A jogszabály mai napon ( 2022.10.06. ) hatályos állapota.
A jelek a bekezdések múltbeli és jövőbeli változásait jelölik.

 

2002. évi XLVIII. törvény

az Országos Rádió és Televízió Testület 2001. évi költségvetésének végrehajtásáról * 

Az Országgyűlés az Országos Rádió és Televízió Testület 2001. évi költségvetéséről szóló 2000. évi CXXXIV. törvényben meghatározott költségvetése végrehajtásáról a következő törvényt alkotja:

A főösszegek alakulása

1. § (1) Az Országgyűlés az Országos Rádió és Televízió Testület (a továbbiakban: ORTT) 2001. évi költségvetése végrehajtását 964,118 M Ft, azaz kilencszázhatvannégymillió-egyszáztizennyolcezer forint bevétellel és 934,725 M Ft, azaz kilencszázharmincnégymillió-hétszázhuszonötezer forint kiadással jóváhagyja.

(2) Az ORTT 2001. évi költségvetése végrehajtásának mérlegét e törvény 1. és 2. számú melléklete tartalmazza.

A bevételek részletezése

2. § (1) Az ORTT általános működési és felhalmozási kiadásainak fedezetére, a Műsorszolgáltatási Alap által - a rádiózásról és televíziózásról szóló 1996. évi I. törvény (a továbbiakban: Rtv.) 84. § (2) és (3) bekezdése alapján - átutalt összes támogatás 881,179 M Ft, azaz nyolcszáznyolcvanegymillió-egyszázhetvenkilencezer forint.

(2) Az ORTT intézményi működési bevétele 9,874 M Ft, azaz kilencmillió-nyolcszázhetvennégyezer forint.

(3) Az előző években képzett pénzmaradvány elszámolt bevétele 38,792 M Ft, azaz harmincnyolcmillió-hétszázkilencvenkettőezer forint.

(4) Az átvett többletfeladatok ellátására kapott pénzeszköz 33,637 M Ft, azaz harminchárommillió-hatszázharminchétezer forint, a képzési céltámogatás 0,636 M Ft, azaz hatszázharminchatezer forint.

A kiadások részletezése

3. § (1) Az ORTT általános működési kiadásai összesen 836,954 M Ft, azaz nyolcszázharminchatmillió-kilencszázötvennégyezer forint, a felhalmozási kiadás 97,771 M Ft, azaz kilencvenhétmillió-hétszázhetvenegyezer forint.

(2) A működési kiadásokból 457,670 M Ft, azaz négyszázötvenhétmillió-hatszázhetvenezer forint a személyi juttatás, 156,948 M Ft, azaz egyszázötvenhatmillió-kilencszáznegyvennyolcezer forint a munkaadókat terhelő járulék, és 222,336 M Ft, azaz kettőszázhuszonkettőmillió-háromszázharminchatezer forint a dologi kiadás.

A pénzmaradvány jóváhagyása

4. § (1) Az Országgyűlés az ORTT 2001. évi pénzmaradványát az éves mérleg források oldalán szereplő összegével egyezően, 29,393 M Ft, azaz huszonkilencmillió-háromszázkilencvenháromezer forint értékben hagyja jóvá.

(2) A pénzmaradvány összege az 2001. évi kötelezettségvállalások a 2002. évre áthúzódó pénzügyi teljesítésének fedezetére, a kötelezettségvállalással nem terhelt rész a 2002. évi felhalmozási kiadásokra használható fel.

Költségvetésen kívüli ORTT kezelésű bevételek és kiadások alakulása

5. § (1) Az ORTT költségvetésen kívüli, ORTT kezelésű 2001. évi bevétele 6 192,055 M Ft, azaz hatmilliárd-egyszázkilencvenkettőmillió-ötvenötezer forint.

(2) Az ORTT költségvetésen kívüli, ORTT kezelésű 2001. évi kiadása 6 015,937 M Ft, azaz hatmilliárd-tizenötmillió-kilencszázharminchétezer forint.

(3) Az (1) bekezdésben megállapított bevételek és a (2) bekezdésben megállapított kiadások részletezését e törvény 3. és 4. számú melléklete tartalmazza.

A Műsorszolgáltatási Alap költségvetésének végrehajtása

6. § Az Országgyűlés az Rtv. 32. §-ában és a 77. § (6) bekezdésében foglaltaknak megfelelően az ORTT zárszámadásának mellékleteként jóváhagyja a Műsorszolgáltatási Alap 2001. évi költségvetésének végrehajtását. (5. számú melléklet)

Záró rendelkezések

7. § Ez a törvény a kihirdetését követő 8. napon lép hatályba.

1. számú melléklet a 2002. évi XLVIII. törvényhez

Az ORTT 2001. évi költségvetése végrehajtásának mérlege

Bevételek

Millió forintban
Megnevezés Eredeti
előirányzat
Módosított
előirányzat
2001. évi
teljesítés
Törvény szerinti bevételek 881,179 881,179 881,179
2000. évi pénzmaradvány (pénzforgalom nélküli bevétel) 38,792 38,792
Működési és felhalmozási bevételek 7,100 9,874 9,874
Műsorszolgáltatási Alaptól átvett pénzeszköz 33,637 33,637
Képzési céltámogatás 0,636 0,636
Összesen 888,279 964,118 964,118

2. számú melléklet a 2002. évi XLVIII. törvényhez

Az ORTT 2001. évi költségvetése végrehajtásának mérlege

Kiadások

Millió forintban
Előirányzat neve Eredeti
előirányzat
Módosított
előirányzat
Teljesítés
Személyi juttatások 414,553 461,662 457,670
Munkaadókat terhelő járulékok 139,269 158,080 156,948
Dologi kiadások 262,207 243,418 222,336
Felhalmozási kiadások 72,250 100,958 97,771
Összesen 888,279 964,118 934,725

3. számú melléklet a 2002. évi XLVIII. törvényhez

Az ORTT költségvetésen kívüli bevételeinek mérlege

Előirányzat neve Eredeti
előirányzat * 
Módosított
előirányzat
Teljesítés
Műsorszolgáltatási díj 6 797,500 6 797,500 4 643,589
Pályázati díj 77,315 102,388 102,388
TV-üzembentartási díj 22 029,475 22 029,475 -
Áfa 361,461 1 197,775 1 197,775
Áfakötelezettség finanszírozása MA-tól - 141,043 141,043
Kötbér, bírság, késedelmi kamat - 22,958 22,958
Óvadék - 34,337 34,337
Közérdekű kötelezettségvállalás - 0,012 0,012
Adóbírság 41,659 41,659
Adóhiány 8,294 8,294
Összesen 29 265,751 30 911,222 6 192,055

4. számú melléklet a 2002. évi XLVIII. törvényhez

Az ORTT költségvetésen kívüli kiadásainak mérlege

Előirányzat neve Eredeti
előirányzat * 
Módosított
előirányzat
Teljesítés
Műsorszolgáltatási díj 5 438,000 6 797,500 4 633,333
Pályázati díj 61,852 102,388 91,719
TV-üzembentartási díj 20 725,367 20 725,367 -
TV-üzembentartási beszedési díj 1 304,108 1 304,108 -
Áfa 1 736,424 1 733,556 1 186,994
Finanszírozott áfa visszatérítése MA-nak 141,043 16,838
Kötbér, bírság, késedelmi kamat 22,958 16,681
Óvadék 34,337 20,419
Közérdekű kötelezettségvállalás 0,012
Adóbírság 41,659 41,659
Adóhiány 8,294 8,294
Összesen 29 265,751 30 911,222 6 015,937 * 

5. számú melléklet a 2002. évi XLVIII. törvényhez

A Műsorszolgáltatási Alap költségvetése végrehajtásának mérlege

Kiemelt
előirányzat
Kiemelt
előirányzat
Kiemelt előirányzat Kiemelt előirányzat
Elő-
irányzat
Előirányzat Elő-
irányzat
Elő-
irányzat
II. BEVÉTELEK 28 109 25 543
1. Üzembentartási díj 22 029 20 025
1.1. Bruttó beszedett üzembentartási díj 17 069 15 301
1.2. Mentesítettek utáni költségvetési átalány 4 960 4 724
2. Műsorszolgáltatási díj 5 438 4 630
2.1. MTM-SBS Televízió Rt. 1 232 1 253
2.2. Magyar RTL Televízió Rt. 1 119 1 138
2.3. Országos Kereskedelmi Rádió Rt. 1 065 1 065
2.4. Hungária Rádió Műsorszolgáltató Rt. 1 047 0
2.5. Nem országos műsorszolgáltatási jogosultságok 974 1 174
3. Pályázati díjak 62 114
3.1. Műsorszolgáltatási jogosultságok pályázati díja 2
3.2. Céltámogatások pályázati díja 62 111
4. Kötbér, kártérítés, bírság 0 40
5. Önkéntes befizetések 0 2
6. Egyéb bevételek 580 732
I. KIADÁSOK 28 109 25 416
1. Továbbutalandó üzembentartási díj 19 482 17 451
1.1. Magyar Televízió Rt. 8 290 7 426
1.2. Magyar Rádió Rt. 5 803 5 198
1.3. Duna Televízió Rt. 4 974 4 456
1.4. ORTT 207 186
1.5. Közalapítványok összesen 207 186
2. Céltámogatások 3 081 2 220
2.1. Közszolgálati műsorszámok támogatása 487 86
2.2. Közszolgálati műsorok támogatása 1 244 1 642
2.3. Műsorszórás és -elosztás fejlesztése 1 119 385
2.4. Nem nyereségérdekelt műsorszolgáltatók támogatása 115
2.5. Közműsor-szolgáltatók támogatása 115 106
3. Továbbutalandó műsorszolgáltatási díj 2 297 2 318
3.1. Magyar Televízió Rt. 863 877
3.2. Magyar Rádió Rt. 1 065 1 065
3.3. Duna Televízió Rt. 370 376
4. Üzembentartási díjak beszedési költsége 1 304 1 456
5. Kiegészítő támogatások 923 878
5.1. ORTT 674 696
5.2. Költségvetési átcsoportosítás 0 34
5.3. Közalapítványok összesen 249 149
6. Igazgatóság 625 487
6.1. Személyi juttatások 241 192
6.2. Munkaadót terhelő járulékok 112 74
6.3. Dologi kiadások 222 188
6.4. Felhalmozási kiadások 50 33
7. Szerzői jogdíjak 142 157
8. Egyedi támogatások, pályázatok 159 250
9. Pályázatok bírálatának költségei 77 26
10. Fesztiváliroda felállítása 10 0
11. Műsorszolgáltatási díjjal összefüggő költségek 10 0
12. Az ORTT-t terhelő adóbírság 0 42
13. Az ORTT-t terhelő, a műsorszolgáltatók által be nem fizetett áfa 0 131

  Vissza az oldal tetejére