben minden, a megszerzett diplomájukra és az általuk gyakorolt szakmai hivatásukra vonatkozó adatot megjelölni, s ugyancsak kötelesek ismertetni azt az intézményt (vállalatot), ahová munkavállalási engedélyt kérnek.

A kérelmek elbírálása a fentebb megjelölt szervek feladata. E hatóságok a kérelmeket, a jogszerűen felhasználható éves létszámkeret figyelembevételével a másik állam illetékes hatóságaihoz továbbítják.

A két állam illetékes szervei minden tőlük telhetőt megtesznek annak érdekében, hogy a fenti kérelmekben foglaltaknak a lehető legrövidebb időn belüli ügyintézését biztosítani lehessen.

Mindkét állam hatóságai annak érdekében, hogy megkönnyítsék a jelöltek számára gyakornoki állást találni, a jelöltek rendelkezésére bocsátják az álláshirdetésekkel foglalkozó dokumentációt, és minden szükséges intézkedést megtesznek annak érdekében, hogy a vállalatokkal megismertessék a jelen Egyezményben felkínált lehetőségeket. A fogadó államban meglévő élet- és munkafeltételekről szóló tájékoztatást szintén az érdekeltek rendelkezésére bocsátják.

8. Cikk

A jelen Egyezmény 7. Cikk 1. bekezdésében megjelölt illetékes kormányszervek minden erőfeszítést megtesznek annak érdekében, hogy a gyakornoki tevékenység folytatásának céljából már elfogadott, a gyakornoknak a fogadó országba való belépésével és tartózkodásával kapcsolatos hatósági döntéseket a lehető legrövidebb időn belül meghozzák annak érdekében, hogy a gyakornokok be- és kiutazásával kapcsolatban esetlegesén felmerülő nehézségeket rendezni lehessen.

Jelen Egyezményben foglalt feltételek teljesülését követően, a hatóságok a munkavállalási engedélyt a gyakornokcsere időtartamára, a foglalkoztatási helyzet vizsgálata nélkül megadják.

9. Cikk

Jelen Egyezmény 7. Cikk 2. bekezdésében megjelölt szervek a végrehajtás gyakorlati módozatairól külön állapodnak meg, illetve kiegészítő eljárásrendet dolgoznak ki.

10. Cikk

A Szerződő Felek jegyzékváltás keretében tájékoztatják egymást arról, hogy eleget tettek a jelen Egyezmény hatálybalépéséhez szükséges belső jogi előírásaiknak. Az Egyezmény a későbbi (második) jegyzék kézhezvétele napját követő második hónap első napján lép hatályba.

11. Cikk

Jelen Egyezmény egyéves időtartamra szól, amely hallgatólagosan minden alkalommal a következő évre kiterjedő hatállyal meghosszabbodik, hacsak a két fél egyike három hónappal előbb írásban a másik fél tudomására nem hozza a megállapodás felmondására vonatkozó szándékát.

Az Egyezmény felmondása esetén a korábban, a jelen Egyezmény alapján már kiadott munkaengedélyek azonban az engedélyezett határidő lejártáig érvényben maradnak.

Készült két, egyaránt hiteles eredeti példányban, magyar és francia nyelven.

Budapest, 2000. május 4.

(Aláírások)”

3. § Ez a rendelet a kihirdetése napján lép hatályba, rendelkezéseit 2001. december 1-jétől kell alkalmazni.


  Vissza az oldal tetejére