A jogszabály mai napon ( 2020.05.31. ) hatályos állapota.
A jelek a bekezdések múltbeli és jövőbeli változásait jelölik.

 

90/2002. (IV. 26.) Korm. rendelet

a Magyar Köztársaság Kormánya és a Horvát Köztársaság Kormánya között a Letenye/Gorican autópálya-kapcsolat létesítéséről szóló, Budapesten, 2001. március 2-án aláírt Egyezmény kihirdetéséről

(A jóváhagyásról szóló jegyzékváltás 2001. év november 12. napján megtörtént.)

1. § A Kormány a Magyar Köztársaság Kormánya és a Horvát Köztársaság Kormánya között a Letenye/Gorican autópálya-kapcsolat létesítéséről szóló, Budapesten, 2001. március 2-án aláírt Egyezményt e rendelettel kihirdeti.

2. § Az Egyezmény horvát és magyar nyelvű szövege a következő:

„Ugovor
izmedu Vlade Republike Madarske i Vlade Republike Hrvatske o uspostavljanju tocke spajanja autocesta Letenye/Gorican

Vlada Republike Madarske i Vlada Republike Hrvatske (u daljnjem tekstu: ugovorne stranke)

- nastojeci stvoriti bolje mogucnosti razvitka i jacanja medusobnih dobrosusjedskih i prijateljskih veza, prosiriti suradnju u podrucju medunarodnog turizma, trgovine, prometa;

- imajuci u vidu obostranu zelju za ostvarivanjem pretpostavki nesmetanog medunarodnog, bilateralnog i pogranicnog cestovnog prometa;

- postujuci razvitak paneuropskog prometnog koridora V/B (Rijeka-Zagreb-Budimpesta), kao i izjavu o namjerama koju su potpisali ministri prometa ugovornih stranaka, vezano za spojnu tocku autoceste, na granici izmedu dviju drzava a kojoj se granicni prijelaz odreduje kod Letenye/Goricana;

- imajuci u vidu medunarodne ugovore i sporazume izmedu dviju drzava, a posebno Sporazum izmedu Vlade Republike Madarske i Vlade Republike Hrvatske o medunarodnom prijevozu osoba i stvari cestom potpisanom u Budimpesti 18. studenog 1992. godine,

sporazumjele su se kako slijedi:

Clanak 1.

Ugovorne stranke spajanjem autocesta koje su dijelovi medunarodne glavne prometnice E71 na madarskom i na hrvatskom drzavnom podrucju, ostvaruju neposredni brzinski cestovni kontakt izmedu dviju drzava. Novi most kojim su spojene dvije autoceste, drzavnu granicu na rijeci Muri presijeca izmedu granicne oznake broj B57 i B58.

Clanak 2.

Ugovorne stranke ce most na rijeci Muri zajednicki sagraditi s podjelom troskova u omjeru 50-50%, a prikljucne ceste svaka ugovorna stranka ce na vlastitom drzavnom podrucju izgraditi iz vlastitih sredstava.

Clanak 3.

(1) Tijelo nadlezno za provedbu ovoga Ugovora u Republici Madarskoj je Ministarstvo prometa i vodoprivrede a u Republici Hrvatskoj je Ministarstvo pomorstva, prometa i veza.

(2) Koordinaciju provedbe obveza koje proizlaze iz ovoga Ugovora, obavljat ce zajednicka Cestovna ekspertna radna skupina (u daljnjem tekstu: Radna skupina), a koja ce biti sastavljena od predstavnika ugovornih stranaka.

(3) Nadlezno tijelo svake ugovorne stranke ce imenovati svoje predstavnike i voditelja Radne skupine, te o tome izvijestiti drugu ugovornu stranku pismenim putem.

Clanak 4.

(1) Ugovorne stranke ce posebnim medunarodnim ugovorom urediti pitanje izgradnje i otvaranja granicnog prijelaza kod tocke spajanja autocesta iz clanka 1. ovoga Ugovora na zajednickoj drzavnoj granici.

(2) Izgradnju upravnih zgrada i objekata koji su a sluzbi nuzne kontrole granicnog prometa i infrastrukture ugovorne ce stranke uskladiti kod izgradnje autoceste i granicnoga mosta. Ugovorne stranke ce ispitati mogucnost zajednicke izgradnje, koristenja i odrzavanja ovih objekata.

(3) Ugovorne ce stranke potpunu infrastrukturu izgraditi postupno, prema vlastitim mogucnostima. U svrhu osiguranja financijskog pokrica realizacije ugovorne stranke ce uskladiti aktivnosti radi pronalazenja medunarodnih financijskih izvora i njihova moguceg iskoristavanja.

Clanak 5.

Uvjete izgradnje, termin pocetka rada i nacin odrzavanja tocke spajanja autocesta iz clanka 1. ovog Ugovora, ugovorne stranke ce odrediti prema prijedlogu Radne skupine.

Clanak 6.

Ugovorne stranke su suglasne da granicni prijelaz iz clanka 4. ovoga Ugovora bude otvoren za medunarodni putnicki promet.

Granicni prijelazi za teretni promet ostat ce na postojecoj cesti i postojecim granicnim prijelazima.

Clanak 7.

Nadlezna tijela ugovornih stranaka, utvrdit ce posebnim medunarodnim ugovorom nacin prelaska drzavne granice i kontrolu putnickog i robnog prometa.

Clanak 8.

Ugovorne stranke mogu u konkretnim i opravdanim slucajevima, posebnim protokolom, utvrditi izmjene u reguliranju vrste prometa i radnog vremena na autocesti i postojecem granicnom prijelazu.

Clanak 9.

(1) Ovaj Ugovor stupa na snagu trideset (30) dana od dana primitka zadnje od obavijesti, diplomatskim putem, kojom se ugovorne stranke izvjescuju o okoncanju unutarnjim pravnim propisima utvrdenih postupaka za stupanje Ugovora na snagu.

(2) Ovaj Ugovor sklapa se na neodredeno vrijeme. Svaka ugovorna stranka moze u bilo koje vrijeme otkazati ovaj Ugovor, pisanom obavijescu upucenoj drugoj ugovornoj stranci diplomatskim putem. U tom slucaju Ugovor prestaje vaziti sest (6) mjeseci od dana primitka obavijesti o otkazu.

(3) Svaka izmjena ovoga Ugovora moze se ugovoriti razmjenom nota.

Sacinjeno u Budimpesti dana 2. ozujka 2001. godine u dva izvornika, svaki na madarskom i hrvatskom jeziku, pri cemu su oba teksta jednako vjerodostojna.

Za Vladu Republike Madarske Za Vladu Republike Hrvatske

Egyezmény
a Magyar Köztársaság Kormánya és a Horvát Köztársaság Kormánya között a Letenye/Gorican autópálya-kapcsolat létesítéséről

A Magyar Köztársaság Kormánya és a Horvát Köztársaság Kormánya (a továbbiakban: Szerződő Felek)

- törekedve a kölcsönös jószomszédi és baráti kapcsolatok fejlődése és erősödése jobb feltételeinek biztosítására, valamint a nemzetközi turizmus, a kereskedelem, a közlekedés területén való együttműködés szélesítésére,

- különös tekintettel azon szándékukra, hogy megteremtsék a zavartalan nemzetközi, kétoldalú és a határmenti közúti közlekedés feltételeit,

- figyelemmel az V/B. számú (Rijeka-Zágráb-Budapest) páneurópai közlekedési folyosó fejlesztésére, valamint a Szerződő Felek közlekedési miniszterei által elfogadott, a két ország közötti autópálya határcsatlakozási pontjára vonatkozó szándéknyilatkozatra, amelyben a határátmenetet Letenye/Gorican-nál határozták meg,

- tekintettel a két ország közötti nemzetközi szerződésekre és megállapodásokra, különösen a Magyar Köztársaság Kormánya és a Horvát Köztársaság Kormánya között a nemzetközi közúti személyszállításról és árufuvarozásról Budapesten, 1992. november 18-án aláírt Megállapodásra,

az alábbiakban állapodnak meg:

1. Cikk

A Szerződő Felek az E71 nemzetközi főút magyarországi és horvátországi részeit képező autópályák közötti összeköttetéssel létrehozzák a két ország közötti közvetlen gyorsforgalmi közúti kapcsolatot. A két autópályát összekötő új híd a B57 és B58 számú határjel között metszi az államhatárt a Mura folyó felett.

2. Cikk

A Szerződő Felek a Mura folyó feletti hidat 50-50% költségmegosztással közösen építik meg, a csatlakozó útpályákat mindkét Szerződő Fél saját állama területén, saját erőforrásaiból valósítja meg.

3. Cikk

(1) Az Egyezmény végrehajtásában illetékes szerv a Magyar Köztársaságban a Közlekedési és Vízügyi Minisztérium, a Horvát Köztársaságban a Tengerészeti, Közlekedési és Hírközlési Minisztérium.

(2) Az Egyezmény végrehajtásával kapcsolatos feladatokat a Szerződő Felek illetékes szerveinek képviselői által irányított tárcaközi útügyi szakértői Munkacsoport (a továbbiakban: Munkacsoport) koordinálja.

(3) Mindkét Szerződő Fél illetékes szerve kijelöli a Munkacsoport vezetőjét és tagjait, akiknek személyéről írásban értesítik egymást.

4. Cikk

(1) Az ezen Egyezmény 1. Cikkében meghatározott határcsatlakozási ponton megépítésre kerülő határátkelőhely építéséről és megnyitásáról a Szerződő Felek külön nemzetközi szerződésben rendelkeznek.

(2) A határforgalom-ellenőrzéshez szükséges igazgatási célú épületek, objektumok és infrastruktúra létesítését a Szerződő Felek összehangolják az autóút és a határhíd megépítésénél. A Szerződő Felek megvizsgálják ezen létesítmények közös megépítésének, használatának és üzemeltetésének lehetőségeit.

(3) A Szerződő Felek a teljes körű infrastruktúrát saját lehetőségeikhez mérten, fokozatosan építik meg. A megvalósítás pénzügyi fedezetének biztosítása céljából a Szerződő Felek összehangolt lépéseket tesznek nemzetközi pénzügyi források felkutatása és lehetséges igénybevétele érdekében.

5. Cikk

Jelen Egyezmény 1. Cikkében meghatározott autópályakapcsolat megépítésének feltételeit, valamint működése megkezdésének időpontját és az üzemeltetés módját a Szerződő Felek a Munkacsoport javaslata alapján határozzák meg.

6. Cikk

A Szerződő Felek megállapodnak, hogy az ezen Egyezmény 4. Cikkében meghatározott határátkelőhelyet a nemzetközi személyforgalom számára nyitják meg.

A teherforgalom átbocsátására a jelenleg meglévő út és a meglévő határátkelőhely szolgál.

7. Cikk

A Szerződő Felek az államhatár átlépésének, valamint a személy- és az áruforgalom ellenőrzésének szabályait külön megállapodásban rögzítik.

8. Cikk

A Szerződő Felek konkrét és indokolt esetben, külön jegyzőkönyvben módosíthatják az autópálya és a jelenlegi határátkelőhely forgalmi jellegét és nyitva tartását.

9. Cikk

(1) Jelen Egyezmény a későbbi, diplomáciai úton kapott értesítés kézhezvételétől számított harminc (30) nap elteltével lép hatályba, melyben a Szerződő Felek tájékoztatják egymást, hogy az Egyezmény hatálybalépéséhez szükséges belső jogszabályaik által meghatározott eljárás befejeződött.

(2) Az Egyezményt a Szerződő Felek határozatlan időre kötik. Az Egyezményt bármely Szerződő Fél bármikor felmondhatja, a másik félhez diplomáciai úton intézett írásos értesítéssel. Ebben az esetben az Egyezmény a felmondásról szóló értesítés kézhezvételének napjától számított hat (6) hónap elteltével hatályát veszti.

(3) Jelen Egyezmény minden módosítására diplomáciai jegyzékváltás útján kerülhet sor.

Készült Budapesten, 2001. március 2. napján, két eredeti példányban, magyar és horvát nyelven, mindkét szöveg egyaránt hiteles.

(Aláírások)”

3. § (1) Ez a rendelet a kihirdetése napján lép hatályba, rendelkezéseit azonban 2001. december 12-től kell alkalmazni.

(2) A rendelet végrehajtásáról a közlekedési és vízügyi miniszter gondoskodik.


  Vissza az oldal tetejére