A jogszabály mai napon ( 2020.07.11. ) hatályos állapota.
A jelek a bekezdések múltbeli és jövőbeli változásait jelölik.

 

124/2002. (V. 17.) Korm. rendelet

a Magyar Kormány és a Macedón Kormány között Budapesten, 2000. május 11-én aláírt légiközlekedési megállapodás kihirdetéséről

(A jóváhagyásról szóló jegyzékváltás 2002. március 11. napján megtörtént.)

1. § A Kormány a Magyar Kormány és a Macedón Kormány között Budapesten, 2000. május 11-én aláírt légiközlekedési megállapodást e rendelettel kihirdeti.

2. § A megállapodás magyar nyelvű szövege a következő:

„Légiközlekedési megállapodás
a Macedón Kormány és a Magyar Kormány között

A Macedón Kormány és a Magyar Kormány (a továbbiakban: Szerződő Felek) a Chicagóban, 1944. december hetedik napján aláírásra megnyitott, a Nemzetközi Polgári Repülésről szóló Egyezmény részeseiként,

attól az óhajtól vezérelve, hogy az említett Egyezmény kiegészítéseként légiközlekedési megállapodást kössenek a területeik közötti és azokon túli légi járatok létrehozása céljából,

attól az óhajtól vezérelve, hogy a legnagyobb fokú biztonságot és védelmet biztosíthassanak a nemzetközi légiközlekedésben,

az alábbiakban állapodnak meg:

1. Cikk

Fogalommeghatározások

Jelen Megállapodás szempontjából, kivéve, ha a szöveg másként rendelkezik:

a) az „Egyezmény” kifejezés a Chicagóban, 1944. december hetedik napján aláírásra megnyitott Nemzetközi Polgári Repülésről szóló Egyezményt jelenti, beleértve az Egyezmény 90. Cikke alapján elfogadott valamennyi Függeléket és az Egyezmény 90. és 94. Cikke alapján az Egyezmény vagy a Függelékek bármely módosítását, amennyiben ezeket a Függelékeket és módosításokat mindkét Szerződő Fél elfogadta vagy ratifikálta,

b) a „Megállapodás” kifejezés a jelen Megállapodást, annak Függelékét és a Megállapodás vagy a Függelék bármely módosítását jelenti,

c) a „légiközlekedési hatóságok” kifejezés Macedónia esetében a Közlekedési és Hírközlési Minisztérium Légügyi főigazgatóságát, a Magyar Köztársaság esetében a Közlekedési, Hírközlési és Vízügyi Minisztériumot, illetve mindkét esetben az említett hatóságok jelenlegi feladatainak ellátásával megbízott bármely személyt vagy szervet jelenti,

d) a „terület”, „légi járat”, „nemzetközi légi járat”, „légiközlekedési vállalat” és „a nem-kereskedelmi célból történő leszállás” kifejezések az Egyezmény 2. és 96. Cikkében meghatározott jelentéssel bírnak,

e) a „kijelölt légiközlekedési vállalatok” kifejezés olyan légiközlekedési vállalatokat jelent, amelyeket a jelen Megállapodás 3. és 4. Cikkével összhangban jelöltek ki és engedélyeztek,

f) a „megállapodás szerinti járatok” kifejezés a jelen Megállapodás Függelékében meghatározott útvonalakon az utasok és áruk, beleértve a postai küldeményeket, külön-külön vagy együttesen történő szállítására üzemeltetett menetrend szerinti légi járatokat jelenti,

g) a „viteldíjak” kifejezés az utasok, poggyászok és áruk szállításáért felszámított díjakat, valamint ezek érvényességének feltételeit jelenti, kizárva azonban a postai küldemények szállításának bevételeit és feltételeit,

h) a „légijármű felszerelései”, a „földi berendezések”, a „légijármű készletei” és a „pótalkatrészek” kifejezések az Egyezmény 9. Függelékében meghatározott jelentéssel bírnak,

i) „kapacitás”:

(i) a légijármű viszonylatában az útvonalon vagy az útvonal egy szakaszán a légijármű rendelkezésre álló hasznos terhe,

(ii) egy adott légi járat vonatkozásában, ezen légi járat üzemeltetésére használt légijármű kapacitása, szorozva az ezen légijárművel - egy adott időszakon belül az útvonalon vagy az útvonal egy szakaszán - üzemeltetett járatok gyakoriságával,

j) a „használati díj” az illetékes hatóságok által a légiközlekedési vállalatoktól szedett vagy általuk engedélyezetten szedett díj a repülőtér eszközeinek és berendezéseinek vagy a léginavigációs szolgáltatásoknak a használatáért, beleértve a légijármű, annak személyzete, az utasok és áruk vonatkozásában a kapcsolatos szolgáltatásokat és berendezéseket is.

2. Cikk

Forgalmi jogok nyújtása

(1) Mindegyik Szerződő Fél megadja a másik Szerződő Félnek a jelen Megállapodásban meghatározott jogokat nemzetközi menetrend szerinti légi járatok üzemeltetésére a Megállapodás Függelékében meghatározott útvonalakon.

(2) Mindegyik Szerződő Fél kijelölt légiközlekedési vállalatai - meghatározott útvonalakon megállapodás szerinti légi járatok üzemeltetése során - a következő jogokat élvezik:

a) a másik Szerződő Fél területének leszállás nélküli átrepülése;

b) az adott területen nem-kereskedelmi célból történő leszállások; és

c) leszállások az adott területen, a jelen Megállapodás Függelékében meghatározott útvonal bármely pontján, utasok, áruk és postai küldemények nemzetközi forgalomba külön-külön vagy együttesen történő felvétele vagy kirakása céljából.

(3) Jelen cikk (2) bekezdése egyetlen rendelkezése sem értelmezhető oly módon, mintha az az egyik Szerződő Fél kijelölt légiközlekedési vállalatának jogot adna arra, hogy a másik Szerződő Fél területén belül bér vagy díj ellenében utasokat, árut és postai küldeményeket vegyen fel az adott Szerződő Fél területén lévő más pontra történő szállítás céljából.

3. Cikk

Kijelölés

(1) Mindegyik Szerződő Félnek joga van a megállapodás szerinti légi járatok Függelékben meghatározott útvonalakon történő üzemeltetésére egy légiközlekedési vállalatot vagy vállalatokat, a másik Szerződő Fél diplomáciai jegyzékkel történő értesítésével, kijelölni.

(2) Mindegyik Szerződő Félnek joga van, a másik Szerződő Fél diplomáciai jegyzékkel történő értesítésével, bármely légiközlekedési vállalat kijelölését visszavonni és egy másikat kijelölni.

4. Cikk

Engedélyek

(1) A jelen Megállapodás 3. Cikke szerinti kijelölésre vonatkozó értesítés valamely Szerződő Fél általi kézhezvételét követően, a másik Szerződő Fél légiközlekedési hatóságai, törvényeikkel és más jogszabályaikkal összhangban, késedelem nélkül kiadják a kijelölt légiközlekedési vállalatoknak a megfelelő engedélyeket azon megállapodás szerinti járatok üzemeltetésére, amelyre a légiközlekedési vállalatokat kijelölték.

(2) Az engedélyek kézhezvétele után a kijelölt légiközlekedési vállalatok bármikor megkezdhetik a megállapodás szerinti járatok teljes vagy részleges üzemeltetését, feltéve, hogy a légiközlekedési vállalatok betartják a jelen Megállapodás irányadó rendelkezéseit és a viteldíjakat jelen Megállapodás 14. Cikke előírásaival összhangban állapították meg.

5. Cikk

Az üzemeltetési engedély visszavonása vagy felfüggesztése

(1) Mindegyik Szerződő Fél légiközlekedési hatóságainak joga van a másik Szerződő Fél által kijelölt légiközlekedési vállalatok 4. Cikk szerinti engedélyeit visszatartani, valamint ezen engedélyeket tartósan vagy ideiglenesen visszavonni vagy felfüggeszteni, illetve ideiglenes vagy állandó feltételekhez kötni:

a) abban az esetben, ha az adott légiközlekedési vállalat nem tudja igazolni, hogy képes a hatóságok által a nemzetközi légi járatok üzemeltetésére az Egyezménnyel összhangban szokásosan és ésszerűen alkalmazott törvényekben és más jogszabályokban előírt feltételek teljesítésére;

b) abban az esetben, ha az adott légiközlekedési vállalat nem a jelen Megállapodásban előírt feltételekkel összhangban üzemel;

c) abban az esetben, ha az adott légiközlekedési vállalat nem tartja be az adott Szerződő Fél törvényeit és más jogszabályait;

d) abban az esetben, ha nem igazolt, hogy az adott légiközlekedési vállalat tulajdonának túlnyomó része és tényleges ellenőrzése a légiközlekedési vállalatot kijelölő Szerződő Fél vagy annak állampolgárai kezében van.

(2) Hacsak a fentiekben meghatározott törvények és más jogszabályok be nem tartásának megakadályozása céljából azonnali intézkedés megtétele nem szükséges, a jelen cikk (1) bekezdésében felsorolt jogok csak a másik Szerződő Fél légiközlekedési hatóságaival, a jelen Megállapodás 19. Cikkével összhangban, lefolytatott konzultációk után gyakorolhatók.

6. Cikk

Törvények és más jogszabályok alkalmazása

(1) Az egyik Szerződő Félnek a területére belépő, ott-tartózkodó, illetve a területéről távozó, a nemzetközi légi forgalomban részt vevő légijárműre vagy ezen légijármű üzemeltetésére és repülésére vonatkozó törvényeit és más jogszabályait az adott területre történő belépéskor, távozáskor és ott-tartózkodáskor a másik Szerződő Fél kijelölt légiközlekedési vállalatainak be kell tartaniuk.

(2) Az egyik Szerződő Félnek a belépésre, vámkezelésre, tranzitra, bevándorlásra, útlevelekre, vámokra, adókra és egyéb fizetési kötelezettségekre, valutákra, állat-, növény- és járvány-egészségügyi előírásaira, valamint a karanténra vonatkozó törvényeit és más jogszabályait az adott Szerződő Fél területén való tranzitban, belépéskor, távozáskor és ott-tartózkodáskor a másik Szerződő Fél kijelölt légiközlekedési vállalatainak az általuk a nemzetközi légiközlekedésben üzemeltetett légijárművek, a személyzet, az utasok, a poggyász, az áru- és a postai küldemények vonatkozásában be kell tartania.

(3) Egyik Szerződő Fél sem biztosít kedvezményeket a jelen cikk (1) és (2) bekezdésében meghatározott rendelkezések alkalmazása vagy a felügyelete alá tartozó repülőterek, légi útvonalak, légiforgalmi szolgáltatások és kapcsolódó létesítmények használata során saját légiközlekedési vállalata vagy valamely más légiközlekedési vállalat számára a másik Szerződő Fél hasonló nemzetközi légi járatot üzemeltető légiközlekedési vállalatával szemben.

7. Cikk

Bizonyítványok és engedélyek

(1) Az egyik Szerződő Fél által kiadott vagy érvényesített és érvényben lévő légialkalmassági bizonyítványokat, szakszolgálati engedélyeket és jogosítványokat a másik Szerződő Fél a megállapodás szerinti légi járatok Függelékben meghatározott útvonalakon történő üzemeltetése szempontjából érvényesnek ismeri el, feltéve, hogy a bizonyítványok vagy engedélyek az Egyezmény által meghatározott követelményeknek megfelelően és azokkal összhangban kerültek kiadásra vagy érvényesítésre.

Mindazonáltal mindegyik Szerződő Fél fenntartja a jogot, hogy a területe feletti repülés szempontjából ne ismerje el érvényesnek a másik Szerződő Fél által a saját állampolgárai számára kiadott szakszolgálati engedélyeket és jogosítványokat.

(2) Amennyiben a jelen cikk (1) bekezdésében meghatározott bizonyítványokat vagy jogosítványokat az Egyezményben meghatározott követelményektől eltérő előírások szerint adták ki vagy érvényesítették, és ha ezeket az eltéréseket a Nemzetközi Polgári Repülési Szervezethez benyújtották, a másik Szerződő Fél légiközlekedési hatóságai a jelen Megállapodás 19. Cikkével összhangban konzultációkat kérhetnek annak igazolására, hogy a kérdéses előírások kielégítőek-e számukra.

Amennyiben a repülésbiztonságra vonatkozó kérdésekről nem sikerül kielégítő megegyezésre jutni, ez alapot szolgáltat a jelen Megállapodás 5. Cikkének alkalmazására.

8. Cikk

Biztonság

(1) Bármelyik Szerződő Fél bármikor konzultációt kérhet a másik Szerződő Fél által elfogadott biztonsági előírásokat illetően a személyzettel, légijárművel vagy a légijárművek üzemeltetésével kapcsolatos bármilyen kérdésben. Ezen konzultációkat a kéréstől számított harminc (30) napon belül meg kell tartani.

(2) Ha a konzultációkat követően az egyik Szerződő Fél úgy találja, hogy a másik Szerződő Fél ténylegesen nem alkalmazza és nem tartja be bármely ilyen területen azokat a biztonsági előírásokat, amelyek az Egyezmény szerint az adott időszakban megállapított minimális előírásoknak legalább megfelelnek, az első Szerződő Fél e megállapításairól és a minimális előírások betartásához szükségesnek ítélt intézkedésekről tájékoztatja a másik Szerződő Felet annak érdekében, hogy a másik Szerződő Fél megtegye a megfelelő helyreigazító intézkedéseket. Ha a másik Szerződő Fél tizenöt (15) napon belül vagy egyeztetett hosszabb időszak alatt nem teszi meg a megfelelő lépéseket, ez alapot szolgáltat a jelen Megállapodás 5. Cikkének alkalmazására.

(3) Az Egyezmény 33. Cikkében foglalt kötelezettségek teljesítése mellett egyetértenek abban, hogy az egyik Szerződő Fél kijelölt légiközlekedési vállalatai által a másik Szerződő Fél területére vagy területéről üzemeltetett légi járat bármely légijárművét a másik Szerződő Fél meghatalmazott képviselői jogosultak a másik Szerződő Fél területén megvizsgálni a fedélzeten és a légijármű környezetében mind a légijármű, mind a személyzet dokumentumai érvényességének, illetve a légijármű és felszerelései szemrevételezhető állapotának ellenőrzése céljából (e cikkben ez az ún. „forgalmi előtéri ellenőrzés”), ha ez nem vezet indokolatlan késéshez.

(4) Ha bármely ilyen forgalmi előtéri vizsgálat vagy vizsgálatok sorozata alapján:

a) súlyos aggály merül fel a tekintetben, hogy egy légijármű vagy egy légijármű üzemeltetése nem felel meg az Egyezmény szerint akkor meghatározott minimális előírásoknak, vagy

b) súlyos aggály merül fel a tekintetben, hogy ténylegesen nem alkalmazzák és nem tartják be az Egyezmény szerint akkor meghatározott biztonsági előírásokat,

a vizsgálatot lefolytató Szerződő Fél az Egyezmény 33. Cikkének alkalmazásához levonhatja azt a következtetést, hogy azok a követelmények, amelyek szerint kiadták vagy érvényesítették a légijármű vagy annak személyzete számára szóló bizonyítványokat vagy engedélyeket, vagy a légijármű üzemeltetésének követelményei nem felelnek meg az Egyezmény szerint megállapított minimális előírásoknak.

(5) Abban az esetben, ha az egyik Szerződő Fél légiközlekedési vállalata vagy vállalatai által üzemeltetett légijárművön a fenti (3) bekezdéssel összhangban lévő forgalmi előtéri ellenőrzés lefolytatásának lehetőségét megtagadja e légiközlekedési vállalat vagy vállalatok képviselője, a másik Szerződő Fél ebből arra következtethet, hogy a fenti (4) bekezdésben meghatározott típusú súlyos aggály merül fel, és levonja az adott bekezdésben hivatkozott következtetéseket.

(6) Mindegyik Szerződő Fél fenntartja magának a jogot ahhoz, hogy haladéktalanul felfüggessze vagy módosítsa a másik Szerződő Fél légiközlekedési vállalatának vagy vállalatainak üzemeltetési engedélyét, ha az első Szerződő Fél a forgalmi előtéri ellenőrzés vagy ellenőrzés-sorozat eredményeként, a forgalmi előtéri ellenőrzés megtagadása, konzultáció alapján, vagy egyéb módon megállapítja, hogy azonnali intézkedés szükséges a légiközlekedési vállalat biztonságos működése céljából.

(7) Az egyik Szerződő Fél által a fenti (2) vagy (6) bekezdés szerint tett lépéseket meg kell szüntetni, ha az ilyen intézkedések foganatosításának alapja megszűnt.

9. Cikk

A repülés védelme

(1) A Szerződő Felek - összhangban a nemzetközi jog szerinti jogaikkal és kötelezettségeikkel - megerősítik azon egymással szembeni elkötelezettségüket, hogy megvédik a polgári légiközlekedés biztonságát a jogellenes cselekményektől. Nem korlátozva a nemzetközi jog szerinti jogaik és kötelezettségeik általánosságát a Szerződő Felek összhangban járnak el az 1963. szeptember 14-én, Tokióban aláírt, A légijárművek fedélzetén elkövetett bűncselekményekről és egyéb cselekményekről szóló egyezmény, az 1970. december 16-án, Hágában aláírt, A légijárművek jogellenes hatalomba kerítésének leküzdéséről szóló egyezmény, az 1971. szeptember 23-án, Montrealban aláírt, A polgári légiközlekedés biztonsága elleni jogellenes cselekmények leküzdéséről szóló egyezmény, valamint a Montrealban, 1988. február 24-én aláírt, A nemzetközi polgári repülőterek elleni erőszakos jogellenes cselekmények leküzdéséről szóló jegyzőkönyv és minden egyéb, a Szerződő Felek vonatkozásában hatályos, a repülés védelmére vonatkozó többoldalú megállapodás és jegyzőkönyv rendelkezéseivel.

(2) A Szerződő Felek, felkérés esetén, minden szükséges segítséget megadnak egymásnak a légijárművek jogellenes hatalomba kerítésére irányuló cselekmények megakadályozása és más, az utasok, a személyzet, a légijármű, a repülőterek és a léginavigációs berendezések, valamint bármely más, a polgári légiközlekedés biztonsága ellen irányuló fenyegetés megakadályozása érdekében.

(3) A Szerződő Felek, egymással fenntartott kapcsolataikban, a Nemzetközi Polgári Repülési Szervezet által megállapított és a Nemzetközi Polgári Repülésről szóló Egyezmény Függelékeiben megnevezett, a légiközlekedés védelmére vonatkozó rendelkezésekkel összhangban járnak el - olyan mértékben, ahogy ezek a biztonsági rendelkezések a Szerződő Felekre vonatkoznak -, valamint megkívánják, hogy a területükön nyilvántartott légijárművek üzemeltetői, illetve azok az üzemeltetők, akiknek fő üzleti telephelye vagy állandó lakóhelye területükön van, valamint a területükön lévő repülőterek üzemeltetői ezen a repülés védelmére vonatkozó előírásoknak megfelelően járjanak el.

(4) Mindegyik Szerződő Fél egyetért azzal, hogy a másik Szerződő Fél által a repülés védelmére megkövetelt előírásokat a másik Szerződő Fél területére történő belépéskor megtartják, és megfelelő intézkedéseket tesznek az utasok, a személyzet, a kézipoggyászok, valamint az áruk beszállást, illetve berakodást megelőzően és annak során történő átvizsgálása érdekében. Mindkét Szerződő Fél pozitívan bírálja el a másik Szerződő Fél bármely megkeresését, melyben légijárművei vagy utasai számára különleges biztonsági intézkedéseket kér egy adott veszély elhárítása érdekében.

(5) A légijármű jogellenes hatalomba kerítésére, illetve ennek veszélye fennállása esetén, vagy más, az utasok, a személyzet, a légijármű, a repülőterek vagy a léginavigációs berendezések biztonsága elleni jogellenes cselekmények esetén, a Szerződő Felek segítséget nyújtanak egymásnak a kommunikáció és más - az ilyen cselekmény vagy ennek veszélye gyors és biztonságos megszüntetéséhez szükséges - megfelelő intézkedések megtételével.

(6) Amennyiben az egyik Szerződő Fél eltér a jelen cikk repülésvédelemre vonatkozó rendelkezéseitől, ezen Szerződő Fél légiközlekedési hatóságaitól azonnali konzultációt kérhetnek a másik Szerződő Fél légiközlekedési hatóságai. Ha harminc (30) napon belül nem sikerül kielégítő megegyezésre jutni, ez alapot szolgáltat a jelen Megállapodás 5. Cikkének alkalmazására.

10. Cikk

Használati díjak

Az egyik Szerződő Fél területén a repülőterek, repülési létesítmények használatáért a másik Szerződő Fél kijelölt légiközlekedési vállalatainak felszámított díjak nem lehetnek magasabbak, mint az első Szerződő Fél hasonló nemzetközi légi járatot üzemeltető, nemzeti légiközlekedési vállalatának felszámított díjak.

11. Cikk

Vámok, adók és illetékek

(1) A viszonosság alapján, nemzeti törvényeivel és más jogszabályaival összhangban mindegyik Szerződő Fél mentességet biztosít a behozatali korlátozások, vámok, vizsgálati díjak, adók és illetékek alól a másik Szerződő Fél kijelölt légiközlekedési vállalatainak a nemzetközi légifuvarozásban üzemeltetett légijárműveire, valamint az azok szokásos felszereléseire, pótalkatrészekre, beleértve a hajtóműveket, a fedélzetén lévő üzemanyagra, a kenőanyagokra, a műszaki fogyóeszközökre, a légijármű készleteire (beleértve az élelmiszereket, italokat és dohányárut) és egyéb, kizárólag a másik Szerződő Fél kijelölt légiközlekedési vállalatai által a megállapodás szerinti légi járatok üzemeltetése során használt légijármű működtetésével vagy kiszolgálásával kapcsolatban felhasználásra szánt cikkekre, valamint a nyomtatott jegytömbökre, légi fuvarlevelekre, illetve bármilyen olyan nyomtatott anyagra, amelyen feltüntették az adott vállalat logoját és a díjtalanul szétosztásra kerülő tájékoztató anyagokra.

(2) A jelen cikkben biztosított mentességek attól függetlenül vonatkoznak a jelen cikk (1) bekezdésében meghatározott tételekre, hogy ezeket a tételeket a mentességeket biztosító Szerződő Fél területén teljesen felhasználják, elfogyasztják, vagy sem, feltéve azonban, hogy ezeket a tételeket:

a) az egyik Szerződő Fél területére a másik Szerződő Fél kijelölt légiközlekedési vállalatai viszik, vagy azok nevében viszik be, de ezeket az adott Szerződő Fél területén nem idegenítik el;

b) az egyik Szerződő Fél kijelölt légiközlekedési vállalatai légijárműveinek fedélzetén tartják a másik Szerződő Fél területére történő belépéskor vagy távozáskor;

c) az egyik Szerződő Fél kijelölt légiközlekedési vállalatai légijárműveinek fedélzetére a másik Szerződő Fél területén viszik fel, és azokat kizárólag a megállapodás szerinti légi járatok üzemeltetésére szánják.

(3) A légijármű szokásos felszerelései, a földi berendezések, valamint valamelyik Szerződő Fél kijelölt légiközlekedési vállalatai légijárművei fedélzetén szokásosan tartott anyagok és készletek a másik Szerződő Fél területén csak az adott terület vámhatóságainak jóváhagyásával rakhatók ki. Ebben az esetben ezek az említett hatóságok felügyelete alá helyezhetők arra az időre, amíg azokat újból kiviszik vagy azokról a vámrendelkezésekkel összhangban másként rendelkeznek.

(4) A jelen cikkben biztosított mentességek abban az esetben is igénybe vehetők, ha az egyik Szerződő Fél kijelölt légiközlekedési vállalatai - a jelen cikk (1) bekezdésében meghatározott tételek másik Szerződő Fél területén történő kölcsönadására vagy átrakására - szerződést kötöttek egy olyan légiközlekedési vállalattal, amely szintén élvezi a másik Szerződő Fél által biztosított mentességeket.

12. Cikk

Közvetlen tranzit

(1) Bármely Szerződő Fél területén a közvetlen tranzitban áthaladó, és a repülőtér erre a célra kijelölt területét el nem hagyó utasokat, poggyászt és árut csak egyszerűsített ellenőrzésnek vetik alá, kivéve az erőszakos cselekmények, a polgári légiközlekedés és a repülésbiztonság elleni jogellenes cselekmények gyanúja esetén.

(2) A közvetlen tranzitban áthaladó poggyászok és áruk mentesek a vámok, adók és illetékek alól.

13. Cikk

Tisztességes és egyenlő lehetőségek

(1) Mindegyik Szerződő Fél kijelölt légiközlekedési vállalatai tisztességes és egyenlő lehetőségeket élveznek a megállapodás szerinti légi járatok területeik közötti és azokon túli, a jelen Megállapodás Függelékében meghatározott útvonalakon történő üzemeltetésére.

(2) A megállapodás szerinti légi járatok üzemeltetése során mindegyik Szerződő Fél kijelölt légiközlekedési vállalatainak figyelembe kell venniük a másik Szerződő Fél kijelölt légiközlekedési vállalatainak érdekeit, hogy az utóbbi légiközlekedési vállalatok ugyanazon az útvonalon vagy annak egy szakaszán üzemeltetett járatait hátrány ne érje.

(3) A Szerződő Felek kijelölt légiközlekedési vállalatai által üzemeltetett légi járatoknak igazodniuk kell a meghatározott útvonalak szállítási igényeihez és elsődleges céljuk kell, hogy legyen az olyan kapacitás biztosítása, amely ésszerű terhelési tényező mellett megfelel a Szerződő Felek területei közötti utas-, áru- és postai küldeményszállítás iránt meglévő és ésszerűen előrebecsült igényeinek.

(4) Az egyik Szerződő Fél által kijelölt légiközlekedési vállalatnak - valamely megállapodás szerinti légi járat üzemeltetésének megkezdése előtt legalább harminc (30) nappal - jóváhagyásra be kell nyújtani javasolt menetrendjét a másik Szerződő Fél légiközlekedési hatóságaihoz. A menetrendnek tartalmaznia kell a járat gyakoriságát, a használandó légijármű típusát, az üléselrendezést és az utazóközönség számára biztosított ülésszámot.

Kiegészítő járatok iránti kérelmeket a kijelölt légiközlekedési vállalatnak szintén be kell nyújtania a másik Szerződő Fél légiközlekedési hatóságaihoz.

14. Cikk

Viteldíjak

(1) A másik Szerződő Fél területére vagy onnan végzett szállításokért - az egyik Szerződő Fél kijelölt légiközlekedési vállalata által - felszámított viteldíjakat ésszerű szinten kell megállapítani, kellő figyelemmel minden meghatározó tényezőre, beleértve az üzemeltetési költségeket, az ésszerű profitot és más légiközlekedési vállalatok viteldíjait.

(2) A jelen cikk (1) bekezdésében hivatkozott viteldíjakról a két Szerződő Fél kijelölt légiközlekedési vállalatainak kell megegyezniük.

(3) Az ilyen módon egyeztetett viteldíjakat jóváhagyásra be kell nyújtani mindkét Szerződő Fél légiközlekedési hatóságaihoz legalább harminc (30) nappal a járat tervezett beindítása előtt. Egyedi esetekben a légiközlekedési hatóságok rövidebb határidőt is elfogadhatnak.

(4) Ez a jóváhagyás egyértelműen is megadható. Amennyiben a kézhezvételtől számított húsz (20) napon belül - jelen cikk (3) bekezdésével összhangban - az egyik Szerződő Fél légiközlekedési hatóságai sem jelentik be, hogy a hozzájuk benyújtott viteldíjjal nem értenek egyet, a viteldíjat elfogadottnak kell tekinteni. Abban az esetben, ha a légiközlekedési hatóságok - a (3) bekezdés szerint - a viteldíjra vonatkozóan rövidebb benyújtási határidőről állapodnak meg, arról is megegyezhetnek, hogy az egyet nem értésről szóló értesítés határidejét kevesebb, mint húsz (20) napban állapítsák meg.

(5) Ha jelen cikk (2) bekezdése rendelkezéseivel összhangban nem tudtak megegyezni a viteldíjról, vagy ha jelen cikk (4) bekezdésével összhangban az egyik légiközlekedési hatóság egyet nem értésről szóló értesítést ad ki a jelen cikk (2) bekezdése rendelkezéseivel összhangban egyeztetett viteldíjra vonatkozóan, a Szerződő Felek légiközlekedési hatóságai megkísérelnek a viteldíjról maguk megegyezni.

(6) Ha a légiközlekedési hatóságok nem értenek egyet valamely, a jelen cikk (3) bekezdésével összhangban benyújtott viteldíjjal vagy a jelen cikk (5) bekezdése szerint nem tudnak meghatározni valamely viteldíjat, a vitát a jelen Megállapodás 20. Cikke rendelkezéseivel összhangban kell rendezni.

(7) Ha a viteldíjak a jelen cikk rendelkezéseivel összhangban megállapításra kerültek, azok addig maradnak érvényben, amíg új viteldíjakat nem állapítanak meg. Mindazonáltal egy viteldíj érvényessége legfeljebb tizenkét (12) hónappal hosszabbítható meg attól az időponttól számítva, amikor a viteldíj egyébként lejárt volna.

15. Cikk

A személyzetre vonatkozó követelmények

(1) Az egyik Szerződő Fél kijelölt légiközlekedési vállalatai, viszonosság alapján, képviselőket és a megállapodás szerinti járatok üzemeltetésével kapcsolatban szükséges kereskedelmi, üzemeltetési és műszaki személyzetet tarthatnak alkalmazásban a másik Szerződő Fél területén.

(2) A személyzet iránti igényeiket a kijelölt légiközlekedési vállalatok megítélésük szerint, bármilyen állampolgárságú saját személyzettel vagy egyéb, a másik Szerződő Fél területén működő és ott az ilyen szolgáltatások nyújtására engedéllyel bíró szervezet, vállalat vagy légiközlekedési vállalat szolgáltatásainak igénybevételével elégíthetik ki.

(3) A képviselőkre és személyzetre a másik Szerződő Fél hatályos törvényei és más jogszabályai vonatkoznak. Összhangban e törvényekkel és más jogszabályokkal a jelen cikk (1) bekezdésében meghatározott képviselők és személyzet részére, viszonosság alapján és rövid időn belül, mindegyik Szerződő Fél biztosítja a szükséges munkavállalási engedélyeket, vízumokat és egyéb dokumentumokat.

(4) Amennyiben speciális körülmények megkövetelik, a személyzet sürgősségi és ideiglenes alapon történő belépése és tartózkodása esetén az adott Szerződő Fél törvényei és más jogszabályai által előírt engedélyeket, vízumokat és egyéb dokumentumokat, a nemzeti törvényekkel és más jogszabályokkal összhangban a lehetséges legrövidebb időn belül kiadják annak érdekében, hogy az ilyen személyzetnek az adott állam területére történő belépése ne szenvedjen késedelmet.

16. Cikk

Értékesítés és bevételek

(1) A kijelölt légiközlekedési vállalatoknak - a kölcsönösség alapján - joguk van szolgáltatásaikat értékesíteni, közvetlenül vagy ügynökeiken keresztül, és bármely személynek jogában áll ezen szolgáltatásokat megvásárolni a másik Szerződő Fél területén az adott terület pénznemében vagy - a hatályos törvények és más jogszabályok szerint - bármilyen valutában.

(2) Mindegyik Szerződő Fél megadja a másik Szerződő Fél kijelölt légiközlekedési vállalatainak a jogot arra, hogy a kijelölt légiközlekedési vállalatok által a területén szerzett kiadásokon felüli bevételeit szabadon átutalja. Az átutalásokat a folyó fizetésekre azon időpontban érvényes hivatalos átváltási árfolyam, vagy ahol nincs hivatalos átváltási árfolyam, az akkor érvényes devizapiaci árfolyam alapján kell végrehajtani, amikor az átutalásra vonatkozó kérést a másik Szerződő Fél kijelölt légiközlekedési vállalatai benyújtják. Az átutalásra semmilyen díjat sem számítanak fel, kivéve az ilyen tranzakciókra a bankok által szokásosan beszedett szolgáltatási díjakat.

17. Cikk

Adózás

(1) Mindegyik Szerződő Fél mentesíti a másik Szerződő Fél légiközlekedési vállalatát az adózás bármilyen formájától az olyan jövedelemre vagy profitra vonatkozóan, amelyet a vállalat a másik Szerződő Fél területén, nemzetközi légi járat üzemeltetése során szerzett.

(2) Ez a rendelkezés hatályát veszti, ha - hasonló mentességet biztosító - kettős adóztatás elkerüléséről szóló egyezmény lép hatályba és kerül alkalmazásra a két Szerződő Fél vonatkozásában.

18. Cikk

Forgalmi kimutatások cseréje

Az egyik Szerződő Fél légiközlekedési hatóságai a másik Szerződő Fél légiközlekedési hatóságainak kérésére rendelkezésre bocsátja a másik Szerződő Fél területére/ről megállapodás szerinti légi járatok üzemeltetése során az egyik Szerződő Fél kijelölt légiközlekedési vállalata által bonyolított forgalomra vonatkozó információt és kimutatást.

19. Cikk

Konzultációk

(1) A Szerződő Felek légiközlekedési hatóságai a szoros együttműködés szellemében időről időre konzultálnak egymással a jelen Megállapodás és annak Függeléke rendelkezéseinek végrehajtását és megfelelő betartását érintő ügyekben.

(2) A konzultációt, az erre vonatkozó kérés kézhezvételétől számított hatvan (60) napon belül kell megkezdeni, kivéve, ha a Szerződő Felek másként állapodnak meg.

20. Cikk

Viták rendezése

(1) A Szerződő Felek között, a jelen Megállapodás értelmezésével vagy alkalmazásával kapcsolatban felmerülő bármely vitát a Szerződő Felek először tárgyalások útján kísérlik meg rendezni.

(2) Amennyiben a Szerződő Felek tárgyalások útján nem tudnak megegyezni, megállapodhatnak arról, hogy a vitát döntéshozásra valamely személy vagy testület elé utalják, vagy a vitát bármely Szerződő Fél döntéshozatalra három választottbíróból álló választottbíróság elé terjesztheti.

(3) A választottbíróság a következők szerint áll fel:

Az egyik Szerződő Fél - a vita választottbíróság útján történő rendezésére vonatkozó - diplomáciai úton eljuttatott kérését tartalmazó értesítésnek a másik Szerződő Fél részéről történő kézhezvételétől számított hatvan (60) napon belül a Szerződő Felek egy-egy választottbírót neveznek meg. A harmadik választottbíró kijelöléséről e két választottbíró állapodik meg további hatvan (60) napon belül.

A harmadik választottbírónak egy harmadik állam polgárának kell lennie, aki választottbíróság elnökeként tevékenykedik, és meghatározza a választottbíróság ülésének helyszínét.

Amennyiben valamelyik Szerződő Fél a meghatározott időtartamon belül nem tud választottbírót megnevezni, vagy a harmadik választottbírót a meghatározott időtartamon belül nem jelölik ki, bármely Szerződő Fél kérheti a Nemzetközi Polgári Repülési Szervezet Tanácsának elnökét, hogy a szükséges választottbírót vagy -bírókat jelölje ki.

(4) A választottbíróság a jelen Megállapodással összhangban megállapítja bíráskodásának hatáskörét és meghatározza eljárási rendjét.

(5) A Szerződő Felek hatályt adnak a jelen cikk (2) és (3) bekezdése szerint hozott bármely döntésnek vagy ítéletnek.

Ha valamely Szerződő Fél nem tartja be a döntést, ez a másik Szerződő Fél számára alapot szolgáltat a jelen Megállapodás 5. Cikkének alkalmazására.

(6) A nemzeti választottbírók költségeit a megfelelő Szerződő Fél viseli. A választottbíróság egyéb költségeit, többek között a harmadik választottbíró díját és költségeit egyenlő arányban osztják meg.

21. Cikk

Módosítások

(1) Amennyiben bármely Szerződő Fél kívánatosnak tartja a jelen Megállapodás valamely rendelkezésének módosítását, konzultációt kérhet a másik Szerződő Féltől. Az ilyen konzultációt, amely a légiközlekedési hatóságok között akár személyes találkozó, akár levelezés útján történhet, az erre vonatkozó kérés kézhezvételétől számított hatvan (60) napon belül kell megkezdeni. A konzultációk alapján elfogadott bármely módosítás akkor lép hatályba, ha azt diplomáciai jegyzékváltással megerősítették.

(2) A Függelék módosítása a Szerződő Felek légiközlekedési hatóságainak közvetlen megállapodása útján is lehetséges, és ezen módosítás a diplomáciai jegyzékváltás útján történő megerősítés után lép hatályba.

22. Cikk

Összhang a többoldalú egyezményekkel

Amennyiben bármilyen - a jelen Megállapodás által szabályozott területet érintő - többoldalú egyezmény mindkét Szerződő Fél vonatkozásában hatályba lép, a jelen Megállapodást módosítani kell úgy, hogy az a többoldalú egyezménnyel összhangban legyen.

23. Cikk

Felmondás

(1) Bármely Szerződő Fél bármikor diplomáciai úton írásban értesítheti a másik Szerződő Felet azon döntéséről, hogy a jelen Megállapodást felmondja. Ezt az értesítést egyidejűleg a Nemzetközi Polgári Repülési Szervezethez is el kell juttatni.

(2) A Megállapodás az értesítés másik Szerződő Fél általi kézhezvételétől számított egy (1) év múlva jár le, hacsak a felmondásra vonatkozó értesítést ezen időszak lejárta előtt közös megegyezés alapján vissza nem vonják. Amennyiben a másik Szerződő Fél nem ismeri el az értesítés kézhezvételét, úgy kell tekinteni, mintha azt, az értesítés Nemzetközi Polgári Repülési Szervezet általi kézhezvétele után tizennégy (14) nappal kapta volna meg.

24. Cikk

Nyilvántartásba vétel

A Megállapodást és annak valamennyi módosítását nyilvántartásba kell vetetni a Nemzetközi Polgári Repülési Szervezetnél.

25. Cikk

Hatálybalépés

A Szerződő Felek diplomáciai úton értesítik egymást arról, hogy a Megállapodás hatálybalépéséhez szükséges, megfelelő belső jogi követelményeknek eleget tettek. A Megállapodás a későbbi jegyzék keltének napját követő 30. napon lép hatályba.

Ennek hiteléül, alulírottak, akiket erre Kormányaik megfelelően felhatalmaztak, a jelen Megállapodást aláírják.

Készült két példányban, Budapesten, 2000. *  május hó 11. napján, macedón, magyar és angol nyelven, mindegyik szöveg egyaránt hiteles. Amennyiben az Egyezmény értelmezésével kapcsolatosan bármilyen vita merülne fel, az angol szöveg az irányadó.

A Macedón Kormány
nevében
A Magyar Kormány
nevében

Függelék

Útvonalak

(1) Macedónia kijelölt légiközlekedési vállalatai által üzemeltethető útvonalak

Kiindulási pontok Közbenső pontok Pontok Magyarországon Túli pontok
Szkopje, Ohrid meghatározása a későbbiekben Budapest és még egy pont meghatározása a későbbiekben

(2) A Magyar Köztársaság kijelölt légiközlekedési vállalatai által üzemeltethető útvonalak

Kiindulási pontok Közbenső pontok Pontok Macedóniában Túli pontok
Budapest és még egy pont meghatározása a későbbiekben Szkopje, Ohrid meghatározása a későbbiekben

Megjegyzések:

1. Bármelyik Szerződő Fél kijelölt légiközlekedési vállalatai a meghatározott útvonalak bármely pontját vagy pontjait kihagyhatják valamelyik vagy mindegyik járat teljesítése során, feltéve, hogy a járat kiindulási vagy érkezési pontja az adott Szerződő Fél területén van.

2. Az 5. kereskedelmi szabadságjog gyakorlása a közbenső és a túli pontok vonatkozásában a két Szerződő Fél légiközlekedési hatóságai megállapodásának függvénye.

3. Mindkét Szerződő Fél csak egy légitársaságot jelölhet ki megállapodás szerinti légi járatok üzemeltetésére az ebben a Függelékben szereplő minden egyes útvonalra.”

3. § (1) Ez a rendelet a kihirdetése napján lép hatályba, a megállapodásban foglaltakat azonban 2002. április 10-től kell alkalmazni.

(2) A rendelet végrehajtásáról a közlekedési és vízügyi miniszter gondoskodik.


  Vissza az oldal tetejére