A jogszabály mai napon ( 2021.01.24. ) hatályos állapota.
A jelek a bekezdések múltbeli és jövőbeli változásait jelölik.

 

237/2002. (XI. 8.) Korm. rendelet

a hajózási hatóságok feladat- és hatásköréről, valamint illetékességéről

A Kormány a víziközlekedésről szóló 2000. évi XLII. törvény (a továbbiakban: Vkt.) 88. §-a (1) bekezdésének a) pontjában kapott felhatalmazás alapján a következőket rendeli el:

1. § * 

A hajózási hatóságok feladat- és hatásköre * 

2. § * 

3. § *  (1)-(2) * 

(3) * 

(4) * 

4. § *  (1)-(2) * 

(3) * 

(4) * 

5. § * 

5/A. § *  A gazdasági és közlekedési miniszter háromévente jelentést készít az Európai Bizottság számára a tengeri hajókról származó kibocsátás által okozott szennyezéssel és annak szankcionálásával összefüggésben a magyar hatóságok által hozott intézkedésekről, határozatokról.

A hajózási egészségi alkalmasság igazolása

6. § *  Az egészségi alkalmasságot

a) belvízi hajózási szolgálatot teljesítő személy tekintetében a hajózási hatóság által nyilvántartásba vett hajós-orvosi vizsgálatokra jogosult orvos,

b) belvízi kedvtelési célú vízijármű vezetője tekintetében a gépjárművezetői egészségi alkalmasság vizsgálatára jogosult orvos,

c) tengeri hajózási szolgálatot teljesítő személy tekintetében - a külföldön tartózkodó magyar tengeri hajón ideiglenesen munkát vállaló személyek kivételével - a hajózási hatóság által nyilvántartásba vett, tengerész-orvosi vizsgálatokra jogosult orvos (a továbbiakban: tengerész-orvosi vizsgálatokra jogosult orvos),

d) I. és II. osztályú tengeri kedvtelési célú vízijármű-vezető tekintetében a tengerész-orvosi vizsgálatokra jogosult orvos,

e) III. és IV. osztályú tengeri kedvtelési célú vízijármű-vezető tekintetében első alkalommal a tengerész-orvosi vizsgálatokra jogosult orvos, időszakos vizsgálatoknál a tengerész-orvosi vizsgálatokra jogosult orvos vagy a gépjármű-vezetői egészségi alkalmasság vizsgálatára jogosult orvos

a hajózási egészségi alkalmasság feltételeiről és vizsgálati rendjéről szóló rendeletben meghatározott módon igazolja.

A hajózási hatósági eljárás díja

7. § A hajózási hatóság hatáskörébe tartozó hatósági eljárásokban külön jogszabályban *  meghatározott mértékű hatósági eljárási díjat kell fizetni.

7/A. § * 

Záró rendelkezések

8. § *  Ez a rendelet a 9. §-ban meghatározott kivétellel 2002. november 15. napján lép hatályba.

9. § *  E rendelet melléklete 2003. január 1. napján lép hatályba.

9/A. § *  Ha az érintett szerv az elektronikus ügyintézést az elektronikus ügyintézés és a bizalmi szolgáltatások általános szabályairól szóló 2015. évi CCXXII. törvény 108. § (2) bekezdése szerint 2018. január 1-jét megelőzően nem vállalta, 2017. december 31-ig az elektronikus kapcsolattartásra e rendelet 2016. december 31-én hatályos rendelkezéseit kell alkalmazni.

10. § (1) *  E rendelet 5/A. §-a a hajók által okozott szennyezésről és a jogsértésekre alkalmazandó szankciók bevezetéséről szóló, 2005. szeptember 7-ei 2005/35/EK európai parlamenti és tanácsi irányelv 12. cikkének való megfelelést szolgálja.

(2)-(3) * 

11. § * 

Melléklet a 237/2002. (XI. 8.) Korm. rendelethez * 


  Vissza az oldal tetejére