A jogszabály mai napon ( 2020.05.31. ) hatályos állapota.
A jelek a bekezdések múltbeli és jövőbeli változásait jelölik.

 

67/2002. (III. 30.) Korm. rendelet

a Magyar Köztársaság Kormánya és a Dél-Afrikai Köztársaság Kormánya között a szervezett bűnözés, az illegális kábítószer-kereskedelem és más súlyos bűncselekmények elleni fellépésben történő együttműködésről szóló, Budapesten, 1999. május 3-án aláírt Megállapodás kihirdetéséről

1. § A Kormány a Magyar Köztársaság Kormánya és a Dél-Afrikai Köztársaság Kormánya között a szervezett bűnözés, az illegális kábítószer-kereskedelem és más súlyos bűncselekmények elleni fellépésben történő együttműködésről szóló, Budapesten, 1999. május 3-án aláírt Megállapodást e rendelettel kihirdeti.

[A Megállapodás jóváhagyásáról szóló jegyzékváltás 2002. január 15. napján megtörtént. A Megállapodás - annak 15. Cikk (1) ) bekezdése értelmében - 2002. február 14. napján hatályba lépett.]

2. § A Megállapodás magyar nyelvű szövege a következő

„Megállapodás
a Magyar Köztársaság Kormánya és a Dél-Afrikai Köztársaság Kormánya között a szervezett bűnözés, az illegális kábítószer-kereskedelem és más súlyos bűncselekmények elleni fellépésben történő együttműködésről

Preambulum

A Magyar Köztársaság Kormánya és a Dél-Afrikai Köztársaság Kormánya (a továbbiakban együttesen: Felek, külön-külön: Fél)

attól a törekvésüktől vezérelve, hogy hozzájáruljanak kétoldalú kapcsolataik fejlődéséhez,

meggyőződve a bűnözés, különösen a szervezett bűnözés, az illegális kábítószer-kereskedelem és más súlyos bűncselekmények elleni fellépés, valamint a hatékony bűnmegelőzés nagy fontosságáról,

attól az óhajtól vezérelve, hogy összehangolják a nemzetközi szervezett bűnözés elleni tevékenységüket, valamint

figyelembe véve nemzetközi kötelezettségeiket,

az alábbiakban állapodtak meg:

1. Cikk

Az együttműködés területei

A Felek belső jogszabályaikkal összhangban együttműködnek a szervezett bűnözés, az illegális kábítószer-kereskedelem, a radioaktív anyagok tiltott előállítása, megszerzése, behozatala, kivitele és forgalma, valamint más súlyos bűncselekmények elleni fellépésben, az ilyen bűncselekmények megelőzésében és üldözésében, különösen azokban az esetekben, amelyekben a bűncselekmények vagy azok előkészületei az egyik Fél országának területén valósulnak meg, valamint a megszerzett adatok és/vagy információk a másik Fél területére utalnak.

2. Cikk

Szervezett bűnözés és súlyos bűncselekmények

A Felek belső jogszabályaikkal összhangban vállalják, hogy együttműködnek a súlyos - különösen a szervezett bűnözéssel összefüggő - bűncselekmények felderítésében és megelőzésében, valamint a jelen Megállapodás végrehajtására kijelölt hatóságokon keresztül (a továbbiakban: illetékes hatóságok):

a) megosztják a fenti bűncselekményekben érintett személyekre, különösen az elkövetők személyazonosságára, kapcsolataira, a bűnszervezetek vagy csoportok felépítésére, a típusos tettes és csoport magatartásra, a releváns tényekre (megfelelően tekintetbe véve a bűncselekmény időpontját, helyszínét és az elkövetés módszerét), az áldozatra, a megsértett jogszabályokra, a meghozott intézkedésekre vonatkozó, valamint bármilyen, más olyan információt, amely szükséges lehet az ilyen cselekmények megakadályozásához és felszámolásához;

b) biztosítják az összehangolt rendőri együttműködést a nyomozások során, és lehetőség szerint személyi, infrastrukturális és szervezeti támogatást nyújtanak egymásnak;

c) tapasztalatokat és egyéb információt cserélnek a nemzetközi bűnözés új jelenségeiről és az elkövetési módszerekről;

d) kicserélik a kriminalisztikai, kriminológiai és más, a bűnözéssel kapcsolatos kutatási eredményeiket és megosztják a bűncselekmények felderítése során, illetve a specifikus munkamódszerek és berendezések alkalmazása kapcsán szerzett tapasztalataikat.

3. Cikk

Kábítószer-kereskedelem

A kábítószerek, pszichotróp anyagok és prekurzorok illegális termesztése, gyártása, előállítása, behozatala és kivitele, átszállítása és illegális kereskedelme elleni fellépés érdekében a Felek illetékes hatóságai belső jogszabályaikat tiszteletben tartva:

a) megosztják a fenti tevékenységekben érintett személyekre vonatkozó információkat, különösen az általuk alkalmazott módszerekre, valamint a tárolásra, szállításra, a kábítószerek és pszichotróp anyagok származására és rendeltetési helyére, illetve bármilyen más releváns részletre, amely szükséges lehet az ilyen bűncselekmények elleni fellépéshez;

b) információt cserélnek a nemzetközi kábítószer-kereskedelemről;

c) kérelemre biztosítják a lefoglalt szintetikus és természetes kábítószerek és pszichotróp anyagok mintáit;

d) együttműködnek az ellenőrzött szállítások végrehajtásában, ahogyan azt az Egyesült Nemzetek Szervezetének a Kábítószerek és Pszichotróp Anyagok Illegális Forgalmazása elleni, Bécsben, 1988-ban kelt Egyezménye meghatározza.

4. Cikk

Összehangolt intézkedések a bűncselekmények elleni fellépésben

A Felek illetékes hatóságai találkozókat tarthatnak a bűncselekmények elleni fellépéshez szükséges összehangolt intézkedések előkészítése, elősegítése és végrehajtása érdekében.

5. Cikk

Az együttműködés általános területei

A Felek illetékes hatóságai:

a) kicserélik szaktudásukat és támogatást nyújtanak egymásnak a személyi állomány képzésében;

b) információt és tapasztalatokat cserélnek a jogi szabályozásról;

c) információt cserélnek a bűncselekményekből származó jövedelmekről.

6. Cikk

Illetékes hatóságok

A Felek a jelen Megállapodás hatálybalépése előtt diplomáciai úton jelölik ki a jelen Megállapodás végrehajtásával megbízott illetékes hatóságokat.

7. Cikk

A Megállapodás végrehajtása

(1) Jelen Megállapodás végrehajtása érdekében a Felek illetékes hatóságai közvetlenül együttműködnek. A Felek külön jegyzőkönyvben határozzák meg az együttműködés konkrét területeit, az alkalmazandó kapcsolattartás formáját.

(2) Az illetékes hatóságok szükség szerint konzultálhatnak egymással a jelen Megállapodásban előírt együttműködés koordinálása és javítása érdekében.

(3) Ha a Felek másképp nem állapodnak meg, az illetékes szervek közötti információcsere angol nyelven történik.

8. Cikk

A minősített információk védelme

(1) Felismerve az információk bizalmas kezelésének szükségességét a bűncselekmények elleni fellépésben, a Felek vállalják annak biztosítását, hogy a jelen Megállapodás szerint átadott minden személyes adatot, dokumentumot, berendezést és információt:

a) a fogadó illetékes hatóság a minősített adatok kezelése során a minősítési jelölés legmagasabb fokának szigorú betartásával kezeli, amennyiben az átadó illetékes hatóság így határozta meg; valamint

b) nem közöl vagy ad át másik országnak az átadó illetékes hatóság előzetes írásos hozzájárulása nélkül.

(2) Az illetékes hatóságok fenntartják a jogot a minősített információk átadásának visszautasítására, amennyiben az átadó illetékes hatóság szerint a fogadó illetékes hatóság a minősített adatkezelést nem tudja biztosítani.

9. Cikk

A személyes adatok felhasználása

(1) Figyelembe véve a Felek belső jogszabályait, a jelen Megállapodás szerint átadott és átvett személyes adatok felhasználására, közlésére és kezelésére az alábbi feltételek az irányadók:

a) az átadó illetékes hatóság köteles az átadandó személyes adatok helyességét biztosítani. Amennyiben pontatlan vagy át nem adható adatok is átadásra kerültek, a fogadó Fél illetékes hatósága haladéktalanul kijavítja vagy törli az adatot;

b) a fogadó illetékes hatóság köteles biztosítani, hogy az átvett adatokat kizárólag arra a célra és olyan feltételek mellett használja fel, amelyeket az átadó illetékes hatóság meghatározott;

c) a személyes adatokat kizárólag a Felek bűnüldöző hatóságainak szabad átadni. Az adatok továbbadása más hatóságoknak csak az átadó illetékes hatóság előzetes, írásbeli hozzájárulásával lehetséges;

d) az átadó illetékes hatóság az adatok átadásánál közli az érvényes adattörlési határidőket. Ezektől a határidőktől függetlenül törölni kell az érintett személyes adatokat, ha azok szükségessége megszűnik. Az átadó illetékes hatóságot haladéktalanul értesíteni kell az átvett adat törléséről és annak okáról. A jelen Megállapodás megszűnése esetén minden átvett adatot meg kell semmisíteni;

e) az illetékes hatóságok kötelesek a személyes adatot hatásosan védeni az illetéktelen hozzáférés, megváltoztatás és nyilvánosságra hozatal ellen. Az átvevő illetékes hatóság kérelemre tájékoztatást nyújt a személyes adatok felhasználásának részleteiről és az így elért eredményekről;

f) annak a személynek, akiről adatok kerülnek vagy kerültek átadásra, kérésére felvilágosítást kell adni az átadott adatokról és azok tervezett felhasználásáról, feltéve, hogy ezt lehetővé teszik azon Fél belső jogszabályai, amelytől az érintett személy ezt kérte, és nem ellentétes az átadó Fél belső jogszabályaival.

(2) Az (1) bekezdés rendelkezéseinek sérelme nélkül az átadó illetékes hatóság visszautasíthatja a személyes adatok átadását a másik illetékes hatóság részére, ha az véleménye szerint nem szükséges a jelen Megállapodás céljának eléréséhez, az ellentétes lenne belső jogszabályaival, illetve, amikor nincs meggyőződve, hogy a fogadó illetékes hatóság be tudja tartani a megállapított korlátozásokat vagy feltételeket. Ebben az esetben az átadó illetékes hatóság az átadás előfeltételeként írásos garanciát kérhet a fogadó illetékes hatóságtól, hogy az betartja az összes korlátozást és feltételt.

(3) A Felek illetékes hatóságai kötelesek a személyes adatok átadásáról, átvételéről és törléséről nyilvántartást vezetni.

10. Cikk

A megkeresés visszautasítása

Bármelyik Fél részben vagy egészben megtagadhatja a megkeresés teljesítését, az együttműködést vagy a segítségnyújtást, illetve bizonyos feltételekhez kötheti, ha az illetékes hatóság véleménye szerint ez ellentétes a belső jogszabályaival, veszélyezteti országa biztonságát vagy más alapvető érdekeit, valamint sérti belső rendjét.

11. Cikk

Más megállapodások

A jelen Megállapodás nem érinti a Felek azon kötelezettségeit, melyek a Felek országai által kötött egyéb két-, vagy többoldalú nemzetközi szerződésekből származnak.

12. Cikk

Költségek térítése

A jelen Megállapodás végrehajtása során - a Felek képviselőinek eltérő megállapodása hiányában - mindkét Fél maga viseli a nála felmerülő költségeket.

13. Cikk

A Megállapodás módosítása

(1) A jelen Megállapodás a Felek kölcsönös egyetértésével módosítható. Az egyeztetés diplomáciai úton történik.

(2) A módosítás azon a napon lép hatályba, amikor a Felek egymást diplomáciai úton tájékoztatják, hogy a módosításhoz szükséges belső jogi követelményeket teljesítették.

14. Cikk

Viták rendezése

A jelen Megállapodás végrehajtása során felmerülő bármely vitás kérdést a Felek tárgyalások útján rendezik.

15. Cikk

Hatálybalépés és megszűnés

(1) A jelen Megállapodás az azt követő harmincadik napon lép hatályba, amikor a Felek diplomáciai úton írásban tájékoztatják egymást, hogy eleget tettek a hatálybalépéshez szükséges belső jogi előírásoknak. A hatálybalépés napját az utolsó értesítés keltétől kell számítani.

(2) A Felek a jelen Megállapodást határozatlan időre kötik. A Megállapodást bármelyik Fél diplomáciai úton felmondhatja. A Megállapodás attól a naptól számított hat hónap elteltével veszti hatályát, amikor a felmondást a másik Fél diplomáciai úton kézhez veszi.

A fentiek tanúsítására, az alulírottak, Kormányaink megfelelően felhatalmazott képviselői, aláírtuk a jelen Megállapodást.

Készült Budapesten, 1999. május 3. napján, két eredeti példányban, magyar és angol nyelven, mindkét nyelvű szöveg egyaránt hiteles.

A Magyar Köztársaság
Kormánya nevében
A Dél-Afrikai Köztársaság
Kormánya nevében”

3. § (1) Ez a rendelet a kihirdetését követő 8. napon lép hatályba, rendelkezéseit azonban 2002. február 14. napjától kell alkalmazni.

(2) *  E rendelet végrehajtásáról a rendészetért felelős miniszter, az adópolitikáért felelős miniszter és a polgári nemzetbiztonsági szolgálatok irányításáért felelős miniszter gondoskodik.


  Vissza az oldal tetejére