A jogszabály mai napon ( 2022.10.03. ) hatályos állapota.
A jelek a bekezdések múltbeli és jövőbeli változásait jelölik.

 

2002. évi XXVIII. törvény

a Magyar Köztársaság Kormánya és a Lett Köztársaság Kormánya között, személyek visszafogadásáról szóló, Budapesten, 2001. október 17. napján aláírt Egyezmény kihirdetéséről * 

1. § Az Országgyűlés a Magyar Köztársaság Kormánya és a Lett Köztársaság Kormánya között a személyek visszafogadásáról szóló, Budapesten, 2001. október 17. napján aláírt Egyezményt e törvénnyel kihirdeti.

[Az Egyezmény megerősítéséről szóló jegyzékváltás 2002. április 4-én megtörtént. Az Egyezmény - annak 15. Cikk (1) bekezdése értelmében - 2002. május hó 4. napján hatályba lépett.]

2. § Az Egyezmény magyar nyelvű szövege a következő:

„Egyezmény
a Magyar Köztársaság Kormánya és a Lett Köztársaság Kormánya között személyek visszafogadásáról

A Magyar Köztársaság Kormánya és a Lett Köztársaság Kormánya (a továbbiakban: Szerződő Felek)

attól az óhajtól vezérelve, hogy kölcsönösen megkönnyítsék az államaik területén jogellenesen tartózkodó személyeknek a visszafogadását és átszállítását,

az alábbiakban állapodtak meg:

I. Fejezet

Fogalmak

1. Cikk

A jelen Egyezmény alkalmazásában az alábbi fogalmak jelentése a következő:

1. Harmadik állam állampolgára - az a személy, aki egyik Szerződő Fél államának állampolgárságával sem rendelkezik.

2. Hontalan személy - az a személy, akit egyetlen állam sem tart saját joga alapján állampolgárának.

3. Vízum - a Szerződő Felek államának illetékes hatóságai által kiállított olyan érvényes engedély, amely a személyeket feljogosítja az állam területére történő belépésre és az engedélyben foglalt feltételek szerinti időtartamú és célú tartózkodásra.

4. Tartózkodási engedély - a Szerződő Felek államának illetékes hatóságai által kiállított olyan érvényes engedély, amely a személyeket a Szerződő Felek államának területén történő tartózkodásra, többszöri ki- és visszautazásra jogosítja fel.

A tartózkodási engedély nem foglalja magában a menedékjogi eljárás vagy a tartózkodási engedély iránti kérelem elbírálásának idejére, vagy pedig a kiutasítási eljárás idejére kiadott, a Szerződő Felek államának területére szóló tartózkodási lehetőséget.

II. Fejezet

A Szerződő Felek állampolgárainak visszafogadása

2. Cikk

(1) A Szerződő Felek a jelen Egyezményben foglaltakon kívüli minden különösebb alakszerűség nélkül visszafogadják államuk területére azokat a személyeket, akik a megkereső Szerződő Fél államának területére való belépéshez vagy tartózkodáshoz szükséges feltételeket nem, vagy már nem teljesítik, amennyiben bizonyítható vagy megalapozottan vélelmezhető, hogy a személy a megkeresett Szerződő Fél államának állampolgárságával rendelkezik.

(2) Amennyiben az állampolgárság kétséget kizáróan nem állapítható meg, a megkeresett Szerződő Fél, amelynek vélelmezhetően saját állampolgáráról van szó, diplomáciai vagy konzuli tisztviselője útján a kérdést haladéktalanul, de legkésőbb 4 munkanapon belül tisztázza.

(3) A jelen cikk (1) bekezdésének rendelkezéseit alkalmazni kell azon személyek esetében is:

a) akik a megkeresett Szerződő Fél államterületére vonatkozó, egy évnél hosszabb időre szóló huzamos vagy állandó tartózkodási engedéllyel vagy a megkeresett Szerződő Fél államának illetékes hatóságai által kiállított érvényes úti okmánnyal rendelkeznek, továbbá

b) akiket a megkereső Szerződő Fél államának területén történő tartózkodásuk alatt elbocsátották az állampolgárság kötelékéből anélkül, hogy másik állampolgárságot szereztek volna, vagy legalább a megkereső Szerződő Féltől honosítási ígéretet kaptak volna.

(4) Ha az utólagos ellenőrzések során bebizonyosodik, hogy az érintett személy visszafogadásakor nem rendelkezett a megkeresett Szerződő Fél államának állampolgárságával, a megkereső Szerződő Fél minden formaság mellőzésével köteles visszafogadni.

III. Fejezet

Harmadik államok állampolgárainak/hontalan személyek visszafogadása

3. Cikk

(1) A Szerződő Felek, a másik Szerződő Fél megkeresésére, kötelesek visszafogadni azokat a személyeket, akik harmadik állam állampolgárai vagy hontalan személyek (a továbbiakban: harmadik államok állampolgárai), amennyiben a megkereső Szerződő Fél államának területére jogellenesen léptek be, feltéve, hogy bebizonyosodik, hogy az érintett személy közvetlenül a megkeresett Szerződő Fél államának területéről érkezett.

(2) A jelen cikk (1) bekezdésének rendelkezései nem alkalmazhatók, amennyiben a harmadik állam állampolgárának a másik Szerződő Fél az államának területére történt belépését követően tartózkodási engedélyt adott.

(3) Bármelyik Szerződő Fél, a másik Szerződő Fél megkeresésére, köteles visszafogadni a harmadik állam azon állampolgárát, aki a másik Szerződő Fél államának területén jogellenesen tartózkodik, és aki a megkeresett Szerződő Fél által kibocsátott érvényes tartózkodási engedéllyel vagy vízummal rendelkezik.

(4) Bármelyik Szerződő Fél, a másik Szerződő Fél megkeresésére, köteles visszafogadni azt a hontalan személyt, aki a másik Szerződő Fél államának területére a megkeresett Szerződő Fél által kibocsátott úti okmánnyal lép be, amely feljogosítja őt az okmányt kiállító Szerződő Fél állama területére történő visszatérésre.

4. Cikk

(1) A megkereső Szerződő Fél visszafogadási kérelemben kéri a harmadik állam állampolgárának visszafogadását. A megkeresett Szerződő Fél visszafogadási nyilatkozat alapján fogadja vissza a harmadik állam állampolgárát.

(2) A jelen Egyezmény 3. és 5. Cikkének rendelkezései alapján, a visszafogadási kötelezettség nem áll fenn azon személyek esetében, akik:

a) harmadik állam állampolgárai és visszafogadásukat az illetékes hatóságok a jogellenes belépést követő 9 (kilenc) hónapon belül nem kérték;

b) harmadik állam állampolgárai, akik a megkereső Szerződő Fél államának területére történő beutazáskor ezen Szerződő Fél érvényes vízumával vagy más érvényes tartózkodási engedélyével rendelkeztek;

c) harmadik állam olyan állampolgárai esetében, akik elhagyták a megkeresett Szerződő Fél államának területét és a megkereső Szerződő Fél államának területére olyan harmadik állam területéről léptek be, amelynek a megkereső Szerződő Fél a harmadik állam állampolgárait nemzetközi szerződés alapján visszaadhatja;

d) olyan harmadik állam állampolgára, amelynek a megkereső Szerződő Fél államával közös államhatára van;

e) olyan harmadik állam állampolgárai, akiknek menekült jogállását a megkereső Szerződő Fél a menekültek helyzetére vonatkozó, az 1967. január hó 31-i, New York-i Jegyzőkönyvvel módosított, 1951. július hó 28-i, Genfi Egyezmény alapján, vagy hontalan jogállását az 1954. szeptember 28-i, New York-i Egyezmény alapján elismerte;

f) harmadik állam azon állampolgárai, akik a megkereső Szerződő Fél államában menedékjog iránti kérelmet nyújtottak be, és amelyről a megkereső Szerződő Fél érvényesen még nem döntött.

5. Cikk

(1) A Szerződő Felek minden különösebb formalitás nélkül, előzetes értesítést követően visszafogadják a harmadik állam azon állampolgárát, aki a másik Szerződő Fél államának területéről közvetlenül, jogellenesen lépett be a megkereső Szerződő Fél államának területére, amennyiben ezt a jogellenes belépéstől számított 4 (négy) napon belül kérik.

(2) Ha ezen feltételek nem állnak fenn, a visszafogadás a jelen Egyezmény 3. Cikkének rendelkezései szerint kérhető.

6. Cikk

(1) A megkereső Szerződő Fél, minden különösebb formalitás nélkül, visszafogadja a harmadik állam állampolgárát, amennyiben a megkeresett Szerződő Fél a visszavételt követő 30 (harminc) napon belül megállapítja, hogy a jelen Egyezmény 3. és az 5. Cikkében foglalt feltételek az átadás időpontjában nem állnak fenn.

(2) A személyek visszafogadására kizárólag a Szerződő Felek által kijelölt határátkelőhelyeken kerülhet sor.

(3) A Szerződő Felek kötelesek megtenni mindent annak érdekében, hogy a harmadik államok állampolgárait közvetlenül a származási országukba irányítsák vissza.

IV. Fejezet

Határidők

7. Cikk

(1) A megkeresett Szerződő Fél haladéktalanul, de legkésőbb a kézhezvételtől számított 7 (hét) munkanapon belül köteles válaszolni a visszafogadás iránti megkeresésre.

(2) A megkeresett Szerződő Fél válaszát követően ezen Szerződő Fél a jelen Egyezmény 2. Cikkében szereplő személyeket késedelem nélkül, de legkésőbb 4 (négy) napon belül, a jelen Egyezmény 3. és 5. Cikkében szereplő harmadik állam állampolgárait haladéktalanul, de legkésőbb 20 (húsz) napon belül köteles visszafogadni.

(3) A (2) bekezdésben megjelölt határidő a Szerződő Felek kérelmére, az átvétellel kapcsolatos jogi vagy ténybeli akadályok esetén, és kizárólag ezen akadályok megszűnéséig, meghosszabbítható.

V. Fejezet

Harmadik állam állampolgárainak átszállítása

8. Cikk

(1) Mindkét Szerződő Fél, minden különösebb formaság mellőzésével, a másik Szerződő Fél megkeresése alapján, engedélyezi azon harmadik állam állampolgárainak légi úton, hatósági kísérettel történő átszállítását, akiket a megkereső Szerződő Fél azzal a céllal vont kiutasítási intézkedés alá, hogy őket harmadik ország átvegye, és akiknek az átvétele, illetve az átszállítása a további tranzitállamokon keresztül a célállamba biztosított. Ilyen esetekben a másik Szerződő Fél vízuma nem szükséges.

(2) Az átszállítást nem kérelmezik, illetőleg az visszautasítható, ha megalapozottan vélelmezhető, hogy a harmadik állam állampolgárát

a) a célországban vagy bármely tranzitállamban halálos ítélet fenyegeti, vagy kínzásnak, embertelen vagy megalázó bánásmódnak, avagy faji, vallási, nemzeti hovatartozása, társadalmi csoporthoz tartozása, vagy politikai nézetei miatt üldöztetésnek lenne kitéve, valamint

b) a célállamban vagy bármelyik tranzitállamban büntetőeljárás vagy büntetés végrehajtása fenyegeti, kivéve a tiltott határátlépés esetét.

(3) Az átszállításra vonatkozó kérelmet az illetékes hatóságok közvetlenül juttatják el egymáshoz. Az átszállítás időpontjában és módjában a Szerződő Felek hatóságai közvetlenül megállapodnak.

(4) A légi úton, hatósági kísérettel történő átszállítást a megkereső Szerződő Fél csak a megkeresett Szerződő Fél repülőterén lévő tranzitvárójának elhagyása nélkül biztosíthatja.

(5) A megkeresett Szerződő Fél kérheti, hogy a megkereső Szerződő Fél állama illetékes hatóságának képviselője kísérőként jelen legyen a területén történő átszállítás során.

(6) A megkereső Szerződő Fél köteles biztosítani az utazáshoz szükséges valamennyi érvényes dokumentumot, az érvényes úti okmányt, egyéb szükséges engedélyeket, valamint az érvényes menetjegyeket, amelyek a célállamba, illetve a tranzitállamok területén történő áthaladáshoz szükségesek, továbbá a célállam befogadó nyilatkozatát.

(7) Ha a megkeresett Szerződő Fél a kérelmet a szükséges feltételek hiánya miatt elutasítja, akkor a megkereső Szerződő Féllel közölnie kell az elutasítás indokát.

(8) A harmadik államok állampolgárai visszaadhatók a megkereső Szerződő Félnek, ha utólag olyan tények válnak ismertté, vagy olyan körülmények következnek be, amelyek a hatósági ellenőrzéssel történő átszállítást nem teszik lehetővé. Ezen okok közlését követően a megkereső Szerződő Fél köteles visszafogadni a hatósági kísérettel történő átszállításra előzőleg átvett személyeket.

VI. Fejezet

Költségviselés

9. Cikk

(1) A jelen Egyezmény II. és III. fejezete alapján visszafogadásra kerülő személyeknek a megkeresett Szerződő Fél államhatáráig történő szállításával kapcsolatos valamennyi költséget, valamint az esetleges ismételt visszafogadás költségét, a megkereső Szerződő Fél viseli.

(2) A jelen Egyezmény V. fejezetében szabályozott harmadik állam állampolgárainak hatósági kísérettel történő átszállításából és esetleges visszaszállításából keletkező, illetőleg ezzel kapcsolatban felmerült valamennyi költséget a megkereső Szerződő Fél viseli.

VII. Fejezet

Adatvédelem

10. Cikk

Amennyiben a jelen Egyezmény végrehajtásával kapcsolatban személyes adatokat adnak át, az ilyen információ kizárólag az alábbiakat tartalmazhatja:

a) kérelemre az átadandó/átszállítandó személy és ha szükséges családtagjai személyes azonosító adatait (családi és utónév, adott esetben korábbi név, gúnynév vagy álnév; születési hely és idő; nem; korábbi és jelenlegi állampolgárság),

b) a személyazonosító igazolványban vagy útlevélben feltüntetett adatokat (az okmány száma; érvényességi ideje; a kiállítás helye és ideje; a kiállító hatóság megnevezése stb.),

c) egyéb, az átadandó/átszállítandó személy azonosításához, illetve az átvétel előfeltételeinek vizsgálata céljából szükséges adatot,

d) a tartózkodási helyeket és az utazási útirányokat.

11. Cikk

(1) A Szerződő Felek az átadott személyes adatokat csak a jelen Egyezményben meghatározott célra, és az átadó Szerződő Fél által közölt feltételekkel használhatják fel.

(2) Az átadó Fél kérésére a fogadó Fél tájékoztatást nyújt az átadott személyes adatok felhasználásáról és az elért eredményekről.

(3) A személyes adatok csak a jelen Egyezmény végrehajtásában illetékes hatóságoknak adhatók át. Az adatok továbbadása más hatóságoknak csak ezen adatokat átadó Fél előzetes írásbeli engedélyével történhet.

(4) Az átadó Fél felel az átadott adatok teljességéért és helyességéért. Ha bebizonyosodik, hogy téves vagy át nem adható adatok is átadásra kerültek, akkor erről a tényről a fogadó Felet haladéktalanul értesíteni kell, amely azonnal intézkedik a téves adatok helyesbítéséről, illetve az át nem adható adatok megsemmisítéséről.

(5) Amikor azt a Szerződő Felek jogszabályai lehetővé teszik, az átadott személy számára - kérésére - felvilágosítást kell adni a személyével kapcsolatban kezelt adatokról. Az érintett személy kérheti személyes adatainak helyesbítését vagy törlését, ha bebizonyosodik, hogy téves vagy át nem adható adatok is átadásra kerültek.

(6) A Szerződő Felek biztosítják, hogy az érintett személyek bírósághoz fordulhassanak, amennyiben személyes adataikat nem a jelen Egyezményben meghatározott célból, vagy meghatározott módon, vagy nem az erre felhatalmazott szervek használták fel.

(7) Az átadó Fél az átadáskor közli a saját államának jogszabályaiban meghatározott, érvényes adattörlési határidőket. Ezektől függetlenül az átadott személyes adatokat a szükségesség megszűnésekor törölni kell.

(8) A Szerződő Felek kötelesek a személyes adatok átadásáról, átvételéről és törléséről nyilvántartást vezetni.

(9) A Szerződő Felek kötelesek az átadott személyes adatokat hatásosan védeni a jogosulatlan hozzáférés, valamint a változtatás és nyilvánosságra hozatal ellen.

VIII. Fejezet

Az Egyezmény végrehajtása

12. Cikk

(1) A jelen Egyezmény végrehajtását a Szerződő Felek belügyminisztériumai Végrehajtási Megállapodásban szabályozzák, amelyben meghatározzák:

a) azokat az okmányokat, amelyek alapján az állampolgárság megállapítható vagy valószínűsíthető;

b) az eljáró illetékes hatóságokat és a kölcsönös tájékoztatás módját;

c) a végrehajtás során követendő eljárást, a visszafogadáshoz, az átszállításhoz és az állampolgárság megállapításához szükséges adatokat és iratokat;

d) a jogellenes határátlépés bizonyításának módját;

e) az Egyezmény VI. fejezetében meghatározott költségviselés módját és rendjét;

f) a személyek visszafogadására kijelölt határátkelőhelyeket.

(2) A jelen cikk (1) bekezdése szerinti Végrehajtási Megállapodás a jelen Egyezménnyel egyidejűleg lép hatályba.

13. Cikk

(1) A jelen Egyezmény nem alkalmazható a Szerződő Felek államai között kiadatásra irányuló jogsegély esetében.

(2) A jelen Egyezmény nem érinti a Szerződő Felek állama állampolgárainak elismert jogait, a Magyar Köztársaság és a Lett Köztársaság között fennálló nemzetközi szerződések rendelkezéseit, valamint a két állam más nemzetközi szerződéseiben vállalt kötelezettségeit.

(3) A jelen Egyezmény nem érinti a menekültek helyzetéről szóló, 1967. január 31-i, New York-i Jegyzőkönyvvel módosított 1951. július 28-i, Genfi Egyezmény hatályát.

14. Cikk

A jelen Egyezmény értelmezésével vagy alkalmazásával kapcsolatban felmerült vitákat a Szerződő Felek belügyminisztériumaik útján, tárgyalások formájában, ennek eredménytelensége esetén diplomáciai úton rendezik.

IX. Fejezet

Záró rendelkezések

15. Cikk

(1) A jelen Egyezmény határozatlan időre szól. A Szerződő Felek kölcsönösen értesítik egymást arról, hogy eleget tettek a hatálybalépéshez szükséges belső jogi előírásoknak. Az Egyezmény az erről szóló későbbi diplomáciai jegyzék kézhezvételét követő 30. (harmincadik) napon lép hatályba.

(2) A jelen Egyezmény alkalmazását, a 2. és a 10-11. Cikkben foglalt rendelkezéseket kivéve, mindkét Szerződő Fél a közbiztonság, a közrend és a közegészségügy védelme érdekében egészben vagy részben a másik Szerződő Félhez diplomáciai úton megküldött írásbeli értesítéssel felfüggesztheti. Az Egyezmény felfüggesztése, illetve annak megszüntetése az erre irányuló diplomáciai jegyzék kézhezvételét követő napon lép hatályba.

(3) A jelen Egyezményt mindkét Szerződő Fél diplomáciai úton felmondhatja. A felmondás az erről szóló diplomáciai jegyzék kézhezvételét követő 90. (kilencvenedik) napon lép hatályba.

Készült Budapesten, a 2001. év október hónap 17. napján, két eredeti példányban, magyar, lett és angol nyelven, mindhárom nyelvű szöveg egyaránt hiteles. Vita esetén az angol nyelvű szöveg az irányadó.

(Aláírások)”

3. § (1) Ez a törvény a kihirdetését követő 8. napon lép hatályba, rendelkezéseit azonban 2002. év május hó 4. napjától kell alkalmazni.

(2) *  A törvény végrehajtásáról az idegenrendészetért és menekültügyért felelős miniszter gondoskodik.


  Vissza az oldal tetejére