A jogszabály mai napon ( 2022.08.13. ) hatályos állapota.
A jelek a bekezdések múltbeli és jövőbeli változásait jelölik.

 

164/2002. (VIII. 2.) Korm. rendelet

az Észak-atlanti Szerződés Szervezete Biztonsági Beruházási Programja keretében kiírásra kerülő pályázatokon való részvételi jogosultság feltételeiről, a jogosultság megszerzésével kapcsolatos eljárás szabályairól és az eljáró szervezetről

A honvédelemről szóló 1993. évi CX. törvény (a továbbiakban: Hvt.) 260. §-ának i) pontjában foglalt felhatalmazás alapján a Kormány a következőket rendeli el:

Általános rendelkezések

1. § *  E rendelet hatálya kiterjed az Észak-atlanti Szerződés Szervezete Biztonsági Beruházási Programja, valamint az Észak-atlanti Szerződés Szervezete által finanszírozott egyéb programok (a továbbiakban együtt: NSIP) keretében kiírásra kerülő pályázatokon (a továbbiakban: beszerzési eljárásokban) részt venni kívánó magyarországi székhelyű, a polgári perrendtartásról szóló 1952. évi III. törvény 396. §-ában felsorolt szervezetekre, továbbá a felsőoktatási intézményekre és a kutatóintézetekre (a továbbiakban együtt: gazdálkodó szervezetek), valamint az értékelési eljárásban résztvevőkre.

2. § *  E rendelet az NSIP keretében meghirdetett beszerzési eljárásokon való részvétel feltételeként az Észak-atlanti Szerződés Szervezete (a továbbiakban: NATO) által megszabott, a részt vevő magyarországi székhelyű gazdálkodó szervezetek szakmai és gazdasági megfelelőségét (a továbbiakban: szakmai és gazdasági megfelelőség) tanúsító „NATO Beszállításra Alkalmas” határozat kiadását szolgáló értékelési eljárás rendjét, illetve az NSIP keretében kiírt beszerzési eljárásokra való jelentkezés feltételeit szabályozza.

3. § *  Az értékelési eljárásra az általános közigazgatási rendtartásról szóló törvényt kell alkalmazni.

4. § (1) *  Az értékelési eljárásban benyújtott kérelmekről a honvédelemért felelős miniszter dönt. A honvédelemért felelős miniszter az értékelési eljárás során kikéri a Biztonsági Beruházási Bizottság (a továbbiakban: BBB) véleményét. A BBB feladata a 2. § szerinti határozatok megszerzéséhez szükséges feltételrendszer kidolgozása és a kérelmek előzetes értékelése.

(2) *  A BBB összetétele:

a) *  a BBB elnöke a honvédelemért felelős miniszter által vezetett minisztérium (a továbbiakban: HM) védelemgazdaságért felelős helyettes államtitkára;

b) *  a BBB tagjai

ba) a közbeszerzésekért felelős miniszter által vezetett minisztérium kijelölt állami vezetője,

bb) az e-közigazgatásért felelős miniszter által vezetett minisztérium kijelölt állami vezetője,

bc) az igazságügyért felelős miniszter által vezetett minisztérium kijelölt állami vezetője,

bd) a külgazdasági ügyekért felelős miniszter által vezetett minisztérium kijelölt állami vezetője,

be) a belgazdaságért felelős miniszter által vezetett minisztérium kijelölt állami vezetője,

bf) az agrárpolitikáért felelős miniszter által vezetett minisztérium kijelölt állami vezetője,

bg) az állami infrastruktúra-beruházásokért felelős miniszter által vezetett minisztérium kijelölt állami vezetője, valamint

bh) a Nemzeti Biztonsági Felügyelet elnöke.

(3) A BBB működési rendjét a BBB Szervezeti és Működési Szabályzata határozza meg.

(4) *  A BBB titkársági feladatait a HM NSIP feladatok végrehajtását koordináló szervezete a BBB Titkárság (a továbbiakban: Titkárság) látja el.

5. § (1) A BBB meghatározza

a) *  a „NATO Beszállításra Alkalmas” határozat megszerzésének feltételeit;

b) *  az értékelési eljárás megindításához szükséges pályázati dokumentáció - amely tartalmazza az a) pontjában foglaltakat - ellenértékét;

c) az éves adatszolgáltatás tartalmát, továbbá a szükség esetén előírt pótlólagos feltételeket;

d) az éves adatszolgáltatási kötelezettség teljesítéséhez szükséges dokumentáció ellenértékét.

(2) *  Az (1) bekezdés a) és c) pontjában meghatározott feltételeket a BBB minden évben pályázati dokumentációban rögzíti.

(3) *  Az (1) bekezdésben felsoroltakat a Titkárság minden év január 1-jét követő első munkanapján a NATO Beszállítói Információs Honlapon teszi közzé, amelynek elérhetőségéről a BBB dönt. A NATO Beszállítói Információs Honlap elérhetőséghez kapcsolódó döntésről a BBB két országos terjesztésű napilapban hirdetményt tesz közzé. A honlapon közzétett adatok a Titkárságon nyomtatott formában is átvehetők.

(4) A pályázati és az adatszolgáltatási dokumentáció ellenértéke fedezi * 

a) a határozatok megszerzése feltételeinek összeállításához és közzétételéhez,

b) az éves adatszolgáltatás tartalmának, a pótlólagos feltételeknek az összeállításához és közzétételéhez,

c) *  az értékelési eljárást végzők nyilvántartási és értesítési kötelezettségeinek teljesítéséhez, megbízási díjához,

d) *  a NATO Beszállítói Információs Honlap működtetéséhez, üzemeltetéséhez és fejlesztéséhez

szükséges költségeket.

(5) Az azonos naptári évben benyújtott, az értékelési eljárás lefolytatására vonatkozó kérelmekre (a továbbiakban: kérelem) az adott évben közzétett feltételek vonatkoznak az értékelés idejétől függetlenül.

(6) *  A pályázati és az adatszolgáltatási dokumentációk ellenértékével a BBB rendelkezik, azt a kérelmek értékelésében közreműködők között költségeik arányában osztja fel. A pályázati és az adatszolgáltatási dokumentációk ellenértékét a Titkárság által meghatározott számlaszámra kell befizetni, amelyet a Titkárság kezel.

(7) Pótlólagos feltételek előírására akkor kerül sor, ha jogszabály vagy a NATO olyan alkalmassági feltételeket követel meg, amelyeket a már határozattal rendelkező gazdálkodó szervezetek értékelési eljárásában még nem vettek figyelembe, de azokat a tárgyévi feltételek már tartalmazzák, és amelyek az éves adatszolgáltatási kötelezettség körébe nem vonhatók.

6. § (1) *  A BBB az 5. § (1) bekezdés a) pontja szerinti minősítésnek való megfelelés feltételeit különösen az alábbi szempontok szerinti adatok, információk előírásával határozza meg:

a) a gazdálkodó szervezet pénzügyi, gazdasági helyzete;

b) a gazdálkodó szervezet szakmai felkészültsége, tevékenysége, műszaki-technikai felszereltsége, személyi állománya;

c) *  a gazdálkodó szervezet ISO és AQAP akkreditált minőségbiztosítási rendszere;

d) a gazdálkodó szervezet referenciái.

(2) A BBB az előző bekezdésben foglaltak közül egy- vagy többfajta feltételt is előírhat.

(3) *  A kérelem összeállításának formai és tartalmi követelményeit a pályázati dokumentáció tartalmazza.

(4) * 

A szakmai és gazdasági alkalmasságra vonatkozó értékelési eljárás

7. § Az értékelés a gazdálkodó szervezet szakmai, gazdasági megfelelőségére vonatkozik.

8. § *  A kérelmet a gazdálkodó szervezet a közzététel évében meghatározott feltételeknek megfelelően, az 5. § (1) bekezdésének b) pontja szerinti összeg befizetésének egyidejű igazolásával, a közzététel évének november 30. napjáig a honvédelemért felelős miniszterhez nyújthatja be.

8/A. § *  A 8. §-ban foglaltaktól eltérően az a gazdálkodó szervezet, amely rendelkezik hatályos „NATO Beszállításra Alkalmas” határozattal és tevékenységi körének, gazdasági helyzetének megváltozása nélkül társasági formát vált, a kérelmet térítésmentesen nyújthatja be és a közzététel évében meghatározott feltételeknek nem kell megfelelnie. Ez esetben a gazdálkodó szervezet a kérelemhez olyan nyilatkozatot csatol, amelyben kijelenti, hogy a hatályos „NATO Beszállításra Alkalmas” határozat megszerzésének feltételeként előírt körülményekben változás nem következett be. A kérelem benyújtásának határideje a cégbejegyzés időpontjától számított három hónap, amely határidő elmulasztása miatt igazolásnak nincs helye.

8/B. § *  A 8. §-ban foglaltaktól eltérően annak a szétválással vagy egyesüléssel létrejövő új, jogutód gazdálkodó szervezetnek, amelynek jogelődjei közül az átalakuláskor legalább az egyik rendelkezett hatályos „NATO Beszállításra Alkalmas” határozattal, a közzététel évében meghatározott feltételeknek nem kell megfelelnie. A kérelem benyújtásának határideje a cégbejegyzés időpontjától számított három hónap, amely határidő elmulasztása esetén igazolásnak nincs helye.

8/C. § *  A 8/B. § szerinti kérelem alapján helyszíni szemle kerül megtartásra, melynek célja az adott évi adatszolgáltatási követelményeknek való megfelelés megállapítása. Ez esetben a 9. § (1) és (2) bekezdését nem kell alkalmazni.

9. § *  (1) A kérelmek szakmai és gazdasági értékelését a BBB tagok által javasolt szakértők végzik.

(2) A Titkárság által előkészített javaslat alapján a kérelmek szakértők közötti elosztásáról a BBB dönt.

(3) A BBB döntését követően a BBB elnöke a BBB Titkársági feladatait ellátó szervezet képviseletében megbízási szerződéseket köt a szakértőkkel.

10. § * 

11. § *  (1) *  A honvédelemért felelős miniszter által kiadott „NATO Beszállításra Alkalmas” határozattal rendelkező gazdálkodó szervezet olyan beszerzési eljárásokon vehet részt, amelyek minősített NATO adatokhoz való hozzáférést nem foglalnak magukban. A határozat visszavonásig hatályos.

(2) *  A honvédelemért felelős miniszter elutasító határozatot hoz, amennyiben a gazdálkodó szervezet az értékelési szempontoknak nem felelt meg.

12. § * 

Éves adatszolgáltatási kötelezettség

13. § (1) *  Az adatszolgáltatási tárgyévben június 30-ig a szakmai és gazdasági alkalmasságot megállapító határozattal rendelkező gazdálkodó szervezet az 5. § (1) bekezdésének c) pontja szerinti meghatározott adatokat az 5. § (1) bekezdésének d) pontja szerinti összeg befizetésének igazolásával együtt juttatja el a honvédelemért felelős miniszterhez. A határidő elmulasztása miatt igazolásnak nincs helye.

(2) *  Amennyiben az adatszolgáltatás nem megfelelő tartalommal készült, a honvédelemért felelős miniszter felhívja a gazdálkodó szervezetet a hiányok pótlására.

(3) * 

(4) *  A honvédelemért felelős miniszter a „NATO Beszállításra Alkalmas” határozatot visszavonja, ha * 

a) * 

b) a gazdálkodó szervezet az (1) bekezdés szerinti határidőt elmulasztotta,

c) * 

(5) * 

(6) Az e §-ban meghatározott eljárásra egyebekben a 9. § és 16. § rendelkezései az irányadók.

14. § * 

15. § * 

A szakmai, gazdasági alkalmasságra vonatkozó értékelési eljárás közös szabályai * 

16. § (1) *  A szakmai, gazdasági alkalmasságra vonatkozó értékelési eljárás alatt szükség esetén kiegészítő helyszíni szemlére is sor kerülhet. A helyszíni szemle célja a szakmai és gazdasági alkalmasságra vonatkozó értékelés teljes körű megalapozása, a pályázatban szereplő és a helyszíni adatok összehasonlítása, valamint az értékeléshez szükséges további információk szerzése.

(2) *  A helyszíni szemle értesítés után, munkaidőben történik.

(3) *  A helyszíni szemléről jegyzőkönyv készül, amely tartalmazza a helyszíni szemle helyét, idejét, célját és eredményét.

17. § *  A kérelem elutasítása esetén a kérelmező minden év Pályázati Dokumentációjában meghatározott időtartamon belül új kérelmet nyújthat be a honvédelemért felelős miniszterhez.

18. § *  A határozatot a honvédelemért felelős miniszter visszavonja, ha a gazdálkodó szervezet

a) a szakmai és gazdasági vagy az iparbiztonsági alkalmasságra vonatkozó értékelési eljárás megindításához, illetve az éves adatszolgáltatási kötelezettséghez szükséges valótlan adatot, jogosultságot, körülményt közöl,

b) *  az ellene megindított csőd-, felszámolási, végelszámolási eljárás vagy átalakulásának kezdeményezése megindításáról, továbbá az éves adatszolgáltatási kötelezettséghez szükséges adat, jogosultság, tény változásról a Titkárságot 10 napon belül nem értesíti. E határidő elmulasztása esetén igazolásnak nincs helye.

19. § * 

A határozat felfüggesztése * 

20. § *  (1) Ha a honvédelemért felelős miniszter a gazdálkodó szervezettel kapcsolatos olyan információról szerez tudomást, amely a gazdálkodó szervezet szakmai vagy gazdasági alkalmasságát megkérdőjelezi, felhívja a gazdálkodó szervezetet, hogy a felhívás kézhezvételét követő 15 napon belül közölje az információval kapcsolatos álláspontját. Ha az információ hiteles, és a gazdálkodó szervezet a helyzetét nem tisztázza, a honvédelemért felelős miniszter a határozatot felfüggeszti.

(2) A határozat felfüggesztésével egyidejűleg a honvédelemért felelős miniszter határidőt állapít meg a gazdálkodó szervezet részére a felfüggesztés indokául szolgáló állapot megszüntetésére. E határidő jogszabály eltérő rendelkezése hiányában a három hónapot nem haladhatja meg.

(3) A felfüggesztés hatálya addig tart, amíg a gazdálkodó szervezet a felfüggesztés alapjául szolgáló indokot meg nem szünteti. A határidő eredménytelen eltelte esetén a honvédelemért felelős miniszter a határozatot visszavonja.

(4) Az (1) bekezdés szerinti felfüggesztés indoka különösen a gazdálkodó szervezet pénzügyi vagyoni helyzetét, belső struktúráját, tevékenységét érintő, illetve bármely olyan változás lehet, amely a gazdálkodó szervezet alkalmasságát kétségessé teszi.

21. § *  (1) Ha a gazdálkodó szervezet tárgyévi adatszolgáltatásának értékelése alapján a honvédemért felelős miniszter a gazdálkodó szervezet szakmai vagy gazdasági alkalmatlanságát állapítja meg, a honvédelmért felelős miniszter a határozatot a következő adatszolgáltatási időszak végéig felfüggeszti.

(2) Ha a honvédelemért felelős miniszter az (1) bekezdés alapján felfüggesztett határozattal rendelkező gazdálkodó szervezetnek a felfüggesztést követő éves adatszolgáltatásának értékelése alapján újbóli szakmai vagy gazdasági alkalmatlanságát állapítja meg, a gazdálkodó szervezet határozatát visszavonja.

21/A. § *  A 20. és a 21. § szerinti felfüggesztés hatálya alatt a gazdálkodó szervezet az NSIP keretében kiírásra kerülő beszerzési eljárásokon nem vehet részt.

Hatósági bizonyítvány és nyilvántartás * 

22. § (1) *  Ha nem NSIP pályázaton kívánja a gazdálkodó szervezet a határozatot felhasználni, kérelmezheti a honvédelemért felelős miniszternél a határozat meglétére vonatkozó hatósági bizonyítvány kiállítását.

(2) *  A honvédelemért felelős miniszter a hatósági bizonyítványt a kérelem beérkezését követő naptól számított nyolc napon belül kiállítja.

23. § *  (1) A honvédelemért felelős miniszter nyilvántartást vezet a „NATO Beszállításra Alkalmas” határozattal, a NATO minősített adatok kezelésére jogosító telephely biztonsági tanúsítvánnyal, valamint az azok alapján kiállított megfelelőségi tanúsítvánnyal (Declaration of Eligibility) rendelkező gazdálkodó szervezetekről.

(2) A nyilvántartás tartalmazza

a) a gazdálkodó szervezet nevét, rövidített nevét, székhelyét, telephelyét,

b) a szakmai, gazdasági alkalmasságra vonatkozó értékelési eljárás elrendelésének és megszüntetésének, a „NATO Beszállításra Alkalmas” határozat meghozatalának, visszavonásának időpontját,

c) a 13. § szerinti hatósági ellenőrzés megtörténtét,

d) a „Minősített NATO Beszállításra Alkalmas” határozat visszavonásának időpontját, valamint

e) a telephely biztonsági tanúsítvány kiadásának időpontját, időbeli hatályát, szintjét, valamint a Nemzeti Biztonsági Felügyelet működésének, valamint a minősített adat kezelésének rendjéről szóló kormányrendeletben meghatározott Engedély és az elektronikus biztonság részletes szabályairól szóló kormányrendelet által előírt Rendszerengedély szintjét.

(3) A honvédelemért felelős miniszter szükség esetén kiállítja és a NATO felé megküldi a megfelelőségi tanúsítványt. A (2) bekezdésben meghatározott adatokat a honvédelemért felelős miniszter a „NATO Beszállításra Alkalmas” határozat vagy a telephely biztonsági tanúsítvány érvényességének, időbeli hatályának időtartama alatt és a visszavonást követő 5 évig kezeli, ezt követően a nyilvántartásából törli.

(4) A nyilvántartásban szereplő gazdálkodó szervezetek jegyzékét a honvédelemért felelős miniszter a nyilvántartás adataiban bekövetkezett változás esetén, de évente legalább egy alkalommal megküldi a NATO, valamint a NATO-tagállamok érintett szervezeteinek.

Záró rendelkezések

24. § * 

25. § *  A „NATO Beszállításra Alkalmas” határozattal rendelkező gazdálkodó szervezetek kizárólag e rendelet mellékletében szereplő emblémákat használhatják üzleti, hivatalos vagy egyéb kapcsolataikban, a határozatok visszavonásáig.

26. § (1) Ez a rendelet - a 24. §-a és 25. §-a kivételével - 2002. október 30. napján lép hatályba.

(2) A rendelet 24. §-a és 25. §-a a kihirdetését követő 8. napon lép hatályba.

27. § * 

28. § *  A 27. § 2011. október 1-jén hatályát veszti.

29. § *  Az Észak-atlanti Szerződés Szervezete Biztonsági Beruházási Programja keretében kiírásra kerülő pályázatokon való részvételi jogosultság feltételeiről, a jogosultság megszerzésével kapcsolatos eljárás szabályairól és az eljáró szervezetről szóló 164/2002. (VIII. 2.) Korm. rendelet módosításáról szóló 133/2014. (IV. 18.) Korm. rendelettel (a továbbiakban: Kr.) megállapított 9. §-t és 10. § (3) bekezdést a Kr. hatálybalépését megelőzően benyújtott, értékelés előtt álló kérelmek vonatkozásában is alkalmazni kell.

30. § *  Ha a honvédelemért felelős miniszter az elektronikus ügyintézést az elektronikus ügyintézés és a bizalmi szolgáltatások általános szabályairól szóló 2015. évi CCXXII. törvény 108. § (2) bekezdése szerint 2018. január 1-jét megelőzően nem vállalta, 2017. december 31-ig az érintett szerv vonatkozásában az elektronikus kapcsolattartásra e rendelet 2016. december 31-én hatályos rendelkezéseit kell alkalmazni.

Melléklet a 164/2002. (VIII. 2.) Korm. rendelethez * 


  Vissza az oldal tetejére