A jogszabály mai napon ( 2020.10.28. ) hatályos állapota.
A jelek a bekezdések múltbeli és jövőbeli változásait jelölik.

 

17/2002. (XII. 30.) MeHVM rendelet

a polgári nemzetbiztonsági szolgálatok munkaügyi ellenőrzéséről

A munkaügyi ellenőrzésről szóló 1996. évi LXXV. törvény (a továbbiakban: Törvény) 1. §-ának (6) bekezdésében foglalt felhatalmazás alapján - figyelemmel a nemzetbiztonsági szolgálatokról szóló 1995. évi CXXV. törvény 11. §-a (2) bekezdésének g) pontjában foglaltakra - a következőket rendelem el:

1. § A polgári nemzetbiztonsági szolgálatoknál (a továbbiakban: szolgálatok) a munkaügyi ellenőrzést a Miniszterelnöki Hivatal Nemzetbiztonsági Irodájának (a továbbiakban: NBI) ellenőrző szerve (a továbbiakban: ellenőrző szerv) látja el.

2. § A munkaügyi ellenőrzés során az ellenőrző szerv munkaügyi ellenőrzéssel megbízott munkatársa (a továbbiakban: ellenőr) a szolgálatoknál - a Törvény 3. §-ának (1) bekezdésében foglaltak vonatkozásában - a fegyveres szervek hivatásos állományú tagjainak szolgálati viszonyáról szóló 1996. évi XLIII. törvény, valamint a közalkalmazottak jogállásáról szóló 1992. évi XXXIII. törvény előírásainak megtartását köteles ellenőrizni.

3. § Az ellenőrző szerv a Törvény 3. §-ának (1) bekezdésében foglaltakat - a Törvény 5. §-ában foglaltak betartásával - helyszíni ellenőrzés keretében, a szolgálatok megfelelő nyilvántartásainak, irat- és adattárai adatainak szükséges mértékű felhasználásával hajtja végre.

4. § (1) A munkaügyi ellenőrzés során tapasztalt szabálytalanságok megszüntetése érdekében az ellenőr a Törvény 6. §-a (1) bekezdésének a)-c) és f) pontja, valamint a (2) bekezdésben foglaltak szerint köteles eljárni.

(2) Az ellenőrző szerv vezetője jogosult - a Törvény 7. §-ában foglaltakra tekintettel - munkaügyi bírság kiszabására.

(3) Az ellenőrző szerv vezetője szabálysértési eljárás lefolytatása helyett fegyelmi eljárás megindítását köteles kezdeményezni.

5. § A szolgálatok belső ellenőrzési feladatokat ellátó szervei is kötelesek a Törvény 3. §-ának (1) bekezdésében foglaltakat helyi ellenőrzés keretében kétévente ellenőrizni, és ennek eredményéről a második év III. negyedév végén jelentést tenni az NBI felé.

6. § Az NBI - a titokvédelmi jogszabályok betartásával - az illetékes szerveket tájékoztatja a szolgálatok munkaügyi helyzetéről.

7. § Ez a rendelet a kihirdetését követő 8. napon lép hatályba.


  Vissza az oldal tetejére