A jogszabály mai napon ( 2020.05.31. ) hatályos állapota.
A jelek a bekezdések múltbeli és jövőbeli változásait jelölik.

 

22/2002. (V. 3.) EüM rendelet

az ápolási asszisztens szakképesítés szakmai és vizsgakövetelményeinek kiadásáról

A szakképzésről szóló 1993. évi LXXVI. törvény 5. §-a (1) bekezdésének b) pontjában foglalt felhatalmazás alapján a következőket rendelem el:

1. § Az ápolási asszisztens szakképesítés szakmai és vizsgakövetelményeit az e rendelet mellékletében foglaltak szerint határozom meg.

2. § (1) Ez a rendelet a kihirdetését követő 5. napon lép hatályba.

(2) A mellékletben kiadott követelmények alapján iskolai rendszerű nappali szakképzés a 2002/2003-as tanévtől indítható.

(3) * 

Melléklet a 22/2002. (V. 3.) EüM rendelethez

JEGYZÉK

az állam által elismert - az egészségügyi ágazathoz tartozó - szakképesítésekhez emelkedő sorszám szerint kiadott szakmai és vizsgakövetelményekről

Sor-
szám
OKJ azonosító száma Szakképesítés megnevezése Bevezetésének kezdő napja Alkalmazásának utolsó napja Vizsga szervezője Szakképesítés központi programjának engedélyszáma Megjegyzés
2. 31 5012 01 Ápolási asszisztens A rendelet hatályba-
lépésének időpontja
Visszavonásig Külön rendelkezés szerint 20024/2002

A 22/2002. (V. 3.) EüM rendelet melléklete 2. sorszám alatt kiadott, ápolási asszisztens szakképesítés szakmai és vizsgáztatási követelményei

I. A szakképesítés Országos Képzési Jegyzékben szereplő adatai

1. A szakképesítés azonosító száma: 31 5012 01

2. A szakképesítés megnevezése: ápolási asszisztens

3. A szakképzés formája: iskolai rendszerű és iskolarendszeren kívüli, moduláris rendszerű szakképzés

II. A szakképesítés munkaterülete

1. A szakképesítéssel legjellemzőbben betölthető munkakör, foglalkozás

A munkakör, foglalkozás
FEOR száma FEOR megnevezése
3239 Ápolási asszisztens

2. A munkaterület rövid, jellemző leírása

Az ápolási asszisztens az ápolói munkacsoport tagja. Tevékenysége során elvégzi a rábízott betegek ápolásával kapcsolatos alapápolási feladatokat. Ezen belül segíti a különböző életkorú beteg/egészséges embert fiziológiás és magasabb rendű szükségletei kielégítésében. A beteg állapotának és igényeinek megfelelően segítséget nyújt a mozgásban, pihenésben, táplálkozásban, higiénében, a kiválasztási funkciók, megfelelő testhőmérséklet megtartásában és az oxigénszükséglet biztosításában.

Előkészíti a szükséges eszközöket a különböző eszközös és laboratóriumi vizsgálatokhoz, valamint a diagnosztikus és terápiás beavatkozásokhoz.

Segédkezik a laboratóriumi és eszközös vizsgálatok kivitelezésében. Segítséget nyújt a diagnosztikus és terápiás eljárások kivitelezésénél az ápolónak/orvosnak.

Munkáját az ápolási folyamat alapelvei szerint szervezi.

Biztonságos ápolási környezetet teremt, a szabályoknak megfelelően kezeli a fertőző anyagokat, eszközöket. Tárolja az ápolást segítő eszközöket, textíliákat, kötszereket.

Ápolói felügyelet mellett, írásos orvosi elrendelésre elvégzi a gyógyszereléssel kapcsolatos feladatokat a szájon át, bőrön át, nyálkahártyán át adható gyógyszerek vonatkozásában, valamint subcután Insulin injekciót ad.

Megfigyeli és értelmezi a beteg tüneteit, jelzi a fiziológiástól eltérőket. Munkája során alkalmazza fiziológiai, kórélettani és klinikai ismereteit.

Az ápolási csoport tagjaként részt vesz - a különböző életkorú - rászorulók gondozásában.

Kommunikál a beteggel, hozzátartozókkal és az ápolási csoport tagjaival. Vezeti a munkájával kapcsolatos ápolási dokumentációt.

Ellátja a halottal kapcsolatos teendőket.

Szükség esetén a balesetet szenvedőt elsősegélyben részesíti.

Alkalmazza az orvosi szakkifejezéseket szóban és írásban. Informatikai és információközlő eszközöket alkalmaz.

Munkáját az ápoláslélektan és ápolásetika alapelvei szerint végzi.

Folyamatosan fejleszti ismereteit.

Munkavégzése során betartja a munkavédelmi, tűz- és balesetvédelmi szabályokat.

A szakképesítéssel betölthető munkakörök és szakterületek

a) egészségügyi szolgáltatás:

- kórházak különböző osztályain,

- egyéb fekvőbeteg-ellátást nyújtó egészségügyi szolgáltatónál,

- ápolási intézetben;

b) szociális szolgáltatás:

- házi segítségnyújtás területén,

- idősek klubjában,

- gondozási központban,

- fogyatékosok nappali intézményében,

- pszichiátriai és szenvedélybetegek nappali intézményében,

- bentlakást nyújtó intézményben,

- lakóotthonban.

3. A szakképesítéssel rokon szakképesítések

A szakképesítéssel rokon szakképesítések
azonosító szám megnevezés FEOR szám
33 8933 02 Szociális gondozó és ápoló 3313
52 5012 01 Mentőápoló 3212
54 5012 01 Ápoló 3211
54 5012 02 Csecsemő- és gyermekápoló 3211
54 5012 03 Klinikai szakápoló:
gyermek intenzív terápiás szakápoló,
intenzív terápiás betegellátó, szakápoló,
nefrológiai szakápoló,
geriátriai szakápoló,
onkológiai szakápoló,
pszichiátriai és mentálhigiénés szakápoló,
körzeti/közösségi szakápoló,
diabetológiai szakápoló,
hospice szakápoló és koordinátor
3212
55 5015 01 Szülésznő 3242

III. A szakképesítés szakmai követelményei

A foglalkozás gyakorlása során előforduló legfontosabb feladatcsoportok, feladatok és az azokhoz közvetlenül kapcsolódó követelmények:

Az ápolási asszisztens legyen képes

társadalom ismeretei alapján (0.1.1.1.) * 

- a magyar társadalomban megjelenő legjellemzőbb szocio-kulturális eltéréseket munkája során figyelembe venni,

- eligazodni az egészségügyi ellátórendszer felépítésében és szervezetében,

- jellemezni az idősek mai társadalmi helyzetét és annak problematikáját,

- jellemezni a fogyatékkal élő emberek mai társadalmi helyzetét,

- megismerni a deviancia fogalomkörébe tartozó jelenségeket, fogalmakat,

- meghatározni a szociális gondoskodás formáit és intézményeit,

- az egészségügyi és a szociális jogi szabályozás alapelveit munkája során alkalmazni,

- munkáját a társadalmi etikett és etikai normák szerint végezni,

- a beteggel kapcsolatos információkat megőrizni,

- a gazdálkodás alapelveit alkalmazni,

- munkavállalóként jogait érvényesíteni,

- a beteg személyi tulajdonának védelmét biztosítani, leltárt készíteni,

- az ápolási csoport tagjaként közreműködni a betegellátás minőségének fejlesztésében,

- a beteget segíteni a kulturális szokásainak fenntartásában,

- a beteget segíteni az egészségügyi ellátórendszerben való tájékozódásban;

az egészséges ember vonatkozásában (0.1.2.1.)

- az egészség fogalmát értelmezni, befolyásoló tényezőit megfigyelni,

- az egészséget, mint értéket közvetíteni önmaga és a környezete számára,

- az egészség és az egészségkultúra összefüggéseit megfigyelni,

- tevékenysége során az emberi szervezet működésével kapcsolatos ismereteit alkalmazni,

- közreműködni az egészséget érintő tájékoztatásban és az erre vonatkozó előírások betartásában,

- a szűrővizsgálatok jelentőségét ismertetni,

- az egészséges várandós nő életvitelével, életmódjával kapcsolatos ápolási feladatok elvégzésében segédkezni,

- gyermekágyast ápolni,

- a terhesség valószínű jeleit felismerni,

- a szülés megindulását felismerni,

- újszülött ellátásában segédkezni,

- az ember és környezete kölcsönhatását felismerni,

- közreműködni a közegészségtani ismeretei alapján az egészséges környezet kialakításában,

- munkája során az ember pszichés működésével kapcsolatos ismereteit alkalmazni;

általános klinikai ismeretek alapján (0.1.3.1.)

- alapfokon elsősegélyt nyújtani,

- eszköz nélkül (BLS) szabályainak megfelelően újraéleszteni,

- vérzést, sebeket, hőhatás okozta sérüléseket, töréseket, elsődlegesen ellátni,

- heveny rosszullétek, eszméletlenséggel járó állapotok esetén a heveny életveszélyt elhárítani,

- a sérültet pozicionálni, a helyszínt biztosítani, mentőszolgálatot értesíteni,

- a különböző kórfolyamatok kialakulását leírni szervrendszerek szerint,

- a kórfolyamatokhoz kapcsolódó tüneteket felismerni,

- a járványok terjedésének megakadályozásához és a fertőzések megelőzéséhez szükséges szabályokat betartani,

- gyógyszerformákat felismerni,

- a szervezet védekező reakcióit leírni,

- a diétás kezelések alapelveit alkalmazni;

kommunikációs ismeretei alapján (0.1.4.1.)

- kapcsolatot teremteni a beteggel és a hozzátartozóival, az ápolási csoport tagjaival,

- információt adni verbális és non verbális jelekkel,

- információkat fogadni, értelmezni, felvenni, regisztrálni,

- az orvosi latin alapszabályait alkalmazni a munkavégzésével összefüggő verbális és írásos kommunikáció során,

- az információközlés mindennapos eszközeit használni:

= telefon, fax, személyhívó,

= beteghívó rendszerek,

= személyi riasztó és jelző rendszerek;

- az információk titkosságát megőrizni, az adatok védelmét biztosítani;

személyiségfejlesztési gyakorlata alapján (1.1.5.1)

- az aktív meghallgatás technikáját alkalmazni,

- empátiás viselkedést tanúsítani a beteggel és hozzátartozóival szemben,

- a beteget segíteni a realitásra való törekvésben,

- segíteni a rekreációs folyamatban,

- énvédő technikáit tudatosan fejleszteni és alkalmazni;

gondozási alapismeretei vonatkozásában (1.1.6.1.)

- a különböző életkorokhoz kapcsolódó gondozási célokat meghatározni,

- a különböző életkorú (egészséges) embert segíteni:

= mozgásában,

= higiénés szükségletei kielégítésében,

= pihenésében,

= táplálkozásában,

= vizelet és széklet ürítésében,

= öltözködésében;

- a testméreteket mérni,

- az inkontinens beteg ápolására szolgáló eszközöket alkalmazni,

- a fogyatékos ember életvitelét segíteni (mozgási, hallási, látási, értelmi fogyatékos):

= higiénés szükségletei kielégítésében,

= pihenésében,

= táplálkozásában,

= vizelet és széklet ürítésében,

= öltözködésében,

= kommunikációjában;

- az ember szomatikus és pszichés fejlődési jellemzőit a gondozási feladatok kivitelezése során figyelembe venni;

az ápolási alapismeretei alapján (1.1.7.1.)

- az ápolás elméleteket és protokollokat alkalmazni az ápolási tevékenységek során,

- közreműködni az ápolási folyamat megvalósításában,

- a különböző életkorú beteg szükségleteinek kielégítését segíteni,

- segédkezni a beteg felvételénél és elbocsátásánál,

- az ápolási tevékenységét szakszerűen dokumentálni,

- testtömeget, testmagasságot és körfogatot mérni,

- vérnyomást, testhőmérsékletet mérni, pulzust, légzést számolni,

- köhögést, köpetet megfigyelni és a köpetet kezelni,

- hányadékot megfigyelni és kezelni,

- vizeletet megfigyelni, gyűjteni, középsugaras vizeletet venni, gyorsteszteket alkalmazni,

- székletet megfigyelni és a mintavételt elvégezni,

- a beteget megfelelően fektetni, hely- és helyzetváltoztatását segíteni, öltöztetni, vetkőztetni,

- ágyazni, ágyneműt cserélni,

- a beteg mozgatásában közreműködni,

- a beteg mozgatását segítő eszközöket alkalmazni,

- közreműködni decubitus megelőzésében, kezelésében,

- kényelmi eszközöket használni,

- a beteg alvását megfigyelni,

- a fájdalmat megfigyelni,

- a beteg tudatállapotát megfigyelni,

- a gyermek bántalmazását, illetve elhanyagolását felismerni,

- a beteg testét tisztán tartani,

- segédkezni inkontinens beteg ápolásában,

- borogatásokat alkalmazni,

- hőterápiát alkalmazni,

- fizikális lázcsillapítást kivitelezni,

- a beteget segíteni a táplálkozásban,

- tisztítóbeöntést adni,

- segédkezni a beszáradt széklet eltávolításánál,

- katéterezéshez előkészíteni,

- segédkezni katéterezésnél,

- váladékfelfogó, eszközöket alkalmazni,

- kéz-, eszköz- és felületfertőtlenítést végezni,

- szennyezett, fertőzött anyagokat kezelni, tárolni,

- steril eszközöket használni,

- esztétikus környezetet biztosítani,

- ápolói felügyelet mellett, írásos orvosi elrendelésre gyógyszert bevinni bőr- és nyálkahártyákon át, testüregekbe, Insulin inj. subcutan beadni,

- előkészíteni injekciózáshoz,

- infúziós és tranzfúziós terápiához előkészíteni, segédkezni a kivitelezésnél,

- segédkezni kötözésnél,

- előkészíteni vérvételhez,

- testhőmérsékletet mérni,

- halott körüli teendőket ellátni,

- biztonságos környezet kialakításában közreműködni, a tűzvédelmi és munkavédelmi szabályokat betartani,

- az ápolás lélektani ismereteit alkalmazni az ápolás során,

- az ápolásetikai normákat betartani a tevékenysége során;

mozgásszervi betegségben szenvedők ápolása során (1.1.8.1.)

- a mozgásszervi betegségben szenvedő felnőtt és gyermek speciális szükségleteinek kielégítését segíteni,

- klinikai ismereteit alkalmazni mozgásszervi betegségben szenvedők ápolása során,

- a mozgásszervi betegségben szenvedők jellegzetes tüneteit megfigyelni,

- a beteg mobilizációs programjában részt venni,

- segédkezni műtéti előkészítésében és a műtéten átesett beteg ápolásában,

- előkészíteni, segédkezni ízületi punkciónál:

= hűtőzselét alkalmazni,

= ápolási feladatok ellátásában segédkezni rögzítő eszközök (gipsz, végtag ortézisek) alkalmazásával kapcsolatosan;

- segédkezni a betegnek a mozgásban: járókeret, mankó, bot használatánál, végtag protézisek, ortopédiai cipő használatánál,

- a beteget a betegségének megfelelő módon fektetni, elhelyezni,

- segédkezni extensiók kivitelezésében;

keringési rendszer betegségeiben szenvedők ápolása során (1.1.9.1.)

- a keringési rendszer betegségeiben szenvedő felnőtt és gyermek speciális szükségleteinek kielégítését segíteni,

- klinikai ismereteit alkalmazni a keringési rendszer betegségeiben szenvedők ápolása során,

- a keringési rendszeri betegségek jellegzetes tüneteit megfigyelni,

- a beteget a betegségének megfelelő módon fektetni,

- rugalmas pólyát és harisnyát felhelyezni,

- előkészíteni a keringési rendszer vizsgáló eljárásaiban,

- segédkezni a szív és érrendszeri betegségek műtéti előkészítésében és a műtéten átesett beteg ápolásában,

- borogatásokat alkalmazni,

- testsúlyt mérni,

- vizelet mennyiségét mérni,

- a keringési rendszeri betegségek jellegzetes tüneteit megfigyelni,

- segédkezni gyógyszeres terápiában,

- segédkezni a lábápolásban,

- gangrénás végtagú beteg ápolásában segédkezni,

- előkészíteni vérvételekhez,

- közreműködni a mobilizálásban;

légzőrendszer betegségeiben szenvedők ápolása során (1.1.10.1.)

- a légzőrendszer betegségeiben szenvedő felnőtt és gyermek speciális szükségleteinek kielégítését segíteni,

- klinikai ismereteit alkalmazni a légzőszervi betegségben szenvedők ápolása során,

- légzőszervi betegségek jellegzetes tüneteit megfigyelni,

- a beteget a betegségének megfelelő módon fektetni,

- előkészíteni és a légzőrendszer vizsgálata során (légzésfunkciós vizsgálatok, mellkascsapolás, garat-gége tükrözés) segédkezni,

- O2 terápiát előkészíteni,

- inhaláltatni,

- légzőtornában segédkezni,

- előkészíteni légúti váladék leszívásához,

- tracheostomás kanült tisztítani,

- párásítani a levegőt,

- köpetet felfogni és megfigyelni,

- segédkezni fertőző légzőszervi betegségben szenvedő beteg ápolásánál,

- segédkezni műtéti előkészítésében és a műtéten átesett beteg ápolásában,

- fektetéses drenázst kivitelezni,

- előkészíteni, allergiás bőrpróbákhoz;

emésztőrendszeri betegségben szenvedők ápolása során (1.1.11.1.)

- az emésztőszervi betegségben szenvedő felnőtt és gyermek speciális szükségleteinek a kielégítését segíteni,

- klinikai ismereteit alkalmazni az emésztőrendszeri betegségben szenvedők ápolása során,

- emésztőszervi betegségek jellegzetes tüneteit megfigyelni,

- a beteget a betegségének megfelelő módon fektetni,

- a beteget megfelelően fektetni az eszközös vizsgálatokhoz (endoszkópos vizsgálatokhoz, szondázáshoz, haspunkcióhoz, rtg. vizsgálatokhoz, UH vizsgálathoz),

- előkészíteni a vizsgáló eljárásokhoz (gyomorszondázáshoz, duodénum szondázáshoz),

- előkészíteni gyomormosáshoz,

- előkészíteni haspunkcióhoz,

- előkészíteni parenterális tápláláshoz,

- segédkezni a stoma ellátásában,

- segédkezni Kher-csöves beteg ápolásában,

- előkészíteni gyomorleszíváshoz, segédkezni a kivitelezésében,

- emésztőrendszeri fertőző betegségben szenvedő beteg ápolásában segédkezni,

- segédkezni műtéti előkészítésében és a műtéten átesett beteg ápolásában,

- segédkezni a gyomorsipoly gondozásában;

vizeletkiválasztó rendszer betegségeiben szenvedők ápolása során (1.1.12.1.)

- a vizeletkiválasztó rendszeri betegségben szenvedő felnőtt és gyermek speciális szükségleteinek a kielégítését segíteni,

- klinikai ismereteit alkalmazni a vizeletkiválasztó rendszer betegségeiben szenvedők ápolása során,

- a vizeletkiválasztó rendszeri betegségben szenvedők jellegzetes tüneteit megfigyelni,

- a beteget a betegségének megfelelő módon fektetni,

- a beteget megfelelően fektetni eszközös vizsgálatokhoz (cisztoszkópos, rtg., UH, CT),

- kondom katétert felhelyezni,

- segédkezni hőterápiás eljárások kivitelezésében (langyos fürdő, hűtő fürdő, termofor, jégtömlő alkalmazása),

- segédkezni műtéti előkészítésében és a műtéten átesett beteg ápolásában,

- vizeletet venni vizsgálatokhoz,

- előkészíteni hólyagkatéterezéshez,

- segédkezni férfi és nőbeteg katéterezésénél,

- védeni a beteg bőrét,

- inkontinencia betéteket alkalmazni,

- vizelet vizsgálatát elvégezni (fehérje, genny, cukor, sűrűség),

- vizeletfelfogó eszközöket fertőtleníteni, tárolni;

reprodukciós rendszer betegségeiben szenvedők ápolása során (1.1.13.1.)

- a reproduktív rendszeri betegségben szenvedő felnőtt és gyermek speciális szükségleteinek kielégítését segíteni,

- klinikai ismereteit alkalmazni a reproduktív szervrendszeri betegségben szenvedő betegek ápolása során,

- reproduktív szervrendszeri betegségben szenvedő betegek tüneteit megfigyelni,

- a beteget a betegségének megfelelő módon fektetni,

- előkészíteni speciális vizsgáló eljárásokhoz (eszközös feltáráshoz, citológiai vizsgálathoz),

- segédkezni műtéti előkészítésében és a műtéten átesett beteg ápolásában,

- beteg gyermekágyas ellátásában segédkezni,

- különböző fizikális gyógymódok alkalmazásában közreműködni,

- irrigálást végezni;

vérképző és immunrendszer betegségeiben szenvedők ápolása során (1.1.14.1.)

- a vérképző és immunrendszeri betegségben szenvedő felnőtt és gyermek speciális szükségleteinek kielégítését segíteni,

- klinikai ismereteit alkalmazni a vérképző és immunrendszeri betegségben szenvedők ápolása során,

- vérképző és immunrendszeri betegségek jellegzetes tüneteit megfigyelni,

- a beteget a betegségének megfelelő módon fektetni,

- sugárterápia után a bőrt ápolni,

- előkészíteni sternum punkcióhoz,

- közreműködni a betegek szomatikus előkészítésében a vérképző és immunológiai betegségekkel kapcsolatos vizsgálatokra,

- előkészíteni vércsoport-meghatározáshoz,

- előkészíteni tranzfúziós terápiához, asszisztálni a bekötésnél,

- előkészíteni vérvételhez, laboratóriumi vizsgálatokhoz;

idegrendszer betegségeiben szenvedők ápolása során (1.1.15.1.)

- az idegrendszeri betegségben szenvedő felnőtt és gyermek speciális szükségleteinek kielégítését segíteni,

- klinikai ismereteit alkalmazni az idegrendszeri betegségekben szenvedők ápolása során,

- idegrendszeri betegségek tüneteit megfigyelni,

- segédkezni idegrendszeri vizsgálatok előkészítésében (reflexvizsgálat, érzésvizsgálat, vérvételek, liquor vizsgálat),

- lumbál punkcióhoz előkészíteni, segédkezni a kivitelezésnél,

- cisterna punkcióhoz előkészíteni, segédkezni a kivitelezésnél,

- segédkezni convuldáló beteg elsődleges ellátásában,

- segédkezni eszméletlen beteg ápolásában,

- segédkezni műtéti előkészítésében és a műtéten átesett beteg ápolásában;

pszichiátriai betegségben szenvedők ápolása során (1.1.16.1.)

- a pszichiátriai betegségben szenvedő felnőtt és gyermek speciális szükségleteinek kielégítését segíteni,

- pszichiátriai és szenvedélybeteg emberek személyiségfejlődésének speciális jellemzőit az ápolási tevékenység során figyelembe venni,

- klinikai ismereteit alkalmazni a pszichiátriai betegségekben szenvedők ápolása során,

- pszichiátriai betegségek tüneteit megfigyelni,

- segédkezni a speciális ápolási feladatok előkészítésében:

= szocioterápia,

= reszocializáció,

= gyógyszerelés,

= ECT kezelés,

- veszélyeztető (ön- és közveszélyes) állapotokat felismerni,

- közreműködni a beteg felvételénél és elbocsátásánál,

- adaptációs szabadság előkészítésében részt venni,

- előkészíteni és segédkezni a pszichiátriai beteg vizsgálatában;

az érzékszervek betegségeiben szenvedők ápolása során (1.1.17.1.)

- az érzékszervi betegségben szenvedő felnőtt és gyermek speciális szükségleteinek kielégítését segíteni,

- klinikai ismereteit alkalmazni az érzékszervek betegségeiben szenvedők ápolása során,

- érzékszervi betegségek tüneteit megfigyelni,

- a beteget a betegségének megfelelő módon fektetni,

- segédkezni érzékszervi vizsgálatoknál (látásélesség, szemfenékvizsgálat, színlátásvizsgálat, hallásvizsgálat, egyensúlyvizsgálat),

- segédkezni felső szemhéj kifordításánál,

- segédkezni kötőhártya-öblítésnél,

- segédkezni a szem kimosásánál,

- szemkötést készíteni,

- segédkezni a fül kimosásánál,

- fülkötést készíteni,

- segédkezni paracentézisnél,

- párakötést alkalmazni,

- segédkezni gyógyfürdők alkalmazásakor,

- segédkezni műtéti előkészítésében és a műtéten átesett beteg ápolásában;

az endokrin rendszer betegségeiben szenvedők ápolása során (1.1.18.1.)

- az endokrin betegségben szenvedő felnőtt és gyermek speciális szükségleteinek kielégítését segíteni,

- klinikai ismereteit alkalmazni az endokrin betegségekben szenvedők ápolása során,

- az endokrin rendszer betegségeiben szenvedők jellegzetes tüneteit megfigyelni,

- diétás kezelést ismerni,

- vércukor értéket meghatározni gyorstesztekkel,

- subcután Insulin inj. beadni;

az intenzív ellátást igénylő betegek ápolása során (1.1.19.1.)

- az intenzív betegellátó osztály felépítését és szervezeti rendszerét leírni, intenzív szakápoló felügyelete mellett:

= intenzív ellátást igénylő felnőtt és gyermek speciális szükségletei kielégítését segíteni,

= az intenzív osztályon ápolt beteg eszközös megfigyelésében segédkezni, technikai berendezéseket felismerni,

= az intenzív ellátást igénylő állapotot felismerni;

hospice ellátás során (1.2.26.1.)

- segítséget nyújtani a terminális állapotban levő - elsősorban daganatos - betegeknek, illetve hozzátartozóiknak a hospice elérési lehetőségeiről,

- felvilágosítást adni az érdeklődőknek a hospice működéséről, lehetőségeiről, a különböző szervezeti formákról (palliatív osztály, hospice ház, hospice házi gondozó csoport, ápolási osztály, házi szakápolás),

- segíteni a terminális állapotban lévő beteget a szükségletei kielégítésében,

- a hospice team munkájában közreműködni,

- segíteni a terminális állapotban lévő beteg és hozzátartozói lelki-érzelmi igényeinek kielégítésében.

IV. A szakképesítés vizsgakövetelményei

1. A szakmai vizsgára bocsátás feltételei

Iskolai végzettség: alapfokú iskolai végzettség.

Életkor: betöltött 18 életév.

Egészségi alkalmasság.

A képzés tananyagának (moduljainak) a teljesítése 2-5-ig terjedő érdemjeggyel vagy eredményes vizsgával történő lezárása, melynek összes óraszáma: 2600 óra,

kontakt elméleti és demonstrációs órák száma: 1023
kötelezően választható órák száma: 257
gyakorlati órák száma: 1320
összesen: 2600

A szakmai gyakorlat területei

A gyakorlóhely megnevezése Óraszáma
ápolási-gondozási intézmény 120
belgyógyászati osztály 360
baleseti sebészeti/ortopédiai osztály 80
kardiológiai osztály/részleg 80
sebészeti osztály 80
urológiai osztály/szakrendelő 40
szülészeti-nőgyógyászati osztály 80
neurológiai osztály/szakrendelő 80
pszichiátriai osztály 80
szemészeti osztály/szakrendelő 40
fül-orr-gégészeti osztály/szakrendelő 40
bőrgyógyászati osztály/szakrendelő 40
központi intenzív osztály 80
otthonápolási szolgálat 40
hospice 40
csecsemő- és gyermekosztály 40
összesen: 1320

A szakmai gyakorlatok során a követelmények elsajátítását a képző intézmény igazolja.

2. A szakmai vizsga részei

A szakmai vizsga írásbeli, szóbeli és gyakorlati vizsgarészből áll.

Az írásbeli vizsgarészen a vizsgázó elméleti tudását (kognitív ismereteit), a szóbeli vizsgarészen integrált ismereteit, míg a gyakorlati vizsgarészen képességeit, elsajátított kompetenciáit méri a vizsgabizottság.

Írásbeli vizsgarész

Az írásbeli vizsgarész tételeit az Egészségügyi Minisztérium adja ki.

Az írásbeli vizsgán a vizsgázók nyílt és zártrendszerű kérdésekből álló feladatlapot oldanak meg, melynek az értékelését az Egészségügyi Minisztérium által kiadott egységes megoldókulcs alapján kell végezni. Az írásbeli vizsga feladatai felölelik a teljes tananyagot, a III. pontban meghatározott követelményeket. A feladatok megoldására 180 perc áll a vizsgázók rendelkezésére.

Szóbeli vizsgarész

A szóbeli vizsga integrált tételsorát az Egészségügyi Minisztérium gondozásában megjelent Tételsor összesítő tartalmazza. A vizsgázóknak az integráló kérdések megválaszolására maximálisan 15 perc áll a rendelkezésére.

A szóbeli vizsga tantárgyai:

1. Az ápolás és a gondozás alapjai

2. Klinikai ápolás

A szóbeli vizsga témakörei:

1. Az ápolás és a gondozás alapjai tantárgy

a) A gondozás alapjai modul

- Az ember mint bio-pszicho-szociális lény.

- Az ember testi fejlődésének szakaszai és jellemzői.

- Az ember pszichés fejlődésének szakaszai és jellemzői.

- Gondozási célok a különböző életkorokban.

- A fogyatékosok (mozgási, hallási, látási, értelmi fogyatékos) gondozásának módszerei.

b) Az ápolás alapjai modul

- Az ápolás története.

- Ápolási filozófiák, ápolási modellek (Henderson, Orem) lényege, jellemzői.

- Az emberi szükségletrendszer jellemzői, a Maslowi hierarchia.

- Az ápolási folyamat jellegzetességei, hatása az ápolás gyakorlatára.

- A beteg tudatállapotának és viselkedésének összefüggései.

- A fájdalom keletkezése, jellemzői, nem gyógyszeres fájdalomcsillapítási eljárások.

- A terhességhez és szüléshez kapcsolódó ápolási teendők.

- A fiziológiás szükségleteket befolyásoló tényezők és hatásuk.

- Az ápoláslélektan módszerei és alkalmazásuk lehetőségei.

2. A klinikai ápolás tantárgy * 

a) Mozgásszervi betegségben szenvedők ápolása modul

- A gyulladásos eredetű mozgásszervi megbetegedésekben szenvedő betegek ápolása. A prevenciós és rehabilitációs lehetőségek.

- A leggyakoribb csontrendszeri kórképekben szenvedő betegek ápolása. Prevenciós és rehabilitációs lehetőségek a különböző életkorokban.

- A különböző traumákat szenvedett betegek ápolása. Prevenciós és rehabilitációs lehetőségek a különböző életkorokban.

b) A keringési rendszer betegségeiben szenvedők ápolása modul

- A leggyakoribb gyulladásos eredetű keringési betegségekben szenvedők ápolása. Prevenciós és rehabilitációs lehetőségek.

- A szívizom vérellátási zavaraiban szenvedő betegek ápolása. Prevenciós és rehabilitációs lehetőségek a különböző életkorokban.

- A leggyakoribb érrendszeri megbetegedésekben szenvedők ápolása.

- Prevenciós és rehabilitációs lehetőségek a keringési rendszeri megbetegedéseknél.

c) A légzőrendszer betegségeiben szenvedők ápolása modul

- A gyulladásos eredetű megbetegedésekben szenvedő betegek ápolása. Prevenciós és rehabilitációs lehetőségeik a különböző életkorban.

- A leggyakoribb allergiás kórképekben szenvedők ápolása.

- A krónikus obstruktív és restriktív megbetegedésekben szenvedők ápolása, prevenciós és rehabilitációs lehetőségek.

- A tüdő ereinek betegségeiben szenvedők ápolása, prevenciós és rehabilitációs lehetőségek.

d) Az emésztőrendszer betegségeiben szenvedők ápolása modul

- A gyulladásos eredetű megbetegedésekben szenvedők ápolása. Prevenciós és rehabilitációs lehetőségek.

- A daganatos megbetegedésekben szenvedők ápolása, prevenciójuk.

- A degeneratív kórképekben szenvedők ápolása.

- A fekélybetegségben szenvedők ápolása, prevenciós lehetőségek.

- Az ér eredetű megbetegedésekben szenvedők ápolása.

- A fejlődési rendellenességekben szenvedők ápolása, rehabilitációs lehetőségeik.

- A székletürítési zavarokban szenvedők ápolása, prevenciós és rehabilitációs lehetőségeik.

- A fertőző betegségekben szenvedők speciális ápolása, prevenciós lehetőségek a fertőzések megelőzésére, terjedésük megakadályozására.

e) A vizeletkiválasztó rendszer betegségeiben szenvedők ápolása modul

- A gyulladásos eredetű vizeletkiválasztó rendszer megbetegedéseiben szenvedők ápolása, megelőzésük lehetőségei.

- A vizeletkiválasztó rendszer sérüléseiben és daganatos elváltozásaiban szenvedő betegek ápolása, rehabilitációs lehetőségek.

- Az autoimmun eredetű megbetegedésekben szenvedők ápolása.

- A veseelégtelenségben szenvedők ápolása, prevenciós lehetőségeik.

- A kőbetegségekben szenvedők ápolása.

- A vizeletkiválasztó rendszer fejlődési rendellenességeiben szenvedők ápolása. Prevenciós és rehabilitációs lehetőségek.

f) A reproduktív rendszer betegségeiben szenvedők ápolása modul

- A beteg gyermekágyas ápolása.

- A fejlődési rendellenességekben szenvedők ápolása, prevenciós és rehabilitációs lehetőségek.

- A gyulladásos eredetű megbetegedésekben szenvedők ápolása, megelőzési lehetőségeik.

- Az allergiás eredetű megbetegedésekben szenvedők ápolása.

- A daganatos megbetegedésekben szenvedők ápolása, prevenciós és rehabilitációs lehetőségeik.

- A különböző sérülésekhez kapcsolódó ápolási feladatok, prevenciós és rehabilitációs lehetőségeik.

g) A vérképző és immunrendszeri betegségekben szenvedők ápolása modul

- A leggyakoribb immunrendszeri betegségekben szenvedők ápolása.

- A különböző anaemiákban szenvedő betegek ápolása, megelőzésük lehetőségei.

- A leukémiás betegek ápolása. Prevenciós és rehabilitációs lehetőségeik.

h) Az idegrendszer betegségeiben szenvedők ápolása modul

- A környéki idegrendszer megbetegedéseiben szenvedők ápolása.

- A gerincvelő betegségeiben szenvedők ápolása. Rehabilitációs lehetőségek.

- A különböző rendszerbetegségekben szenvedők ápolása, rehabilitációs lehetőségeik.

- Az idegrendszer gyulladásos eredetű megbetegedéseiben szenvedők ápolása, rehabilitációs lehetőségeik.

- A fájdalomszindrómákhoz kapcsolódó ápolási feladatok.

- A térszűkítő folyamatokhoz kapcsolódó ápolási feladatok.

- Az epilepsziás beteg ápolása. Rehabilitációs lehetőségek.

- A fokális neurológiai tüneteket okozó zavarokhoz kapcsolódó ápolási feladatok. Rehabilitációs lehetőségeik.

- A sclerosis multiplexben szenvedők ápolása, rehabilitációs lehetőségeik.

- A degeneratív megbetegedésekben szenvedők ápolása, prevenciós és rehabilitációs lehetőségek.

- A tudatzavarokban szenvedők ápolása.

- Az alvászavarokban szenvedők ápolási lehetőségei.

i) Pszichiátriai betegségekben szenvedők ápolása modul

- A lelki működési zavarokban szenvedők ápolása, prevenciós és rehabilitációs lehetőségek.

- A schizophreniában szenvedők ápolása.

- Az affektív kórképekben szenvedők ápolása.

- A paranoiás betegek ápolása.

- A szenvedélybetegségekben szenvedők ápolása.

- A személyiségzavarokban szenvedők ápolása.

- A szorongásos zavarokban szenvedők ápolása.

- A mentális retardációban szenvedők ápolása, prevenciós és rehabilitációs lehetőségek.

- A gerontopszichiátriai kórképekben szenvedők ápolása.

j) Az érzékszervek betegségeiben szenvedők ápolása modul

- A szem gyulladásos eredetű megbetegedéseiben szenvedők ápolása.

- A szem sérüléseihez kapcsolódó ápolási feladatok, prevenciós és rehabilitációs lehetőségek.

- A fül gyulladásos eredetű megbetegedéseiben szenvedők ápolása.

- A fül sérüléseihez kapcsolódó ápolási feladatok, prevenciós és rehabilitációs lehetőségeik.

- A fül daganatos elváltozásaiban szenvedők ápolása.

- A bőr mikroorganizmusok által okozott betegségeihez kapcsolódó ápolási feladatok.

- A bőr allergiás megbetegedéseiben szenvedők ápolása.

- A bőr daganatos megbetegedéseiben szenvedők ápolása, prevenciós és rehabilitációs lehetőségek.

k) Az endokrin rendszer betegségeiben szenvedők ápolása modul

- Az endokrin rendszer rendellenes működésében szenvedők ápolása.

- A diabetes mellitusban szenvedő betegek ápolása, prevenciós és rehabilitációs lehetőségek. Diétás kezelés.

- Az endokrin mirigyek daganatos elváltozásaiban szenvedők ápolása, megelőzésük lehetőségei.

l) A hospice ismeretek modul

- Segítségnyújtás, tanácsadás a terminális állapotban levő - elsősorban daganatos - betegeknek, illetve hozzátartozóiknak a hospice elérési lehetőségeiről.

- Az érdeklődők felvilágosítása a hospice műkődéséről, lehetőségeiről, a különböző szervezeti formákról.

- A terminális állapotban lévő beteg segítése szükségletei kielégítésében.

- Közreműködés a hospice team munkájában.

- Segítségadás a terminális állapotban lévő beteg és hozzátartozói lelki-érzelmi igényeinek kielégítésében.

A szóbeli vizsgán a vizsgázó verbális kommunikatív, kombinatív és integráló képességeit méri a bizottság.

Gyakorlati vizsgarész

A gyakorlati feladatokat a III. pontban foglaltak alapján a szakmai vizsgát szervező intézmény állítja össze, és a szakmai vizsga elnöke hagyja jóvá. A gyakorlati kérdések az ápolási feladatok köréből klinikai környezetben valós vagy szituatív helyzeteket (feladatokat, folyamatokat) dolgoznak fel, melyek alkalmasak a vizsgázók kompetenciáinak a megítélésre.

A gyakorlati vizsgán a vizsgázó problémamegoldó, szenzoros és verbális kommunikatív, együttműködési, empátiás, logikai és együttműködési képességeit értékeli a bizottság.

3. A szakmai vizsga értékelése

A vizsgázó az egyes vizsgarészeken elért teljesítménye alapján szakmai gyakorlatból és szakmai elméletből kap osztályzatot.

A szakmai gyakorlati osztályzatot a szakmai gyakorlati vizsgán nyújtott teljesítménye alapján kell megállapítani.

A szakmai elmélet osztályzata a szóbeli és az írásbeli vizsgarész érdemjegyének átlagolásával kerül megállapításra. Tört érték esetén az elméleti osztályzatot a vizsgabizottság az összteljesítmény figyelembevételével a szóbeli vagy az írásbeli jegy felé kerekíti. Eredménytelennek kell tekinteni a szakmai elméleti vizsgát, ha a jelölt bármelyik elméleti vizsgarészből elégtelen osztályzatot kap.

A szakmai vizsga a teljes szakmai ismeretanyagot átfogja, felmentés a szakmai vizsgáztatás általános szabályairól és eljárási rendjéről szóló 26/2001. (VII. 27.) OM rendeletben foglaltak alapján adható.

IV. Egyéb tudnivalók

Az eredményes szakmai vizsga után a vizsgázó „Ápolási asszisztens” szakképesítést kap, amit a vizsgázó nevére kiállított „Bizonyítvány” tanúsít.

A szakmai vizsga előzőekben nem szabályozott egyéb kérdéseiben a szakmai vizsgáztatás általános szabályairól és eljárási rendjéről szóló 26/2001. (VII. 27.) OM rendeletben foglaltak az irányadók.

Az ápolási asszisztens szakképesítés szakmai és vizsgakövetelményeinek, valamint a moduláris programjának bevezetése az Országos Képzési Jegyzékről szóló 27/2001. (VII. 27.) OM rendelet 3. § alapján történik.


  Vissza az oldal tetejére